C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Lllstsn, Spiegels, Encafaienteii, eis. "eraaartii! beste lwitserscbe merken. Tabletten 30 en 15 et. Openbare Verknoping W 11 ft e 1 li is I s o Zesdaagsche Wedstrijden r* Th* YF Landbouwcrediet, Lijnzaadkoeken, MERK (TC v J Vraagt Uwen leverancier T. CBGK, Breed Hoern Gang der werkzaamheden Breed 2M» Haa^rrs. REPARATIE-INRICHTING. GSasmozaiek en Marmerglas, Finna A. F. KERREISIJN, Nationale Hypotheekbank. en geen andere. een party oud IJzer, oud Zeildoek, oud Touw en oud Lood. op Woensdag 27 April 1910, Openbare Verkooping lokaal „HARMONIE." Continental Caoutchouc- Gutta Percha Compagnie, AMSTERDAM. Zuivere murwe Visscherijverpachting. LIJNZAADKOEKEN, ïn 15 lessen goed loopend schrift. S. BAKKER Dr,, maatschappij tot bevordering des* Toonkunst. op DINSDAG 26 APRIL 1910, 's avonds 8 uur, m Ailcmaarseh ai= Lengeeiï*«a«ït A 3S Alkmaar. WESSANEN LAAN, Slechte Seltrijwers- SKlfft IHWWSSWIT Ha. S. Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoe ren dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. a geverfd. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 'sMaandags rood 's Woensdag: bruin en groen Donderdags ei^ Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., 3ML STAM, DEPöTS: Te Alkmaar, Gez. KAAN, Langestraat. Bergen, H. WITTE. Egmond aan Zee, G. FOOR. lleiloo, P. DE GROOT. Dirkshorn, P. WINK. St. Pancras, J. WAGENAAR Kz., in Manufacturen. Broek op Langendijk, J. BAK Cz., in Manufacturen. Zuid-Scharwoude, Firma C. W. BöTTGER. Warmenhuizen, A. SöTEMANN. - ACHTERSTRAAT B 21. - Accurata regeling. Degelijke garantie. tegen sterk eoncurreerende prijzen, voor reclame- en naamplaten. GLASASSURANTIE, zeer lage premie, Zafi.dma.r-kt 8f-, 36 en 37. Amsterdam, Heerengracht 465, JA' is onmisbaar in een huisgezin waar men prijs stelt op een hagelwitte wasch zonder te moeten boenen of bleek- poeder te gebruiken. Ze werkt zóó gemakkelijk dat een zwakke vrouw, zelfs een kind zittende de wasch kan doen. Men wascht er het fijnste zoowel als het grofste goed mede, vitrages zoowel als wollen dekens. Geen wasch wordt zindelijker en onschadelijker voor de gezondheid behandeld dan wanneer men haar] wascht met een Velo-Waschmachine. Geen ergernis over het wegraken, geen onaangename reuk, goen morsboel, geen slijtage, geen roesten. De huismoeders die ze gebruiken, bevelen ze n gaarne aan. Wordt met twee jaar degelijk schriftelijke ga rantie verkocht. Wordt op aanvrage, hetzij per briefkaart of mondeling, gaarne op proef gezonden, wat niet tot koopen verplicht. Eens geprobeerd, is men kooper. Voor iedereen h contant en op afbetaling verkrijgbaar. lederen Vrijdag en Zaterdag van 10— 1 uur is er prcefwasschen met de Velo- Waschmachiue in het filiaal Zaadmarkt C 72, Alkmaar. Gestort kapitaal Reserve Gestort Waarborgfonds Bedrag der uitstaande hypothecai re leeningen op 31 Dec. 1909 f 37.268 341 86 Do Bank verstrekt GELD tegen hoogstens 41,,4 0/o met 1 0/q provisiebrengt geen schatti ngskosten in rekening, wanneer een leening tot stand komt. 4e ZUID-SCHARWOUDE, Mr. A, P, H QE LANGE, Een zoo goed als nieuw met WONING en ERF, Afdeeliug Aikmaar en Omstreken, MET WELWILLENDE MEDEWERKING VAN HET Directeur de Heer J. HENRI OUSHOORN. Solisten: Mevr. M. PIJNACKER HORDIJK, Alt, Gorinchern. de Heer G. Ph. ZALSMAN, Bas-Bariton, Haarlem, de Heer L. GOLDSTEEN Jr., Tenor, Amsterdam. Klavierbegeleiding Mej. A. M. OORT, eerlid der afdeeling. 3FV1FI OGRAMMA van MAX BRUCH ALGEMEENE REPETITIE met Orkest en Solisten op Maandag 25 April 1910, 's avonds 7 uur, in het lokaal „Harmonie." De voorwaarden van toegang voor de leden zijn op de programma's vermeld. Toegang voor vreemdelingen (niet-inwonenden) f 1.50, Dameskaarten f 1. Toegang tot de aigemeene repetitie voor vreemdelingen en inwonenden f 0-50. Plaatsbespreking op Dinsdag 26 April van 12 tot 1 uur, lokaal „Harmonie' a f 0.10 per plaats. Tekstboekjes verkrijgbaar bij de firma HERMs. COSTER ZOON, \oordam, Alkmaar. Toegangskaarten voor repetitie verkrijgbaar aan liet lokaal op 25 Aprilvoor de uitvoering op 26 April 's middags en 's avonds. Op den avond der uitvoering zijn op dè gaanderij plaatsen a f 0.50 beschikbaar, ook voor inwonenden. Zesdaagsche Wedstrijd Berlijn 1909 Zesdaagsche Wedstrijd Berlijn 1910 Zesdaagsche Wedstrijd Kiel 1910 MAGAZIJN van: Billijke conditiën. Volledigste garantie. Stemmen door Gediplomeerd Pianostemmer der Mij. t, b d. Toonkunst. DEPOSITO RENTE 37» Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog au d. Zaau. het recht tot bevisschen, voor den tijd van drie jaren, van ringslooten vaarten en kolken om en in de Schermeer. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. Lee re ar in het schoonschrijven, Naast VROOM en DBEESMANN. EERSTE KLAS - Opgericht in 1881. i réi f 490,000.— 575,000.— 4,000,000.— Inlichtingen te bekomen bij haren agent Mr. K A. COHEN STUART, Langestraat 71b, Alkmaar. y«fSfl3S^ DIJKGRAAF en HEEMRADEN ^n de „Seksrmeer" sullen op Zaterdag 3o April 1910, de* voormiddags 10 uur op ket Raadhuis te Alkmaar bjj inschrijving verkoopen: Intchrij vingen worden ingewacht vóór of uiterlijk op 29 April 1910, bij den Heer C. HIEROP, in ket Noorderpolderhuis te Stompe»oren. Djjkgraaf en Heemraden voornoemd» P. COUWENHOVEN. DijfcgiaU. C. DFKKEI», Secretaris. des morgens 10 uur, in de herberg v.n den heer A, KIST, ten overstaan vaa den Notaris van waarin werd uitgeoefend den hwdel in gouden en zilveren werken, i-t»ar de ep don b> sten stand in -.'e gemeente Zait-Scha! wonde, Kadaster Sesti* C no. 1683, groot 75 c^nharon. G«achikt v*or diverse saker. Eigendom van ea bewoond door M-j. deWe'.T. J. LUTTEROT. Te aanvaarden b|j óe feetaiing der kooppsntingen INMIDDELS UIT DE HAND TE KOOP, Ialifhiiogea worden gegeten ten kantore var voor noemden Notaris Breeóïtraftt A 48 te A'kmrar. te ALKMAAR, op DINSDAG 26 APRIL 1910 bij opbod en op DINS DAG 3 MEI 1910 bij afslag, en combinatiën, telkens des avonds 0 uur, in het café van Mej. de wed. J. van Tellingen, aan de Nieuwesloot, ten overstaan van den notaris Mr. A. P. II. de Lange, van de volgende per- ceelen te Alkmaar 1. Een HUIS, ingericht tot WOONHUIS en SME DERIJ met ERF, aan het Zeglis No. 6, groot 2 A. 31 cA. Eigendom van en bewoond door den heer H. N. J. ten Rouwelaar. 2. ELF WOONHUIZEN met ERVEN en STEEG, aan de Liefdelaan, Nos. I tot en met II. No. 1 (Koe pelhuis, erf en steeg) groot 1 A. 90 cA., verhuurd aan Westrop, voor 2.25 per week. 'Nos. 2 tot en met 6, ieder groot 46 cA., verhuurd voor 1.35 per week. No. 7, groot 52 cA., verhuurd voor 1.35 per week. No. 8, groot 52 cA., verhuurd voor 1.75 per week en Nos. 9, 10 en 11 ieder groot 52 cA. verhuurd voor 1.60 per week. Behoorende aan wijlen den heer G. Bossert Rz. 3. DRIE WOONHUIZEN met ERVEN aan het Ropjeskuil, Nos. 6, 8 en 10, respect, groot ongeveer 93 cA., 92 cA. en 95 cA. Nos. 6 en 10 ieder verhuurd voor 2.per week, No. 8 thans onverhuurd. 4. DRIE WOONHUIZEN met ERVEN aan de Runstraat, Nos. 3, 5 en 8, respect, groot 41 cA-, 43 cA, en 42 cA. Ieder verhuurd voor 1.50 per week. Eigendom van Mej. de wed. H. Jansen. Het KOFFIEHUIS, genaamd „Victoria" met WOONHUIS en ERE, aan den Achterweg No. 27 groot 1 A. 17 cA. en TWEE PAKHUIZEN aan de Spanjaardstraat Nos. 16 en 15, groot 48 cA. en 46 cA. Eigendom van, bewoond door en in gebruik bij den heer N. Dekker. De perceelen zijn te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden notaris aan de Breedstraat A 48 te Alkmaar. Beklose 1 geneest onvoorwaardelijk de gevreesde hondenziekte berlose 2 voorkomt die ziekte beslist en berlose 3 geneest zelfs ongenee: lijk verklaarde schurft en andere huidziekten. Berlose 1 franco ƒ1.90 Berlose 2 f 1.10 en Berlose 3 ƒ1.50, In Holland steeds met goud bekroond. Aanbevolen, zoowel door H.H. Veeartsen, als dui zenden anderen. Te Helder verkrijgb. b.d. fabrikant G. WYKER Cz. Cote Alkmaarbij HIEROP 8LOTHOÜBER en bij FIRMA SCHOUTEN; te Behagen bij REZELMAN. BERLOSE in verloop van een jaar te winnen, was nog niet aan een bandenfabriek gegund. Alléén de Continental BANDEN kunnen op deze resultaten bogen, want de werden op CoDtinental-Banden gewonnen. Piano's, Phonola's D A K L EI E N zjjn in diverse maten voorhanden aan de Steenkooperij van Firma W. F. STOEL ZOON - ALKMAAR. NÜORDHOLLANDSCH HOOFDKANTOOR ALKMAAR. Voordam C 12—13. Agentschappen: HOORN, ENKHUIZEN, Kaasmarkt 16. Waaierstraat 6. LEIDENVGRAVENHAGE, Kort Rapenburg hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Lsuvehaven 107. Kapitaals Twee millioen Gulden, waarvan geplaatst en volgestort f 1.500.000. De VENNOOTSCHAP verleent Credieien, neemt gelden in déposlto, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongatlen en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassieravak behoorende. Staat op 31 December 1909. Loopende Credieten 4.743-913.21 Deposito's Reserve Jhr, Mr. P. VAN FOREE8T, Vise-Fresident-Commissaris. 1.493 20607 209.759.92 J. F. MOENS, Directeur. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wasbter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. DIJKGRAAF ea HEEMRADLN van de SCHEE MEER smkea bekend, dat op Dinsdag 3 Mei 1910 des namiddags 31 (2 uuï ^et Noorderp.laerhui» in de gemeente SCHERMERHORN publiek zei worden verpscht Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, P. COUWENHOVEN, Dijkgraaf. C. DEKKER, Sacretari*. jaaBBBsawMrriwriT r "'iwrMHWiiPriirf ran—riwiwia nr i rauw fma—n n ■■«vJii Opgericht 1765. Voedert uw ¥EE met dé zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8