B PI mm 1 Colbert Costiiums] Kinderpakjes. Jaquet tostminis. ijiomen^ t Broeken. I T ,k f Broekjes. i Demisaisons. maten prijzen, c Groote T keuze. ïl>S4(M fa HETIE JOEEI (Mil Kost en Inwoning gezocht LOOPE J. W. ïeilnls, BloeiBenfflagazlin, Ridderslraat. SMIDSKNECHT gevraagd, Schoenhandel. Bouwterrein. J. VAN DEN BERG, een heerlijk hoekje „Kroontjes" de bestellingen voor onze roomkarnemelk met gort in llessclien vroegtijdig te doen, v Verandert alleen wanneer gij er oeier op wordt. en gij zult haar goede kwaliteit waardeeren. dienstwijziging Stoombootdienst „ALKMAAR PACKE langs de zhm. TEL. 212. Deze melk staat onder voortdurende scheikundige contröle van dMi ^^hergebrufklèn#demde^ gowaar- lingen opgenomen. Vetgehalte volgens'srapport 16 April 1910, 3,67 |0. Dooi lie,,, geoiuiuen ueru.eu borgd. Zie de étalage. Drinkt Hulp in de Huishouding UiT" Ziet de Etalage. "ISS II. A. MORSCH. GEVRAAGD Het bouwen van twee afzon derlijke Woonhuizen aan den Rijksstraatweg, gem. Hei oo; het Kantoor der Kir. Bel., Inv. en Acc. van de BAANSLOOT naai* GEEST Ho* 3* Nutrix Eiwit BISCUITS ADVERTENTIE N, o.o""lÏ0iÈII8CHE ZUIWELIMRICHTIIIG. o-o i.angestraat 29 Telef. 441. Lsat 139 Teiet. jb. Salonboofen met giasbeschutting aan dek. EXêkMEMS in ENBELSCHE, BUITSCHE en FRANSCK fi Handels c or re sponden lie. OPENBARE VERGADERING op VRIJDAG 29 APRIL 's avond* 8 uur. 1 m Émie Hypoi heekgeidesn Goudmagazijn van P. OUDES, DALlA KNOLLEN PIOEN (Splinded). DALIA KNOLLEN CACTUS. DALIA KNOLLEN, Enkelbloemiga. Yoordam E 4 tegenover de Kaasmarkt. Degelijk adres voor gevoelige, knob beJige sn misvormde voeten. een burgerjuffrouw, Loeaalbeof 9fZijpe g op baandag 2 Mei a s. Aanbesteding» LANGESTRAAT, bericht de ontyangst van IiOKAAIi „DITj '-'T 99 TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Ingezonden Mededeellngen. M. MEIJER Azn,, L&ngestraat. Aon ^ot6^610 van uit het Payglop, schuins over de Laat, de Ridderstraat in, naar het Ridderstraat No. 11, Alkmaar. Daar vindt men groote keme in Juweelen, Gouden Oorijzers, Parelstellen, Kruizen en Kettirg?, Armbanden. Trouw en Verlovings ringen. ook vele artikelen voor oud Het hoogst blijf ik betalen voor Jaweelen, Bloedkoralen Kettingen, Goud en Zilver. Zondags geopend. Ket is nu de tijd om ze Ie planten. Het vertrouwste adres Groote keuze. Billijke prijzen. Verstelbare gegarandeerde PLATVOET ZOGLEN GUMMI SPONSZOOLEN, voor gevoelige voeten. Orthopacdisch Schoenmaker. GEVRAAGD voer dadelijk, ter assistentie in de Hulshouding, Verlr. v. Zand-Albmaar 's nachts 1.- uur AlkmaarPar merend'smorg. 4. Terug PurmerendAlkmaar 'snamid. 12.30 Alkmaar—Zand 's namld. 2.45 N V. Stoombootdienst van GEBR. ZUR MüHLEN. k 9 CENTS per ONS, en vcor herstellende e zwakke kinderen, door H.n. Doctoren aanbevolen, in carton 20 stuks k 30 CENTS. Met het oog op de GROOTE AFNAME verzoeken wij het publiek beleefd, om teleurstellingen te voorkomen, daar wij anders niet voor levering kunnen instaan. DIENSTREGELING na 30 April. Van ALKMAAR 6-8 - 10 12 - 23O - 4 -^6^- 730_uan VanAMSTERDAliff^SO^^^B^-^9 30'^dk00p^l^^ Van Zaandam naar Haarlem 815 - |15 uur- Van Haarlem naar Zaandam 1015 2.1o o i<> !De heemi D A. KLOMP en H-JONGSMA zullen hier hun Donderdsg uitgestelde desatredc uitspieken. De beide sprekers OSSBNDORP en VLIEGEN zijn uitgenoodigd tegen woordig te zijn. q der zasl haM 8 Entrée 10 et. y W w - .-M* VS? ^„,HET WITTE HUIS". I Regenjassen. J Tr uien Helt uwe mi uit de li sa a g J a 9 ij 19 1 W I IB 11 3LJ U 11 HJ 1 3 VlliftB ft W *1 agaa *"ii naar waarnemingen verricht in den morgen van 27 April. Medegedeeld door het Koninklijk Kederl andsch Meteorologisch Instituut te He Bilt. OVERZICHT. In liet gebied van de waarneming is de hoogste be kende «stand van den barometer 767.2 te, Horta. De laagste stand van den barometer 750.8 te Bodo. VERWACHTEN U. (Geldig tot den avond van 28 April.) Zwakke tot matige zuidelijke tot zuid-westelijke wind, half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, zachter. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Bijna overal zijn de barometers gestegen, doordat de diepe (J^pressie in het poorden zonder veel van plaats te veranderen grootendeels werd opgevuld. Hoewel het weer nog eenigszins buiig bleef, is de algemeene toestand toch verbeterd en werden de luchtdrukver- Sehillen bij ons kleiner, waardoor de windkracht af nam. De barometer blijft bij ons rijzen; voorloopig kunnetf we dan ook ten deele helder weer verwachten en tengevolge daarvan eenige toename van tempera tuur, térwiji de kans op een enkel buitje kleiner gé wordén' Is. M. 'jwiWia Dan laten Mei hepen ome geliefds Zwager en Zuster D. 5LOOVE3 Jz. on G. REZELMAN Kd Zevenhuisensaheü-eg 54, Apeldoorn, hunne 25-jarige Echtvereenlging te her denken. N&mecs de fsmüie, R. REZELMAN Kz. Sshsgen, April 1910. "BIEDT ZICH AAN nette BURGERJUFFROUW, leeftijd 26 jaar, voor of'iets dergelijks. Goede bshsndeiing hoefözM>k S?l«i» bijsaak. Brieven lrtt. N 152 bureau ynn dit blad. \e- tegen 1 Juni hij natte burgermenschenP met gebruik van vrije kaaae-, voor een JUFFROUW. Opgave con ditiën bureau van dit blad onder !ntt. O 152. gevraagd op mooie sollede pnrden 5n Alkmaar. Aanb. fr. ieit. P 152 bureau dezer courant. Pracht kleuren In groote verscheidenheid. om terstocd In dienst te treden, bekend met vuurwerk- Adr-s: E. C. THOMASSEN, Wad, T.xd. A'S' Vrouwen behoeven niet altijd lijdende te zijn, Wannier gij steedz Iaat h<ïbfc van pjjn in uw rug verschrikkelijke hoofdpijn, duizeligheid en sehumrin gen veer de oogen, rheumatiïche pjjnen, hsrtkioppin gen, en gij u afgemat gevoelt, hoewel gij rauwelijks met uw bezighedtn begonnen zgjt, denkt s>j er dan wel aan wat de oorz^ïk van uw kwaal is Vel# vrouwen zijn er t«e geneigd <sm d'-rgelgke versshjjnselen toe te schrijven aan hun v-onweigk geat'l, niet wetend welk een gewichtig werk da nie ren te vervullen hebben en niet wetend hoe vaak deze belangrijke organen juist bjj de vrouw asngedaan werden. Da nieren zijn da zuiveraar» van het bloed en vsr- ■ekgnselen a1» de bovecttaande tcocen san, dat zjj kun werk niet behoorlijk verrichten. Velen verwaar- loezen deze eerste verschijnsel™ en ronder twijfel doen s'ch daarna ernstige ongrstddheden vacr,^ die een totale verwoesting dor nssren tan gevolge hebben. Verdraagt daarom de eerste verrchijosulen eist m«t gelatenheid, doek begint onmiddeïlgk met hetgenfz>n user nieren, de bron van uw zich ontwikkelende ziekte, Foster'» Rugpijn Nieren Pillen dienen uitslui tend veor de nieren en blaas. Zjj versterken de nieren en maken hen volkoman geschikt vcor hun hfli.ng- rgk werk. Ze komen de klats te hulp en vce?;-n de prikkelende onzuiverheden tf, di« de b& rensttsr.de verschijnselen veroorzaakten en wsa'uit t-avens wster sucht, rheumatiek, lendenjicht, urinssioornissen erz uitspruiten Foster's Rufpijn Niartn Pillen (1st op de juhte spelling van den Da*m) fijn te Alkmaar verkrjjgbsar bjj de heeren Niercp S otheuVer, Lfngastraat 8 Toezending geschiedt franco m ontvangst van post wissel k f 1.75 voor één, of f 10.voer zes dcozan. door een HEER. oud 60 jaar. P. G., een SLAAP KAMER, tevens ZITKAMER, met k«st en be- wasschlng. Aan%isdinb met spgaai van prijs, adrea letter M 152, bureau dezer corr&nt. vs.n m 1. en P. G Brieven francs met opgaaf van- verlangd salaris lelt. L 152, bureau van l it bDd. TE KOOP GEVRAAGD t« Alkmaar ren BOUWTERREIN, 40 X 40 M., vranrvan 40 Meter asd. havsarbray w*t<r gel ges. Oa»aaf vsn p?ija era. wordt infewacht onder motto „Bouwterrein", aan KIJGH VAN DITMAR s Aïg. Aöv.-Bur., Atnstsrdam. L. J KLIJN, wonende te Helioo, Keunsmer- straatweg 67 en A. KOK, wonende te Atkmsar, Tulnstiaat 40, wenschen aan te besteden: De anbeatedicg zal plant* hebben bij «aksla iafehrf- viog, welke insekrg,is;«bi j dten ulterljk Zaterdag 30 April 1910, des avonds ts negen uur, in gesloten couvert hszorgd moite i sijn bjj esn d« bovengenoamoa adresssD, alwaar bestek en teekenitg tegen botsdmg vsn f 1.— virkrijgbasr zij?. Ccrululeuze kinderen ontwikkelen üink van d» voeding met ,KUFEKE en melk, omdat da sm< Ik door de tosvoeging v*n „KUFEKE'' een groeUre voedingswaarde krijgt en gam»kk<djjker wordt verteerd. Ondertrouwd: JACOBUS J. 8IEZEN en TRIJNTJE KRIST. Amzterdsm, 26 April 1910. Receptie: Zindtg 1 M i a.s. van 2 -4 uur, Bi- iiestrast 72, 8s E'age. H. S1EVERDINK, Leora&r In Teilen ea Handelscorresporidesife s/d cursussen der Verg. v. Leeraren I/h Boekhouden te AMSTERDAM, heeft tal vvn cmdiditen uit Arasts-'dzna, Z tsntfift&J. Wcstzasr, Kiog, Z'.anssjk, Wormerueer, Af *snaeift, Kremmanie, Alkmszr, Hecro, Sckheizen m. blik m»! succes opgeleid. AdresAmstel Ho. 6, Arasterdam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3