STADSNIEUW 8. Ci evonden Voorwerpen, H IJ 1 T E N L A N 1>„ mm--t EEN VERGADERING VAN DE DEBATERS. 8ü:iöf RL IJ K S T A N IngctondrB Stukken. Lsatste Scrichtca. Qemengde Mededeellngen. MARK T B E R I C H T EN. BR. OP LANGEND. 26 April Bloemk. 2« eazen id. f a 0, roods f 1.a 2 85, gele f 1.15 f witte f 0 60 a 1 55, uien f 0 90 a 1.80. 74% keek hem achterna en bemerkte, dat hij met een ge- vulden zak terugkwam, die, zooals later bleek, hij z'0'1 ten nadeele van Klaas Stuyfbergen had toegeëigend. Arien Gorter, rijksveldwachter te Castricum had een onderzoek in deze zaak ingesteld en de aardappelen in beslag' genomen. Beklaagde bekende ze weggeno men te hebben, verklaarde uit armoede gehandeld te hebben en wees hem de plaats, waar ze ingekuild wa ren geweest. De eisch tegen beklaagde luidde 5 boete of 5 da gen hechtenis. Wordt vervolgd. GEMENÖI) NIEUWS. UIT SCHERMERHORN. Dc heer P. Burger behaalde met zijn trekhond op de tentoonstelling te Amsterdam het kampioenschap. DE BRAND IN DE „SOMMELSDIJK." Gistermorgen is door den havendienst te Rotterdam een bezoek gebracht aan boord van het stoomschip Sommelsdijk," dat sinds den brand verlaten in de Maashaven had gelegen. De wanden van het schip waren nog warm en zulks werd voldoende verklaard door het feit dat de steenkolen nog een gloeiende mas sa vormden, die de communicatie tusschen voor- en achterschip afsloot. Naar schatting' staat een dui zend kub. meters water in het schip dat men heden hoopt te gaan uitpompen. De verwoestingen in de ma chinekamer aangericht, zijn ontzettend, EEN EIGENAARDIGE BROEDPLAATS, liet is bekend, dat sommige vogelsoorten, o.a. de moezen, op eigenaardige plaatsen hun nestjes bouwen. Zoo heeft nu een vooglenpaar zijn nest gebouwd in de brievenbus van de villa „Oud-Groevenbeek" te Putten. Namens den heer Van Schermbeek, eigenaar der villa is den postbode verzocht brieven, enz. voorloopig niet in Je bus te doen. UIT WEST-GRAFTDIJK. In de vergadering van commissarissen der Spaar bank is verslag uitgebracht omtrent den toestand dier instelling op 1 Januari 1910. In den loop van. 1909 is door 12 deelhebbers het be drag geheel opgevraagd ten bedrage van 687.36. Door 10 nieuwe deelhebbers werd ingebracht 693.02. Gedeeltelijke aflossingen hadden plaats ten bedrage van 3651.06°. Door 34 deelhebbers werden de inla gen verhoogd met 2548.77. Op 1 Januari 1910 was de Spaarbank aan de deel hebbers verschuldigd 14667.045. De bezittingen van de Spaarbank bedroegen op dat tijdstip 19541.96°, zoodat er een reservefonds is van 4874.92. UIT DE EGMONDEN. Ook te Egmond-Binnen zitten de jongelui niet stil. In een druk bezochte Vergadering in het café van den lieer Mooij werd met algemeene stemmen besloten deel te nemen aan den optocht, die onze gemeente zal rondgaan bij het installatie-feest van onzen nieuwen burgemeester. Een bestuur van vijf personen, be staande uit W. Beuker, A. ter Voort, K. de Koning, J. Iliemeer en P. Houtebosch, werd verkozen, die de ontworpen plannen verder zullen uitwerken en die zorg zullen dragen dat op den bepaalden tijd alles in orde UIT OTERLEEK. De heer O. van Veen alhier, is door den Minister van Koloniën benoemd tot bouwkundig opzichter in Nederlandsch-Indië en vertrekt den 7 Mei naar Bata via om zich ter beschikking te stellen van het Gou vernement. UIT BERGEN. Bij ministeriëele beschikking' is met ingang van 1 Mei 1910 alhier, onder opheffing van het hulppost-, het hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor, een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. In verband hiermede zijn de postboden J. Vrasdonk, C. Beeldman en P. Hopman met ingang van dien da tum benoemd tot. brieven- en telegrambestellers. UIT SCIIAGEN. Den 20sten vergaderde in „Het Oude Slot" de Schager Ilarddruverij-Vereeniging „West Friesland", onder leiding' van den voorzitter, den heer G. Muijs. Uit het jaarverslag van den secretaris, den heer W. Roggeveen Cz„ bleek, dat het aantal leden in 1909 112 bedroeg, het aantal donateurs 48. Uit de reke ning en verantwoording van den penningmeester, den heer J. Govers, nagezien en in orde bevonden door de heeren J. Merz en J. If. Schone, bleek, dat de ont vangsten dt r voormiddag-harddraverij hadden bedra gen 171, de uitgaven 182.07, nadeelig' slot 11.07 en die der namiddag-harddraverij 590.65 ontvang sten, 560.12' uitgaven, 30.52s batig saldo. Tot be stuursleden werdén gekozen de heeren J. de Veer (af tredend) en A. C. Roggeveen, in dc plaats van den heer II. Feisser, die wegens vertrek uit de gemeente als zoodanig had bedankt. Het bestuur werd gemach tigd de dit jaar te houden harddraverijen behou dens onvoorziene omstandigheden weer te organi- sceren als het vorige jaar. De heeren J. II. Schene en S. Bierman beloofden weer pogingen te zullen aan we nik'n de benoodigde gelden voor de voormiddag harddraverij bijeen te brengen. Niets meer aan de orde zijnde, werd de door 16 per sonen bezochte vergadering gesloten. UIT IIEER-HUGOWAARD. In het lokaal van den heer Meereboer aan het Nie- dorper-Veria at werd Maandag j.l. de algemeene voor- jam «vergadering van bovengenoemde vereeniging ge houden, welke werd bijgewoond door ongeveer 60 per sonen. In zijn openingswoord wenschtc de voorz., de heer Brugman, den leden een in vele opzichten beter jaar toe dan het voorgaande, dat in de herinnering zal blijven voortleven als een slecht jaar voor het gros der tuinbouwers. Aan het marktverslag, uitgebracht door den heer Akkerman, ontleenen we: Dc afslagmarkt werd ge opend 21 Juni, terwijl 167 markten werden gehouden. Hoewel dc aardappelprijzen goed waren is de aanvoer niet groot geweest, doordat zoovele akkers waren afge vroren en later de ziekte aan product veel kwaad heeft gedaan. Trouwens in het algemeen waren onze pro due ten dit jaar, verre beneden het middelmatige. Verhandeld werden 45000 zak aardappelen en onge veer 12000 baal zilveruien. Ook dit artikel heeft niet aan de verwachtingen voldaan, tengevolge der slechte kwaliteit daalden de prijzen zoo zeer, dat voor de laatst aangevoerde partijen zeer weinig werd besteed. Toch was in den aanvang nog 7 gld. per baal besteed. Spr. hoopt echter dat men zich door de uitkomsten van 1909 niet zal laten ontmoedigen: zilveruien van goede kwaliteit vinden plaats tegen goede prijzen, doch men sortcere goed, dat is een eerst vereischte en veile zoo weinig mogelijk op monster. Wel werden in het marktseizoen ook augurken aangevoerd, doch voor een goed deel was de oogst van dit artikel mislukt Ook hier meent spr. te moeten adviseeren tot herha ling der proef. Voor de vroege kool werden aanvankelijk hooge prij zen besteed, doch later daalden deze tot beneden het middelmatige. De koolaanvoer beliep ongeveer 21/, millioen stuks. De totaal ontzet van lief marktseizoen 1909 beliep ruim 120.000. Met genoegen constateert de heer Akkerman, dat de verstandhouding tusschen handelaars en aanvoerders steeds goed genoemd mocht worden, wat hem zijn taak vergemakkelijkte. Spr. dankt allen, ook het bestuur der vereeniging, voor hem verleende steun en medewerking en eindigt met den wensch, dat 1910 moge geven goede producten en goe de prijzen. Uit het finaneieele verslag' van den heer Meereboer bleek, dat tegenover een verlies van 18 stond een aan winst van 125 leden, zoodat dit thans met de twee eereleden bedraagt 590. De totaal inkomsten bedroe gen 854.32, de uitgaven 735.18°, alzoo een batig saldo van 119.135, waarvan in den loop des jaars 100 werd bijgeschreven op het spaarbankboekje, dat thans een bedrag aanwijst van 915.66, waaronder is begrepen de kas voor onderhoud van het afmijntoe- stel. Na eenige discussie werd liet voorstel van het be stuur om gebouw en veilihgstoeste], yoor 200 over te nemen van „Ons belang" met algemeene stemmen aangenomen, zoodat de aanvoerders pepvaartuig' voortaan mede de voordeelen van oen afmijntoestel zullen kunnen genieten. Het bestuursvoorstel, om voor elk veilingsgebouw een automatischen afslager aan te schaffen, werd met 2 stemmen tegen aangenomen. Bij de verkiezing van bestuursleden werden de h.h. Akkerman, Liefhebber en A. Leegwater met overgroote meerderheid van stemmen herkozen, terwijl voor den lieer J. dp Boer, die niet meer in aanmerking wenschte te komen, na eenige stemming werd gekozen de heer P. Beers Jz. Voor zooverre aanwezig verklaren de kezonenen de functie te willen aanvaarden. Met algemeene stemmen werd aan den afslager, den heer A. de Wit, over het pfgeloopen seizoen, een ver hooging vun salaris toegekend van 25 ct. per markt dag. Bij de rondvraag gaf de heer J- Leegwater m over weging uit den Tuinbouwraad te "treden. Dit voorstel komt nu op de agenda voor de volgende algem. verg. Op voorstel van den heer Joh. Barten zal een in schrijving' worden opengesteld voor het betrekken van Saksische muizenpoters. Nog werd na eenig debat aan het bestuur opgedra gen in een gecombineerde vergadering met zusterver- eenigingen aan te dringen op handhaving der contrac ten en wederom het bedrag van J 25 te stellen als maximum voor niet yerplicht contract. EEN ONMENSCHELIJKE BEHANDELING. Agenten te Amsterdam, die een man naar het bu reau brachten, zijn waarschijnlijk te veel afgegaan op de kenteekenen, welke bij de politie als criteria voor dronkenschap gelden: het rieken, naar sterken drank, in casu spiritus, een zwaaienden gang (de arme man kon zelfs niet op zijn beenen staan) en het spreken van wartaal. Inderdaad was de ongelukkige, een 64-jarige lan taarnopsteker, die reeds 20 jaar in gemeentedienst is, door een beroerte getroffen, die zijn spraak had be lemmerd. II ij rook naar spiritus, daar hij dit bij het lantaarn-schoonmaken gebruikt had. De arme man was door twee agenten naar het bureau gesleept en moest daar zijn naam opgeven. Daar hij niet staan kon, schopte een der agenten hem tegen de hielen. Daar hij ook niet iii staat was in het arrestantenhok op een bank te liggen, gaf men hom zoo'n duw, dat hij met het hoofd tegen den muur vloog. Tot 's morgens 0 uur heeft hij op den kouden vloer in het donker gele gen. Eerst toen men hem losliet, begreep men met een zieke te doen te hebben. Zijn bejaarde vrouw, die 's nachts om 3 uur al aan het bureau geweest was en die toen afgescheept was, stond om half zes alweer voor het bureau te wachten. als beheerders van het Prinses Julianafonds, is bij lo ting uitgemaakt, dat uit- elk der gemeenten den Hel der, Hoorn, Zaandam, Haarlemmerliede en Spaarn- woude, Harenkarspel, Ransdorp, Hilversum, Schoorl, Purmerend en Kwadijk, in het jaar 1910 één behoeftig kind voor rekening van genoemd fonds ter verpleging zal kunnen worden gezonden naar de Hendrikastich- tiflg te Egmond aan Zee. TOONKUNST. Gisteravond had in de Harmonie de 81ste uitvoering van de afdeeling Alkmaar en Omstreken van de Maat schappij tot bevordering der Toonkunst plaats, onder leiding' van den directeur, den heer J. Henri Ouslioorn. Gegeven werd Arminius, oratorium van Max Bruch. Bij ontstentenis van onzen muziekverslaggever moeten wij volstaan met te vermelden dat het publiek niet talrijk maar, blijkens het applaus, wel dankbaar was, dat mej. A. M. Oort het eere-lid der afdeeling weer aan het klavier zat, dat het Alkmaarsche symfonie-or kest welwillend medewerkte en dat als solisten optra den mevr. M. PijnackerHordijk alt, te Gorinchem, de heeren L. Golds teen Jr., tenor te Amsterdam en last no{: least! G- PL- Zalsmnn, bas-bariton te Haarlem. DRANKVERKOOP IN CANTINES. Het hoofdbestuur der onderofficiersvereeniging „Ons Belang" heeft het gevoelen der leden gevraagd omtrent het bestendigen van den drankverkoop in de militaire cantines. De uitslag der stemming' is, dat tegen dien verkoop zijn Amersfoort, Dordrecht, Go rinchem, Gouda, Groningen, 's-Grayenhage, Kampen, Leeuwarden, Middelburg, Schoonhoven en Zutphen. Vóór bestendiging zijn Alkmaar, Amsterdam, Assen, Bergen-op-Zoom, Brielle, Breda, Delft, Deventer, Doesburg', Ede, Haarlem, Harderwijk, Helder, 's-Her- togenbosch, Leiden, -Maastricht, Muiden, Naarden, Nijmegen, Roermond, Utrecht, Venloo, Vlissingen, IJmuiden, Zwolle en Zaandam (Ilembrug). Arnhem, Hellevoetsluis en Hoorn hebben niets van zich laten hooren. Einde des jaars zal opnieuw het gevoelen der leden gevraagd worden, omdat de uitslag der stem ming niet bevredigd heeft. KORTE BERICHTEN. Te Oosterhout wordt sinds Zondag' vermist, ze kere I,. Fransen. Daar indertijd door P. v. d. H. eene bedreiging was geuit, wordt aan een misdaad geloofd. Onder leiding van den kapitein Thomson, met mare chaussee en politiehonden is vergeefs overal naar hem gezocht. In de ouderlijke woning aan de Crooswijksehe- straat te Rotterdam is de 2-jarige J. F. L„ uit een kinderstoel gevallen. Het knaapje kreeg een schedel breuk en overleed aan de gevolgen. Gistermorgen is naar het ziekenhuis te Rotter dam gebracht de 14-jarige S. J. de J. Ilij was van een wagen gevallen en overreden. Een wiel ging hem dwars over het onderlijf. -Gisternamiddag sloeg de bliksem in het magazijn der Boekelosche Stoombleekerij onder Lonneker. De brand die ontstond, kon met eigen middelen spoedig' worden gebluseht. De schade wordt door verzekering gedekt. Nabij den vuurtoren van West-Schouwen is een reusachtige viseh aangespoeld, naar men vermoedt een walvisch. Het dier is 16 meter lang en ongeveer 3 meter breed. Op den rug heeft het een groote vin. Natuurlijk heeft het dier veel bekijks. VERHOOGDE STRAF. De rechtbank alhier legde een inwoner van den Hel der één maand gevangenisstraf op wegens heling van 7 kilo koper, afkomstig van Hr. Ms. „Van Speyk". In hooger beroep vernietigde liet Gerechtshof te Amsterdam dit vonnis en, opnieuw recht doende, ver oordeelde het beklaagde tot één jaar gevangenisstraf. EEN MELKFILTER. In de uitstalling' van de Hygiënische Zuivelinrich- ting ligt een „Alfa" watten-melkfilter, waarmede 40 liter melk, die reeds te voren door de gewone zeef ge stort was,-gereinigd is. De voordeelen van zulk een filter springen dadelijk in het oog. Vrijdagavond zal in Diligentia een vergadering wor den gehouden, waarin de heeren D. A. Klomp en H. Jongsmn zullen zeggen, wat zij anders Donderdag avond op de bekende vergadering in het debat tegen de heeren Ossendorp en Vliegen hadden gezegd, ter wij! deze beide sprekers zijn uitgenoodigd. PRINSES JULIANAFONDS. Door Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, AGENDA. WOENSDAG. Alkm. Esperantisten-vereeniging, 9 uur, „Zwarte Os." Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," repetitie 73/4 uur, Diligentia. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Gem. Koor, „Zanglust," 71/, uur. Alkmaarsch Strijk-orhest (dir. J. EL Oushoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies. Gymn.-vex. „Tumlust," oefeningsavond, 8% uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid,' jongens, 3de afcjeelinj yap 5*/,8s/, uur. Jongens •2de afd. van 78 uur, in het „Gulden Vlies, Koor straat. Gymn.-ver. „De Halter", ledenafd. 89 uur, adjpir. afd. 910 uur, 't Gulden Vlies. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid,' meisjes, 2de afd. 61/,71/., in het „Gulden Vlies,' jongens, 1ste afdeeling van 71/a81/, uur. Heerer van 8'/49*/, uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. WOENSDAG Vrije Tpoueel (de ja Mar) openb. uity., Ohantecler, 8 uur, Harmonie. DONDERDAG Volksconcert „Nieuw Leven," „Orpheus" en „Zang en Vriendschap," 8 uur, Harmonie. Getrouwd: 27 April. Dirk Wilhelmus Johan nes ten Haaf en Catharina Geertruida Riemada de Wilde. Geboren: 26 April. Julia Wilhelmina Trijntje, d. v. Hermanus Scheffel en Grietje Kleijmeer. Geertruida, d. v. Hendrik- Wolzak en Elisabeth Koper. 27 April- Aiithpniufj Hepmanus, z. v. Anthouius Hermanns Musen en Franeisca Johanna Hazes. Overleden: 25 April. Mejndert Knipper, 65 j. Aan den heer D. A. Klomp. Als voorzitter der plaats gehad hebbende gecombi neerde vergadering meen ik geen motief te kunnen vinden om aan uw verzoek te voldoen. Achtend, M. UITENBOSCH. Alkmaar, 27 April 1910. M. de R. Verzoeke beleefd bovenstaand te willen plaatsen, waarvoor mijn dank. BARON VAN LIJNDEN. 's-GRAVENHAGE, 27 April. Alhier is overleden op 05-jarigen leeftijd mr. baron Robert Melvil van Lijnden, oud-minister van Buitenlandsche Zaken, ge deeltelijk tijdens het kabinet Kuyper, oud Eerste Ka merlid, oud secretaris-generaal van het permanente Hof van Arbitrage en ex-rechter te Utrecht. Te bevragen aan het Poli tie-bureau van 912 uur. Een broche, een notitieboekje, een kiel, een kinder manteltje, een ceintuur, een koraal, twee portemon- naies met eenig geld, een hoepel, twee ringen, een doek, een boezelaar, een band van een sportkar, een lorgnet, een bril, een ring, een bontje, een mesje, een dop van een rijtuig-moer, een armband en een huissleu tel. Alkmaar, 27 April 1910. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN. In Frankrijk bespreekt men de mogelijkheid, dat president Fallières zijn ambt na het bijeenkomen der nieuwe Kamer zal neerleggen en weer gewoon burger zal worden. Reeds worden mogelijke opvolgers genoemd, zooals Emilc Loubet, die al eerder president was, de president van den senaat Dubot en de oud premier Olemenceau. Engelandg koning is t»ij plotseling uit *gn bad plaats Biarritz teruggekeerd. De Fransehe Gib Bias discht in dit verband een heel verhaal opKeizer Wilhelm zou Turkge willen steunen, indien dit zich verzette tegen de annexatie van Egypte door Engeland en dan 100.C00 coldaten naar Afrika willen zenden, om zieh van ket Suezkanaal en Egypte meester willen maken In Duitsehland heeft de begrootingseommissie na een keftig debat van drie degen het voorstel-Erz- berger om de greote land- en mgnmaatschappgen in Zuid-West-Afiik» 81 millioen mark te laten betalen en de kosten van den opstand verworpen, terwijl er een metis werd aangenomen, waarmede de staatssec etaris Dunburg zieh volkomen kan vereenigen. GROOTE SCHADE AAN VRUCHTEN. De hevige sneeuwstormen en vorst hebben in Westelijke Staten van Amerika Zondag en Maandag voor 75 millioen gulden schade aan den vruohten- oogst toegebracht. Verleden week werden de appelen nog voor f 3.30 het vat op ket kout verkocht. Nu doen zjj al f 7.20. EEN SCHIP VERGAAN. Uit St, John's Newfoundland komt bericht van het vergaan van het stoomschip „Aurora" met 187 pas sagiers aan boord. Sedert 1 April heeft men niet meer van het schip een Engelseh of een Noer:ek stoom schip gehoord. BELANGSTELLING. Tn 't Soer. Hbl." komt een advertentie voor van een jonggehuwd paartje, waarin de jeugdige echtelin gen ook namens hunne ouders dank zeggen voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Dat is dus, zooals te doen gebruikelijk is. Maar minder gebruikelijk is, dat in een advertentie vlak daaronder papa en mama van de jonge vrouw be kend maken, dat zij bij bovengenoemd huwelijk zelf volstrekt geen belangstelling toonden. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. Uitslag van de op den 26sten April 1910 bij opbod gehouden veiling door den te Alkmaar gevestigden no taris Mr. A. P. II. DE LANGE, van na te meldéb pereeelen te Alkmaar: 1. Smederij met woonhuis en erf, aan het Zeg'lis, groot 2 A. 31 cA. Str. de heer C. van Stam 1705. 2. Koepelhuis, erf en steeg, aan de Liefdelaan, groot 1 A. 90 cA. Str. de heer Kuyper 1200. 3. Huis en erf, daarnaast, groot 46 cA. Str. de heer B. Kuyper 550, 4. Huis en erf, daarnaast, groot 46 cA. Str. de heer J. Bossert 590. 5. Huis en erf, daarnaast, g-root 46 cA. Str. de heer B. Kuyper 545, 6. Huis en erf, daarnaast, groot 46 cA. Str. de heer B. Kuyper, 500, 7. Huis en erf, daarnaast, groot 46 eA. Str. de heer B, Kuyper, 500. 8. Huis en erf. daarnaast, groot 52 cA. Str. de heer F. J. Quax 600. 9. Huis en erf daarnaast, groot 52 cA. Str. de heer B. Kuyper 610. 10. Huis en erf, daarnaast, groot 52 cA. Str. de heer J. Bossert, 630. 11. Huis en erf daarnaast groot 52 e A, Str. de heer F. J. Quax 630. 12. Huis en erf daarnaast, groot 52 cA- Str, de heer B. Kuyper 695. 13. Iluis en erf aan het Ropjeskuil, groot ongeveer 93 eA. Str. de heer D. de Ragt qq. 725. 14. Huis en erf daarnaast, groot ongeveer 92 cA. Str. de heer I)- de Raat qq. 730, 15. Huis en erf daarnaast en mede-eigendom dn een steeg, groot ongeveer 95 cA- Str. de heer W. Smit 750. 16. Huis en erf aan de Runstraat groot 41 cA. Str. de lieer D. de Raat qq. 745. 17. Huis en erf daarnaast, groot 43 cA. Str. de hr. W. Smit 690. 18. Huis en erf, daarnaast, groot 42 cA. Str. de heer D. de Raat qq. f 690. 19. Café „Victoria," met woonhuis en erf aan den Achterweg groot 1 A. 17 cA. Str. de heer 11. de Ra a t qq. 2000. 20. Pakhuis, aai; de Spanjaardstraat, groot 48 cA, Str. de lieer 1). Kistpmaker 400, 1, 21. Pakhuis, daarnaast groot 46 cA. Str. dc heer J. N. Zandvoort J 435. De afslag' en combinatiën blijven bepaald op Dins dag den 3 Me; 1910 des avonds 6 uur, in het koffiehuis van Mej. de wed, J. van Tellingen aan de Nieuwesloot; te Alkmaar. SCHAGEN, 27 April. Kaaa. Aangevoerd 11 st»p ls kleine, prijs f 31.—. Vlug. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET, Voordam, 0 1213, Alkmaar. Staatsleoningen NEDERLAND. Ned, Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Comol 1906 1S94 6e Em. I*ang Dombr. Koers van 26 Apr. 27 Apr pCt. 2% 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/, Financ. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt 4 Noordholla-dsch Grondcrcdiet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatscbappij Langkat tabak A Medan N. Asaban tabak Rotterdam Deli Senembab Tabak-Mij. Kon Mij t. expl, v. Pe roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great lobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.- Mij. Marine Comm. Pr>- ferent, Marinebonds pCt 4l/s Peru Comm. aand div. Preferent Spoorwegleeningen Holl IJ. Sp.-Mij Mij tot, expl. van Staatsspoorw, Deli spoorweg AMERIKA. Atcb Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert Aand. div. Erie Comm Kan asCitySouth.Ccm.,, »j n pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norf lk Western C. v. S-uthern Railway Southern Pacific Union Pacific eer', v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2i/j HONGARIJE. Tbeiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening i860 5 RUSLAND. 18"64 5 747/8 97»/« 102V, 447/i 95 V, 94'/s 87V, 88 98 Vs 86»/, 93% 100i/3 1871/. 187 1291/, 1761/j 128.- 157 586 237iA 314 74Vs 1001/» 585 490 56 260 101 880 411 581 2501/2 199 145 1747/, 948 120'/* 73 81V* 611/* 1461/, 6 18'/a 647/8 12% 39% 82 87Va 214 110 HOI/» 40»/* 283/9 34»/* 65% 40% 43% 100% 26 122% 181 20» 443/8 152 89% 108i/w 103 96 162% 174% 456 97 103 50 951/, 87% 88 98 87»/* 947/, 101 187 129 176»/* 127.50 237 316 73% 102 590 498 57 257 103% 384 416 5303/. 252 1993/. 1447/, 1747/8 941 119% 73% 831/w 619/18 148 6 18% 64i/i8 12% 39'/* 110% 111 41 28% 347/s 653/, 407/8 44 1017/8 26% 1223/, 1803/, 203/8 443/, 96 Koers van het geld. Prolongatie 6 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen prijs houdend. Tabakken iets beter. Oliewaarden in vaste stemming. Culturen op dezelfde prijzen. Mijnen onver anderd. Amerika opende vast, het verloop was kalm, en het slot prijshoudend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2