DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Wiskottens No. 99 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en reestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor ikmsar fl €>,80? franco door het geheeie Rijk f 1, Af aderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentlën: 1Peir regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote Setters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/ho HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. DONDERDAG 28 APRIL. FEUILLETON. BINNENLAND. RECHTZAKEN. ALRMAARSCHE COURANT, .s u.'rr: f ©l«S®®sïC®Eaiffi®r 3. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met -bijlagen van C. D. SALO MONS ON te Amsterdam, om vergunning' tot het op richten van een Koek- en Banketbakkerij, waarin een ijzeren oven in het perceel Oudegracht Wijk A No. 198. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling' o] Woensdag 11 Mei e. k., 's-voormiddags te elf urn en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 27 April 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 28 April. De verkiezingen in Frankrijk hebben tot dusverre weinig wijziging gebracht in de parlementaire ver houdingen. Dit blijkt hieruit reeds dat de Fransche bladen van allerlei richting over den uitslag tevreden zijn. De koningsgezinde Autorité bijv. noemt hem een triumf voor de oppositie, de Gil Bias daarentegen zegt dat het haar bankroet is, de socialistische Humanité jubelt victorie en de regeeringspartij verklaart dat de verkiezingen een republikeinsche overwinning hebben gebracht. De meerderheid der linkerpartijen d.w.z. der vooruitstrevenden is een weinig toegenomen en daar heeft de verdraagzame de z. g. n. linksch-repu- blikeinsche richting winst behaald, de richting waar van de minister-president, de heer Briand, de verte genwoordiger is. Voor den vorm zal hij als mi- nister-president moeten aftreden, maar er is geen en kele reden, welke een opnieuw optreden zou verhinde ren. Er wordt zelfs beweerd, dat hij met meer gezag zal terugkeeren, dan een minister-president sinds lan gen tijd heeft gehad. De verkiezingen, bewijzen, dat Frankrijk na de hefti ge beroeringen sindst de Dreyfuszaak tot rust is geko men en naar rust blijft verlangen. De politici mogen in het politieke portefeuillespel behagen scheppen, er lust in hebben een ander van het kussen te dringen, om er zelf op te gaan zitten, de meerderheid van het kiezerskorps doet daaraan niet mee. Zij heeft genoeg van de partijtwisten, heeft de scheidingspolitiek goed gekeurd en wil het daarbij laten. Zij vreest het gevaar van het vakvereenigingswezen, dat in Frankrijk zoo dreigend, en in de eerste plaats tegen de regeering, zijn kop opsteekt, niet en wil van welke reactie ook niemendal weten. De Franschen zegt de Matin karakteristiek - zijn het moede elkaar te bestrijden. Zij willen hun ge luk in den arbeid en de orde in de rechtvaardigheid zoeken en zij zijn van meening, dat de heer Briand in staat is hun die te verzekeren. Derhalve hebben zij in zijn hand het lot van hun land gelegd. Het is waar de verkiezingsslag is nog niet ge- Naar de vijf en veertigste Duitsche uitgave door RUDOLF HERZOG. 31) De tafel was heden in de zijkamer gedekt, het menu was overvloedig. Het dienstmeisje trok een zeer trotéch gezicht, toen zij de heerlijkheden opdiende. De beide oude Wiskottens troonden naast elkander aan het hoofdeinde der tafel, rechts van hen zat het bruidspaar, links zaten Gustav en Emilie. De overige Wiskottens schikten aan beide kanten bij. Mabel Whi te straalde van genoegen. „Wat 'n groote zoons hebt u, moeder. Wordt het u niet beklemd te moede te midden van al die mannen?'' Juffrouw Wiskotten schudde het strenge hoofd „BeklemdDie hebben wel respect." „We zijn heden niet voltallig," riep Paul Wiskotten de nieuwe schoonzuster toe. „Eén ontbreekt erf' Ieder hield zich met zijn bord bezig. „De jongste is in Düsseldorf," zeide Gustav Wiskot ten kalm. „Voorloopig denkt hij schilder te worden." „O, een artist in de familie. „Wij bezorgen in de familie alles zelf, lieve schoon zuster. Hetgeen in huis gemaakt kan worden, wordt gemaakt. In hoofdzaak: galons, band en kant. Doch als bijzaak is Paul dichter, August een halve dominee en Fritz paardenkenner." „En Wilhelm?" „Bruidegom." „Als bijzaak?" „Als ik Wilhelm was, zou ik beginnen met de hoofdzaak op te geven." „U bent galant," lachte ze. „En wat is uw neven beroep „Als u het mijne vrouw vroeg, zou ze u antwoorden ëindigd, van de 597 zetels moeten er voor 231 herstem mingen plaats hebben. Eerst den 8sten Mei valt de eindbeslissing. Maar men is er algemeen van over tuigd, dat de herstemmingen het voorloopige resultaat zullep versterken, en dat ook daarbij ten duidelijkste zal blijken, dat de openbare meeding geneigd is het grootst mogelijke vertrouwen in de regeering te stel len. Opmerking verdient nog wat de Débats zegt, dat n.l. de groote steden des lands, in plaats van te stem men op zeer radicale candidaten, voortdurend meer naar de andere zijde gaan overhellen. De socialisten en radico-socialisten hebben volgens het blad de grootste moeite gehad de overwinning in hun districten te be halen, terwijl de gematigden en behoudenden er met vlag en wimpel gekomen zijn. Dat geeft te denken, zegt het blad: blijkbaar is het radicale socialisme een artikel uit de provincie geworden, omdat die nu een maal altijd achter is bij Parijs. Wat men van de regeering verwacht In de eerste plaats invoering van het stelsel van evenredige verte genwoordiging, dat zooveel billijker is dan de verkie zing' met de helft plus één stemmen, dan een scherpe omlijning van burgerrechten en burgerlijke vrijheid, eindelijk beperking der arrondissements- en provinci ale machthebbers. Deze enkele punten bewijzen reeds dat Frankrijk een belangwekkenden tijd te gemoet gaat, en in menig opzicht een proeftuin zal worden voor politieke proefnemingen. Als men bedenkt dat Engeland waarschijnlijk ook voor een dergelijk doelzal dienen, moet men wel tot de slotsom komen, dat het 't overige Europa voorshands aan leerscholen met practische toepassingen niet zal ontbreken. POST- EN TELEGRAAFKANTOOR TE 's-GRA- VENHAGE. Het huizencomplex aan de Torenstraat te 's-Gra- venhage, groot ruim 7 aren, waartoe behooren de aan de achterzijde van het postkantoor grenzende gebou wen en terreipen van de vroegere Gaarkeuken, dat gisteravond in het Venduhuis der Notarissen is afge mijnd voor 40.600, is aangekocht voor het Rijk, tot eventueele uitbreiding van het post- en telegraaf ge bouw. PRESIDENT ROOSEVELT. De gezant der Amerikaansche Unie zal Vrijdagoch tend vroeg naar Roosendaal vertrekken, ten einde aan dit grensstation den oud-president Roosevelt op Nederlandsch grondgebied1 te begroeten en verder met hem- de reis naar Het Loo mede te maken ter inlei ding van zijn landgenoot bij de Koningin. De familie Roosevelt wordt Vrijdagavond eerst met een der laatste treinen uit Amsterdam in Den Haag- verwacht. Bij het maken van uitstapjes zal de heer Roosevelt met de hem vergezellenden grootendeels van de automobiel als vervoermiddel gebruik maken, zoo ook voor den tocht naar Haarlem op Zondag. Na het bezoek aan die stad zal de president niet weer naar Den Haag terugkeeren, doch zich in de auto naar Amsterdam laten brengen, vanwaar te 7 uur de reis naar Kopenhagen zal worden aanvaard. zal. Heb ik huistiran 1" „Ach, ik denk, dat dat wel schikken niet goed geraden, mevrouw?" Emilie Wiskotten deed, alsof zij niet bedoeld was. Moeder Wiskotten hief verbaasd het hoofd op en keek Wilhelm aan. Deze streek verlegen langs zijne bakke baardjes. „Ja, Mabel, nu zal je wel jij en jou moeten zeggen en eene „mevrouw" is er bij familie onder elkander niet. Emilie is de oudste, zij zal je eene meerdere vertrouwelijkheid gaarne toestaan." „Wilt u, mevrouw Emilie?" „GaarneZe hief haar glas op. naam maar moeilijk uitspreken!" „Ma-bel. En jij heet E-mi-lie „Kuskuskusriepen als bij afspraak jongere broers. Mabel White keek lachend om zich heen. nam ze hare japon op en liep om de tafel naar lie's plaats. „Ach klonk het in koor, toen den kus vernam. „Nu je toch hier bent, en om tijd te sparen' Gustav Wiskotten en stond met zijn glas naast „Time is money. Zullen we?" „Moet -ik allen kussen?" vroeg ze met lachen de ontsteltenis. „Allen! Allen!" riepen de Wiskottens Gustav omvatte haar en kuste haar hartelijk op den mond. „Wat die voor merkwaardig zachte lippen heeft", dacht hij, „zacht als in een droom." Toen liet hij haar aan de broers over, die haar met vreugdekre ten in ontvangst namen. Zelfs August vergat zijne waardigheid en streed om den voorrang'. Paul beweerde, krachtens zijn hoofd en zijn nevenberoep broederschap met haar te moeten drinken. Daar hij bepaald op haar zou gaan dichten, kon hij haar in zijne verzen onmogelijk met „u" aan spreken. Nu verlangde ook Fritz, dat de sportman in hem bijzonder gehuldigd zou worden, en August verte genwoordigde energiek de eischen der kerk betreffen de naastenliefde. Men wilde het mooie meisje in 't ge-heel niet meer loslaten. „Gustav, de staalkaarten „Ik kan alleen uw de Toen Emi men zei haar •BRUSSELSCHE TENTOONSTELLING. De feestelijke opening van de Nederlandsche afdee- ling op de Brusselsche Tentoonstelling is bepaald op 17 Mei. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 26 April 1910. Vervolg. ORDE-VERSTORING. Johannes B. te Hoorn had den 23en Maart ftldaar epn openbare godsdienstige bijeenkomst van het Leger des Heils gestoord. De leider van die godsdienstoefening, Hermanus de Lange, als getuige gehoord, verklaarde, dat beklaagde midden onder het gezang, begon te dansen met een pet op en een sigaar in den mond. Ondanks herhaalde waarschuwingen ging beklaagde er steeds mee door. Een der heilsoldaten, die dien avond aanwezig was, be vestigt de verklaringen van den leider. De officier van justitie eischte tegen den verstoor der een gevangenisstraf van een week. MISHANDELING. Ouke V. te Medemblik was ten laste gelegd, dat hij den 20sten Maart zich schuldig had gemaakt aan mis handeling. Dirk de Jong, de mishandelde, liep alleen op straat, teen beklaagde, die hem geheel onbekend was, op hem afkwam en hem deerlijk toetakelde. Jan Haasbroek zag wat er gebeurde. Beklaagde gaf de Jong zulke harde klappen in het gezicht, dat hij bloedde. De officier, die het wettig en overtuigend bewijs ge leverd achtte, eischte 1 week gevangenisstraf tegen be klaagde. BEDELARIJ. Cornells B. te Zijpe had zich den 25en Maart te Sohagerbrug aan bedelarij schuldig gemaakt. De gemeente-veldwachter Van de Vreede trof be klaagde op genoemden datum aan in bedelende hou ding voor de woning van Philippus Stöve. Stöve, slager te Schagerbrug, verklaart, dat be klaagde de deur van zijn woning opende en zijn hand ophield om een aalmoes te ontvangen. Getuige gaf hem een cent. De eisch luidde 12 dagen hechtenis. WEDERSPANNIGHEID. Pieter van D. te Dirksliorn bevond zich den 28sten Maart in de gelagkamer van het koffiehuis van Si mon Brommer. In de zaal werd een uitvoering gege ven, die tegen ëntrée toegankelijk was. Beklaagde wil de niet betalen en ook de zaal niet verlaten. Nadat Brommer hem herhaalde malen verzocht had heen te gaan, aan welk verzoek beklaagde niet wilde voldoen, verzocht hij den rijksveldwachter Van der Meij be klaagde de deur uit te zetten. Van der Meij gaf gehoor aan dit verzoek en verwij derde beklaagde, die zich hiertegen verzette, uit het lokaal. De officier, die het wettig en overtuigend bewijs ge leverd acht, eischte 10 boete subs. 10 dagen hechte- BELEEDIGIN G. Sieuwert Klauwers, agent van politie, wandelde m den nacht van 27 op 28 Maart langs Enkhuizen's stra ten, toen hij plotseling op een 150 M. afstand hevig hoorde kloppen op ruiten. Toen hij in de richting van het lawaai liep, zag hij een man hard wegloopen en voor Engeland zijn immers gereed? Laat de kerel, die Wilhelm, toch dadelijk vertrekken! Die ver dioomt hier de gansche concurrentie!" Doch de bruidegom scheen de concurrentie ter plaatse gevaarlijker te vinden. Zelfs zijne met moeite aangewende Engelsche manieren liet hij varen. „Ge looft ge soms, dat ik me voor jullie ingespannen heb om Mabel te krijgen?" „Je bent op onze kosten naar Engeland geweest „Wat de onkosten der reis betreft, die dragen, we gezamenlijk! Daar kan jij je wel in schikken, ouwe jongen „Toch behoort Mabtl de firma Gustav Wiskotten en Zonen toe! Zeg het zelf maar eens, Mabel!" „Ik wil me verloten „Hoera! Ze wil zich verloten!" Eindelijk zat ze weer, diep ademend, naast haar bruidegom. Hare oogen schitterden overmoedig. Al les aan haar was levenslust en vreugde om de gezond heid, de oorspronkelijkheid rondom haar. En hare ei geu gezondheid bevond zich daar wel bij. Emilie Wiskotten staarde strak voor zich uit. Zoo had men haar nooit gehuldigd. En ze was even slank en krachtig als dié daar. En haar haar was mooier en rijker. Als ze het los maakte, kon ze er zich heele- mual in hullen. Niemand zou dit opmerken, dacht z< met bitterheid. Hoe kwam de vreemde aan de kunst, de harten te veroveren Uitermate geestig was ze ook niet, en het buiten landsche deed 't hem niet alleen. En met haar vrouwelijk instinct bespeurde. Emilie Wiskotten, dat die andere meer vrouw was, vrouwelij ker in deugden en gebreken, luchtiger, coquetter, spraakzamer, doch ook elastischer, innemender en meer meeslepend. Daar was geen zenuw, die er niet naar hunkerde, zich met den man te meten, vast be sloten zich over te geven, doch pas, nadat hij de gan sche scala der hartstochten, van het verlangen tot aan den jubel, wakker geroepen en uitgeput had. Dat deze vrouw altijd in de eerste plaats vrouw, altijd in de eer ste plaats mooi, altijd begeerens waard en nooit den voor een der ramen een vrouw in nachtgewaad ver schijnen. Toen hij bij het raam kwam, riep de vrouw, Dieuwertje Sm. hem toe: „Ben jij het, Klau wers" en op het bevestigend antwoord van dezen riep zij verder„Dan moet je gezien hebben wie op mijn ramen heeft geslagen, maar als die Huisman jou maar centen geeft, is liet wel goed, want hij is altijd dron ken en hij wordt nooit bekeurd." Voor deze beleediging, den agent van politie aange daan, werd tegen Dieuwertje J 10 boete of 10 dagen hechtenis geëischt. GEMENGD NIEUWS. ZANGWEDSTRIJD „EUTERPE." De Mannenzangvereeniging „Euterpe," Amsterdam, directeur Isr. J. Olman, geeft haar grooten Nations* len Zangwedstrijd van Gemengde- en Mannenkoren op 28 Mei, 3, 4 en 5 Juni 1911 (De Pinksterdagen) in het Paleis voor Volksvlijt. Het concours-comité is ijverig' bezig aan het samenstellen van een eere-comité en in den loop der volgende week worden de eerste kennis gevingen aan alle zangvereenigingen in Nederland verzonden. HINDERLIJK VOLGEN. Naar aanleiding van den last en de onaangenaam heden, welke de te Zandvoort komende badgasten bij aankomst per trein èn tram ondervinden van het hin derlijk volgen van personen voor leverantie, heeft de winkeliersvereniging besloten circulaires aan de bad gasten te doen toekomen, om hun te verzoeken niet van die personen hunne waren te betrekken. Ook de Vereenigingtot behartiging der belangen van de bad plaats Zandvoort heeft eene circulaire in denzelfden geest laten drukken. Aan de stations der H. IJ. S. M. en der electrische tram zullen borden geplaatst worden om het hinderlijk volgen tegen te gaan. TROUWPLECHTIGHEID PER TRAM. Gistermorgen maakte een paartje in den Haag we der gebruik van de gelegenheid, die de II. T. M. aan trouwlustigen biedt, om per tramwagen zich naar het Stadhuis te begeven. Zoowel aan den Parallelweg', waar de familie ge haald werd, als bij het Stadhuis trok een en ander nogal belangstelling. Van deze nu nog moderne gelegenheid zal wel meer en meer gebruik worden gemaakt. Het is goedkoop men betaalt voor zoo'n extra- wagen tien gulden en het gaat vlug. ,,'t Is toch maar practisch" zei een toeschouwende^ bijna bedaagde juffer, blijkbaar nog a prendre. „Zoo'n tram kan natuurlijk midden tusschen den gewonen dienst in niet lang voor de woning wach ten. Er moet dadelijk, zonder aarzelen, worden inge stapt. Halten zijn er niet, de wagenbestuurder rijdt direct door. Er is dus heelemaal geen tijd om je nog eens te bedenken. Voor je 't weet heeft de burgerlijke stand je te pakken." Eigenlijk is 't een jokken, te beweren dat ze dia peroratie uitsprak. Maar 't stond op haar gezicht ta lezen. JULIAN ABLOEM. Onder leiding van den heer J. R. Kollewijn, semi- arts, voorzitter der Medische Faculteit van het Am- sterdamsche studentencorps, zal een 75-tal verkoopers en verkoopsters (voor een groot deel studenten dei' medische en andere faculteiten, waarbij nog eenige andere jonge dames en jongelui zijn toegetreden) zich met den verkoop der Juliana-bloemen te Amsterdam belasten. eerien dag precies als den anderen zou zijn. Steeds de vrouw, de gezellin van den man, en steeds eene andere vrouw. En het was Emilie Wiskotten, alsof van de vreemde het geheimnisvolle parfum uitging, dat de harten der mannen blij maakt als het bouquet van den wijn, hunne wangen kleurt en hunne oogen een jon- gënsachtigen warmen gloed verleent. Bezat ook zij dat geheim niet? Bezat iedere vrouw het niet? Het viel haar niet gemakkelijk, het, met zich zelf daarover eens te worden. Want er behoorde nog wat bij. De opgewektheid van een sterk hart. Met- vader Wiskotten sprak Mabel over haar eigen vader. „Toen jij nog lang niet geboren waart, deden wij reeds zaken met elkander", zeide de oude Wiskotten trots. „Hij was mijn eerste overzeesche afnemer." „O hemel", merkte Mabel op, „toen zult u nog niet veel aan hem verdiend hebben. Hij had toen nog sleohts eene kleine zaak." „Zeg, moeder, wij zijn ook niet terstond met machi nes van honderden paardenkrachten begonnen, wel „Vader heeft ook heel hard moeten werken, voordat hij er was." „En ik, kind", zeide de oude Wiskotten vergenoegd, „had nog voor eenige jaren een paar knechts, van wie ik in mijne jeugd zelf oorvijgen kreeg, wanneer ik als leerjongen niet vlug genoeg het bier uit de herberg haalde." „O, dat is leukriep Mabel uit. „Kijk, vader", lachte Gustav, „hoe uwe schoondoch ter zich verheugt, dat u ook eens oorvijgen kreeg." „Neen", sprak ze verontwaardigd, „dat u ze er allen onder gekregen hebt." „Dat is het werk van moeder", zeide de oude. „Die heeft bun uit het rechte gezangboek voorgelezen." „Zult u mij daar ook uit voorlezen, móeder?" De oude vrouw kon niet dadelijk den schertsenden toon vatten. „Als je het noodig hebt, kind. Ik wil 't niet hopen." (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1