DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. ZATERDAG B1NNENLAND. 7 MEI, No. 106 Deze Courant wordt eiken avosidj, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P ifommt f franco door het geheele Rijk f 1, Af ^nderlijke nummers 3 Cents. PrlJ» der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. Voorjaarssprookjes. ïsS®f®®isön!BMS©r Dif nummer bestaai uit 3 bladen. GEMENGD NIEUWS. ö- (Hbld.) ALKMAARSCHE COURANT. IBS [Een sprookje is een kort verhaal met mooien inhoud, dat verzonnen is. Soms nadert het min of meer de werkelijkheid, dan weer staat deze zeer ver van het verdichtsel af. Sprookjes zijn veelal voor kinderen, maar groote menschen kun nen er ook wel eem iets uit leeren.] I. Op een schoonen lente-feestdag gingen de stads- jnenschen in bosschen en duinen volop genieten van de ontluikende natuur.. Om-er te komen, moesten ze een kwartiertje rijden met een lokaal-trein. Zij be stormden niet de waggons, versperden ook niet on middellijk op het balkon den ingang naar binnen, maar wachtten kalm het oogenblik af, waarop hun beurt voor het verkrijgen van een staan- of zitplaats was aangebroken. De jongeren namen de beleefdheid jegens de ouderen, de heeren de hoffelijkheid jegens de dames in acht. En toen ze aangekomen waren in de duinen en in de bosschen, wandelden ze niet buiten de paden, braken niet ruw de takken af, plukten geen manden vol bloemen, vernielden geen teere plantjes. En de mannen onthielden zich zonder uitzondering van het rooken, om te voorkomen, dat het licht-brand- bare hout door een kleine onvoorzichtigheid in vlam men zou opgaan. Allen waren zij namelijk doordron gen van het besef, dat zij eens-anders eigendom, wel willend voor hen toegankelijk gesteld, hadden te eer biedigen en van het gemeenschapsgevoel, dat hun de schoonheid der natuur ongerept deed laten voor wie na hen kwamen om te genieten als zij. H. Tn een prachtig bosch werd een betooging gehouden. De eigenaar van het bosch had zijn bezitting bereid willig voor dit doel afgestaan. De sprekers toonden zich erkentelijk voor dit aanbod. Zij prezen in hun redevoeringen de schoonheid van de omringende na tuur en met' groote aandacht volgde de talrijke men- sehenschaar hen. Ook zij vonden, dat het heerlijk was te toeven in het mooie bosch met zijn welverzorgde grasperken en zijn goed onderhouden lanen. Zóó zeer drongen de gesproken woorden tot hen door, dat zij zich wel wachtten, de heerlijke natuur te Bederven. Zij borgen de papieren, waarin zij eetwaren gewikkeld haddén, zorgvuldig op en degenen, die sinaasappelen of bananen of eieren hadden genuttigd, pakten er eerst nog de schillen en doppen in. 's Anderen daags kon men op de grasperken en in de lanen niet zien dat er daar een groote menschenme- nigtc bijeen geweest was. HL liet was een lente-zoele avond. De ondergaande zon zette d'e duintoppen in gloed en de wolken in gou den randen. Op een stillen weg in de bollenstreek kuierdg een eenzame wandelaar. Hij kon burgemees ter, dokter, geestelijke, onderwijzer zijn. Voor zijn voet lag over de geheele breedte van den landweg een bed van afgesneden tulpen, voor het laatst geel-glau- zend in d'e laatste zonnestralen. In de sloot lag een bontgespikkeld tapijt van zacht-rose preciosa's en van fèl-roode due van tol's. En even verder bij het boeren- stulpje scheen een mestvaalt begraven onder een wit te wade van la reine's. Overal lagen de kleurige voor jaarskinderen van Flora verspreid, waardeloos, wegge worpen, aan verrotting prijsgegeven. De eenzame wandelaar werd getroffen door deze schoonheidsver spilling. Hij bepeinsde, hoeveel blijdschap deze bloe- mensohat nog' zou hebben kunnen verschaffen in de woningen van armen, hoeveel opgetogenheid er over het gelaat van menig zieke zou kunnen worden ^ver spreid door deze voorjaarsboden. De bollenkweekers, zoo dacht hij verder, zijn goed hartige menschen. Gaarne staan zij den voorbijgangers die er hen om vragen, bloemen af. Zij zouden stelli ook wel bereid zijn al die duizenden tulpen met zorg vuldigiieid in manden te verzamelen, die dan konden Worden verzonden naar de plaatsen, waar zij zoo dank baar zouden worden ontvangen. De verzendingskosten zouden geen bezwaar kunnen vormen. Het kwam ei maar op> aan, dat m liet bloembollenland enkele perso lien voor de verzending wilden zorgen. Voor zijn dorp wou hij dit werk, dat slechts enkele weken kon duren wel op zich willen nemen. Maar hoe aan adressen te komen? Hij dacht natuurlijk het eerst aan het Cen traal Genootschap ter Bestrijding van de tuberculose dat door zijn celluloid bloemen de aandacht op zich gevestigd had en zich ongetwijfeld met de versprei ding van natuurbloemen ook gaarne zou belasten. Dan aan de groote Maatschappij tot het Nut van het Al gemeen, die in zoo menige plaats d'e liefde voor bloe men aankweekt. Nog aan enkele andere vereenigin- gen meer. Toen is hij naar een kweeker gegaan, die het denkbeeld sympathiek vond, tot medewerken vol komen bereid was en de bloemen die hij had gaarne voor het doel beschikbaar stelde. Denzelfden avond nog ing er een brief op de post, omdat de wandelaar wist dat uitstel zoo gemakkelijk afstel wordt en hij liet zou betreuren dat er nog meer bloemen werden weggewor pen, waarvoor bij een mooie bestemming had gevon den. Die brief vormde het begin van eetl liefdewerk, dut in latere jaren op groote schaal beoefend werd. IY. Zangers trokken eens in een "bosch, dat vol lente lucht en blij gejubel was, om er te luisteren naar het vogelkoor. Zij zeiven behoorden tot vrouwen-, man nen- en gemengde koren, zij waren geen booze men schen, want die zingen geen liederen en zij dedeu dit wel, zelfs met succes. Ook had de zang veredelend op hen gewerkt, zoodat zij zeer ontvankelijk waren voor de muziek van het vogelenconcert. Zij hoorden ontroerd naar de triumfkreet van den vink, het vir tuose gezang- van den koolmees, de trillers van den fluiter, en naar het allerhoogste, het geluid van den nachtegaal, waarvan een oud-stadgenoote bijna vier eeuwen geleden zong Wiens quinckelere zoet De oore luijstre doet Wiens tjilpend schril geluijt Gelijck een orgel fluijt, Yeel losse toontjes speelt En met één tongh alleen als duyzent tongen [queelt Zyn hoogh' en laege zwier Met lieffelyck getier Van t helle, schelle zoetje Vermeestert al 't gesang van 't zingend' [springend' goetje. Eindelijk werd de stilte van menschenstemmen ver broken door een van hen, die zeide: „Iloort hoe al die zangers in edelen strijd wedijveren. Zij vullen de geheele omgeving met blijde klanken, zij storen zich niet aan elkqnder, ieder zingt zijn eigen lied, zonder den ander te benijden of te hinderen of te bespotten, Laat ons van hier meenemen den diepen indruk van deze heerlijke harmonie en er naar streven haar te evenaren." Toen trokken ze af. En sedert dat oogenblik is de disharmonie uit de plaatselijke zangerswereld verdwe- HOFBERICHTEN. II. M. de Koningin-Moeder zal waarschijnlijk Vrijdag 27 dezer in liet land1 terugkeeren en Haar buitenverblijf Soestdijk betrekken. Op uitnoodiging van H. M. de Koningin en van Z. K. H. Prins Hendrik zal II. M. de Koningin-Moeder als gewoonlijk gedurende het Koninklijk bezoek aan de hoofdstad een paar dagen te Amsterdam doorbren gen. Maandag 30 dezer zal Hare Majesteit te Amster dam aankomen. Prins Hendrik is gisterochtend in de Residentie aangekomen, om heden via Nieuwe-diep de reis na Noorwegen te aanvaarden. „Foppy" en „Tommy" zijn de namen, door II. M. de Koningin persoonlijk gegeven aan de twee pony's welke Prinses Juliana op haar eersten verjaardag ten geschenke heeft gekregen. Foppy is de kleine zwarte, waarmede de Prinses bijna dagelijks uit rijden gaat, en die aan alle mogelij ke geluiden, zooals bijvoorbeeld het gefluit van de lo eomotief of het gesnor van 's Prinsen auto, al ge wend is. Tommy, de roodschimmel, is eenige dagen ziek ge weest, doch thans herstellende. Met het rijden met deze poney's is belast Ilr. Ms. koetsier R. Rombouts. GRATIE GEWEIGERD. De Koningin heeft afwijzend beschikt op het ver zoek om gratie van R. Baron van Heeckeren van Brandsenburg, veroordeeld tot drie maanden gevange nisstraf wegens de bekende briefquaestie. VAC ANTIEK AARTEN. De Staatsspoorwegmaatschappij zal dezen zomer de prijzen van de algemeene vacantiekaarten stellen op 4, 3 en 2 voor de drie klassen. wïj er vier zoolang huiten moeten houden.' HONDERDDUIZEND BLOEMENLIEF HEBBERS. Roosevelt was de honderdduizendste bezoeker op de Haarlemsclie Bloemententoonstelling; hij was niet weinig verbaasd over dit toeval, toen men hem het toegangskaartje met dit cijfer er op ter hand stelde. Hij liet zijn breede rij tanden zien en vroeg aan den voorzitter, den heer Krelage - „Hoeveel menschen heeft u wel binnen moeten stoppen, om voor mij dit toevallige cijfer te kunn bereiken?" „Niet één!", luidde het antwoord; „wel hebben DE KOMEET VAN IIALLEY. In „Buiten" geeft prof. Nijland' in liet liier volgende lijstje voor 1931 Mei aan, hoeveel later de komeet ondergaat dan de zon. Opkomst Komeet na zon maan na zons- onder ondergang 19 Mei O u. 40 m. 20 1 33 21 2 18- 22 2 46 23 O O 4 24 3 16 0 u. 41 m. 25 3 21 1 49 26 O O 25 2 50 27 £1 i 3 26 28 3 26 29 3 26 30 3 25 31 3 23 Voor 24, 25 en 20 Mei is in de laatste kolom ook ge geven hoeveel tijd er tusschen den ondergang der zon en de opkomst der maan verloopt. De maan is in den vroegen ochtend van 24 Mei vol. Tot 24 Mei is de komeet niet anders dan bij maanlicht te zien. Ook al wacht men na zonsondergang het einde der heldergte schemering af, dan nog zal dit maanlicht hinderen. Er is dus pas na 24 Mei sprake van de komeet aan een vrij donkeren, nachthemel te zien. Den 27en Mei komt de maan pas op, als de komeet al is ondergegaan. Wie 25 Mei en volgende dagen van half tien tot half elf mooi helder weer heeft, kan de komeet bewonderen, zonder veel last van schemering of maneschijn te heb ben. Intusschen mag niet uit het oog worden verloren, dat de komeet na 20 Mei sterk in helderheid afneemt, liet is dus ondanks het maanlicht niet onwaarschijn lijk, dat zij 21 of 22 Mei den meesten indruk zal ma ken. UIT BROEK OP LANGENDIJK. De vporzitter opende de vergadering van den Raad dezer Gemeente gistermiddag in de geïmproviseerde raadzaal (het achterste gedeelte van een kolfbaan) waarbij de heer Slot afwezig was. Medegedeeld werd dat de Alg. Ned. Politiebond verzocht .het bij het schrijven gevoegde brevet met zil veren medaille aan den veldwachter Dirkmaat uit te reiken. *De voorzitter deelde mede, dat de uitreiking reeds had plaats gehad, en dat hij Dirkmaat namens de raad' had gelukgewenscht, daarbij den hoop uitsprekende, dat hij nog vele jaren in dienst der gemeente werk zaam mocht zijn. De leden van den Raad wenschen den veWwachter Dirkmaat in de zaal aanwezig geluk. De heer Dirkmaat bedankte, zeggende, dat hij hoopte den bur gemeester nog lang als het hoofd dezer Gemeente te mogen zien. Tot onderwijzeres werd benoemd1 mej. Dilder, tijde lijk alhier. De voordracht bestond uit de benoemde, mej. G. Ak kerman te Alkmaar, en de heer Jb. Snijders, tijdelijk alhier. Tot onderwijzer werd benoemd de heer Jb. Snijders, thans reeds tijdelijk werkzaam. De voordracht bestond uit den benoemde, de heer D. de Vries te Noord-Scharwoude en mej. Dilder, tijde lijk alhier. De burgemeester deelde den uitslag mede van de gehouden aanbesteding van raadhuis en onderwijzers woning (zie ons nummer van Vrijdag 6 Mei) en zeide dat thans de gunning door burgemeester en wethouders was geschied aan den laagsten inschrijver J. Kuit waard alhier, die tevens de laagste inschrijver was voor het werk aan de openbare school, waarvan de uit voering ook aan hem is opgedragen. De voorzitter deelde mede dat de gasfabriek had opgebracht in Januari te Broek op Langendijli 1105.64, te Zuid-Scharwoucle 976.40, Scharwoude 681.09 en te Oudcarspel taal 3533.83. In Februari respectievelijk 635.28, 610.71 en 644.11, totaal 2439.08. Tn Maart resp. 637.84, 540.58, 476.54 489.82, totaal 2144.78. De gasproductie was in Januari 41250, in Februari 30026, in Maart 26871 en in April 21196 M3. Het gasverbruik bedroeg in Januari 36457, in Fe bruari 24385 en in Maart 21070 M3. De voorzitter zeide dat deze cijfers moed geven voor het welslagen der onderneming. Deze mededeeling werd voor kennisgeving aangeno men. Verder zeide de voorzitter dat reeds enkele loonen van het personeel zijn verhoogd. Het bekende adres der West-Friesche Maatschappij ter verkrijging- eener waterleiding, werd voorgelezen. De gezondheidscommissie; te Schagen zond een ster ke aanbeveling voor dit adres in. De heer Does zeide dat een waterleiding hem zoo toelacht, dat hij het verzoek met beide handen zou willen aanvaarden en een afgevaardigde zou willen benoemen. De voorzitter vreesde, dat op die voorloopige werk zaamheden de uitvoering zou volgen en dat zou voor deze gemeente wel 10.500 kosten. De voorzitter betoogde dat op de kaart Broek op Lnngendijk aan het einde van de lijn ligt, bij niet meedoen zal dit dus niet den minsten invloed ui toe ienen op het groote plan. De vraag, of men een afgevaardigde zou sturen te Noord- 770.70, to- 558.98, word tenslotte ontkennend beantwoord door de heeren Wagenaar, Vennik, Kostelijk en de voorzitter, terwijl de heeren de Does en Glas zich hiervoor verklaarden. Het verslag van den toestand der Gemeente dat bij ie leden zal circuleeren, werd den raadl aangeboden. Medegedeeld werd dat Donderdag 12 Mei de Strek- lam en Zuider Del zullen worden aanbesteed. Inzake de betonbehandeling van de straat zeide de voorzitter dat de heer Stoel te Alkmaar een schadever goeding van 250 eisehte, waarin door de Gemeente voor 150 zal worden bijgedragen volgens besluit van de vorige vergadering. Thans is het Dagelijksch Bestuur met de firma Kuylman te Nieuwe-Niedorp in bespreking betreffen- dehet contract. Dc Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij be richtte dat het personenvervoer in 1909 heeft opge bracht 11328.23, behalve de abonnementen en pro- cessietreinen. De vereeniging „Groentencultuur" zeide haar dank voor het gebruik der school voor de door haar gehou den wintercursus. De rondvraag leverde niets op, zoodat de vergade ring werd gesloten. De arbeider K. Bruin, werkzaam bij de slooping van het oude Raadhuis, had gistermiddag het onge luk van het dak te vallen. De ontboden geneesheer, Dr. Vogelenzang, constateerde inwendige kneuzingen, zoodat de man per schuit naar zijne woning moest worden vervoerd. UIT St. PANORAS. Vrijdag 6 Mei vergaderde de Raad dezer Gemeente. Voorzitter de Burgemeester, den heer F. Smit. Aanwezig alle leden, terwijl er een vacature is, we gens het overlijden van den heer S. Duif, oudste wet houder. Van de ingekomen stukken zij vermeld, dat van Ge deputeerde Staten de goedkeuring was ontvangen van de overeengekomen voorwaarden met de Gemeente Koedijk, betreffende het schoolgaan van de kindereu uit die gemeente op de openbare lagere school te St. Pancras. Op het verzoekschrift van het voorloopig comité der Westfriesche waterleiding werd, daar de Raadl het nut inzag voor de gemeente om ook deze beweging bij te houden, met algemeene stemmen de voorzitter aange wezen tot lid van dit algemeene comité. Verder was nog ingekomen een adres van den Bond van Ned. Onderwijzers, om salarisverbetering. Daar de salaris-regeling nog maar kort geleden op nieuw was geregeld, wenschte de Raad hierop niet da delijk in te gaan, doch zou bij voorkomende gelegen heid dit adres in gedachte houden. Een koninklijk besluit was ingekomen, behelzende de toezegging van 1300 voor het bouwen van de ge- ïneentewoning, waarbij tevens een Rijksbijdrage van 15.54 werd toegezegd, voor eventueele tekorten in de huuropbrengst. Van de schoolopziener was ingekomen het goedge keurde plan voor de bestrating van het schoolplein die nend voor speelplaats en de lessen voor vrije- en orde oefeningen. Hierna kwam in behandeling, het in de vorige ver gadering om nader onderzoek uitgestelde adres van eenige handelaren, om uitbreiding van den telefoon dienst. Na voorlezing van de verschillende correspondenties door het dagelijksch bestuur gevoerd met den in specteur van den telefoondienst, stelden B. en W. voor geen verlenging van diensturen in te voeren, daar dit niet als een behoefte voor St. Pancras werd beschouwd, doch om de bekendmaking te verzoeken, dat voor en na sluiting ook de gelegenheid' zou worden opengesteld om telegrammen te ontvangen of te verzenden. Dit zou Ran niet als een verplichting van den tele foonbediener mogen worden beschouwd, maar als een welwillendheid'. De heer Nobel was van oordeel dat de telefoondienst nu maar voor goed afdoende moest worden geregeld en wel door de openstelling van 8 tot 1 uur 's mid dags, van 2 tot 31/2 uur 's namiddags en van 6 tot 9 uur 's avonds. Dan had' men zeker voor St. Pancras •wel het maximum bereikt, te meer omdat er nog al eens vaak van de welwillendheid! van den telefoonbe diener wordt gebruikt gemaakt om voor of na sluiting aan te. nemen of te verzenden. Dit voorstel werd niet ondersteund en toen werd aangenomen het voorstel van B. en W. Vervolgens kwam ter sprake ket door het bannebe- stuur maken van een voetbrug aan het einde van de Twuiverweg, aansluitende aan een akker van de ge meente. Door sommige leden van den Raad werd ge oordeeld, dat destijds wel was aangenomen, dien akker met voorwaarde van het verleenen van een overpad zou worden verhuurd, maar dat het pad als zoodanig nog niet was toegestaan, en dat dit eerst later op verzoek zou kunnen toegestaan of geweigerd worden. Op verzoek van het lid Nobel werden de notuleu van 7 September 1909 gelezen, -waarbij uitkwam dat wel degelijk toen een pad was toegestaan bij eventueel leggen van een voetbrug door het Bannebestuur. Na vele besprekingen werd' besloten om deze ge meenteakker ten verkoop aan te bieden aan het ban nebestuur of Geestmerambacht, voor de som van 550 of als erfpacht af te staan voor een som van 25 'sjaars voor den tijd van 99 jaren, de-keuze aan de belanghebbenden latende. In de vacature-Duif waren voor ambtenaar van den Burgerlijken stand door B. en W. alfabetisch aanbevo len de heeren A. Nobel en Jn. Schuit. Bij stemming kreeg de heer Jn. Schuit 4 stemmen en deu heer A. Nobel 2, zoodat de heer Schuit was be noemd. Voor de vacature-Kalis waren alfabetisch aanbevo len de heeren P. Bakker en Jn. Wagenaar. Bij stem-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1