De Lange de Moraaz, Bouwterrein TIMMERLIEDEN gevraagd Golden Thee Hoofdprijs: Vier Vette Koeien, De Wiskottens Leesgezelschappen. De prijs per kwartaal welke rroeger f 2,50 bedroeg, is thans f 2,00. N.V. v|h. Herms. Coster Zoon, BLOOKER'S TWEE-GULDENS CACAO; W. NEDERKQORN - - Schottel! act, Platen en Lijsten, C. YERHEOS, Uurwerkmaker, KEUKENMEID, De Fusswohl-SCHOENEN aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. F. FEIJENPayglop Jacob Groot, Koedijk. F E UIL L E T O N. VOORDAM C 9. Telef. No. 3. Alkmaar. Het oudste en soliedste adres met bij levering van servies enz. G. W. VAN DER VEEN, REPARATIE-INRICHTING. eenige Wasschen Dat sommige menschel) zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde HMBBHBWHIiMBBBi 18e Koninklijk Goedgekeurde J. TERWcIJ. Lotenhandi Koorstraat ft 21, Telef. 434. Blooker's Cacaofabriek te Amsterdam. Kunsthandel ^bruiloften en partijen - Aan de STOOM WASCH- en STRIJKINRICHTING - „De Eendracht", AANBESTEDING. Breedstraat. Alkmaar. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr. 9. Een der oudste Levensverzekering-Maatschap pijen wenscht aan te stellen voor Alkmaar en Omstreken een Na eenige voorbereiding aanvankelijk maan- delijksch salaris 150.met spoedige verhooging, provisiën, ook uit de zaken der agenten en ver goeding van kosten. Alle andere beroepsbezig heden kunnen gelijktijdig worden waargenomen. Brieven onder lett. V 151 a/h. bureau v. d. blad. van Paarden, Runderen, Varkens,Fiet sen, Landbouwgereedschappen, enz f 0.60 p r lot, elf voor f 6,—. Onverkochte loten nemen geen deel aan de trekking. T Tr Al A A neCU TIT A nrVIITTIÖ Hoofdmagazijn FNIDSEN 63, 2e MagazijnMIENT li, ABKJttAAxköUnl AJc&llll^iXlIjAÖ, voor de Steenenbrug. H. JANSEN, Tel. 417. Grossier. Vsnaf 1 Januari 1910 bevatten de Leesgezelschappen No. 1 en 2 de volgende tijdschriften: No. 1. Gids. Nederland Flsevier's Maandschrift. Hollandsche Revue. Buiten Eigen Haard. De Prins. Fliegende Blatter. Gartenlaube Ueber Land und Meer. London News. No. 2. - Gids. Tijdspiegel. Flsevier's Maandschrift. Hollandsche Revue. Buiten. Eigen Haard De Prins. Fliegende Blatter. Gartenlaube. Ueber Land und Illustration Meer. terwijl om de 14 dagen een Ron an wordt verstrekt. ABONNEMENTEN worden aangenomen bij de kost EEN BUS inhoudende TWEE POND eene ongekend goede kwaliteit voor dien lagen prijs. Alleen echt in vierkante bussen met groen etiket. Mocht uw leverancier bovengenoemd artikel niet voorradig hebben, vraag dan adressen aan De grootste kern e in lage prijzen. Eigen passepartout en lijsten-iabriek. VOOR HET LEVEREN VAN - is - FNIDSEN C 71. Banketbakker en Kok. Telef. 74. - ACHTERSTRAAT B 21. - Naast VROOM en DREESMANN. - - EERSTE KLAS Accurate regeling, Degeiyke garantie. der Firma de Wed. Jb. KES ZONEN, Bergerhout, Visscherslaan El, Alkmaar, kunnen nog Speciale inrichting voor reparatie. Emailleeren en Vernikkelen. GEVRAAGD in ket Gast- en Proveniershuis te Purmerend een 's-GRAVENHAGE Lange Houtstraat 28. AMSTERDAM Damrak 92. Op den 4en Mei 1910 zal door B. en W. der Gem. Broek op Langendijk worden aanbesteed: Het bouwen van een Raadhuis met Onderwijzer»woning. De aanbesteding zal worden gehouden des na middags halt drie, in het lokaal van N. DE WAARD, herberg „de Witte Zwaan". Bestek en teekening k f 1,75 te verkrijgen bij den ondergeteekende, alwaar ook zoo noodig in lichtingen zijn te bekomen. W. Jz. DIRKMAAT, Broek op Langendijk. Effecten, Coupons, Prolongatiën, Hypotheken, Brand- assurantiën, Verzekeringen, Incasseeringen, Inbraak verzekeringen, Disconteeringen, Wissels op binnen- en buitenland. Gelden a déposito, Handelscredieten zgn deor da nieuwste constructie, de Elas tisch®, de sterkste. Worden in het êugm niet modeiloos en kunnen gemakkelijk gerepa reerd worden. VERKRIJGBAAR feij kij besluit vsn 29 J*nuari8191Q (nc. 6), w&arde pJ.m f 890. TREKKING 27 APRIL 1910, ten overstaan van d«n EieLcht*. Hear Furg-racest^r v#n Somraelsdijk. Naar de vijf en veertigste Duitsche uitgave door RUDOLF HERZOG. 3>) „Ja, maar zullen ze je dan je geld) uit moeten beta len?" „Dat weet ik niet", zeide hij bedremmeld. „Maar ik doe het' ook zonder dat!" Dit klonk met den ouden hoogmoed. „Ik wil niet langer op de academie blij ven hangen, ik ga spoedig portretten schilderen. Twee -drie jaar ach, Gretchen!" ,,'t Zou toch beter zijn, als je familie bijsprong. Die hebben immers dat vreeselijk vele geld?" „Dat zal wel terecht komen, Gretchen. Let maar op, dat komt wel in orde! Waar is je mond?" „Ach-!" „Gaan we van avond naar het circus?" „Net waar je wilt! Waar is het circus?" „Aan den Oberkasseier kant. Ik ben er Zondag met Franz Stibben uit Neusz geweest. Die wordt aan staande Paschen kapitein op een schip van z'n vader." „Dat houdt echter van nu af op," besliste hij. „Wat?" „Dat je met andere heerep. alleen uit gaat. Nu be hoor je mij geheel alleen toe." „Maar Franz Stibben heeft toch tegen vader gezegd dat hij mij zou willen trouwen...." „Zulk een proleet! Jou trouwen? .Dat zon hij wel willen. Laat hij het nog maar eens vragen, de Rijn cadet „Scheld maar niet zoo, de Stibbens zijn heel welge stelde lieden." „Proleten zijn het!" schreeuwde hij getergd, „prole ten! Met hun dubbeltjesrijkdom! Spreek er niet meer over, hoor je? Ik kan het niet Verdragen." Let op kwaliteit. Zie niet alles voor het zelfde aan, al is het gelijkend. Laat U niet door concurrentie en een weinig prijsverschil pakken. De namaak is groot. Koopt waar soliditeit en garantie zich vertegenwoordiger!. Uitsluitend goede waren, tegen scherp concurreerende prijzen. .M F - ,.:~V „Maar jij en ik hebben elkaar toch niks beloofd? Dat g-eldt volstrekt niet, als men niet mondig is." „Maar over een jaar geldt het wel. Dan verdoven we ons, Gretchen, zeg toch. „Om zeven uur op de Markt bij het Jan-Willem standbeeld. Stil! Vader roept me ITij nam snel haar hoofd tusschen zijne groote han den en kustte haar ademloos, waar hij maar kon. Toen sloop ze naar beneden. Nu teekenen! Componeeren! Den geluksroes benut ten! Doch het werden scheeve lijnen, die hij op het papier zette. Altijd dwaalden zijne gedachten af, steeds zochten zijne oogen wat er niet was, en als in huis de trap kraakte, luisterde hij aandachtig en tril den zijne vingers. Van opwinding brak hij de pijp houtskool in kleine stukjes. Nu moest hij zijne han den wasschen. En daarbij dacht hij aan zijn toilet. Brandend lieet steeg het hem naar het hoofd. Hij greep zijne jas met de vingertoppen beet en draaide haar hij het venster om en om. De mouwen glansden verdacht. Schuw, alsof hij een onrecht beging, haalde hij zijne schilderkist te voorschijn en verfde de afgesle ten plekken bij. Toen trok hij zacht zijne schoenen uit, sneed met zijn zakmes aan de hielen en wreef ze glim mend. Schoon ondergoed had hij. En de hoed? Hij draaide hem in de handen om en om. Nu, dat was een artistenhoed1, hoe schunniger hoe beter. Kwart voor zevenen patrouilleerde hij langs het Jan- Willem-standbeeld. Het geld droeg hij los in zijn broekzak. Vijf-en-twintig mark. Dat Ernst Kölsch dat geld hem juist heden op moest dringen, was eene voorbeschikking geweest. Nu kon hij een loge nemen. Geniet uwfs jeugd, ze keert niet weer, floot hij opge wonden. Waar bleef Gretchen nu? De klok op het stadhuis had zeven uur geslagen. Zijn voetzolen prikkelden. Om "den eindeloos langen tijd door te komen, begon hij te tellen. Van een tot zestig. Eene minuut had zestig seconden, maar iederen keer was hij veel vroeger dan de stadhuisklok. Toen gaf hij het op en rende in draf rondom het standbeeld). Kwart over zevenen kwam ze. „Gretchen maar het verwijt bleef hem in dc keel steken. Als eene adellijke dame kwam ze hem voor. Het witte toiletje omgolfde ,hare leden, de breede kanten kraag verhoogde de krachtige schoon heid der jonge buste, onder het sierlijk gebogen strooi en hoedje golfden hare lokken. „Kom gauw mee, dat we hier niet nog gezien woi- den. Hier woont zooveel volk." „Waar bleef je zoo lang, Gretchen?" vroeg hij onder het snelle voortloopen. „Het duurde eene eeuwig- heid." „Ik had vader gezegd, dat ik bij Trinchen Kleuder in de Flingerstraat gevraagd was. Toen moest ik er nog expres heen, 01* daar de noodige inlichtingen te geven." „Maar dat zijn toch draaierijen." „Och jijDat is immers maar bedoeld als excuus. Dat begreep hij niet terstond. Doch ze liet hem ook geen tijd er over na te denken. „Wat voor plaatsen neem je? Stalles?" „Loge Dat spreekt toch van zelf, als ik met jou uit ga." Ze kneep hem van vreugde in den arm. En toen trippelde ze nog haastiger vooruit. In de circus-loge zat ze als een jonge-dame. De voorstelling was haar onverschillig doch dat een paar Dttsseldorfsche officieren haar voortdurend^ door hun monocle fixeerden, vermaakte haar. Ook Ewald Wis- kotten werd met trots de oplettendheid gewaar, welke men zijne gezellin bewees. Toen echter gedurende de pauze de officieren voortdurend om haar heen draai den, deed zich de jaloezie gelden. Ontstemd keerde hij met haar van de bezichtiging dier stallen terug. De voorstelling werd vervolgd. „Kijk toch niet voortdurend dien kant uit. De ke rels worden onbeschaamd." „Maar 't zijn Ulanen-luitenants. Dat zijn immers de fijnsten." Hij drukte hare hand. „Ik wil het niet, Gretchen. Toen leunde z<% beleedigd achterover. Na de voorstelling gingen ze zwijgend) naast elkan der over de Rijnbrug. Toen ze den oever naderden trad z« op de balustrade toe. „Dat schip ziet er pre- geplaatst worden. Waarom wordt de vraag naar Burger's E. N. R. rijwielen steed* grooter? Wat ram kieat ieder bij voorkeur een Burger'a E. N. R. rijwiel? Waarom vermeerdert ket aantal Burgera rjjwielen? Omdat Burgera E. N. R. r5wielen reeda 40 jaar zijn bereden en goed zjjn geburgerd. Omdat een BurgerB rijwiel reeds vanaf f 65.ver krijgbaar ia. Omdat ten alotte ieder inxiet dat Burgera de beate ia. Verkrijgbaar aan den Alknaaarachen Naaimachine handel, Hekelatraat 13, Alkmaar. Telefoon 286. niet beneden 25 jaar. B'ie ven aan den Binnenvader van ket Gaatkois. De DIRECTIE bericht dat de|C O U P O N S der Pandbrieven, vervallende 1 Mei 1910, vau di.n datum af betaalbaar zijn bij den Heer D. A. WI3SELINK te Alkmaar, alwaar tevena 4 0/0 Pandbrieven ver- k ijgbaar z n tegen den koers vin 991/2®/o stukken van f 1000.—, f 500.—, f 100.— en 50.—. De Diieetie J. HOOFT GRAAFLAND. J. A. VAN ERPERS ROIJAARDS. cies uit als het schip van Franz Stibben." En onverschillig slenterde ze verder. Hij deed alsof hij deze opmerking niet gehoord had, doch zijn hart klopte luid. „Gretchen „G,a weg, je bent vervelend." „Willen we naar Schmitz gaan? Dat is een zeer voornaam wijnhuis." Hij wist in zijn angst niets be ters te bedenken. Ze nam terstond zijn arm en drukte die. „Ewald- je Bij Schmitz waren nog slechts een paar oude stam gasten. Zij ergerde zich en wilde dadelijk weer weg. Om haar te imponeeren, bestelde hij eene flesch Kup- ferberg Gold. Omdat hij het merk nog van 's mid dags kende. Twee porties kaviaar liet hij brengen. Ze keek oplettend toe hoe hij die at en proefde er met spitse lippen van. Toen lachte ze heimelijk achter haar servet. „Smaakt het?" „Fijn," knikte ze levendig, nam een flinken slok en trok voor de opstijgende belletjes het neusje op. Toen had hij'haar wel willen kussen. En na een half uur drong hij er op aan om huiswaarts te keeren. Doch nu was zij het, die niet weg wilde. Als eene prinses, die cour zou willen houden, troonde ze op haar rood flu- weelen bank. Eindelijk tikte hij tegen zijn glas en be taalde, kleurend, den kellner. Het was hem geweest alsof de man' de beschilderde kale plekken op zijne mouwen bekeken had. Gode zij dank, nu waren ze buiten. Hij omvatte Gret chen. Doch zij onttrok zich aan zijne omstrengeling'. „Dat doen fijne lui niet!" Ze wilde dame zijn. Het kopje even achterover geworpen, de vingertoppen op zijn arm, schreed ze ongenaakbaar naast hem voort. Nu waren ze reeds in de olkerStraat- Ginds lichten de kleine venstertjes van de kroeg haars vaders. Boos liet hij haar los. Hij mocht pas een kwartier na haar binnentreden. (Wordt vervolgd) Druk N.V. voorh. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4