DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde jaargang. MAANDAG 25 A P RI L. BINNENLAND. No. 96 1910. Deze Courant wordt eiken avond» behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P ikmaar I franco door het geheele Rijk f 1» Af aderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiëns Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de NL V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. La ndweer. De Brusselsche Tentoonstelling. Td8ta9anunuB«r Oproeping onderzoek verlofganger. I. ALRMAARSCHB COURANT, aas LrucaPSKS xi.rvm> uc BUIIGE MEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen bij deze op, den verlofganger der land weer, JOHANNES HERMAN US ROELOFSMA, sergeant van de le compagnie 20e bataljon Landweer- infauterie, binnen deze gemeente in het register ver meld in art. 26 der Landweerwet ingeschreven, om zich, op grond van liet bepaalde in art. 34 der Land weerwet, op MAANDAG 9 MEI a.s., des voorin, te 7.10 uur te laten vinden aan het spoorwegstation alhier, om aldaar door of van wege denlandweerdistrictscomman- dant te worden onderzocht, gekleed in uniform en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij vertrek met verlof medegegeven, benevens zakboek je en verlofpas. Den verlofganger wordt daarbij herinnerd aan de navolgende bepalingen der Landweerwet. Art. 31. De verlofganger van de landweer verschijnt bij het onderzoek in uniform gekleed en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hein bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje en van zijn verlofpas. Art. 32. Behoudens het bepaalde in art. 21 kan een arrest van twee tot zes dagen, te ondergaan in de naastbijzijnde provoost of het naastbijzijnde huis van bewaring door den districtscommandant worden opge legd aan den verlofganger: lo. die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verschijnt; 2o. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige re den niet voorzien is van de in het vorige ar tikel vermelde voorwerpen 3o. wiens kleeding- of uitrustingstukken, bij het on derzoek niet in voldoenden staat worden bevon den; 4o. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een an der behoorende, als de zijne vertoont. Art. 33. Is de verlofganger, wien krachtens het vo rig artikel arrest is opgelegd, bij het onderzoek tegen woordig, dan kan hij dadelijk onder verzekerd geleide in arrest worden gebracht. Is hij niet tegenwoordig en onderwerpt hij zich niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt hij, op schrifte lijke aanvrage van den districtscommandant, te rich ten aan den Burgemeester der woonplaats van den verlofganger, aangehouden en onder verzekerd geleide naar de naastbijgelegen provoost of het naastbijzijnde huis van bewaring overgebracht. Art. 34. Onverminderd de straf, in art. 32 vermeld, is de verlofganger verplicht, op den daartoe door den districtscommandant te bepalen tijd en plaats, en op de in art. 31 voorgeschreven wijze, voor hem te ver schijnen om te worden onderzocht. Art. 35. De verlofganger, die zich bij herhaling- schuldig maakt aan het feit, sub 4o van art. 32 be doeld, of niet overeenkomstig art. ^54 voor den di strictscommandant verschijnt of voor dezen versche nen zijnde, in het geval verkeert sub 2o en 3o van art. 32 vermeld, wordt in werkelijken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste drie maanden gehouden. Hierbij geldt de tweede volzin van art. 28. Art. 36. De verlofganger van de landweer, die niet voldoet aan eene oproeping voor den werkelijken dienst, wordt als deserteur behandeld. Art. 21. Het Crimineel Wetboek en het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op het personeel van de landweer, dat zich onder de wa penen bevindt, van toepassing, en met opzicht tot de verschillende gevallen van desertie, op het geheele la ndweerpersoneel. Dat personeel wordt geacht onder de wapenen te zijn: lo. zoo lang het zich in werkelijken dienst bij eene afdeeling van de landweer of bij een der korp sen van het leger bevindt. 2o. gedurende den tijd, dien het in art. 29 bedoeld onderzoek duurt; 3o. in het algemeen, wanneer het in uniform is ge kleed. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATTI, Secretaris. (Particuliere Correspondentie.) II bent midden in de schoonmaak. Of, erger nog, u bent midden in de verhuisrommel. Het nieuwe huis is nog niet heelemaal klaar. De straat vóór is itiet ge plaveid, de tuin is een modderpoel met verfpotten en vuil papier. Hier is een glas stuk', ginds lekt de wa terleiding. Licht kunt ge nog niet krijgen. Uw be schikbaar meubilair bestaat uit twee keukenstoelen Alles is nog ingepakt. En nu komt er een telegram „Over een half uur komen wij per auto met zes vrien den bij u lunchen. Oom Karei." Dat is de stemming, waarin Vrijdag de commissa ris-generaal der Brusselsche tentoonstelling de terrei nen, waar eens die tentoonstelling zal komen, moet hebben doorkruist, baggerend door den modder, weg springend voor karren, wegduikend voor gedragen planken, wegvliegend voor auto's. Den volgenden dag zouden de Koning, de Koningin het Hof, de diplomatie, de autoriteiten, de Kamerle den, de dochters en de nichtjes van Kamerleden en invloedrijke kiezers van Kamerleden komen, allemaal om bij de opening te zijn. Doch wat zou er nu geopend worden De openingszaal openen dat zou misschien nog gaan. Een paar restaurant» ook nog. De Duitsche afdeeling-. ook nog wel. Maar verder. En zou den de Majesteiten niet in den modder blijven steken? Toen hij zoovér was kreeg de commissaris een inge ving. Hij herinnerde zich dat hij Belg was. Ware hij Hollander geweest de man had zelfmoord gepleegd. Een Duitscher, een Engelschman had al niet veel an ders kunnen doen. Een Rus zou als wijlen Potemkin gauw even een tentoonstelling hebben laten schilderen en die als décor geschoven hebben vóór het complex van slik, stuc, spoorwagens, bloemenperken in aanleg, leege hallen enz. enz., dat is de tentoonstelling in wor ding.' De commissaris-generaal deed niets van dit alles. Hij liet de zaak op zijn beloop,gauw, gauw, werd nog het een en ander aan kant gedaan, de werklieden, de lastwagens eruit, vlaggen, vlaggen, de feestzaal zoo wat klaar en de tentoonstelling kan beginnen. Het zou wel regenen en dan kreeg Zijne en ook Hare Ia' jesteit, die zeer populair is, maar natte voeten als zij veel buiten moesten loopen. En dus was het maar beter dat zij niet veel meer deden dan openen het kijken zou later dan wel volgen. als er iets te kij ken zou zijn. En zoo is het geschied. Wie geen hand heeft, kan geen vuist zetten. Een deur, die er niet is, kan men niet openen. Maar een tentoonstelling die er niet is. die opent men in België zóó indrukwekkend, dat elke niet-Belg er verstomd' van staat. De stoet was heel mooi zoolang men in de rijtuigen zat, wat rommelig zoodra het sympathieke KoninklijK3 Paar te voet ging. Dan was er hier en daar gedrang, herrie, een sans-gêne en een gemis aan algemeene op winding, die den Hollander vreemd, aandoen; trappen zonder loopers, onvoldoende afzetting van het terrein, een toestand, waarbij de hoofdpersonen wejjiaast in het gedrang komen, inderdaad1 dat kennen wij niet. Dan het dunne „vive le Roi" vive la Reine"-geroep dat zoo heel iets anders is dan het spontane algemeene ge juich van een Ilollandsche menigte. Maar afgezien daarvan had men toch een indrukwekkende plechtig heid weten te organiseeren en al was er geen tentoon stelling er was hier en daar bedriegelijke nabootsing, ook in de Ilollandsche afdeeling belandde het Ko ninklijke Paar bijna op het eind van zijn tocht, waar men sedert Vrijdag wonderen heeft gedaan, iets had, dat al heel veel leek op een tentoonstelling, terwijl vooral Indië zich goed' voordeed'. Vlug stelde de regqerings-commissaris, de heer Regout, in het Eransch enkele commissieleden en hun dames voor. Freule den Tex bood de cataloge aan en kreeg daar voor van het lieve sympathieke Koninginnetje, dat er in het mauve heel bekoorlijk uitzag, de hand en in draf g'ing het verder naar de exposities van de Neder- landsche Posterijen en Lips Co. te Dordrecht, daar na langs de veelbesproken nog leege vitrines en ver volgens door Indië om de Pendoppo heen. Te halver hoogte kreeg de Utrechtsche zilverfabriek van Begeer een bezoek en daarna ging het over de galerij er weer uit, waar de etalages van de Nederlandsche Vereeni- ging voor ambachts- en nijverheidskunst, de stand van de juweliersfirma Hoetink te Amsterdam, de Deven ter Tapijtenfabriek en de voertuigenfabriek van Cools Co. te Tilburg bezichtigd werden. Kort daarop draafde de kleurige escorte van H.H. M.M. met den Koninklijken stoet weer over de avenue Louise, twee ruiters met ontbloote revolvers voorop. Nu weer een rijk en kranig schouwspel in het heldere avondlicht van den kouden lentedag. En wat u nu van de eerste indrukken te schrijven, die de tentoonstelling maakt? Een tentoonstelling openen, die er niet is de lezer heeft gezien, dat dit niet onmogelijk is. Maar een tentoonstelling beschrij ven, die er niet is! Een cynikus zou zeggen: „zie alle andere tentoon stelling-en" meer beschrijving is onnoodig. Deze cynikus zou ongelijk hebben. Het is weliswaar in de mode op tentoonstellingen af te geven. Maar toch niet nu ze elk jaar weer in grooter omvang en in grooter getale terugkomen. Hoe meer men ze als ver ouderd en tot een vroeger tijdperk béhoorend dóód schrijft, des te harder leven zij. En dat haar leven voor velen profijtelijk is, ziet men in België. De B.elgen zijn aarts-tentoonstellings-exploitanten. En zij zouden dat zeker niet zijn, als er geen profijt van viel te trek ken. Want „profijt-trekken," dat kunnen onze zuider- broedrs heel wat heter dan wij. Zoo'n wereldkennis is dan ook interessant en moet interessant zijn, omdat men iets van de nationale eigenaardigheid toch overal vindt. Alle tentoonstellin gen lijken oppervlakkig op elkaar, de verschillende gebouwen van vele landen lijken op elkaar met hun wil stuc, hun zelfde inrichting en hun veeltijds gelijk soortige installaties en uitgestalde voorwerpen. En toch zijn er, voor wie wat scherper toekijkt, alleraar digste verschillen Dat de Fransehe binnen-decoratie mooier is dan elk andere, men zag het zelfs Vrijdag al, tpen er nog bij na niets was. De Belgische is aardig, opwekkend, vroo- lijk; appeltjes van oranje slingeren zich boven om de zuilen, ev is heèl wat meer gevoel voor kleur dan in de sombere, massale, maar wèl indrukwekkende Duitsche afdeeling. Doch Frankrijk is weer zoo gemakkelijk de eerste. Daar is die fijne harmonie van kleuren, dat juiste gevoel voor de waarde van het detail, welke di rect één indruk van behagclijkheid en voornaamheid geven, gelijk men ze nergens anders krijgt. En dan be denke men, dat er nog niets te zien was dan tinten op muren, een velum, een beeld, een paar muurschilderin gen en rommel van kisten, spoorwagens, planken, pa- •pier, stroo, houtwol, ijzeren staven enz. enz. En zelfs in de ijzerindustrie treft onmiddellijk de tegenstelling tusschen den Duitscher, die eenvoudig maakt wat nut' tig- is, zonder naar vorm of kleur te vragen en den Franschman, die zijn artisticiteit zelfs niet aflegt als hij met pantserplaten en kanonnen aan den gang is. Een mooie ijzer-constructie van gebogen spoorstaven is het pièce de milieu van de Fransehe ijzer-industrie, voordeelig uitkomende tegen een in de verte opge steld huizen-complex, dat in zijn constructie wel ont leend schijnt aan de plannen van Jules Verne's kapi tein Nemo en in elk geval haast een kunstindruk geeft van geheimzinnige ijverkracht al welke kunstin drukken in de Duitsche afdeeling ver te zoeken zijn. Wij schreven nog niet van Nederland,^ omdat men daar Vrijdag binnen niet veel verder was dan elders. Van buiten is het gebouw klaar. En nu moeten wij daarvan iets heel merkwaardigs, iets bijna niet denk baars, iets ongeloofelijks en heel nieuws wertellen; het Nederlandsche gebouw domineert in het aspect van het tweede gedeelte 'der tentoonstelling. Midden om de Belgische. Fransehe en Ilollandsche tuinen, waar Frankrijk bijna twee zijden van het vierkant beslaat en verder de groote algemeene galerijen en de machi- negalerijen zijn, waar Duitschland een grooten hoek inneemt en Italië, Uruguay en Mexico van verre rij zen, daar domineert, het bescheiden, anders zoo terug-, getrokken en in een hoek gedrongen Holland! Het gebouw imponeert door zijn grootte, zijn mooie, pretti ge lijnen en door het roode toontje van de imitatie baksteen, dat zoo bizonder aangenaam aandoet te mid den van het witte stuc, van deze alweer witte tentoonstellingsstad. Had Nederland met dit gebouw alleen den bezoe kers een duidelijk willen maken, dat het een eigenaar dig, apart land is, geheel zichzelf en het kan zeker allerminst kwaad, dat dit nog eens duidelijk herhaald wordt dan had het niet beter kunnen doen dan door zóó voor den dag te komen. II. M. DE KONINGIN-MOEDER. H. M. de Koningin-Moeder hoopt den oud-president Roosevelt Zaterdag 30 dezer in den ochtend ten Haren paleizé in Den Haag te ontvangen. In den namiddag van dien dag vertrekt H. M. naar het Loo, ten einde den len verjaardag van Prinses Ju liana in den kring der Koninklijke familie inede te vieren, en er tot Maandag te blijven. GRONDWETSHERZIENING. Minister Heemskerk zal als voorzitter van de staats commissie der grondwetsherziening de eerste vergade ring op 2 Mei slechts met een kort welkomstwoord openen. De commissie zal daarna haar reglement van orde vaststellen. T. P. BARON MACKAY. Gisteren vierde een bekend en geëerd landgenoot de heer T. P. Baron Mackay, die den lande in on derscheidene functiën heeft gediend en thans lid is der Alg. Rekenkamer, zijn 70sten verjaardag. ONTWERP OP DE BANKEN VAN LEENING. Het is het plan der Tweede Kamer het wetsontwerp op de. banken van leening voor het zomerreces af te #oen. GEMENGD NIEUW S. RUILHANDEL. Elf uur 's morgens. Op 't schoolpad eener kleine Geldersche gemeente houdt een hondekar stil. De ge leider spant zijn beestjes uit en begint zijn kar te ont laden; hij spreidt een doek over den grond en zeer voorzichtig plaatst hij daarop den inhoud, die blijkt te bestaan uit kinderspeelgoed van de allergoedkoopste soort. Half twaalf. De school gaat uit en onze koop man is weldra omringd door een heele schaar van nieuwsgierige en koopgrage kijkers. „Nou, motten jullie niks koopen?" „Of we, als we maar centen hadden." „Hoeft niet; bewaart je moeder geen vodden?" „Wablief, vodden 4 Ja, dat wisten ze wel zeker. „Nou, daarmee kun je de mooie dingetjes, die hier ziet, betalen." In een oogwenk is de troep verdwenen, om thuis 't gevraagde ruilmiddel te halen. En met succesWant geen half uur later zijn.ze terug bij de kar. En daar begint de handelvoor een handvol oudroest eén prach- tigen drijftol; voor een paar oude sokken een penhou der; een gerafelde, totaal versleten pantalon „van vader," zeit de jongen brengt een pop, een hoop bótten een dwarsfluitje op, enz. Zonder loven en bieden is de negotie zoo afgeloopen tot groote» tevredenheid van koopers en verkoopers beiden. Meester klaagde dien^middag over een roezemoezi- gen schooltijd. (Historisch.) je bleken te zijn, dat, in stede van een saldo-passief van 704.98, de nalatenschap, na aftrek van alle schulden, een netto actief van 60.000 gulden opleverde, hetgeen bij notarieele akte is geconstateerd, welk netto actief tot dat aanzienlijk bedrag is gestegen o. a. doordat eene opgegeven vordering van den broeder der tweede eehtgenoote van den erflater, ad 10.000 gulden, door haar ten laste van den erflater opgegeven en beëedigd', niet zou bestaan. Een uit het eerste huwelijk van den overleden Pier re Bonhomme geboren en in België wonend kind', heeft zich nu gewend tot den minister van Justitie te Brus sel, om door diens tusschenkomst er bij onze regeering op aan te dringen, 'n strafvervolging tegen hare stief moeder te doen instellen en ten einde te bewerken, dat zij haar aandeel in de vaderlijke nalatenschap, in 1901 opengevallen, bekomt, terwijl door den kleinzoon van den overledene, Pierre Nijst, te Maastricht, aan de Tweede Kamer te 's-Gravenhage bij gemotiveerd re quest verzoek is gedaan, om alsnog de noodige straf vervolgingen tegen de tweede eehtgenoote van zijn overleden grootvader te doen instellen. Met belangstelling wacht men de beslissingen van" een en ander af! EEN FEESTGAVE. De Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft herdacht Zaterdag op feestelijke wijze haar 40-jarig bestaan. Te 11 uur werd het bedrijf stop gezet en wa ren de leden van het personeel, met vrouwen of ver loofden de gasten der directie aan een feestdisch, waaraan niet minder dan ruim 1400 personen aanza ten. De directie deelde mede, dat het personeel voor taan met een kapitaal van 200.000 optreedt als deel genoot in de onderneming. De eerste 100 aandeelen van 1000 zijn volgestort, door van de loopende exploi tatie een ton gouds daarvoor te bestemmen, de tweede serie zal worden volgestort, door telkenjare 5 van de overwinst boven 5 o% van het kapitaal, tot dit doel aan te wenden. De arbeiders zullen certificaten ont vangen van deelgereclitigdheid in de winst dezer aan deelen, elk naar de mate van zijn loon. INTERNATIONALE TOONEELWEDSTRIJD. De Vereeniging- van Spoorwegambtenaren te Utrecht heeft, ter gelegenheid van haar 10-jarig be staan, tegen den volgenden winter een internationalen tooneelwedstrijd uitgeschreven. Elke deelnemende ver eeniging zal moeten opvoeren een drama (tooneelspel) in ten minste drie bedrijven, gevolgd door een blij spel in één bedrijf, of een blijspel in ten minste drie bedrijven, voorafgegaan door een drama (tooneelspel) in één bedrijf. De voorstellingen zullen worden gegeven in den schouwburg te Utrecht o-p: 19 October, 2 November, 30 November, 38 December, 18 Januari en 8 Februari. ONGEPASTE AARDIGHEID. Zaterdag is de heer J. H., aan de Weteringschans te Amsterdam, het slachtoffer geweest van een flauwen grappenmaker. Den geheelen dag kwamen er aan zijn woning leveranciers, die door hem zouden zijn opge beld. Twee rijtuigen kwamen om den heer M. naar zijn bureau te brengen, een knecht met 20 flesschen wijn, een ander met twee doozen gebakjes, een ander met 50 sinaasappejen, en nog een met 20 pond paasch- brooden. Verder nog bedienden met paling, gerookte zalm, bier, sigaren; dit alles zou zijn besteld voor een feestmaaltijd. De heer M. had echter niets besteld. Nog kreeg hij aanbie&ing van twee- heeren, die een muurvlakte wilden huren. UIT BERGEN. Er zullen dit seizoen door de Kennemer Sportclub op de baan alhier geen wedstrijden worden gehouden. EERSTE HARING. Aan II. M. de Koningin is Zaterdagavond de eerste haring aangeboden door de Zeevisscherij Nederland, De Zeeuw en Van Raait, te Vlaai-dingen. EEN GERUCHTMAKENDE ERFENIS KWESTIE. Te Maastricht is in het jaar 1901 overleden een ze kere heer Pierre Bonhomme, koopman in aardewerk •aldaar en, ofschoon de boedel op verzoek der kinderen, uit zijn eerste huwelijk geboren, alstoen verzegeld is geworden en zijn tweede eehtgenoote, Maria Johanna Elisabeth Mouren, thans eehtgenoote in 3e huwelijk van Joseph Eranciscus Boshouwers, te Maastricht, de memorie van successie dier nalatenschap, sluitende met een saldo-passief, na aftrek van alle actief, van 704.98, in October 1901 beëedigde. schijnt nader ge- UIT UITGEEST. Daartoe uitgenoodigdi door het Voorloopig Comité was op Donderdag 21 April een groote bijeenkomst be legd in Hotel „De Ooievaar" te Uitgeest. 22 Vereenigingen waren door afgevaardigden ver tegenwoordigd, om de plannen aan te hooren van het voorloopig Comité, om in het voorjaar van 1911 we derom even luisterrijke bloemenfeesten te doen plaats hebben als in 1906. Zonder uitzondering werd door allen medewerking en clangstelling „toegezegd en werd door de vergade ring het oude bestuur bij acclamatie herbenoemd. Om in de wenschelijkheid, door het Bestuur in plaats van 9 voor dit doel tot 15 personen te vermeerderen werden 6 nieuwe bestuursleden gekozen. Het Bestuur is als volgt samengesteld: A. van Lith, eere-voorzitterJ. Kabel, voorzitter; t J. van Nieiies Az„ vice-voorzitter, D. Krijgsman, 1e secretaris; J. F. Warning, 2e secretaris; C. Rol, pen ningmeester; J. Zonjee, G. J. Waardijk, H. Vrouwe, K. Bz. Hos, L. Zonneveld, Th. Berghuis, K. Brasser, S. Koopman en A. W. van der Hoek. Binnen niet al te langen tijd! zal reeds een program- ma voor deze feesten worden opgemaakt. UIT HOORN. Tot directeur van de gymnastiekvereeniging „U. d. i 1. W. v. O." is in plaats van den heer Staalman be- noemd de heer F. J. W. Lambert, turnleeraar te Alk maar, die zijn benoeming- heeft aangenomen. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: A. J. Beek, voprz. J. v. Straten, vice-voorz. G. H. Thickens, le seer. W. II. Roos, 2e secr. W. Branden burg-, penningm. L. Visser en Jac. de Waal, commis sarissen. Voorturners zijn de heeren: L. Visser, onder-direo- ieur; A. J. Beek en W. Mooij, en voor de afdeeliuj „Allebé" de damee-G. de Jong en G. Beerding.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1