fiilllcip G. M. J. Bakker, Golden Cacao Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Nederlandsche Grondbriefbank. 4'U pCts. Obligatiën (Grondbrieven) II OOI li III If OII i XVI SPKUÏT Szs 9 „FORS" Licht- en Zuiggas», en Benzinemotoren Stoommachines en Ketels. GEBRs. SCHENK E - ALKMAAR OVERHEMDEN, DASSEN, LINNEN BOORDEN, FRONTS en MANCHETTEN. Spaarbank heeft beschikbaar SoMlsijUe Verleting, Hoofdprijs: Vier Vette Koeien, SNAREN en alle ondeidselen A. KLOOSTER, w iPoetsextracr ft. V. s. BENZINE-KANTOOR Aardema Zoon 9 ARCHITECTEN. STEARINE- KAARS EN vaa de Stearine-kaarsenfabriek „APÖLLO", HOFLEVERANCIER, VERDRONKENQORD. ffsafuui*rooanboteK*y het kan f Amsterdam, Heeren gracht 495. Algemeeno PAARDEN- en YEEYERZEKERING-Maatschappij Agentde Heer JAN DAM, Be-gerhout Alkmaar. Hoofdagent: de Heer Jb HELDER, Scherinsrliorn, UiTKEEBIHG bij overlijden met OUDERDOMSPENSIOEN. verkrijgbaar aan de STEENKOOPERIJ van Kanaalweg 18, Alkmaar. HOF B 25 ALKMAAR. Heer»en- en üindlerk!e@ilingm@gazsjn n Vaste prijzen a Contant. Js ü8 A KUHL MnV» Be Nederlandsche Staal-lndustrie, KantorenGELDERSCHEKADE 31-33 (Plan C), IJzermagaziinen - -BINNENHAVEN (Feijsnoord), IMJUCrUcUU. Molenrollen, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz, 111 V Poptorios Varinas en Maryland tabak ülej. C, M. EGMOND. fflient 15, Alkmaar, VERLICHTING* 18e Koninklijk Goedgekeurde J. TERW IJ. Lotenhandd, Koorsüaai A 21, Telef. 434. Viool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. Yoor Mandoline? is het beste ADRES bij Hekelstraat 1. im STATIONSWEG E 104. Echte Oude Jenever Verkrijgbaar bij ALLE j GROSSIERS in GEDIS TILLEERD. gekookte HAM, OSSETONG, SAU- CJISSE, gerookt VLEESCH, diverse soorten LEVERWORST, CERVE- LAATWORST en TONGEWORST. Gegarandeerd zuivere Dooi' een proet te nemen met zal men overtuigd zijn dat de kwaliteit evengoed is als alle andere soorten en merken. Door het besparen van bussen en luxe verpakkingen kunnen wij tegen inlevering der bonnen dege lijke huishoudelijke artikelen cadeau geven.Tbans nu Cacao een volksdrank is en meer en meer wordt gebruikt, is Golden Cacao bet aangewezen merk om bet verbruik aan te wakkeren door haar cadeau-stelsel. tegen den koers van 1ÖG31 pCL L. P. DE STOPPEL AAR, n. H. A J. BAANDEBS, D%recteurm- WERPVERZEKER1NG. Vaste premie voor Flarden t 1.25 en voor Rondere» f 1.20 p. f 100 Schadevergoeding 80 pet. Wanneer het moederdier sterft, blijft het veulen of kalf het eigendom van den verzekerde. o_ WEIDEVEE-VERZEKERING, o - Vaste premie i 1 50 p. f 100.en p. halfjaar. Schadeverr O'ding 80 pet. LINTHOUT, Directeur. j i f Pensioen voor U zelf en verzorging uwer Weduwe e De enorme keuze HEBREN- en KINDER-COSTUMES, DEMI-SAISONS en PANTALONS, is thans geheel compleet voorhanden, van de goedkoopste tot in de fijnste soorten, en munt dit jaar weer bijzonder uit, door elegante modellen, nieuwste stoffen en zéér vaordeeiigs prijzen. Voor maatgoederen is tevens een ruime collectie Stalen ter inzage en worden op aanvrage franco toegezonden AANBEVELEND, Zondags tot 5 uur geopend. *^PÜ Bovenstaande Firma is de eenigste ALKMAAR, SCHADEN en OMSTREKEN, welke onze ÏÏEEREN- en KINDERKLEED1NG en MAAT GOEDEREN in onze origineele kwaliteiten en pi ijzen levert geteekend, PEEK CLOPPENBIRG. steeds aanwezig ara 1"b ij de vervaardigt 3 is niet te overtreffen. ALOM VERKRIJGBAAR. Zie ds prijscourant in elk pakje. Ut oe den naam O! desi kott. LAND SCHEEPSMOTOREN AUTOMOBIELEN. - MOTORRIJWIELEN. MOTORBOOTJES. ENZ., ENZ. van Paarden,Runderen, Varkens,Fiet sen, Landbouwgereedschappen, enz waavde p!.»n. f 800. f 0.60 p?r lot, elf voor f 6,—. voor eik Muzfekinst umenf GEHOOR-OLIE. IS PRACTISCH, ELEGANT, CH 8J NICHÏCAP P. HOPPE. Let op cachet en kurkbrand- HARDE, WITTE en ZUIVERE te SCHIEDAM. Bekroond te Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje te Antwerpen in 1885 met het Eere-diploma (hoogste onderscheiding), te Parijs in 1900 met Grarid-Prix. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook bij het uitblazen. KU i i. N'ARKE SCHmTZ MAKKE DAGELIJKS VERSCH: onder Rijkscontrole. mjnmmu* .1—ii*.. Ij, i Dj BANK geeft uit groot f 1000.—, f 500.en f 100.met eou^o s per 2 Januari en 1 Jui», geserSifieaeïdioer de Cantra!e Trust Compagnie, VERKRIJGBAAR hg de firrmAs DE .LANGE DE MORAAZ ta Alkmaar- FRANS MIDDELHOFF te Purmerand. (OPGERICHT TE ZWOILE 16 APRIL 1895) Gevestigd te 's-GR ATEN H AGE, Stolberglaan 6. Koninklijk goedgekeurd. Maatschappelijk Kapitaal f 100,000 nuvnï,iia E (Tarief 18). en 25-jarige verzekert zich voor f 10.000.die bij zijn Overlijden worden uitbetaald. Ia bij na een bepaald aantal jaren, bijv. na 35 jaar, In Seven, dan wordt bovendien aan hem zelf een jaarrente van f 2000.— tot aan zijn dood uitgekeerd, zijnde 1/5 gedeelte van het verzekerd bedrag van f 10.000. De jaarpremie voor deze verzekering bedraagt f 406.— Voor een 80-jarigo bedraagt de jaarpremie - 373. Men vrage volledig Tarie I Hoofd-Agent I, P.RINS Azn Oudegracht A 154, Alkmaar. 4) £5 a 12 m J2 fe- CS 3 CL fP "t I Q VOOl v./h. H. E. OVING Jr. Iminkt Én-1 Itiilpteii te llsn. AMSTERDAM. le-rsr*ï PIANO *r THEORIE «hploro M. O. N T. V. Stw««ku-en DONDERDAG en VRIJDAG 1 2. VOOR: - VRAAGT PRIJZEN PARKSTRAAT 16, ALKMAAR voor beslist soiled® aanvragers bypotheekgslden m t of rolder s-fDssicg, tegen een rente van 4 procent. Bdsven franco left. K 140 bureau van dit bisd I-ij bssluit vsn 29 Januari 1910 (no. 6), TREKK!' O '27 APHIL 191Q, tenovèrèts&n van den E ial«cStb,Hear Burgemeester vsn Soemeladgk. Onverkochte loten nemen geen deel san de trekking. GRONDIG EN BILLIJK ONDERWIJS OP: doar H. A. MAAS, Dir. Std Orkest en Muziektcha*!. Spoorstraat 5 8 i .v-y-a-'-xaaBniwii'«an wrma i n, nn «nfiiiii m sjaes van Dr. O. SCidMIDT ÜÉ»j Ownessayer geneest vlug ea voIDdig Doofheid, Hardhoorigheid, Oorsuizon en Oorvlooing zel's b(j verouderde f 2.pa? Fi. gebruike- 4*riwHz?»-8r bfj .T .T. Oör>P'n9"jr. H' .'Sem. O-, Hei-?s*r 147 mmmmmme uit één stuk vervaardigd, ia van echt linnen niet te •11» onderscheiden en goedkooper dan het wascldoon voor linnengoed. Verkrijgbaar te ASkmaar bij: IMHiiL- SEN HOIJEE, Laat 67; Oebr. SCHENKE, Mient 25; J. 0. THEISS- LINO Langestraat 7. QEESTE ESIN OEI beveelt ÖNDEr>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7