DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang, 1910. MAANDAG 9 MEI. Voorbereidend Militair onder richt. Uit Hof- en Hoofdstad. BINNENLAND. No. 107 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon» en feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor P ikmaar ff franco door het geheele Rijk I I,- N hinderlijke nummers 3 Cents. Prlj» der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan dt N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 0. LIGGER DER WEGEN, VetefoosQGsassnu' 8. ALRMAARSGHE COURANT o '_Tfg~.-=acn mi i If'trSMI VERJARING VAN SCHULDVORDERINGEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR herinneren belanghebbenden er aan, dat de SCHULDVORDERINGEN over het jaar 1909, ten laste der gemeente, ingevolge de wet van 8 November 1815 (Stbl. No. 51) vóór of op den laatsten Juni a. s. moeten worden ingediend bij gebreke waarvan zij ver jaard en mitsdien nietig zijn. Voorzoover nog vorderingen moeten inkomen, wordt spoedige inzending daarvan aanbevolen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 7 Mei 1910. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de AAN GIFTE TOT DEELNEMING aan bovengenoemd on derricht ter Gemeente-Secretarie moet geschieden vóór 1 JUNI a.s., op welken datum de lijst ONHER ROEPELIJK wordt gesloten. Inlichtingen omtrent de regeling van het bedoelde onderricht worden ter Gemeente-Secretarie verstrekt. Alkmaar, 6 Mei 1910. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat bij de heden gehouden UITLOTING van OBLIGA TIES in de geldleeningen ten laste dier gemeente, aangegaan krachtens Raadsbesluiten van: 1.29 Juli 1892, zijn getrokken de Ns. 14, 29, 35, 47, 50 en 58, (3V2 pet. leening) 2. 18 Januari 1893, zijn getrokken de Ns. 9, 25, 42, 47, 51, 113, 154, 159, 183, 206, 207 en 210, (31/2 pet. leening) 3. 9 October 1895, zijn getrokken de Ns. 28 en 43 (3 pet. leening) 4.1 Maart 1899, zijn getrokken de Ns. 38 en 39 (3x/2 pet. leening) 5. 30 Mei 1900, zijn getrokken de Ns. 40 en 41 (4 pet. leening) 6. IC April 1902, zijn getrokken de Ns. 38 en 60 (31/2 pet. leening) 7.19 Juni 1907, is getrokken No. 4 (4 pet. leening). Welke Obligaties, waarvan die van de leeningen sub 1, 2, 4, 6 en 7, ieder groot DUIZEND GULDEN, en die van de leeningen sub 3 en 5, ieder groot VIJF HONDERD GULDEN, met de onverschenen Cou pons ten kantore van den Gemeente-Ontvanger te Alkmaar of de Kasvereeniging te Amsterdam, ter be taling aangeboden kunnen worden, die van de lee ningen sub 1 en 2 genoemd, op of na 1 October 1910, die van de leeningen sub 37 genoemd, op of na 1 November 1910, van welke dagen zij geene rente meer afwerpen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 4 Mei 1910. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR; Gelet op art. 13 van bet reglement op de wegen in Noord-Holland; Brengen ter algemeene kennis, dat bet Ontwerp van de in den ligger der wegen hunner gemeente aan gebrachte wijzigingen, met de daarbij behoorende sup- pletoire schetskaarten, voor den tijd van 3 weken ter Secretarie der gemeente (afdeeling Gemeentewerken), voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd, aanvan gende 17 Mei a.s. en eindigende 7 Juni d.a.v., van des voormiddags 9 tot 12 uur. Gedurende den tijd dier nederlegging en nog een week daarna, kan ieder die bezwaren tegen het Ont werp mocht hebben, deze schriftelijk brengen ter ken nis van den Gemeenteraad, met duidelijke opgaaf van naam en woonplaats. Alkmaar, 6 Mei 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 9 Mei. De afgeloopen week heeft weer geleerd, dat de dood evengoed onverwacht aan de poorten van de paleizen aanklopt als aan het hekje van een hut. De verstandi ge oogen van koning Eduard, die het schoone der aai de zoozeer hebben weten op te nemen en die nog steeds levenslustig de wereld inkeken zijn voor immer geslo ten. Het overlijdensbericht volgde denzelfden dag op het bericht van zijn ernstige ongesteldheid. Wij hebben Zaterdag 's konings verdiensten en zijn feilen ge schetst en behoeven dat dus thans niet meer te doen. Boven wat de Engelsche pers van hem gezégd heeft, zou men als opschrift kunnen plaatsen: de man van de wereld en de man van eer op den troon. Hetgeen hij gedaan heeft voor de nationale ontwikkeling en voor uitgang, en voor Engelands positie in de wereld wordt onomwonden, zelfs ook in de Duitsche bladen erkend willen we eerlijk zijn, zegt een der laatsten, dan moeten we erkennen, dat onze diplomatie het den En- gelschrn koning meestal gemakkelijk genoeg gemankt heeft. Groot is de rouw van het Engelsche volk over het verlies van een koning, die zich een benijdens waardige populariteit heeft verworven, van wien de socialistische afgevaardigde Crooks getuigde dat hij was een „vader van al zijne onderdanen." Hij deelde het volgende verhaal van zijn eigen ervaring mede: Op een tuinpartij wandelde een rijke gast op den ko ning toe. „Op een aangeleerde manier, die wij niet kunnen volgen," zeide Crooks. Daarentegen was er een werkman onder de gasten, die niet wist, hoe den koning te naderen. Deze bemerkte de verlegenheid van dien werkman, liep snel op hem toe, en gaf hem de hand. „Hij maakte het een armen man altijd' zoo gemakkelijk mogelijk zich bij hem op zijn gemak te gevoelen." Die bonhommie was het geheim van 's konings po pulariteit. In Westminster Abbey was het gedurende den kerk dienst gisteren Stampvol; het gedrang was zelfs levensgevaarlijk. De deken van Westminster sprak in zijn preek met eerbiedige sympathie over de koningin-moeder, herdacht haar vriendelijkheid en goedheid. Over wijlen koning Eduard sprekende, zei- de de deken, dat de koning in den hoogsten graad het ideaal van den waren christen nabij kwam. Hij roemde zijn grootheid van ziel en zijn edel hart. Toen hij op zijn zestigste jaar den troon besteeg, wijdde hij zich geheel aan den dienst van het land. Regeeren betee- kende voor hem dienen, en dienende regeerde hij over de harten zijner onderdanen. Reverend Dimodale Young- zeide in zijn preek in de Wesleyaansche kapel, dat de Engelsche natie en de ge heele wereld in rouw zijn. Koning Eduard was de grootste en beste koning, dien God ooit aan een natie gaf. Ilij was het ware type van den Engelschman. Hij genoot van het leven, zooals ieder mensch recht heeft te doen. Zijn grootste hartstocht was, anderen diensten te bewijzen. De preeken in alle kerken waren een lofrede op ko ning Eduard. In den geweldigen strijd, welke in Engeland om de machtspositie van het Hoogerhuis plaats heeft, had de koning zich in die mate het vertrouwen van het land verworven, dat hij, blijvend streng constitutioneel vorst, naar believen in deze hoogst gewichtige aange legenheid kon optreden. Thans is zijn invloed uitge schakeld. De koning- is dood leve de koning. De aloude leuze geldt ook nu weer. Nauwelijks heeft koning Eduard VII de oogen gesloten of koning' George V legde de vereischte eeden af. Eerbiedig ge groet door een menigte van duizenden is hij naar de vergadering- van den geheimen raad gegaan, beloofde daar trouw aan de staatskerk en handhaving van den protestantschen godsdienst in Schotland, geen buiten lander in het parlement en tot staatsambten toe te zullen laten, niet zonder toestemming- van het parle ment het staatsgebied' te zullen verlaten, en legde der gelijke tradititioneele beloften meer af. Daarna teekende hij de konings-proclamatie en hield een toespraak. Hij begon met zeer bewogen te zeg gen, dat hij niet in staat was meer dan een paar woor den te "zeggen, zoo groot was zijn verdriet. De Koning bracht in herinnering de door zijn vader bij diens troonsbestijging gesproken woorden, dat zoolang hij leefde 't zijn streven zou zijn de belangen van zijn volk zoo goed mogelijk te bevorderen. Die belofte is ten uitvoer gelegd naar zijn vaders beste vermogen. Het zal mijn ernstig streven zijn, aldus verder koning George V, met Gods hulp mijns vaders voorbeeld te volgen. Z. M. sprak van zijn verlies als van iets meer nog dan het verlies van een vader, want hij had zijn Ko ning, zijn vader en zijn vriend verloren. Verder maakte Z. M. gewag van de innige deelne ming aan de Koninklijke familie betoond en zeide dat het altijd zijn ernstig streve nzou zijn de grondwet ten volle te handhaven. De vergadering van den Geheimen Raad heeft een uur geduurd. Gedurende een jaar zal er gerouwd worden door het hof. Als die periode voorbij is, zal nfen weten, wat men aan den nieuwen koning heeft en wat men van hem kan verwachten. Nu weet men dit nog niet. De Ilaagsche Torenwachter van de Middelburgsche Courant begint zijn brief deze week aldus: Het bezoek van ex-president Roosevelt is gelukkig alweer achter den rug. Ik zeg hier „gelukkig," want bij mij heeft dat Roosevelt-enthousiasme, kunstmatig door enkele bladen aangekweekt, een onaangenamen indruk achtergelaten, evenals ik het geheele optreden van dien Amerikaanschen wereldreiziger noch een ge wezen staatshoofd waardig, noch in overeenstemming vond met het voorgewende doel van zijn bezoek. Met alle respect voor zijn flinkheid en groote bekwaamheid kon ik weinig gevoelen voor een ex-president van een groote republiek, die met zeven journalisten van wie er twee in zijn particulieren dienst stonden in zijn gevolg- reist, en die zelf koningen en keizers be zoekt om uit de ontmoetingen met die heeren „copij" te halen, die hij bij voorbaat al peperduur verkocht heeft. Een dergelijke opvatting van gastvrijheid vragen en aannemen, vind ik taktloos en getuigende van weinig kiesehheid. Ik kan mij dan ook best begrij pen, dat onze Koningin van het bezoek van den heer Roosevelt juist zooveel drukte gemaakt heeft als strikt noodig was, en haai' paleis niet ter zijner be schikking stelde. De Paus en onze Koningin zijn de eenige personen in Europa geweest, die „Teddy" deden gevoelen, dat zij bij zijne generale vorsten-inspectie niet als wilde beesten wilden beschouwd worden, die te „kijk" zijn en waarvan onze vriend later beschrijvin gen gaat geven, die alle kosten van de reis goed ma ken en nog- een aardig duitje bovendien overlaten. Dezelfde correspondent bevestigt dat er zeer ernstig sprake is dat minister Nelissen door mr. Ledeboer, een ander R. K. jurist, en proc.-generaal bij den Hoogen Raad, zal vervangen worden. In verband met het Koninklijk bezoek schrijft Gijsbrecht van Amstel in de Arnh. Ct., dat zal dit- zal ditmaal niet, zooals gewoonlijk bij liet jaarlijksch bezoek aan de hoofdstad audiëntie worden verleend maar cour worden gehouden. liet verschil daartusschen is het volgende „Op audiëntie mag ieder komen, die zich daartoe voelt geroepen, en vooral zij maken daar gebruik van, die in den loop van het jaar geridderd) werden. Verder komen de officieren van leger en vloot van heinde en ver naar de hoofdstad om zich aan Hare Majesteit te laten voorstellen of te bedanken voor gemaakte pro motie. Thans mogen alleen zij komen, die al eens kennis maakten met het Hoofd van den Staat waardoor na tuurlijk het aantal personen, dat het Koninklijk Paleis bezoeken zal, veel minder groot is dan gewoonlijk. Dit doet als logisch gevolg het aantal logeergasten belang rijk inkrimpen, en zal een niet onbelangrijk schade- postje voor de hotelhouders zijn. Een ander gevolg is, dat ook Hare Majesteit het minder vermoeiend heeft, want zoo'n audiëntie van eenige uren is werkelijk geen gemakkelijke taak. Het schijnt op het oogenblik wel weer noodig te zijn, de Koningin voor groote vermoeienis te sparen, want de geruchten die in den laatsten tijd de ronde deden, dat weer een vermeerdering van het Koninklijk gezin te wachten is, werden mij thans bevestigd en tevens werd mij meegedeeld dat, hoewel de kans niet groot is, het toch nog mogelijk zou kunnen zijn, dat van het gehee le koninklijk bezoek niets komt. Dit zou natuurlijk een geduchte tegenvaller zijn voor de hoofdstad. Maar waar de gezondheid van dé Vorstin op het spel staat mag deze niet in de waag schaal worden gesteld voor eenige feestelijkheid, welke ook. De gezondheid van Hare Majesteit moet thans echter niets te wenschen laten." Dezer dagen was ik, aldus de Ilaagsche correspon dent van de Arnh. Ct., in de gelegenheid eene inrich ting te bezoeken, die langzamerhand populair begint te worden in de residentie; ik bedoel de Coöperatieve Keuken. Natuurlijk heerseht ook hier de alom vermaarde dienstbodenplaag', misschien zelfs nog wel sterker dan elders. Een paar jaar geleden werden in de Haagsche bladen naar aanleiding van de dienstbodenkwestie et telijke ingezonden stukken geplaatst en deze pennen- strijd' was de eerste aanleiding tot de oprichting van de Coöperatieve Keuken. Terecht zag men daarin ééne der middelen waardoor de huisvrouw zich al thans eenigszins onafhankelijk kon maken van de ti rannie der dienstmeisjes. Een zooals ik reeds zeide, de inrichting begint hier zoetjstaan burgerrecht te ver krijgen. De C. K. bestaat nu twee jaar. Aanvankelijk had men in een der Duinoordsche straten een klein bene denhuis gehuurd, waar het evenwel heel erg behelpen was; maar er viel vooruit hoegenaamd geen pijl op te trekken of de onderneming levensvatbaarheid zou blij ken te bezitten, dus moest men voorzichtig beginnen. De levensvatbaarheid nu bleek al spoedig- op afdoen de wijze. Het ledental nam voortdurend toe en na korten tijd stond de zaak zoo gunstig, dat het bestuur kon overgaan tot den aankoop van een eigen gebouw. Sedert oen paar maanden is dit nieuwe gebouw nu in gebruik. Het is geheel naar de eischen ingericht wat betreft de keuken, kelders, provisiekamer, wasch- en speelgelegcnheden enz. Op het oogenblik wordt er dagelijks voor ongeveer 300 personen gekbokt en iede- ren dag komen nieuwe aanvragen voor het lidmaat schap. Zooals de naam reeds aanduidt is de inrichting ge heel op coöperatieven leest geschoeid. Men moet lid worden om het middagmaal uit de keuken te kunnen betrekken en daartoe minstens een aandeel van 10 nemen tegen een rente van 4 pCt. Ieder lid koopt bo vendien zijn eigen bus, waarin het eten wordt bezorgd en heeft zijn eig-en schaaltjes. en te voren bij de leden aan huis bezorgd. Men geeft liet menu wordt voor een geheele week opgemaakt steeds den dag te voren op hoeveel porties men ver langt en kan wat vleeseh betreft, zelf regelen hoeveel men wenscht te ontvangen. Een portie aardappelen, groente en toespijs kost 25 ets.; naar believen kan men daarbij krijgen porties vleeseh van 1, lV2, 2 of 2Y2 H. G. tegen den prijs van 14 ets. per H.G. In plaats van toespijs wordt nu en dan soep gegeven, terwijl het vleeseh bij afwisseling wordt vervangen door visch of wild. Het Utrechtsch Dagblad over de Raadhuiskwestie in Amsterdam: De Paleis-Raadhuis, of eigenlijk Damcommissie heeft een schutting- gezet aan den hoek van het Pa leis, achterzijde, Paleisstraat. En graaft er naar de fundamenten. Alsmede een schutting hoek Mozes en Aiironstraat. Ook hier graaft men. 13659 palen zitten er onder het Paleis en vier teer tonnen, luidens de overlevering. Men kan lang graven eer men die alle heeft gevonden. Maar Dorus zei tegen Jan: Seg Jèn wat motte die skuttings 8e grafe na de pale, zegt Jan. -Weröm? Omdat se de Road in 't Palaas wille hebben, en die is ommers so swoar op de hèndl Naar de Amsterdamsche medewerker van de Prov. Gron. Ot. meldt, is er bij een der gemeentebedrijven iets niet in den haak, en wel bij de gemeentelijke wa terleidingen. „Het fijne van de zaak weet ik nog niet precies, doch indien ik goecl ben ingelicht hebben de directeur der waterleidingen, de heer Pennink, en de ingenieur-onderdirecteur, de heer Drost, ernstig ge schil gekregen naar aanleiding van een technische quaestie. Dat geschil is zoo hoog- geloopen, dat de heer Drost tijdelijk bij den dienst van publieke werken is overgeplaatst en de zaak bij B. en W. in onderzoek is. De heer Pennink moet, volgens mijn zegsman, beslo ten hebben om geen inmenging van wien ook in de zaak te dulden: op het stuk van de technische exploi tatie van de waterleidingen acht hij zich aan niemand verantwoordelijk en hij zou liever zijn ontslag nemen dan aan B. en W. de beslissing te laten in een zaak, waarin hij zich alleen bevoegd acht. Wie weet wat daaruit nog groeit en wat we nog te hooren krijgen! Wellicht komt er dan weer een raadscommissie, die enquête-commissie gaat spelen en dikke verslagen laat pennen door goed betaalde stenografen, wat tot nog toe van vrij problematiek nut schijnt te zijn." H. M. DE KONINGIN-MOEDER, IT. M. wenscht dat haar bezoek aan Londen een strikt particulier karakter zal dragen. IT. M. zal een week ongeveer verblijf houden in Browns Hotel, voor namelijk om een samenkomst te hebben met de Ko ningin-Weduwe van Zweden, die morgen of Maandag te Londen zal aankomen. GEMENGD NIEUWS. STUDENTEN-GEHEELONTHOUDERS. De afdeeling Utrecht van den Volksbond! tegen drankmisbruik voert in den jongsten tijd een bijzon dere propaganda onder de studenten van de Utrecht- sehe universiteit. Reeds meer dan 100 hunner zijn als lid tot de afdeeling toegetreden. STAKINGEN. Mede namens het bestuur van Amstel's Bouwver- ecniging en de Metselaars-Patroonsvereeniging Eens gezindheid heeft het bestuur der algemeene Patrimo- nium-vereeniging een manifest gericht tot alle Am sterdamsche metselaars en opperlieden waarin zij de zen opwekt den arbeid1 te hervatten. Twee bazen van de fabriek der firma Menko te Enschede zijn Zaterdagnamiddag lastig gevallen. Zij worden thans onder politiegeleide van en naar dé fa briek gebracht. Op de fabriek werken op 't oogenblik 26 arbeiders. Het juist aantal stakers bedraagt 261. Omdat er geen werk meer is, zijn 58 arbeiders uitgesloten. BESLAG OP EEN ROLSCIIAATSENBAAN. De deurwaarder G. D. Dammers heeft Zaterdagmor gen ten verzoeke van het orkest beslag gelegd op de rolschaatsenbaan in het Paleis voor Volksvlijt te Am sterdam. Het orkest had gestaakt, omdat de directie zijn eisch tot uitbetaling der gage over de week der hondententoonstelling-, waarin niet gereden en niet gespeeld werd, niet inwilligde. Een ander orkest werd geëngageerd, doch mr. Jules Keizer, die in deze op treedt voor het stakend orkest, deed op baan en rol schaatsen beslag leggen. Nadat de directie den eisch van het orkest had in- g willigd, is het beslag opgeheven. VAN TEXEL. In de Zaterdag gehouden vergadering- van den ge meenteraad werden behandeld de voorstellen betref fende de reorgansatie der openbare scholen te Den j Burg. Besloten werd de beide scholen met ingang van 1 Sept, a.s. op te heffen, en eene nieuwe school met 14 klassen te stichten. De eerste 8 klassen zijn bestemd voor gewoon lager onderwijs; in de 9e klasse begint men met onderwijs te geven in 't Fransch, in de 12e met Duitsch, en in de 13e met Engelsch. j De heer IT. Groenewold werd met ingang van ge- noemden datum als hoofd overgeplaatst naar de nieuwe school, terwijl aan de onderwijzers van bijstand eervol ontslag werd gegeven, met de bedoeling, ze aan de nieuwe school opnieuw te benoemen. De verorde ning op de toelating van nieuwe leerlingen werd zoo danig gewijzigd, dat de toelating om de 8 maanden plaats heeft, \t eerst met Januari 1911. Het kohier der schoolgelden zal in verband met deze besluiten yoor Den Burg- om de 4 maanden worden vastgesteld. Op de groote openlucht-vergadering, welke door

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1