S T A 1) S NI E W 8. HET ALKMAARSCH TOONEELENSEMBLE. OPENBAIIE VERMAKEL1JKHEDEN. MAANDAG: VAN DE LANGEDIJKEN. Door de afd. Langendijk van den Bakkersgezellen- bond zal worden deelgenomen aan, de betooging voor den tien-urendag', algemeen kiesrecht en beperking van den kinderarbeid. De heer O. Pronk werd als afge vaardigde gekozen. De afd. Langendijk van de S. D. A. P. heeft met algemeene stemmen besloten in de vacature voor lid van den gemeenteraad wegens vertrek van C. Bak, candidaat tc stellen de heer K. Zeeman. De afd. zal zich laten vertegenwoordigen op de betooging' te Rot terdam, uitgaande van de S. D. A. P. en het Ned. Vakverbond door als afgevaardigde te zenden den heer G. Glas. Vanwege de afd. Langendijk zullen 6 kinderen dezen zomer naar de verschillende kolonies worden uit gezonden. Na geneeskundig onderzoek blijkt, dat i naar Nunspeet en 4 naar Egmond aan Zee zullen wor den gezonden. Van het O-tal kinderen komen er 3 uit Z.-Scharwoude, 2 uit Oudkarspel en 1 uit Broek op Langendijk. Do Langedijker Esperantenclub E. E. K. besloot in hare vergadering van 20 April j.l. töt aansluiting bij de LTniverseele Esperanten-Asocion (Wereldbond.) Tot onder-gedelegeerde werd gekozen de heer P. Zuid- soharwoude te Noord-Scharwoude. De gemeente Noord-Scharwoude heeft haar rei nigingsdienst. Voor het eerst zal het vuil uit de sloo- ton opgevischt worden en voortaan mag men nu niets van die onreinheden meer in het water werpen, men doet goed, deze alle aan den kant van het water te verzamelen, waar zij, naar wij vernemen, eiken Zater dag- door den daarvoor aangestelden gemeentewerk man, Jb. Schuitemaker, worden opgehaald. Al dat vuil wordt in een slootje van den Oosterdijk gebracht, dat aan beide zijden afgedamd is. Dit is het begin van on zen reinigingsdienst en geen slecht begin. Tot de vereeniging „Eendracht," Onderlinge ver zekering van Hoofden van gezinnen in verband met het arbeidscontract aan den Langendijk, zijn thans ruim 100 personen als lid toegetreden. Het Bestuur is door het bedanken van ds. P. R. A. v. Meurs tot op één na voltallig en is samengesteld als volgt: J. H. Keijzer, voorzitter; C. Rempt, secretaris administra teur F. Bouwens, penningmeester, H. Bouwens, C. de Tong en A. Blokker leden. Nog steeels treden nieuwe leden toe, een bewijs, dat men over het algemeen het nut dezer vereeniging ten volle inziet. De openlucht-uitvoering, den 3den Juli a.s. door de Gymnastiek-vereeniging „Hercules" en „Hygiea" tc houden, zal plaats hebben op een stuk land van de Gebroeders Hart, aan de Zuidzijde der Ned. Herv. kerk tc Oudkarspel. De liefdadigheidsuitvoering', alhier gehouden voor een lijder aan tuberculose ter verpleging in een sanatorium, naar wij meenen Putten, is uitmuntend geslaagd. Ongeveer 125 werd ontvangen, en dit bedrag gevoegd bij de andere ontvangsten maakt de verpleging van bedoelden patiënt in genoemd sanato rium mogelijk. De H.H. Kroon, burgemeester en ds. van Meurs hebben een mooi werk gedaan, maar ook do steun van het publiek en de belanglooze medewer king van liet Symphonie-gezelscliap en de andere da mes en heeren moeten ten zeerste worden geprezen. De vereeniging „Steunt Elkander" alhier, hield op Zaterdffg 23 April s nam. T1/2 uur ten huize van den heer Kuiper, café Marktzicht, hare jaarvergade ring. De voorzitter, de heer Dekker opende met een woord van welkom aan de opgekomenen en herinnert er aan dat de vereeniging nu reeds 12 jaren bestaat. Hij wees er op dat het teere spruitje een boom is geworden, welker takken zich wijd uitspreiden, en sprak den wensch uit dat zijn groei en bloei nog moge toenemen. Aan de orde lezing der notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Vervolgens gaf de penningmeester verslag van zijn gehouden beheer, welke door 2 controleurs in orde werd bevonden. Daarna gaf de secretaris een klein overzicht der werkzaamheden over 't verloopen jaar. Hierbij bleek dat het bestuur 16 maal had verga derd, en dat er 3 openbare vergaderingen waren ge houden. 13 leden waren vertrokken naar elders en geen enkel sterfgeval had de vereeniging dit jaar te betreuren. Het aantal leden bedroeg thans 246. De penningmeester deelde in zijn jaarverslag mede, dat dit jaar begonnen was met 1231.56 en steeg na 6 maanden tot 1435.59, welke som toen weder daal de in de laatste 6 maanden tot 897.03. Een achter uitgang alzoo van 334.53. Aan de orde kwam nu punt 5 van de agenda. Be spreking uitkeering. Het bestuur stelde voor om de huidige uitkeering van 6 terug te brengen op 5.10. De snelle achteruitgang der financiën was oorzaak, dut zij dit meende tc moeten voorstellen. Na enkele besprekingen werd het bestuursvoorstel aangenomen en komt dus de uitkeering- weder op 5.10. Vervolgens was bestuursverkiezing aan de orde. Aftredenden waren W. v. d. Molen, secretaris, en C. Balder en J. Bakker als commissarissen, welke 3 hee ren allen bleken herkozen te zijn, en hunne functiën weder aannamen en aanvaardden. Noch had een kleine reglementswijziging plaats, n.l. de artikelen 55 en 56 werden gelicht, en zullen de ze artikelen behandeld worden zooals art, 82 dit ver oorlooft. Niemand het woord meer verlangende, sluit de voorzitter de vergadering met een woord van hulde aan de trouwe donateurs voor hun opkomst en eindig de met een woord van opwekking aan de leden om toch vooral do vergaderingen te bezoeken, wat hare bloei zal helpen bevorderen. UIT BENNINGBROEK. De heer M. Rosbergen, predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier, heeft toezegging van beroep ontvan gen naar die. te Geertruidenberg. Alhier is vooral op initiatief der heeren Bossen en Kramm eene Floralia-vereeniging tot stand geko men, die reeds 65 leden telt. UIT HEER HUGO WAARD. Vrijdagavond vergaderde de afdeeling Heer Hugo Waard van den Bond van Nederl. Onderwijzers in „de Hengstman", ter afdoening eerier tamelijk uitgebreide agenda. Werden de nieuwe damesleden hartelijk dooi den voorzitter begroet, speciaal meende hij dit te moe ten doen mej. Van Herinkhuizen, de pas in functie getreden onderwijzeres te Zuid-Scharwoude. Naar aanleiding van feiten, werd geconstateerd, dat het maar steeds uitstellen van voorziening in plaatsruimte op de openbare school te Noord-Schar woude, aanleiding heeft gegeven, dat voorstanders dier school hun kinderen reeds hebben geplaatst op de bijzondere school. (Men weet dit uitstel berusttte op de mogelijke stichting eener bijzondere R. Kath. school.) De commissie voor het openbaar onderwijs heeft in dezen het hare reeds gedaan en hoopt de ge volgen der nalatigheid van het gemeentebestuur ver der te keeren. Ten zeerste werd afgekeurd de wijze, waarop men te Broek op Langendijk voordrachten voor onderwijzer en onderwijzeres voltallig ziet te krijgen, n.l. door on derwijzend personeel van naburige gemeenten te vra gen, of die als sollicitanten mogen worden beschouwd. Aan het afdeelingsbestuur werd opgedragen den Arr. Schoolopziener met deze wijze van doen in kennis te stellen. Te meer werd deze knoeierij afgekeurd, om dat de salarissen der bijzondere onderwijzers vrij wat beter zijn geregeld dan die der openbare. Besloten werd de afdeeling te doen vertegenwoordi gen op de meeting te Rotterdam, uitgeschreven door het Nederl. Vakverbond en de S. D. A. P. Deze verte genwoordiging geschiedt op punt 3 der agenda, n.l. de bescherming van het kind tegen arbeid op te jeugdi gen leeftijd. Nog eens zal de afdeeling den strijd gaan voeren tegen het rooken door kinderen, waarbij steun zal worden gezocht bij de Wit.te Kruis-afdeelingen. Door het bestuur der afdeeling zal worden onder zocht of het mogelijk zal zijn het sparen op school in gang te doen vinden, vooral met het oog op de toene mende snoeplust bij de Langedijker jeugd. Wordt deze zaak oordeelkundig aangepakt, dan meent men dat dit euvel, zooal niet weg te nemen, dan toch wel eeni- germate te beteugelen is. Tot afgevaardigden naar de te Zaandam te houden vergadering, uitgeschreven door de Gen. Prop.-Com- missie, werden benoemd mej. Buurs en de heer du Burck. De vorming van een propagandafonds, vooral ten doel hebbende meer in aanraking te komen met de ouders der leerlingen, zal op die vergadering een punt van bespreking uitmaken. Inlichtingen werden verstrekt omtrent de Onder wijzers-Wielrijdersclub. Enkele leden stelden zich be schikbaar, om, wanneer de agenda voor een vergade ring eens wat mager mocht zijn, deze aan tc vullen met een voordracht of inleiding. Te Zuid-Scharwoude zal weder een gratis-cursus worden gegeven in nuttige handwerken voor minge- goede meisjes, die zich dan tevens verbinden het her halingsonder wijs te volgen. De dames Buurs en Van Herinkhuizen zullen gratis dezen cursus leiden. Ook in Heer Hugo Waard zal men hiertoe pogingen in 't werk stellen; mej Algera zeide toe mede belangeloos les te willen geven en mej. Abcouer te vragen daaraan mee te willen werken. Aan het gemeentebestuur zal dan een localiteit worden aangevraagd. De afdeelings-tooneelclub besloot binnen kort te vergaderen tot het doen eener keuze van een op te voeren blijspel of tooneelspel en tot de verdeeling der rollen. Nog meenen we melding* te moeten maken van het ontvangen van een bedrag van 10 voor de afdeelings- kas, n.l. van de Coöperatieve Verbruiksvereeniging aan den Langendijk, als bewijs van waardeering van den arbeid der Bondsafdeeling. Werd dit .bedrag- dankbaar aanvaard, niet minder'welkom was de daar bij uitgesproken sympathielbetuiging. UIT OTERLEEK. Te Stompetoren schijnt de liefhebberij voor het too neelspel nog al groot te zijn. De bestaande tooneelver- eenj gingen „Aurora," die bijna Vijftig jaar in die be hoefte voorziet, heeft een concurrent gekregen. Vijf heeren en vier dames hebben een rederijkerskamer op gericht, en zullen trachten tijdens de kermis, welke in Augustus wordt gehouden, op den zelfden avond waar op Aurora hare uitvoering geeft, een uitvoering te geven. Terwijl de veehouder J. K„ Zaterdag uit de stad naar huis ging reed hij met paard en balcwagen even bij zijne ouders aan en bond het paard, dat aangespan nen bleef, aan een boom vast. Het scheen niet vol doende te zijn geweest, het paard geraakte los en vloog' met snelle vaart door de boomen, waar de wagen bleef haken. Het paard verbrijzelde een damhek, doch kwam in het land tot bedaren. TOT GAS OVERGEGAAN, Victor de Stuers herinnerde Zaterdagavond in de vergadering van voorstanders eener wettelijke rege ling tot behoud van monumenten, aan den tijd toen hier te lande allerlei wandalisme ongehinderd ge pleegd werd, en noemde daaronder ook het wegslepen van de mooiste koperen kronen uit de kerken. Wij herinneren ons uit die dagen een advertentie in de „Opr. Haarl. Ct„ waarin kerkvoogden van de een of andere NoordhoUandsehe gemeente welke is ons ontschoten het volgende ter openbare kennis brach ten „Kerkvoogden van X., „tot gas overgegaan zijnde", bieden de koperen kronen nit de kerk den meestbie dende te koop aan. Te zien dagelijks, enz." (N. Ot. KORTE BERICHTEN. In de Neerlands Tuinstraat te Arnhem is een tweejarig kind uit de wieg met het hoofd in een pot met warm water gevallen en gestikt. - De Vecht bij Weosp staat zeer hoog. De oevers zijn onder geloopen. Te Achter-Bovenburen, onder Winschoten, is de ze week bij herhaling gepoogd een huis, toebeboorende aan schipper O. Kuiper en bewoond door Ileuving en Prins, tichelwerkers, in brand te steken. De gemeente politie meent den dader op het spoor te zijn. Naar Leeuwarden getransporteerd is de veehouder B. N„ te Sneek, ter zake van bedriegelijke bankbreuk. Hij wordt verdacht een drietal koeien, tot zijn fail lieten boedel behoorende, te hebben verkocht. Een drama met Moedigen afloop had plaats Vrij dagmiddag om 4 uur op- een weiland achter de fabriek van Spoor en Wijnvoort te 's-Gravenhage. Een hond zat een rat na. De ontmoeting volgde. Van beide zij den werd met verwoede kracht gebeten. Zoolang duur de de strijd tot ze beide hun vechtlust met den dood moesten bekoopen. Een werkman van de steenfabriek te Heilouw geraakte bij het zandstrooien onder de locomotief en was direct dood. Fe Lommer brandde een koffiehuis met winkel af. Kep der knechten'kreeg bij het redden der goede ren zulke brandwonden, dat hij er aan overleden is. Te IlarkemaOpeinde brandde een woning ge heel af, doordat de rieten zolder vlam vatte, daar de huisvrouw de kachel met petroleum aanmaakte. Te Middelburg sloegen de paarden voor een vrachtwagen op hol. De voerman werd van den bok geslingerd en kreeg een zeer ernstige hoofdwonde. De zoon kwam onder den wagen terecht, wat tengevolge had, dat een zijner beenen werd afgereden. CONSECRATIE St. JOSEPH KERK. Hedenmorgen is de St. Josefih-kérk geconsecreerd. Om half acht had de consecratie plaats, waarbij alleen dienstdoende geestelijken tegenwoordig waren en de ruimte tusschen het hek en de kerkmuren door plan ken en rietschuttingen waren afgezet in verband met (le omstandigheid', dat er geen kerkelijke plechtigheden aan den openbaren weg riiogen worden gehouden. Tegen half tien was de kerk geopend voor het pu bliek en genoodigden onder wie we opmerkten den oudsten wethouder en den gemeentesecretaris en ver schillende geestelijken uit het dekenaat. Een half uur later werd een Pontificale Hoogmis op gedragen door den Z. D. H. den Bisschop van Haar lem, mgr. Callier, die daarbij geassisteerd werd door rector Baatse en pater Beekhuizén, deken Ebbinkhuy- sen en pastoor Heys fungeerden als troondiakens. De pater provinciale Huysman deed dienst als presbyter assistent, terwijl de secretaris van den bisschop, van Dam, oeremonarius was, kapelaan Verzijl dienst deed als stafdrager en pastoor Reuter van Heilo den mijter droeg. Daarna hield de Bisschop een predicatie. Hij verklaar de, dat het onmogelijk was alle ceremoniën, welke zoo even hadden plaats gegrepen te verklaren. Bij één on derdeel wilde hij echter even stilstaan, n.l. bij het an tifoon, dat bedoelt de hoorders te herinneren aan den droom van Jakob. Aan Jakob, de aartsvader, ge vlucht van zijn goederen, bevreesd voor zijn bróéder, die zelfs zijn vijand was, verscheen in zijn droom een ladder,' die op de aarde stond en naar den hemel reik te. Engelen daalden naai* beneden. Hoe verschrikke lijk zeide Jakob is deze plaats. Dit is niet dan een huis van God en dit is de poort des hemels. Wij hebben zeide de spreker verder een domus dei, een huis van God in onze Kerk en als wij dat gebrui ken voor het heilige doel, dan wordt dat voor ons een poort des hemels. Wij hooren er de goddelijke verma ningen, Gods licht schijnt er voor onzen voet, en wijst den weg, die naar den hemel leidt. Geen engelen, maar vermaningen dalen hier neer en die zijn niet voor de gemeente in het algemeen maar voor ieder in het bij zonder. Wie zjjn kerk gebruikt voor het aangewezen doel, vindt daar alles wat hij noodig heeft om met veiligheid naar den hemel op te gaan. Het verheugt ons dat deze nieuwe kerk tot stand ge komen is. Niet alleen omdat dit een bewijs is, dat het aantal geloofsgenooten aangroeit, maar ook om dat het ter kerk gaan niet te gemakkelijk gemaakt kan worden. Gebruikt deze kerk veel, weest niet bevreesd te veel naar de kerk te gaan, beschouwt haar niet alleen als ec-n Huis van God, maar in zonderheid als uw eigen huis. Bezoekt veel de kerk. bidt er veel, ontvangt er veel de sacramenten, luistert er veel naar de geboden, dan zal dit voor U zijn een poort des hemels, die U zal brengen op een veillgen weg, wat ik U van harte toewensch. Tenslotte zégende de Bisschop de geloovige schare. Van de kerk en uit vele woningen wapperde ter ge legenheid van deze plechtigheid de driekleur. SCHIETEN. Gisteren was het de laatste dag van den schietwed strijd, uitgeschreven door den Noord-Hollandschen Sehietbond en gehouden te Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Purmerend en Alkmaar. Bij den korpswedstrijd behaalde de Scherpschutters- vereeniging te Alkmaar den 3den prijs (zilveren me daille) met 13 visuel.s 449 punten; bij den vrije-baan- wedstrijd 2e klasse kreeg de heer P. Hekkert (928(1) den Oen prijs, terwijl bij den personeelen wedstrijd le klasse de heer Joh. Weijling (93 p.) den 3en, de heer B. Dekker (92 p.) den llen, de heer J. J. de Roos (91 p.) den 12eri pr. wisten te behalen en bij den perso neelen wedstrijd 2e klasse den heer P. Hekkert (88 p.) de 3de prijs werd toegekend. HOE DE ENGELSCHEN HOLLAND BEREIZEN. Zaterdagmiddag zou, naar telegrafisch was gemeld, onze stad bezocht worden door een 29-tal Engelschen. In het café van den hoer Bregman aan de Eriesche brug was de bovenzaal als tearoom ingericht. Tegen 5 uur kwamen 2 auto's om den hoek Heeren straat-Dijk snorren, en reden met een reuzen-snel heid, het café, hoewel daar als herkenningsteeken de Engelsche vlag was uitgestoken, voorbij. Toevallig stond iemand buiten die de reizigers waarschuwde. Het gezelschap stapte daarna uit en ge bruikte de tljpe en de sand wiches met de gebruikelijke biskuits. Zeven auto's waren 's ochtends uit Rotterdam ver trokken, de anderen hadden de twee niet kunnen vol gen en moesten nog komen. De aangekomenen had den den Haag, Leiden, Haarlem en Alkmaar in één dag gezien vonden de steden mooi en de omstre ken schoon en zouden dien dag nog Hoorn, Edam, Vo- lendam en Amsterdam bezichtigen, waar ze 's avonds om 9 uur nog zouden dineeren. Wat zullen die menschen veel van Holland kunnen vertellen wanneer ze weer thuis zijn gekomen! Het Alkmaarseh Tooneel-ensemble, bestaande uit mei. Sjoers—Ooijknas en de heeren II. Sjoers en K. van Vliet trad gisteravond voor het eerst op in Dili- gentia. Het was jammer dat de zaal zoo slech bezet v/as, niet alleen omdat de opbrengst zou komen ten ba te van een hulpbehoevend gezin, maar ook omdat het spel veel meer belangstelling verdiende. In de beide stukken die we hooren, „Jeanne Marie" en ..De Koningsdochter", toonden de speelster en spe lers een goed geheel te vormen. Het ensemble zal dan ook ongetwijfeld het volgende seizoen een eerste plaats' innemen in de rij der Alk- maarséhe dilettanten-vereenigingen. VOLKSUITVOERING. „Nieuw Leven" en „Orpheus" liebben gehoor gege ven aan den drang, om tegen lagen toegangsprijs een concert te g*even, opdat ook de bezitters van min-ge- vulde beurzen zouden kunnen genieten van den be kroonden zang. De volksuitvoering zal Donderdag avond plaats hebben in de Harmonie. Het is te „ver wachten. dat de sympathieke poging' der beide zang- voreenigingen, gesteund door het kinderkoor „Zang en Vriendschap," uit een groote opkomst zal blijken. BOND VOOR STAAT8PENSIONNEERING. Door het Bestuur der Afd Alkmaar van den B. S. is daxer dagen de volgende eiraulaire verzonden, in verband met het Volkspetitionnement; (zie en« naroes er van 18 M*art) door het Hoofdbestuur b(j de Regoering in t« dienen. Het Bestuur der Afd. Aikmaar van den Bond veor Staat*p8n«ionneering heeft de eer U uit te noodigen (ot bywoning eener gecombineerde vergadering met de Bsgturen van een 40-tal vereenigingen hier ter stede, ten einde door gezzmenlgke bespreking te over leggen in hoeverre er medewerking te verkrijgen is tot anderteeksning van het Vclk,petitionnemer.t van den Bond, Doel van dit Petitionnement ia zoo spoedig mogelijk ook in Nederland te geraken tot eene verstrekking jan Staatspensioen asn ouden van dagen, gelgk dit in alle naburige Staten, zg het onder verschillende vormen en voorwasrdeD, reeds tot stand is gebracht of in werking ia getreden. Overtuigd van uwe sympathie voor het sefcoone dosl van den Bond, hopen wij het dagelgksch Bsstuur uwer vereeniging of een of meer afgevaardigden uwe-zgds te mogen ontmo-ten ter vergadering op Maandag den Tweeden Mei eeratk. in de bovenzaal van café Centraal van den Heer Willig. ATHLETI8CHE WEDSTRIJDEN. Dese wedetrydea, uitgesshreven door de vereeniging „Alsmaria Vietrix," rgn uitstekend geslaagd. Jammer dat het weer in 't geheel Diet meewerkte, 's Morgens leek het er naar, dat er in 't geheel niets van komen ziu, maar gelukkig togen 1 uur hield de regen op. Dwars over het veld stond een heftige wied, die maakte, dat 't op 't terrein zeer koud was. Ook de loopers hadden van dezen wind vesl hinder, 't Veld hop zwaar, vandaar dat de gemaakte tijden niet zoo mooi waren, als ze wel hadden kunnen zijn. Enkele deelnemers hadden zich door het weer laten afschrikken. Dan jury en de r<*§eling£eemmi(sie komt alie lof toe voor hun werk op dezen middag. We zullen aehteresnvolgena de uitslagen vermelden der verschillende wedstrijden. 1. 400 M. stadswedstrijdsn. le serie gewonnen door C. Duinker (A.V.) 68 sec. voer C. Pall en P. Duinker. 2e serie gewonnen door D. J. de Vries (A.V.) 63l/5 sec, voor Boom en Wieringa. De finale had plaats tusschen de winners en de tweede aankomenden. Asn den eindstrijd namen deel D. J. de Vries, C. Poll en Boom. le prijs D. J. de Vries 651/5 sec., 2e pros C. Poll (Turnlust) 674/g @ee. 2. Estafetteleop Adspiranten. Deze loop ging over 200 M. 4 ploegen van 4 persenen namen er aan deel. Dü derde groep, bestaande uit K. T. da Lange, J. Houtsmuller, J. Amoureus en N. N., beha*lde de prys (4 kunstvoorwerpen.) Gemaakte tjjd 35l/5 sec. De tweede groep was tweede. 3. Hoogspringen Dit nummer veretnigde 6 dealne mers. De torsie »rgs werd gewennen dcor J. Koeman (A. V.) met 155 M. De tweede priji door C. Poll {Turnlust) met 1,60 M, 4 100 M. Stadawedstrgd. Winnaars der series waren M Wielage, D. J. de Vries (IP/5 see), H. Bssteman, 8. Budding. De 2 snelste tweede aankomenden liepen ook mee in de finde, benevens J. Heinis, die later geloopen had en wegens gemaakte tijd tot de finale werd toegelaten. Eindstrijd 1. D. J. de Vries. 2. H. Bssteman, 3. J. Heinis. Pf 5. 1G0 M. hardloopen met den bal Hieraan werd deelgenomen door 14 personen. D# twee snelste win naars zouden in de finale komen. le prys Z. van Arnhem, 2e prgs D. Duinker. 6. 400 M hsrdloopen, alleen voor leden van A. V. Alle deelnemers, 7 in getal, gingen tegelijk van start le prgs D. J. de Vries 651/5 jee>> 2e prga J. Boom 68 ssc. 7. Verspringen adspiranten. Aantal deelnemers 11. Elk deed drie sprongen. Wie de verste sprong maakte le pryz 6ns, le prija B, Blokhuis, verste spreng 4,24 M., 2» prgs J. Wisiags, verste sprong 4,10 M. 8. Doeltrappen. Aantal deelnemers 11. Elk deed 4 trappen, op 11 en 22 M. afstand, en één van licks en één van rechts, le prijs J. de Lange, 12 punten, 2a prijs B. Willerr, 10 punten 3a prijs M. Wiel«ga, 10 punten. Na een vijfde bes issende trap. 9. Match Adspiranten—Rood Wit. D-ze wedstrijd duurde een half uur, waarin het geen der beide par tgen mocht gelukken een doelpunt te maken. 10. Verspringen Stadswedstrgd. Er waren 8 deel nemers. Eik deed weer 3 sprengen. De verste sprong telde. Eigenaardig dat D. J. de Vries tot op hst laatste oogenblik de leiding had met 4.66 M. Dech de laatste sprong van J. Heinis .13 M. bezorgde deze den eersten prgs en D. J. de Vries den tweeden. 11. Estafetteloop 400 M„ ploegen voor 4 personen. Hieraan werd deelgenomen door Turnlust, de Halter en Holland. De eereprgs werd hier behaald door Da Halter" in den mooien tgd van 52 seeonden. Hiermede waren deze interessante wedstrijden afge- loopen en werden de prgzan door den Heer Lambert met een toepasselijk woord aan de winnaars uitgereikt. VOLKSSTELLING. Volgens de uitkomsten der laatstgehouden voiksstel- ling bestond de bevolking dezer gemeente op 1 Januari 1910 uit 21081 zielen, verdeeld over de verschillende wijken als volgt Mannen. Vrouwen, totaal, wijk A 1609 1756 3366 B 1043 1197 2240 C 1123 1231 2354 D 1326 1408 2734 E 3614 3897 7511 F 1451 1356 2807 Schippers 33 32 70 Totaal 10204 10877 21081 Bovendien waren in den nacht van 31 Deoember op 1 Januari t ij d e 1 ij k aanwezig 703 mannen en 556 vrouwen. Op dit tijdstip bedroeg het aantal woonhuizen ia de gemeente Bewoonde, Onbewoonde in aanbouw wijk A 738 13 2 B 492 10 2 E 510 647 1802 610 29 18 63 17 adci 3 18 5 Totaal 4799 150 80 terwgl het aantal onbewoondo gebouwen, als kerken, ickolen, schuren, pakhuizen enz. bedroog Wijk A 180, B 146, C 109, D 153, E 83, F 14, totaal 685. Pg dn verzending van het materieel der telling bleek dit een gewicht te kebban van 487 K.G. BADHUIS VAN HET WITTE KRUIS.* In do week ven 18 tot 23 April zyn in het bad huis „Het Witte Kruis" genomen75 kuipbaden, 98 regenbaden le klas en 168 regenbaden 2e klas, te samen 341 baden. SCHAAKRUBRIEK. I11 het schaakprobleem van verleden Zaterdag moet de toren op 8 niet zwart maar wit zijn. VERGROOTING KAASMARKT. Het proces-verbaal der taxateurs in zake de ontei gening' der perceelen aan de Kaasmarkt geeft aan de waarde van het pakhuis van den heer Zaadnoordijk te bepalen op j 17600 en dat van den heer Kool op 9900. AGENDA. MAANDAG Alkm. Schaak- en Damvereeniging, -algem. verg'., 8 uur, café Scherinerhorn. Gymn. Ver. Turnlust, oefen. 7.15. Gymn.-ver. „De Halter," ledenafd., 810 uur, 't Gulden Vlies. DINSDAG: „Orpheus," repetitie, 8 uur, Unie. Zangv. „Halleluja," repetitie, b uur, nieuwe Dooien. Chr. Zangver. „God is mijn Iried," 8 uur, Übr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. WOENSDAG. Alkm. Esperantisten-vereeniging, 9 uur, „Zwart# Os." Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," repetitie 7:'7i uur, Diligentia. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Alkmaarseh Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies. Gem. Koor, „Zanglust," 71/, nar. Gymn.-ver. „Turnlust," oefeningsavond, 8i/4 uur. Sloterepetitie Toonkunst 7Ya uur, Harmonie. DINSDAG: Toonkunst (Arminius-uitvoering) 8 uur, Harmonie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2