voer Moderne Fotografie ..systeem Golden Thee De Wiskottens Mi SWEfj en ails oedeidseisn A. KLOOSTER, Platen en Lijsten, G, YERHEÜS, UurwerkmakeF' Bouwterrein G. C. KOOYRER, Langestraat 10, Alkmaar. De Lange de Moraaz, VOORSCHOTBANK DE jNEÖïftLANDEN Verstrekt Voorschotten vanaf fSOO - mei mpandgeving polis van leveiisvèrzekerisg. MES- HEEREN- en KINDERSCHOENEN, Po Fusswohl-SCHOENEN W. NEGERIOOR! - - SchOüteitrMt Wring- en Mangelmachines. Breed straat 48* Openen Handelscredieten, In casseeringen. Deposito's. Het oudste en soliedste adres ferpiieftegi en partijen met bijlevering van servies enz. is - G. W. VAN DER VEEN, GROOTE KAPITALEN Weesvader en Weesmoeder. Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken» nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde F E UIL L E T 0 N. lferawakte hsrtwerkïngf» FENIJN's Bed den magazijn Steeds voorradig m Viool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. Yoor ¥Iol®nf üandoline Is het beste ADRES bij Hekelstraat 7. ffiej. G. 1. EGMONÖ, Miont 15, Alkmaar, Gardenia Zoons F. FEIJEÜ 9 Payglop 22. Kunsthandel REPARATIE-INRICHTING. I Cor^etten B. BUlSDOIIDELIJiC GEREEDSCHAP. Bovenstaande Amerikaansche is T nieuwste en beste op dit gebied. Gemakkelijk en Doelmatig. Dimrzaam en Qoedkoop. Landboüw-werktuïgen. Üijk* Mhmmmr* üijk. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Dr. Manning's Kinadruppels. Stokpaardjes-Leliënmelk-Zeep 99 YOÜR HET LEVEREN VAN FNIDSEN C 71. Banketbakker en Kok. Telef. 74. SPOED. SPOED. JAC. G. MEIJER Hz, Metiusstrast E 12, ALKMAAR, heeft beschikbaar 10 en 14000 trui den, welke onmiddellijk als Eerste Hypotheek uitgeplaatst moeten worden. RENTE 4 PROCENT. Me]. W. S. SCHILLING, Dat is dus een patiënt die uit ervaring spreekt en een genseshaeren beiden roemen de Ssnguïnose. Zjj sijm niet de éénigea. Honderden in ena land en daarbuiten hebbea onder vonden hoe ds Sanguiaoee een middel is dat aan allen die vermoeid of uitgeput gijn, die na Wacht O voor namaak. VAN DAM Kapitaal I l.OOO.OOO. Geplaatst fbU.tC.'t ONI EG NZEGOELIJ K HET ADRES VOOR HEN DIE TROUWEN, IS - A L K. M A A R S C H ^R-SNHUIB HEKELSTRAAT 24 - - ALKMAAR. BEDDEN, MATRASSEN en LEDIK AN TEN in alle soorten, tegen coneurreerende prijzen STAALDRAADMATRASSEN in 8 ver schillende Systemen. BEH AN GERIJ. 8T0FFEERDERIJ. HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. GRONDIG EN BILLIJK ONDERWIJS OP voor elk Muziekinstrument ARCHITECTEN. STATIONSWEG E 104. - De grootste keu e in lage prijzen. Eigen passepartout en lijsten-L<br ek. - ACHTERSTRAAT B 21. - Nai,«t VROOM sn DREE8MANN. -- - EERSTE KLAS - Accurate regeling. -- Degelijke gsrastle. ;j Mantel- en Stclfenmeguzijn jj Btraemd» Fracsshe 1 f WW Vraagt Prijscouranten. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr. 9. en kleine, particulier geld voor hypotheek, «teedi be schikbaar, minste rente 4 procent. Inlichtingen voor deze en andere geldssken kosteloos bij JAC. MEIJER HsMetiusstra&t E 12, fcg de Cadettenschool te Alkmaar. TELEFOONNUMMER 453 Donderdags in Hotel „BROERE" te Schagun In liet BURGERWEESHUIS te ALKMAAR zijn te vervullen de betrekkingen van Echtparen van den P. G., die roeping gevoelen, om zich aan dezen arbeid toe te wijden, worden uitgenoo- digd zich daartoe vóór den vijftienden Mei a.s. schrif telijk te wenden tot de tweede ondergeteekende, met volledige opgaven van leeftijd, woonplaats, tegenwoor dige en vroegere betrekking, enz. Het toe te kennen salaris zal nader vastgesteld wor den; voorloopige inlichtingen hieromtrent zullen, des- gewenscht, op schriftelijke aanvrage verstrekt worden. Aan degenen met wie persoonlijke kennismaking wordt verlangd, zal dit nader worden medegedeeld. Het Bestuur van het Burgerweeshuis, Ds. A. C. DE REGT, Voorzitter. Mevrouw TELJERDRUIJVE STEIJN. Secretaresse. Alkmaar, 13 April 1910. Diploma Bf, T. V, - GEESTERSINGEL E 32, beveelt ziek a&n tot het geven PIANO-ONDERWIJS. - Naar de vijf en veertigste Duitsche uitgave door RUDOLF HERZOG. 37, Toeji de trein het station Barmen binnenstoomde bemerkte zij op het perron de vijf broeders Wiskotten, Wilhelm, de Engelsehman, stond een eindje van de anderen af en spiedde de waggons langs, die de rei zigers uit Ylissingen aanbrachten. Zij knikte Gustav toe, die haar bemerkt had en haar ridderlijk bij het uitstijgen hielp. „Ge komt van onze smartekinderen, kleine Samari- taansche „Ze maken het best, mijnheer Wiskotten, Ook Ewald is gezond en zeer vlijtig." „De jongen mag u wel dankbaar zijn, juffrouw An na, en wij ook. lr ontheft ons daar van eene groote zorg." „Niet de moeite waard", mompelde ze. „Ik spreek er dikwijls met uw vader over. U hebt de zaak goed aangepakt. De jopgen is koppig. Nu kunnen wij rustig afwachten, hoe hij zich ontwikkelt, zonder hem schuw te maken." Hij drukte haar krach tig de hand. „Ik verlaat mij op u." „Ik zal wel oppassen", viel ze hem snel in de rede. „Men zoekt u, mijnheer Wiskotten." „Wilhelm's verloofde is gekomen. Miss Mabel Whi te uit Londen. Ik behoor tot het comité van ont vangst." Hij knikte haar toe en liep vlug den trein langs. Anna Kölsch nam alleen den terugweg aan. Op het perron stond Wilhelm Wiskotten naast eene slanke brunette in een elegant, nauwsluitend reiscos- tuum, die met zichtbaar welgevallen de voorstelling der broeders ontving. „Dis is onze oudste. Mijn broer Gustav." Dr. POL DEMADE schi-gft ii sijie „Studie ever da SftDguinose" „ia gsvallen v*n ver zwakt» bartwarkin? heb ik de S&nguinesa met vrueb.t toegepast®. Dat is een geneesheerdie dit zegt. De heer P. DEKKER, te Rotterdam, is een lijder aan hartzwakte. Hij eehrjjft „Da ondergeteekende verklaart dat hij reeds 21/2 j sar san hartzwakte gelsden heeftsn al de geneesmiddelen die kgj er tegen nam, waren zonder baat. En daarom moet ik hier met grc.t® dankbaarheid de Sacguineoe noemen. Ik ben er een hoop ven opgsrterktragn eetlust keerde terug en ik bsa weer opgewekt als te voren. U moegt dit is «He couranten laten drukken." Rotterdam, Rubensatraat 63b. P. DEKKER. Neemt er de proef mode. Co Den Haag. de irfluënz# ef andere ondermijnende krankheden het weerstandsvermogen verloren, snel en verrawmd ds verlorens kraakt hergeeft. SANGUINOSE kost per flacon f 1.50; ds 6 flicans f 8.de 12 flacons f 15. In den regel lijn twee Itpsl# per dag voldoende. Dan kogt U de behandeling l"1/? h 15 ets. per dag. T» Alkmaar bij: NIEROP SLOTHOUBER, firm# SCHOUTEN Co., AN8INGH MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, &fd. drogisterijHeil 00 bij G. JONGE JANNocrd- Sebü-rwoude A. SWAGER en P. HOFFBreek op L&ngensijk J. PLOEGZaidscharwoude G. LUITING; Winkel Wed. J BUTTER Stompstor n K, HOS; Avenhorn A. BELSAnna Paula*na H DEN ENGELSEN; Oudkarsps! H. HART, J. TIMMERMAN; Si, Panels R. PLOEGER; Warmenhuisen P. BAKKUM PASTOOR. daar aan alle s,*nvras»g voldaan ksn worden. B tlut vaste prijzen. Voor de waren wordt ingestaan. Hoofd «agzsijn Fnddsen 63. 2e Magazijn Mlent 11, vosr d* Steonenbrug. H JANSEN. Telefoon 417.GROSSIER. dosr H. A. MAAS, Dtr. Stad Orkest en Mvtsiekschod. Spooratraat 58 „Ik heb zeer veel over u gehoord, mijnheer Gustav' ztide ze lachend, en zij schudden elkander de hand. Zo sprak zuiver Duitsc-h met een nauw merkbaar ac cent, dat hare Engelsche afkomst verried. „Wij zul len heel goede vrienden worden." Gustav Wiskotten keek haar in de schitterende oogen. Hoe frank en kameraadschappelijk gaf ze zich. „Ik geloof dat we het nu reeds eens zijn, juffrouw White." „Zooveel mannenlachte ze. „Dat is een heele eerewacht." „Wij vertoonen ons slechts bij feestelijke gelegen heden in corpore. Onder andere omstandigheden zou het net zijn alsof de brandweer opgeroepen was." „Het rijtuig staat voor het station, Mabel." De beide jongere Wiskottens namen snel de zorg voor de bagage op zich. „Wat zeg je daar wel van, Paul?" merkte Fritz op en streek, zijn broer een knip oogje gevend, zijn knevel omhoog. „Op zoo'n manier loont het de moeite nog eens naar Engeland te gaan. Jongens, wat een prachtige vrouw!" De bagage werd opgeladen. Gustav Wiskotten steeg als een chaperon inet het bruidspaar in en de overige broers namen de tram, die naar Rittershausen reed. „Droschkcn zijn er hier niet", verklaarde Gustav aan zijne nieuwe schoonzuster, die verwonderd naar hare zwagers uitkeek. „Het dal is te nauw, en de menschen hebben hier één woord, voor welks klank ze reeds terugschrikken." „Wat is dat voor een verschrikkelijk woord?" „Luxe Schelms bekeek ze zichzelf en daarna liaren ver loofde. „En ik ben niet alleen een woord, ik ben eene levende persoon „Jij bent eene uitzondering", verklaarde Wilhelm Wiskotten trots. „Hetgeen uit het buitenland komt, juffrouw White, passeert de censuur niet. Daarvoor is er slechts be wondering' zonder eenige kritiek." „Hoe komisch!" „Dat gaat zelfs zoover, dat wij fabrikanten onze Ie&r*r«is PIANO «n THEORIE, diploma M. O. N. T. V. Spreekuren DONDERDAG ea VRIJDAG v&c I--2. zijn door de nieuwste constructie, de Elas tische, de Sterkste. Worden in hef dragen niet ntcdrileoi ea kunnan gemakkelijk gerepa reerd worde». VERKRIJGBAAR bij fSpecialiteit in - \maiw~ ,3—- Zwarte en Gekleurde Japonstoffen. Gekleede Costumes. Een uitgebreide collectie Mantels-Costumes, Rokken, enz. Banner artikelen, onze galons, ons lint en onze kant naar Parijs en Londen oxporteeren, en onze agenten ze van daar ui: in dezelfde doozen als Parijsche nou- vcauté's en laatste Engelsche modes terugzenden." „Maar waar blijft dan de winst?" „Hetgeen uit het buitenland komt, is^ hooger in prijs." „Ook de vrouwen?" „Nu is het jouw beurt, Wilhelm!" Ze raakte als zonder opzet den arm van haren ver loofde aan. Deze hield zijn Engelseh masker voor. Maar het Wuppertalerbloed stormde toch, nauwelijks in bedwang te houden, achter zijn kalm uiterlijk- Toen sloot Gustav Wiskotten, onbekommerd om het verblufte gezicht zijner mooie overbuur, de oogen Do broers kwamen tegelijk met hen thuis aan en maakten zich, ijverzuchtig kibbelend, van de bagage meester. In triumf voerden ze de nieuwe schoonzuster de trap op. Fritz Wiskotten, als laatste, floot een marsch, en Paul sloeg- gedempt de tsjingda-tronnnel. Wilhelm Wiskotten opende met een zeer rood gezicht de huiskamerdeur. Daar zaten vredig en zelfbewust ue oude Wiskotten's en Gustav's vrouw, Emilie, bij de lamp. De aan tafel zittenden waren opgestaan. Lachend en zonder verlegenheid keek Miss Mabel White tot de oude vrouw met het zwart kanten mutsje op. Lang zaam strekte juffrouw Wiskotten de handen naar haar uit. „De Heer zegene je komst, kind." „Wilt u mij niet kussen De oude vrouw keek een oogenblik verbaasd, doch ze beheerschte snel hare verlegenheid en kuste haar plechtig op het voorhoofd. „Dank u, moeder." „En hier is vader," drong Wilhelm Wiskotten, die zich bij de patriarchale verwelkoming onbehaaglijk veelde. De oude Wiskotten was zeer ontroerd. In zijne oogen glinsterde het verdacht. Dat bemerkte het mooie meisje terstond, en zonder vragen legde ze haar arm om zijne schouders en kuste hem op den mond. Op het gelaat van den oude weerlichtte het. „Een Kl' i Ohmstede D%&r da verpskking ongar KINA-DRUP PELS De Vrij veelvuldig wordt nage bootst om Kinapr&epar&tan van andera h< rkoxast aars den man te brengen, wgzen wij »r op dat roods doosen zonder den naam H. MANNING doch met opschrift „Kina druppels", niet uit onse fabriek afkomstig zijn. Men eische daarom uitdrukkelijk Dr. H. NANNING's Pfesrm. Chem. Fabriek, Den Haag. is iedere imititie ven onze van BERGMANN Co., Radebeul-Dread en, all en echt m-1 „Fabrieksmerk Stokpaardje»." Dezelve gat fs een zacht, rein gezicht, blozend jeugdig uiterlijk, b- ke fluweelzachte huid en verblindend schoone teint, h 50 ets. per stuk verkrijgbaar bij LEO BIJLOOS, Coif feur Langestr 92 J. MEIJER, Apoth., Mient, Alkmaar. prachtmeisje," knikte hij Gustav toe, die Miss White en zijne vrouw aan elkander voorstelde. Emilie deed zeer vormelijk. Het eenvoudig eostuum der vreemde was van zulk een eleganten snit, als geen enkele Bar nier naaister had kunnen vervaardigen. Ze kwam zichzelf in hare nieuwe japon tegenover deze van zelf sprekenden goeden smaak als een boerenmeisje voor en voelde zich achteruit gezet, zonder er van haar kant iets toe bij te dragen om door vrpuwelijke lieftal ligheid en hartelijke tegemoetkoming snel de gelijk heid te herstellen.- Ze liet liet -aan hare schoonmoeder over, hel nieuwe familielid eerst even naar hare kamer te leiden. Gustav keek haar met groote oogen aan. „Bevalt zij je niet?" „Jou zeker des te meer?" „Vader is toch ook lieelemaal vuur en vlam." „Natuurlijk. Om mij bekommert zich geen mensch." „Luister nu eens, Emilie. Vandaag is toch Wil helm's bruid het middenmat. Dat spreekt toch van zelf.'! „Natuurlijk. Ik denk er ook slechts het mijne van." „Emilie," zeide Gustav Wiskotten zacht, „jij behoeft je naast Wilhelm's bruid niehte verstoppen. Je weet heel goed, dat jij je wel kunt laten zien. Maar die eeuwig verbitterde mondhoeken maken je wel tien jaar ouder. Als je dat eindelijk nu toch eens wilde begrij pen." „Loop heen, hang haar aan het lijf!" Fritz kwam naderbij geslenterd. „Zoo'n verliefd paar werkt zeker aanstekelijk? Kun nen jullie je intimiteiten niet thuis afhandelen? Wij krijgen een leege maag alleen van het toekijken." Hij sloeg den arm om Emilie' taille. „Geef me eens een kus, kind." „Laat me toch met rust met je dwaasheden, Fritz." Hij trok snel zijne handen terug. „Heerejé! Mabelchen is veel aardiger." „Mabelchenspott» zij hem na. Wordt verrelgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4