MEN LOOPE II 75 Cents Banden DAMES- HEEREN- ei KiNBERSCHOENEN. J. Stoombootdienst „ALKMAAR >ACKET' BUITENLAND. #Wït Odol-Pasla it Goudmagazijn van P. OUDES, Alkmaarsche Huishoud- en lodustrieschooi. Algemeene Ledenvergadering niet op Donderdag 5 Mei, doch op Vrijdag 6 Mei 1910,'s namiddags 2 uur. eenvoudige gehuwde heden, Corsetten B C Steeds wacirradig m Meubelen, Huisraad en Inboedel, Gemengde Koorvereeniging „ALCMARIA" Hedenavond geen repetitie. pes* B oni» Firma DE WIJS BROERS. Fabriek en Magazijn van HOEDEN en PETTEN. Langestraat A 12, Alkmaar. ADVERTENT IE N. EsragelsotM* httesaen öaiiiaslioeileii Hi«define Petten- Salonbooten met gksbeschutting aan dek. ALKMAAR 6 8 2.SÖ i aar. Gemengde Mededeellcgeo, DE SLUIER AANGENOMEN. Ingezonden Stukken. Ingezonden Mededeellngen zijn alleen echt met DIT Handelsmerk. BURGERLIJKE STAND. Alkmaar. Jacob G. SCHOONE—Schoen. H-iloo25 April 1910. Een HEER zoekt tegen 1 juni as. te Alkmaar ruime gemeubileerde Zit en Slaapkamer met pension. over de Laat, do van uit het Payglop, schuins Ridderstraat in, naar het Ridderstraat No. 11, Alkmaar. Daar vindt men groote keu'e in Juweelen, Gouden Oorijzers, Parelsteilen, Kruizen en Kettir- gs, A rmbanden, Trouw- en Verlovings ringen, ook vele artikelen voor oud Het, hoogst blijf ik betalen voor Juweelen, Bloedkoralen Kettingen, Gond en Zilver. Zondags geopend. 9 S. DE JOSGH Gzn. AGENDA 1. Notulen. 2. Jaarverslag 1909. 8. Rekening en Verantwoording over 1909. 4. Uitloting leening. van een aandeel in de rentelooze HET BESTUUR. Eer. ONGEHUWD HEER zoekt tegen 1 Juni as. te Alkmaar Msntel- eu Steffenmsgazijn op Donderdag 28 April 1910 's morgans te 10 uren, in „DILIGENTIA" te Alkmaar, van HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze log® prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt d e soliditeit. Aanbevelend, marktberichten. LANGS DE ZAAN- AMSTERDAM O© i-3© - 245 4 - 6 nar. pUf* Goederenvervoer snel en goedkoop. Van Z aandam naar Haarlem 815 12.15 Van Haarlem naar Zaandam 1015 2.15 4.15 6.15 uur. uur. (interen zgn ia g*h«el Frankrijk «0 yerkwzin- «en voor de K»mer begennsc. Te ErivMie, m het arrondissement Csgnae, werd de burgemeester, voor zitter van het verkiezingsbureau, door esn kiezer met een revolverschot gedood. Lxter woidt gemeld, dat sgn dood mets met de verkiezingen hseft uit te staan. Ook te Saint Etienne hadden ter gelegenheid van de verkiezingen ongeregeldheden plaats. Een menigte kiezers wilden het stadhuis binneadrk genvijf gen darmen werden gewend Uit Quimper komt bericht, dat m ver^csillense kiesdistricten incidenten voorkwamen, waarbij vele personen gewond werden. Cochéiy, minister van fiaaaciën in het kabinet- Bri*nd, werd herkozen in Pithiviers. J»u:è3 komt in herstemming te Albi. In de algemeens samenstelling der partgsn zullen deze verkiezingen weinig verandering brengen. Aiie miniitere-afge vaardigden zijn herkozen, met uitzondering van Milleracd, die in herstemming komt in ket 12e arrondissement van Parijs, met een vrij slechte kans. De geünificeerde socislisten winnen enkele zetels, doch verliezen die van Francis de Pressensé en Varenae. Ds Kamerpresident Brisson komt in herstemming te Marseille. De verkiezingen zgn aan de zijde der nationalisten en progessistende republikeinen, radicalen, radieo- «ocialiston en socialisten winnen enkele zetels. Over het geheel zal da samenstelling der Kamer niet veel veranderen, Sultin Mahomed van T u r k ij e is lgdende aan een lichten aanval van mazelen. In het bulletin wordt gezegd, dat de algf-meene toestand in 't minst niet ver ontrustend is. De Ooatenrgksche K*mor nam Vtgdag in tweede |ezing het wetsontwerp aan, waarbjj de re- geering tot het aangaan van een leening van 20 mil- lioen kronen gemachtigd wordt. Da voorzitter wiide een nieuwe Kamerzitting openen, c m het ontwerp ook in derde leiing te dean aannemen. Dit voos stel wekte een luidruchtig protest hg de °P" podtie-partgen. Een voorstel der oppositie, om de Kamerzitting te sluiten, ward aangenomen. De Kamer van Afgevaar digden nam Ziterdag in dei de lezing, zonder incident het wetsontwerp voor de te sluiten leening van 20 millioen kronen asn. In dePortugeesche Kamer !ej;de de repuhli- keinscke afgevaardigde Costs de volgende verklaring af: Wij keVbea een anoniemsn brief ontvangen, waar aan vier eigenhandig geschreven briefen van een of- fisier van het koninklijk huia waren toegevoegd, Uit deze brieven kan werden afgeleiddat de koning het suiker-monopolie op Madeira, s an een Engelsche maat schappij toegestaan, beschermt." Met eenparigheid van stemmen nam de Kamer ver volgens een voorstël aan, waarbg aan esn erqcête- eommisaie volmacht wordt verleend om deze zaak te onderzoeken tevens verklaarde de Kamer, dat zjj door dezen maatregel een gerechtelijk ondersoek niet in den weg wil tred»n. De weduwe van sen Russisehon groot vorstjjSorgius, geboren prinses Elisabeth van Hessen und feei Rhein, legde de gelofte af, zich geheel aan de beoefening der naastenliefde te zullen wijden. DE KERKDIEF. De dief der juweelen uit de Maria Hemel vaart kathedraal is een jonge boer, Femin genaamd. De geroofde sieraden werden op de door den dief aange wezen plaats teruggevonden. LUCHTSCHEEPVAART. Zaterdagnamiddag om 6 uur 55 min., is ds„Parse- val II" te Homburgsköhe opgestegen en weggevtren in de richting vsn Frankfort. De „Zeppelin II" heeft op het laatste oogenblik zijn reis tot morgen uitgesteld. De „Parseval II" is im 12 uur 55 minu en bg Bicken- dirf onder mosilgkaeden geland. De bestuurbare luchtschip „Zeppelin II* stefg Zon dagmorgen om aeht uur te Homburg op, landde 's na middags 2 uur, na een hevigen strgd tegen den Zuid wester-storm, bg Limburg aan de Lzhn en werd aldaar verankerd. I Overleden! Trijntje Veter, wed. van Jan Bakker, 76 j. Kniertje Bruijo, wed. van Di»k Knoef, 82 j. Pietsr Opdam, 23 j. Suzsnna Wilhelmina Sul- horst, 23 j. DE GECOMBINEERDE VERGADERING. j Aan den voorzitter van de gecombineerde ve gadering. Hoewel ook ik de regeling van.de bewuste vergade ring in strijd vind met een wei niet in de wet vastge- legden, maar door het gebruik ontstanen regel, zal ik daar voorloopig niet nader op ingaan, maar geef uw bestuur beleefd in overweging de vervolgvergadering toch -te laten doorgaan, daar de heer Jong-sma en ik reeds overeen gekomen waren toch op de bewuste ver volgvergadering te verschijnen. IJ mijnheer de-Redacteur dankend voor de plaatsing. Achtend, D. A. KLOMP. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 25 April. Medegedeeld door h£t Koninklijk Nederlandseh Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 702.1 te Coruna. De laagste stand van den barometer 737.6 te Dun- rossness. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 26 April). Meest matige tot krachtige zuidwestelijke tot weste lijke wind, zwaar bewolkt of betrokken, buiïg weer, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar, 24 April, 2.3 m.M.25 April 3 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Onder invloed van het laag, dat Zaterdagochtend uit het noordwesten naderde, daalde in den middag bij ons de barometers vrij" snel, waarbij de wind in kraóht toenam. Ook heden is het grootste deel van ons waar nemingsgebied onder depressie-invloeden en is ook het hoog in het zuidwesten teruggedrongen, Op vele plaat sen, ook in ons land," viel vrij veel regen. De barometer is langzaam rijzende; voorloopig is krachtige Z.-W.- wind te verwachten, later wellicht meer naar het wes ten ruimende. Ook zijn nog regenbuitjes te verwach ten maar allengs zal de bewolking- afnemen. M. 15 -30 en5Q ct. GEBOREN: 25 April. Zwaantje, <3. Roelof de Jager enHmdrma Cfttharin» Schinkel. OVERLEDEN 24 April. Jan Tromp, 7 rand. Gerrit Molenaar, 1 j Hensbroek (Maart 1910). Geboren: Gerard Adriaan, z. Jacob de Boer Pz. en Nseltje Evers. Jacobus Nicola»*, z. v. Cor nelia Klaver en Theodora van Diepen. Overleden: Mawtjo Kuijn, 69 j wed. van Jan Brink. SCHOORL (M*art). Getrouwd: Thauni* Snip en Trijstja lan Lie nen, wed. van Jan Hoogvorst. Geboren: Anna Peironella, d. van Hermanus Oudejscs en Johanna Rietveld. Margareih» Alios d. van Gerrit Roszendaal en Adrians Louw». Wil helmina, d. van Jaeobua Timmer en Jan»ja Admiraal Corneli», z. van Johannes Delis en Tigntja Boots Margarsth* Geertruids, d. van Cornelis Bakker en Antje Stam. Jacobus Johannes, z van Cornelis Schotvanger en Margaretha Martha Schut. Catha- rina Maria, d. van Willem Zwagerman en Miri» Hoebe. Neeltj» Antje, d. van Teunia Ott en Garrilj Keuris. pCt. 2% 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4Vs Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollaudseh Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc, aand. div. Barge en Moorman Cultnur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat- Idem pref, A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Ta^ak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa'embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 4% Pern Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen Holl. IJ. Sp.-Mij Mij. tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch, Top. Cert. v. Convert Bd.pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com.,, pref-» Mis K. Texas v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rook Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeen te-cred. 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2i/s HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 18"64 5 Koers van het geld. Prolongatie 53/, Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. 74 9713/ie 102 V» 49s/» 95 Vs 94s/» 87 Vs 88 98Vs 87 94% lOOVs 1871/» 187 131s/» 176 127.— 157 586 238 311 72 99% 588 482 55% 258 98% 366% 420 512 243 192 143% 175 954 120 74% 82ii/i6 62 146 6% 19% 65% 12% 40% 83 87% 216 Hl% 112 41% 29 36% 66% 42% 44V, 104 27% 124 183% 21 46% 152 89% 108% 103% 967/ie 162% 176 456 pCt. Russen 23 Apr. 2-5 Aj r. Dan 26 sa April fe'nien r.me geliefde Ouders K. J GOVERS en T. DE JONG hunne 25-j«rlge Echtvereenigïng te her denken. Huune dankbare kinderen, J. GOVERS. A. GOVERS -KATER. G. GOVERS. Stooopetoren, 16/4 1910. %»- AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koerg van 73% 50 94% 87% 88 98% 87% 937/g 100% 187 177 128.50 IO81/16 103 I621/3 174% Den £6an April hop»n onze geliefde Ouders H. KOKKES H. HARTOG kunne 25-jarige Echtvereenigïng te her denken. Hunne dankbare kin de; en. CATBABINA JOHANNA. PI ETER, CORNELIS. Siempsteren, 16/4 1910. Ondertrouwd G. GOVERS Kz. ea C. J. KOKKES Hd, OL Gem. Sehermerhorn, »__;i 1Qift Stempetaren. j Qem§ 0tor!e,k. 8 APnl 1910 Huwelgita voltrekking 26 April a,a. Geboren: DIRK GIJSBERTUS, Zoon van J. W. SCHOONE en Brieven mst prggopgs&f onder lelt. B 152, bureau van dit blad. 237% 314 71 100 588 484 54% 260 99 365 411 528% 248 198 145 175 950 120% 74% 82% 61% 146% 63 19 64% 12% 39% 82 87 s/ 214 110% 41% 28% 357/8 66% 41% 43% 101 206/)6 18216/16 20% 457/i6 152 (1 e h d B w i eu H. C ROLFF, diemede nasn^ns wederzijd^chs familiehuncen hzïteiijkea dask betuigen voer da vele "felijkan v*n bclzrgstelling, vóór en bg hun huwelgk ondervonden. Huiuwftxrd. gem. Kee-.igk. 23 Ap'ii 1910. Ach en wee klaagt iederesp. Wat sgn tegenwoordig ds sigaren g.mseu, Maar bestel za eea» te Alkmaar, Bg Ktaij en gij "egt ves-rwav, Dat e«n sigaar door hem gemaakt Gewis esn ieder heerlijk smaakt, Zg munten vit door gsur en pit En brandan sok als krijt zoo wit G. KAAIJ, Signresfaferiek ,,de Cosscurrset" Kooltuin 7Alkmaar. TisIeS. 279.— dia genfgen zgn, tegen vergaading huishuur, h«m het g&bruik van drie vrije k®mers (gemeutilserd of gntfcfiUerd) te verschsffsn, en verder de zo g vosr pension ets. cp Z'eh te inïïiea. R ievea met inliehtisgon en prgsopgave ondar lett. A 152 Alkm. Courant. B'raemds Fr»ns«he Specialiteit in Zwarte en Gekleurde Japonstoffen. it,gebreide Gekleede Costumes, collectie Mantels-Costumes, Rokken, enz. bestaande uitBuffet met m&smeren blad en opzet, eiken zmsuhiessent, mahsnie stosTen, dito canapé, srapauds en eh&ise longue, dito katten ais eh ffjnisiéres, dito tafels, wasshtafel en nA6htk»it«n, spiegels, schilde rijen, vSoetkieedsn, zeilen en karpetten, veer en- en andere fcedd/n met spring en andere matrasssn en verder teebehsoren, iedikanten, brandkast, nieuwe kopvren gegser n.ot stelling, gisornasoenteD, porte- m.-ntesn, kist drop, bus drukinkt, kist dreg-, verf, pattg nieuwe p Aheker» fleishjes. papiermer, glas-, •arde-, koper-, tin- «n blik*-erk, een palis „lotitico", grost f 117.50, wasrop f 6.1 is gestort, een Ajxn braedmsehine v?os" 110 e'eren met Ajsn kuQStaaoeöer, nieuwe klokken »n wekkers enz. Een en knder 27 April vs.n 12-3 uur ta z en. Vooraf verkorping fp het Hof van een ve sfellvsire Teekentstfel, Handwagen, nieuwe Konljuhokken, Afbraak sa Rommeling. _v Deutw. KLEIN. BC9I on veranderd. Tabakken iets beter. Oliewaarden in vaste stemming. Cplturen prijshoudend. Mijnen beter. Ame rika opende onregelmatig, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. ALKM AAK, 25 Apr. Aangevoerd paarden f f0, 1 koeien en ossen f 247,50, 107 vette kal veren f 40 a 126, per ned. pond 90 a 110 et., 110 nucht. tere kalveren f 8 a 20, 3 magere schapen f 20 a 30, 0— vette id. f a 259 vette varkens 62 a 58 ct. per ned. pond, 18 magere varkens f 18 a 22 BR. OP LANGEND. 23 April Biaemk, 2a s. f .- r«s**n ii. f resd» f 1.— a 1.60. ge!» f 0 a f 0.witte f 0 60 a 1 45, ai»a f 0 70 s 1 25. Heden overleed zeefet en k»!m onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en O rsrgrootvadtr, de Heer JACOB BOOTMAN, in den ouderdom van ruim 78 jaar. Het hseft niet magen lij i, dat hg zijne vgftig-j»rige Echtvereniging op 29 April as. heeft mogen beleven. Wed. Jb. BOGTMAN—Besse, Kinderen en Klein kinderen. Bergen, (N.H23 April 1910.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3