STADSNIEUW S. BUITENLAND. HOFROUW. L)e Koningin zal zich bij de begraleriis van koning Edward doen vertegenwoordigen door den Prins der Nederlanden, die tot liet volbrengen van die zending met het pantsersehip „Heems kerk" naar Londen zal worden overgebracht. De Prins zal als hoofd der missie vergezeld wor den door twee- leden van het Militaire Huis van de Koningin. Het Ilof zal vermoedelijk voor 14 dagen mid delbare rouw aannemen en twee weken zware rouw over den dood van koning Edward, in gaande 11 Mei. NEDERL. VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN. Gemengde Mededeelingen. WEER IETS NIEUWS. ENQUETE-VOORSTEL TROELSTRA. De Memorie van Antwoord is verschenen omtrent het voorstel van den heer Troelstra, tot het houden eener enquête omtrent handelingen van den toenmali- gen minister van Binnenlandsche Zaken ter zake van decoraties in 1903 en 1905. De heer Troelstra handhaaft zijn stelling, die het doel eener enquête niet zoekt in de concrete politieke gevolgen harer uitkomsten, doch in de noodzakelijk heid der Kamer, om ter richtige uitvoering harer taak omtrent bepaalde feiten de waarheid te weten. Voor zoover het in te stellen onderzoek mocht leiden tot het bekend worden van feiten, die tot strafvervol ging kunnen voeren, zal elk lid der Kamer, die deze vanwege de Kamer wil uitlokken, den weg moeten be wandelen, door de wet op de ministerieêle verantwoor delijkheid aangegeven. De hier voorg-estelde enquête moge voor den goeden naam van den beschuldigde groote beteekenis in hebben, in dien zin, dat zij, heeft hij zich bij de uitoefening zijner functie aan de publie ke moraliteit vergrepen, het vonnis, reeds thans in breede kringen door de publieke opinie over hem ge veld, bevestigt, maar ook, in zijn eer ongerept geble ven ook bij tactische misgrepen, hem zal zuiveren van den blaam, hem opgelegd zijn vrijheid en eigendom zijn in dit onderzoek niet betrokken. Zoodra dat het geval mocht zijn, kan slechts door een aanklacht van vijf leden der Kamer een besluit tot vervolging worden uitgelokt, waarbij al die bijzondere regelen gelden, die de wet ter bescherming van een vervolgd Minister heeft gesteld. De heer Troelstra blijft wijzen op het onvoldoende van een eereraad ter beslissing in deze zaak. Hij meent dat omtrent de opdracht, de wijze van werken en de bevoegdheid der benoemde particuliere commissie niets aan dc Kamer bekend is, terwijl het evenmin vaststaat of en in hoeverre er -bij hen, die voor haar getuigenis der waarheid zrdlen moeten afleggen, zij het ook buiten eede, daartoe geneigdheid bestaat. Zelfs wettigt de naam dezer commissie dc opvatting, dat zij niet anders zal hebben te doen, dan haar oor deel uit te spreken over de reeds bekende en niet weer sproken feiten, maar geen onderzoek zal hebben in te «tellen. Doch al ware dit wel het geval, zoo schijnt het moeilijk te weerspreken, d!at de Kamer, indien zij werkelijk meent meer licht te moeten brengen in deze zaak, haar taak in deze niet aan particulieren, op ver zoek van den beschuldigde benoemd, kan overdragen, ook al wordt aan de integriteit en bekwaamheid der benoemde personen door niemand getwijfeld. (i E 11 K N Hl) NI E U W S. UIT BERGEN. De Afd. Bergen van de N. IL vereeniging „Het Witte Kruis" vergaderde gisteravond te 8 uur in de kolfbaan van den heer Veenhuijsen. Slechts 18 leden waren tegenwoordig. De Edel Achtbare Heer van Reenen had schriftelijk te kennen gegeven wegens on gesteldheid verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. Het voorzitterschap werd dientengevolge waargenomen door den WelEerw. Ileer B. A. A. Smee- man, die met een toepasselijk woord de vergadering- opende. Spreker zeide meer belangstelling te hebben verwacht, doch heette de aanwezigen hartelijk welkom,. De heer Top ging hierna over tot het jaarverslag over 1909 waaruit o. a. bleek dat de statuten der afd. zijn goedgekeurd bij Kon. besluit van 12 Eebruari 1909 Stbl. 58, en dat verschillende materialen benoodigd voor ziekenverpleging, waren aangeschaft. Melding- werd voorts gemaakt van een paar geschenken van een tweetal ingezetenen, welke geschenken onder dankzeg ging waren aanvaard. De penningmeester, de heer J. Oldenburg, deed re kening over 1909. Tot het nazien daarvan werd aan gewezen eene commissie bestaande uit de heeren J. C. Leijeri en N. J. Punt. De rekening werd in orde be vonden. Aan contributie werd ontvangen van 6 do nateurs J 33, van 48 leden a 2 een bedrag van 90 en van 100 leden ad 1 de som van 100, zoodat de rekening bij eene uitgaaf van 1Ö8.385 sloot met een batig saldo van 60.61r'. De begrooting- voor 1910 werd vastgesteld in ontvang op 372.015, in uitg'aaf 368.40, alzoo een vermoedelijk klein batig saldo. Voor aanschaffing van een barak werd 75 en idem voor een ligtent werd eenzelfde bedrag uitgetrokken. Op voorstel van den heer van Pelt werd goedgevonden om, voor zoover de bedragen op andere posten ge raamd, hiervoor niet ten volle noodig mochten zijn, doze over te schrijven op den post „aanschaffen lig tent". Medegedeeld werd dat de verplegingsmiddelen bewaard en uitgegeven worden bij den heer M. Eeijs. De heer van Pelt wees op de noodzakelijkheid om ■spoedig een ligtent aan te schaffen. Een gedeelte der kosten zal dan uit de middelen van volgende ja ren mede moeten worden gevonden, wat algemeen werd ingezien en goedgevonden. De vraag of bij het uitgeven van verplegingsmid delen streng moet worden toegezien of deze aan al of niet-leden worden verstrekt, moest naar het oordeel der vergadering ontkennend worden beantwoord. Na eenige besprekingen sloot de voorzitter, na dank te hebben gebracht aan den secretaris, aan den pen ningmeester en aan dr. van Pelt voor diens onmisbare bemoeiingen als medicus en onder dankzegging aan de aanwezigen voor de opkomst, de vergadering. UIT BROEK OP LANGENDIJK. De vorige week werd aan de afslagmarkt te Broek op Langedijk nog aangevoerd 8100 roode kooien, 24300 witte kooien, 506 balen uien en 40 balen wortelen, ter wijl in die week van de laadplaats werden verzonden 21 waggonladingen groenten. UIT OUDE NIEDORP. In een vergadering van aandeelhouders der kaasfa- briek „de Goede Vedwachting-" alhier, werd, in de plaats van den heer C. Wonder Pz., die vertrokken was raar elders, de heer T. Rootjes benoemd tot commis saris. De heer P. Raat werd als zoodanig herbenoemd. UIT IIEILOO. Bij het dezer dagen gehouden examen voor onderwij zer is geslaagd de heer C. J. Vahl alhier, na een stu dietijd van slechts ll/2 jaar, onder leiding van den heer R. O. Barends, godsdienstonderwijzer te dezer plaatse, VAN TEXEL. Beroepen 'bij de Gereformeerde gemeente te Ooster- tul op Texel, ds. ,T. G. R. van Mourik te De Wilp (4roningen.) In de algemeene vergadering van bovenstaand Ver bond werd medegedeeld dat van alle aangesloten Bon den er 3 met meer dan 10.000 bezittingen zijn: de A. N. I). B., de Sigarenmakersbond en de Timmerlieden- bond. De voorzitter, de heer J. Oudegeest, merkte o. m. op, dat de verschillende vereenigingen slechts 14 van hun uitgaven hebben besteed voor stakingen, te gen 40 voor uitkeeringen, een verhouding, die spr. niet gezond noemt, en langzamerhand zullen dan ook de vakvereenigingen moeten komen tot beperking van dc uitkeeringen. De begrooting voor 1910, sluitende met een bedrag van 119.40, werd goedgekeurd. Het bestuursvoorstel in zake de kiesreehtactie werd aangenomen, zoodat krachtig steun verleend zal wor den aan het volkspetitionneroent der S. D. A. P. voor de invoering van algemeen kiesrecht, NED. BOND VOOR VROUWENKIESRECHT, Zondagmorgen werd door mevr. Van Eeghen-Bois- sc-vain de 3e algemeene vergadering van den Ned. Bond voor yrouwenkiesrecht te Almelo geopend. Spreekster zeide dat de Bond met tevredenheid terug kan zien op hot afge-loopen jaar. Het ledental is aan zienlijk vermeerderd, bijna verdubbeld. Van de afdee- ling-en gaat meer beweging uit en uit de jaarversla gen bleek bijna overal een tóenempnde kracht. Het aantal afdeelingen steeg van 36 tot 42. Opyallend noemde spreekster de groote vlucht, die de beweging (lit jaar nam: opvallend hoeveel bekwame mensehen, bekende personen van verschillende pichtingén, aan het werk deelnamen, en voor de beginselen zijn gaan voelen van den Bond, dip is een uiting van het gema tigd feminisme. Vertegenwoordigd waren 24 afdeelingen, te zamen uitbrengende 154 stemmen. Lit het jaarverslag van de secretaresse bleek, dat het ledental in 1909 bedroeg 3058, benevens 136 voor standers. Zes nieuwe afdeelingen werden opgericht. l'it het verslag van de commissie tot het nazien der rekening en verantwoording van den penningmeester over 1909 bleek, dat het voordeelig saldo nu nog be droeg 402. Besloten werd dat 25 van het bedrag- der contribution door de afdeeling aan het hoofdbe stuur zal worden afgedragen, Breda werd als vergaderplaats voor 1911 aangewe zen. DE BURGEMEESTER VAN VELSEN. Vrijdagmiddag heeft de aftredende burgemeester, van Velzen, de heer J. C. A. Weerts, afscheid geno men. Het afscheid droeg- een hartelijk karakter. In de godsdienstoefening der Ned. Herv. kerk te Santpoort zei ds. Bax Zondag, dat de oud-burgemees ter in de herinnering zal voortleven als een man des vredes, die zich ook in het godsdienstige wars van ge twist betoonde. DE IIAAGSCHE SCHOOLSTAKING. In verband met een adres van dr. F. U Ockerse, met verzoek dat de Raad zich de zaak aantrekke van de aan zijn dochter opg-elegde straf wegens schoolverzuim op 30 April j, J. hield de heer Vas Dias de volgende interpellatie lo. of de aan de kinderen opgelegde straf in oyer- leg met B. en W. is geschied? 2o. Hoe kunnen B. en W. dit rijmen met het aan da ouders toegekende recht? 3o. Waar blijft de vrijheid van de ouders, wier kin deren M. O. ontvangen, om hun kinderen een vrijen dag te geven? 4o. Waar blijft het gezinsrecht. (Groote vroolijk- heid) Dit laatste in verband met het anti-revolutionair be ginsel. (Nog grooter vroolijkheid.) De wethouder antwoordde zeer bevredigend en be toogde, dat B. en W. hebben gemeend hier te handelen èn in 't belang van de kinderen èn van de ouders, (Bravo's.) Na repliek van den heer Vas Dias, kwam de heer Warneke er tegen op dat een ingezetene, in casu de heer Ockerse, den Raad met dergelijke zaken bezig houdt als was het dan ook als reclame-makerij bedoeld. DE BURGEMEESTER VAN DEN ITAAG. Baron Sweerts, de burgemeester van den Haag heeft verzocht in verband' met zijn gezondheidstoe stand hem niet te herbenoemen. Naar aanleiding hiervan werd hem tot het tijdstip zijner aftreding ver lof verleend, met verlenging van dat verlof bij eventu- eele herbenoeming. De burgemeester blijft dus. SNELSCIIRIJ VERIJ Frederik van Eeden komt in Mei gereed met het tweede boek van het Lied van Schijn en Wezen. Dit werk zal binnenkort verschijnen. Ter perse is: 't Pa leis van Circe, tooneelspel in drie bedrijven. Een zui ver artistiek prozawerk van zijn hand, getiteld Do Si- riuslegende, een sprookje voor groote menschen, na dert zijn voltooiing, terwijl nog dit jaar gereed komt een Kritisch Verweerschrift, dat alleen in Holland uit zal komen, getiteld: Het Dichterschap en het Nieuwe Weten, een boek voor het Jonge Nederland. VERKEERD BEGREPEN. Een dame op een zeer gêanimeerd bal, wil een Eranschen gast in zijn taal aanspreken: „Ah monsieur, il y a beaucoup d'animo ici, n'est ce pas De Eranschman verbaasd: „Beaucoup d'ani- mauxü" (Hbld.), KORTE BERICHTEN. Te Harlingen is de 18-jarige slagersknecht R, v. d. P. door het loslaten van het stuur van zijn fiets te water geraakt. Hoewel hij zeer spoedig er uit gehaald werd, waren de levensgeesten toch reeds geweken, De groentekoopvrouw te Rotterdam, die Zon dagmiddag in de Schilderssteeg aldaar uit noodweer haar beschonken man doodstak, is gisteravond op last der justitie op vrije voeten gesteld. Onder vele blijken van belangstelling heeft Abra ham de Winter te Breda zijn 30-jarig- tooneeljubileum gevierd. Te Tjerkwerd geraakte een lijkwagen met zijn droeven last te water. Hulpvaardige handen hielpen hem weer op het droge. Een 20-jarige visschersknecht uit de Lemmer viel op aanzienlijken afstand van de kust in zee. liet duurde een half uur voordat hem hulp kon worden ge boden. Al dien tijd had hij, ondanks het kille water, de hooggaande zeeën en het oliepak, waarin hij gekleed was, zich al zwemmende boven water weten te houden. Alles is betrekkelijk in 1792 bevalen de burge meesters van Zutphen, dat de paarden voor pleizier- rijtuigjes stapvoets door de stad moésten gaan, om on gelukken te voorkomen. Als die burgemeesters eens een automobiel gezien hadden I Aan het strand van Wijk aan Zee naar Heems kerk is een buis gevonden, waarin een briefkaart, wel ke afkomstig was van een luchtschipper uit Ostende, die beleefd verzocht de kaart op te zenden. -Een dezer dagen overleden alleenwonende vrouw te Borne heeft het door haar en den arbeider H, be woonde huis van twee woningen met eèn flink stuk grond bij uiterste Wilsbeschikking vermaakt aan laatstgenoemde, die met zijn groot gezin in vrij be hoeftige omstandigheden verkeert. De erflaatster, die geen familie van H. was, heeft jarenlang van zijn gezin verschillende kleine buren- diensten genoten, die zij blijkbaar op deze wijze heeft willen vergelden. In een vergadering van vrije socialisten is te Amsterdam geprotesteerd tegen het optreden van de politie, door een der sprekers genoemd „een bende schavuiten en eerlooze struikroovers." Na afloop der vergadering namen de betoogers een sarrende, uitdagende houding aan, maar de politie behield haar kalmte. Op de Nationale tentoonstelling voor Huisvlijt te Seheveningen komt een zeer opmerkenswaardige in zending van den kant der Limburgsche kloosters, wel ke inzending een niet geringe ruimte zal beslaan. In de kloosters in Limburg wordt zeer veel aan huisvlijt gedaan in verschillende takken, en ware kunstenaars en kunstenaressen op dit gebied zijn onder de bewo ners ervan te vinden. Van de schatten die zoodoende daar vergaard zijn zal de Nationale Tentoonstelling- wat te zien geven, dank zij de medewerking van den bisschop van Roermond. Op Julianadag hebben te Aalst bij Zaltbommel vechtpartijen plaats gehad, waarbij van mes en palen werd gebruik gemaakt. De justitie stelt een onderzoek in. «Zondag zijn te Halfweg door de politie, na oye:p- leg met den burgemeester, een aaptal zeer opruiende geschriften, in hoofdzaak tegen het militarisme, in be- slag genomen, die door een viertal Amsterdamsche colporteurs werden uitgereikt. De yereeni gingen van huiseigenaren te Selsen, VeL seroprd pp I<Jmpide-q hebbep besloten den raad dezer gemeente concessie te vragen voor den aanleg van een waterleiding. In het Rembrandt-theater te Amsterdam ontstond eergisteravond storing doordat een dame met haar grooten hoed het gezicht van verschillende bezoekers bejemroerde. Een heer bood hagy een dubbeltje yoqi de kleedkamer aan, kreeg- als dank hiervoor een klap op zijn hoofd, waarna er over en weer verschillende klappen vielen. Een inspecteur van politie maakte een eind aan de ruzie en maakte proces-verbaal op. J)e Hengelosche Bouwvereeniging lieeft 144 A. grond gekochf oiq er modellen yoör goeiig arbeldersi- en beambtenwoningen te bouwen, Te Amsterdam is een man aangehouden welke Amsterdamsche lotep bij dp Tweptsche Bank aanbood, afkomstig van een verleden jaar gepleegden diefstal. De kapitein van de „Dusseldorf" heeft het ge strande schip aan den Hoek van Holland verlaten. Het is zijn derde schip, dat hij verliest. CHRISTELIJK ONDERWIJS. Men schrijft aan de N. R. Ct. J .O 4é Rijplandsche Courant, eep pntirpy. weekbjaadr je van de Rijnstreek yan 1 Mei 1910, leest men het volgende. Bodegraven. Zaterdag 30 April 1.1. had hier een treurige plechtigheid plaats. Voor de tweede maal binnen enkele maanden werd een leerlinge van de openbare school ten grave gedragen, ditmaal een genigst kipd, de yorige mpal pep eepigsf docJltprjgp, Wat hebben ouders in de opvoeding hunner kinde ren toch een groote verantwoordelijkheid, vooral met 't oog op de eeuwigheid. ONWEER. Bijna dan gehealen dag weodde gisterej een nood weer in de omstreken van Beverwijk. Vooral des mor gens was kit tusacken Castrieum en Heemskerk, dat sneeuw-, hagel- en regenbuien en onweder een pa ir uur onafgebroken ziek deden geiden als in mensehen- heugenis niet bekend. Da spinaxievelden waren dan ook dra geheel onder de sneeuw weggedoken, die op «omrrge plaatsin een veet koog lag. In sommige tuinen waren de bloemen geheel vernield, terwijl vooral da zwarte bessen danig geleden hebben. Behalve kot doodslaan van ern koe van J. W., richtte de blik sem geen schade aan, Dc schade voor sommige tuin ders gal belangrijk rijn. (Qld.) Zaterdag heeft boven Zseuwsch-Vlaanderen een hevig onweer gewoed, vsrgeseld van zware higel- en regenbuien. Onder Aardenburg werd een molen door don bliksem getroffenhoewel geen brand ontstond werd de molen tech belangrijk beschadigd. Te Oost burg sleeg het hemelvuur op den bliksem'Adder van de Katholieke kerk en kwam zoo in den grood ferecht. Zaterdagavond sloeg de biikinn in d«n grosten watermolen van den St. Johannetgaster Veenpolder te Rohti. Ern der-roeden geraakte in br*nd. De molenaar wist, ondanks het noodwear, den moien uit den w nd te zotten en het vuur tot de roede te be perken. ARRONDISSEMENTS-REOHTBANK T» ALKMAAR. Uitspraken van heden. Cornelia C., te Helder, overtreding drmkwst, f 5 boet» suba. 5 dagen hecht. Klaas V., Hoogkargpel, mishandeling, f 10 boete, subs. 10 dagen hechtenis. Girbrand K Pieter A. en Pistsr S. to Groet-Seher- mer, wederspannigheid, 14 dagen gevangenisstraf. Sijffert de MZjjpe, beleediging, f 75 boete sub. 20 dagen heehtenis. Johan 8 Helder, verstoring godsdienstoefening, 1 week gevangenisutraf. KU»s V., Aikmiar, dï« fital, 1 maand gsvangenit- straf. Gteriruida O., Enkhuizen, diefstal, 1 dsg gevange nisstraf. BENOEMD. Tot feeraar aan de ambachtrschcol te Winterswijk is benoemd de heer P. Langeberg te Alkmaar. BERGEN AAN ZEE. Op d9n len en 2-m Pinksterdag en op Dinsdag d. a v. zullen extra-tramtreinen rijden tusschen Alk maar en Bergen aan Zee, gelijk is aangegeven voor h«t tijdvak 1 Juni—1 October 1910. POSTDUIVEN WEDSTRIJD. De Postduiven Vereeniging „de Zwaluw" hield Zon dag j 1. een wedvlucht uit Roosendaal voor 't eerst in dit seizoen De duiven werden te 7.30 'a morgens in vrijheid gelaten. Zij bereikten hunne hokken als volgt van den heer C. J. Portegjjs 9 uur 4 min., Ie pr., O. Breek 9 uur 6 mio., 2 duiven, 2e prjjs, J. Kalf 9 uur 6 min., 3e prijs, J. Portegijs 9 uur 12 min. 50 seconde, over duif, C Breek 9 uur 13 min. 40*seeonde, over- duif, J. v. d. Kamer 9 uur 26 min., 25 seconde, 2 duiven, 4e prg's, J. Kalf 9 uur 41 min., overduif, J. v. d. Kamer 9 uur 57 min., overduif. DE „ALKMAAR PACKET". Ia dit nummer is opgenomen de regeling van den stoombootdienat „Alkmaar Packet" langs deZtanmet een uitstekend ingerichte salonboot. Als een nieuwig heid, welke ongetwijfeld bij zeer velen in den smaak zal vallen, vestigen we de aandacht op de mededeeling, dat er tijdens enkele diensten muiiek aan boord zal «jc. Voor ken, die houden van muziek op het water, »al dit allieht een reden te meer zijn om dezen heer lijken boottocht op een mooien zomeravond te maken. KRACHT EN VLUGHEID." Het bestuur van de Gymnastiek-vereeniging- „Kracht en lugheid deelt ons mede, dat de jaarlijksche tocht van de cursus den 17den Mei gehouden zal worden. Dit jaar zal de tocht zich uitstrekken tot Haarlem en verder naar het prachtig gelegen Aardenhout ia ,-de gemeente Overveen. AGENDA. DINSDAG: Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen, uhr Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Ohr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". WOENSDAG. Alkm. Esperantisten-vereeniging, 9 uur, „Zwarte Os." Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia, Gem. Koer. „Zanglust," 71/, uur. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J, B, Oushoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies, Gymn.-ver. „Tumlust," oefeningsavond, 81/, uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid,"' jongens, 3de afdeeling van 5'/,—0*/, uur. Joggen* 2de afd. van 7—8 uur, in het „Gulden Vlies, Koot- straat. Gymn.-yer. „De Halter," "ledenafd. 9—10 uur, ad- spir.-afd. 8—9 uur, „Gulden Vlies." Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 61/,—71/,, in het „Gulden Vlies," jongens, 1ste afdeeling van 77a—81/, uur. Heere'u van 8 4 98/1 uur in het „Gulden Vlio^, Komratrast. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. VRIJDAG: Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendag. Teoneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, VerL Landstr, Alkm. Strijkorkest, rep. 81/, uur. Gaheel-Onthouders tooneelver^e-giging, 8 uur, Dili- gentia. Tn Engela n d heeft koning George een bood schap uitgevaardigd, waarin hij zegt: „Ik, die de op vattingen van mijn vader zoo goed he,b gekend, weet dat hij niet gewild zou hebben, dat er storing zou ko men in de genoegens van de Pinksterfeestdagen,, De Koning verklaart derhalve te hopen, dat het volk evenals altijd gebruik zou ma|en van de gelegenheden tot rust en ontspapping, die de aanstaande feestdagen bie(|piy i»f Uit de bijzonderheden over den nieuwen koning krijgt men den indruk, dat hij niet is een man van mindere geestkracht en gaven dan zijn voorganger, terwijl er van. hem vooral wijs beleid' verwacht wordt in de koloniale en buitenlandsche politiek Naar thans bekend gewofdpp is, is koning Eduard tot het einde top blijven arbeiden tegen het verbod zij nes lijfartsen in. De laatste woorden des konings, vóór hij bewusteloos werd, moeten geweest zijn: „Neen, ik zal het niet opgeven; ik zal doorwerken tot het einde. Een schilder heeft de vreedzame gelaatstrekken van den op het doodsbed uitgestrekten koning geschetst, een beeldhouwer een gipsafgietsel van het gelaat ge nomen. Generaal Botha heeft naar aanleiding van ^Ko ning-s dood een mededeeling aan de pers gedaan, waar in hij herinnert aan zijn bezoek met generaals Delarey en de Wet aan den koning, toen „hun hart nog bloedde over het verlies van hun onafhankelijkheid." Botha vervolgt dan: „Het welkom, dat wij van wij le ïi Zijne Majesteit ontvingen, was zooals enkpl een groot man met een edel hart aan zijne vijanden van kortgeleden kon bereiden. Wij waren er diep van on- dci den indruk en, zachter gestemd, waren wij over tuigd, dat wij den souverein van de natie, waartoe wij voortaan zouden behooren, als een oprecht vriend kon den beschouwen. Ik voel diep, dat wij niet alleen on zen souverein verloren hebben, maar een groot vriend, en de Hollandsche Zuidafrikaanders voelen niet min der diep dan hunne Engélsche mede-onderdanen hun groot nationaal verlies." In Amerika maakt men zich gereed om Roo sevelt na zijn triumftocht door Europa een schitterend onthaal te bereiden. Vooral in Nieuw-York wórden groote toebereidselen genomen en in de haven zal het een reuzendrukte zijn. In Stockholm heeft Roosevelt een dokter moeten raadplegen. Hij heeft verkoudheid én bronchitis, is zeer heesch en mag geen redevoerin gen meer houden. In Berlijn is een maatschappij opgericht, die zich ten doel stelt verloren sleutels weer aan de rechtmati ge eigenaars terug te bezorgen. Zij die zich bij die maatschappij voor het verlies van een sleutel verze kerd hebben, ontvangen tegen betaling van 60 cents een plaatje waarop een nummer aan de eene zijde is gegraveerd, terwijl aan den anderen kant staat ge schreven: „Te bezorgen bij The Berlin Messenger Co. tegen vergoeding van 1.20. De verliezer kan dan, indien de sleutel daar bezorgd is, deze gratis terugkrij gen. EEN DURE STEM. De tenorxaoger, Hans Tanslsr, is san de groote Betignsehe Opera Terbonden togen oen jaar gage van 36000 gulden, oen bedrag dat tot heden nog niet in Duitaebland voor e»n engagement werd betaald. EEN EERSTE VROUWELIJKE HOOGLEERAAR. De eerste vrouwelijke hoogleeraar in Duitsohland is benoemd aan de Universiteit te Bonn en wel veor dierkunde. DIABOLO-SPELEN, Een Berlijnsch warenhuis biedt 12000 diabolo's aan. die verleden jaar 3 gulden gekeit hebben, voor 45 cents. In de kinderspelen bestaat evengoed een mode a!s in de dameshoeden en in de letterkunde I HET LEGER DES HEIL8 EN DE OVERLEDEN KONING. Toen het Zondag van het Buckingham Paleis «eer rnstig en kalm war, meldden de muxikanten van het Leger des Heils xieh bg het slot aan. Tot groote ver wondering van het publiek werden zjj toegelaten en speelden daarop lievelingsliederen van Koning Eduard, daarna de geliefde hymne van de Konintin Weduwe. BURGERLIJKE STAND. Alkmaar. GEBOREN 9 Mei. Maximiliaan, i. v. Oornolis Verver en Cor nelia Boekei. 10 Anthonetta Carolina, d. v. Dirk Wilhelmus Johannes ten Haaf en Catharina Oeertruida Riemada de Wilde. i OVERLEDEN 9 Mei. Catharina van Westerop, echtgenoete van Albert Bakkum, 86 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2