een in alle opzichten voortreffelijk Rijwiel. Melkontroomer „DOUO" SMEDERIJ - Vier Staten E 69 - ALKMAAR. Bijverdienste. NEEMT PROEF Dit kost niets. De „Bonte Koe", Kousen, Sokken, Breigarens enz. F. W. J. DROGE, »!EN LOOPE Bouwterrein r. hm m iït C. VERHEUS,Uurwerkmaker, Oxford u'n Derby Rijwielen. Door de langdurige wijze van roosteren 8* PEDR0LI, Langestraat Dames- en Heeren Schoenen. Reclame-rijwielen vanaf f 5C.- Rsparatiën spoedig en billijk. „DE LANDBOUW". Vertegenwoordiger: J* KOEMUNj Telef. 243, Alkmaar. Verschaft al de boter zonder fout. Levering op proef. een pakhuisknecht. MAAIMACHINES, H00I- HARKEN en SCHUDDERS bijverdiensten M. A. ERK AMP, Fnidsen C 60. Rijke keuze ROKKEN. tricotstofien aan het stuk. aan den West er weg, Nassaulaan m Egm onderstraat. Wed. C. FUHRMAN. Buitenbanden vanaf f 2.50. Zeer fijn KRE WEBR00D HÖORNSCHE BROEDER SP0UWERS. Ieder pak Quaker Oats bevat de volle waarde voor Uw geld. Dit merk waarborgt U Dit is het merk van de S. J. KONING, Texel. ADVERTENTIEN. J. MET Jr., Zelf out steker» „lui•©ra" „DE LANDBOUW," DIENSTBODE Voor ieder mensch die rekening houdt met zijn Beurs. Langestraat 87. Telefoon 174. AanbevelendW. DE WAAL, Kaas- en Boterhandel Meest uitgebreid MAGAZIJN VAN: katoenen, wollen, ONDERGOEDEREN Goudmagazijn van P. OUDES, EENDEIEREN» REPARATIE-INRICHTING. Moöp de Pinksterdagen O". K.OESMAN, Waarschuwing Waarschuwing! JAC BRUGMAN. Wacht n voor namaak. Wacht ti voor namaak. Ingezonden Mededeellngen. in de Quakerfabrieken verkrijgt Quaker Oats den heerlijken, nootachtigen smaak, die juist aan andere soorten ontbreekt. 300 f 130 Firma H W. HOLSMULLER, vraagt voor Vrijdag en Zaterdag - BINNENLANDSCHE - LEVENSVERZEKERING-Msahchappij voor Etalages. Gascomforen en Huiskamers. HF* Worden onder garantie verkocht. Boterstraat Alkmaar. Winkeljuffrouw of als Hulp in de Huishouding. Een heerlijke gekookte METWORST (2 ons zwaar). Een half pond BOTERHAMMEN WORST. Een ons KOEROOKVLEESCH. Een bus heerlijke BAANS's CACAO. Een flesch HARING (3 stuks). Een flesch ROLMOPS (3 stuks). Een half pond BLOEDWORST. Een flesch UITJES. Een flesch AUGURKEN of Een pond NAGELKAAS. Tevens is de Bonte Koe het beste adres voor Comestibles en fijne vleeichwaren, tricot, witte gemaakte en A 9" brandnetel De ECHTE Prof. Dr. G. JAEGER normaal Onderkleeding voor HEI KEN, DAMES en KIN DEREN en de ALKMAAR LEEUWARDEN Langestraat A 17 o/d Kelders C 214. van uit het Payglop, schuins over de Laat, do Ridderstraat in, naar het Ridderstraat No. 11, Alkmaar. Daar vindt men groote keu*e in Juweelen, Gouden Oorijzers, Parelstellen, Kruizen en Kettic gs, A rmbandenTrouw- en Verloving»- irngen, ook vele artikelen voor oud Het hoogst blijf ik betalen voor Juweelen, Bloedkoralen Kettingen, Goud en Zilver. Zondags geopend. Deze week worden de EEND- EIEREN uitbetaald op de basis van f 3,75. Vereenigde Eendeierhandelaren. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr. 9. BRILLEN en PINCE-NEZ bij H. OORTWIJN teWeslzaan. Geen nachtwerk. BEZOEKT BEZOEKT - ACHTERSTRAAT B 21. - Groote keuze G5LE, VERLAKTE en DERBY KINDERSCHOENEN. Aanbevelend Prijzen vanaf f 75. Tel. 243. Alkmaar, gevuld met Amandelp^rs, gebakken in zuivere natuurboter, onovertroffen in smaak vanaf f 0 75 tot f 1.50 Broodbakker, Lindelaan 61, Alkmaar. Een ieder die prijs stelt op zijn middagmaal en verzekerd wil zijn dat hij zuiver koevet eet, haalt dat dan nergens anders dan uit „DEL4ND- BOUW", dan is hij verzekerd dat hij het zuivere gesmolten Koevet krijgt voor den concurreeren- sten prijs. 38 cent de 5 ons, 36 cent de 5 pond, 34 cent de 10 pond, en natuurlijk ook met cadeanx Zaterdags. Aanbevelend, OTERLEEK (April). O n dar t r o u w dH. Doorn en G. Winkel. G. D. de Jong en M. ven Twisk. E. Hertog en H. Bol. Getrduwd: G. Goveri te Sohermerhorn en G. J. Kokkea te Oterleek. T. Silvea te Hoogwoud en J. Bonte» t- Oterleek, cnleng» te Sckermerhorn. W. Sohermerhorn te Uriem en N. Koryer te Oterleek.— J. Dekker te Oterleek en A. B»« te Wormer. J. H. Beeker te Ayenhorn en A. Dekker te Oterleek. Geboren: An»je, d. y. G. Zgp en 8. Pijper. Jacob Jan, a. y. J- Sehram en A. de Wit. Overleden: Gaugeriea, 2 */2 j., d. y. T. de Waard en A. Zuurbier. Trijntje Jeon, 84 j., wed. van Gerrit Hart. GERo AMSTEBDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koer» van ^)i Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Wartel. Schuld pöt 2% BUITENLAND Bulgarije Tabaksleeaing 6 Brazilië Funding 6 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 41/2 Finano. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc, aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 41/2 Peru Comm. g aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIË. Antwerpen 1887 21 '9 HONGARIJE. Theiss 4' OOSTENRIJK, Staatsleeuing I860 5 RUSLAND 1864 „5 9 Msi 10 Mei 74% 97 103 i/ia 49 Vs 95% 94% 87 871/4 98 V* 865/4 93% 101 98 1877/, 129 1785/4 126.75 158% 586 232 322 761/, 96 600 477 51 250 93 380 410 539i/s 254 200% 149 175 951 110 68 82»/, 591/, 146 6 175/4 63»/, 12 881/, 87% 877/g 215 UOi/, 108 401/4 281/4 341/, 667/, 41 Vs 43 101 26% 1251/2 181 197/8 44 178 89% 107% 96«/i, 741/4 103 49% 94'/i, 87 87% 98% 862 100% 187% 129% 1775/, 124.— 238 332 96% 603 474 91 385 407 534 253 200 149 172 955 110 699/u 82i/2 62% 145% 6 18% 89 206 111% 405/, 28is/16 3411/m 67 42 44 101% 267/8 127% 182% 20% 41 169 9615/ie 166% singer. MODELE DELUXE öfgNTRX 40 Liter a f 30.-. 70 f 47.50. 90 Liter a f 57 50. 125 f 70.-. 200 Liter A f 90- Wil een ieder voor de helft v*n hat geld een prim* scherp ontrcomsnde michine, hg koopa de „DOMO". Wilt gg hvt dubbele betalen voor een miaderwia-dig» maehine, stuurt de „DOMO" dan terug. BR. OP LANGEND. 9 M i. Bleemk. 2« rc :s«n id. f a. 0, resd* f 1 50 a 6. f 0.witte f 1.a 2 25, aisn f 2.a f f 0.— 2.30, TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 10 Mei. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 770.1 te ITorta. De laagste stand van den barometer 747.7 te Chris- tiansund. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 11 Mei.) Zwakke tot matige winden uit westelijke richtingen, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen neerslag, zachter. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Behalve in het noorden, waar hedenochtend een vrij diepe depressie ligt met de kern bij Cliristiansund, zijn de barometers bijna overal gerezen, zoodat een vrij gelijkmatige luchtdrukverdeeling gevonden wordt. De wind- is Veelal dan ook in kracht afgenomen. Onder in vloed van plaatselijke buien viel in ons land op meer dere plaatsen, o.a. hier ter stede, nog regen. De baro meter blijft bij ons rijzen; de algemeene toestand ver betert geleidelijk. De kans op neerslag is veel vermin derd en we kunnen op vrij goed, ten deele bewolkt weer rekenen, terwijl de temperatuur langzamerhand weer normaal zal worden. M. Heden overleed na een hngdurig, dcch geduldig gedragen Igden mgne geliefde Echtgerioo'e en der kinderen z o zorgzame moeder, Mejuff ouw ADR1ANA SMIT—KRABBENDAM, in den ouderdom van bgna 44 jaren. D SMIT. Graft, 8 Mei 1910. worden alle nut hst beste succes en onder garantie gerepareerd door Een NET PERSOON zoekt als Reiziger, Vertegenwoordiger cf Kantoorwerk Brieven onder lett. B 154, bureau dezer courant. Voor personen uit den fatscenlgken stand, die daar voor lust, gver en tij i hebben, bestaat de gelegenheid zich een sangenamen werkkring ts vormen door, onder bekwame leiding, cp hoogs provisie, eventu el met toelage, voor eeae b kende en coulante te werken Na gebleken geschiktheid wordt de mogelijkheid ge boden verder in vatte en blijvende positie fcg die M«t- ichappg over te gaan. Franco brieven met uitvoerige inlichtingen wordtn ingewacht onder Letter A 154, Bureau van dit Blad met mijn PRACTISCHE Koers van het geld. Prolongatie 6 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken zonder variatie. Oliewaarden op dezelfde prijzen. Culturen verlaten. Mijnen vast. Ame rika opende vast, hetverloop, was kalm en liet slot prijshoudend. MARKTBERICHTEN PURMEREND 10 M«i. Aangevoerd 1055 runderen, waaronder 161 vette 58 a 76 ct. per kilo, 894 melke- •n gelde f 140 a 280, prgsh. stug, 39 stieren. 149 vette kalveren 80 a 100 et. per kilo, handel vlug, 558 nuehtere id. f 12.a 26.handel vlug, 42 pair den, 1794 sehapen en overh. f 21.a 30.—, prgsh. stug, 158 vette varkens 57 a 61 ct. per kilo, handel vlug, 22 1 magere id. f 2q.a 46.hand, matig, 862 biggen f 8.— a 14.|mtg. 1810 lamm. f7al6. Kleine fabrieksbaas f 31.50kleine boerenkaas f 32. middelbare f 31.Goudsehe f aangev. 128 stapel», 2410 Kilo boter f 1.20a f 1.25, L peioron f 3 a 8.50, eendeieren f 3.85, kalkoenen f 0.— Prima NAGELKAAS 15 ct». de 5 onsvolvette GOUDA KAAS, die men kan smeeren op het brood al» Boter 20 ct. de 5 ons; belrgen GOUDA KAAS 25 ct. di 5 ons: prachtige EDAMMER KAAS 75 ct, p»r atuk Gave oude MEIKAAS 100 ct. p*r st ik EDAMMER KAAS 4 pond xwatr 50 ct. per stuk OUDE LEIDSCHE KAAS 25 et. de 5 ons; B ete BOTER 30, 35 en 40 ct. de 5 cn#prachtige B h TER k 50 ct». da 5 ons (Natuurboter gelgk)Heerlgke stukj«s KOEROOKVLEESCH 70 st.de 5 ons, enz. enz, N.B. Ve-geet u vooral niet dat op de spotprgsen hier vermeld, Zaterdags op iedere 59 ct en hooge een reuzen-cadeau wordt toegegeven, wat eon ieder verbaast, daarom wordt een ieder in zgu eigen belang aangsraden Zaterdag» zjjn iDkoopen te doan in „DE LANDBOUW", dan wordt men bediend dat niemand hiertegen kan concurreeren en dit is tcch ten voordede van het publiek. Da e&de&ux zulhn op volgorde worden vermeld. Aanbevelend, „DE LANDBOUW", Alkmaar. of MEID-HUISHOUCSTER, door huwelijk der t - genwoordige, met 1 AUG. gevr,, P. G., boven 25 j«a-, aee'r goed kunnende koken en alle voork. werkzaam heden verricht n, op een dorp met spoorverbinding by g'gin van 2 pers. HOOG LOON m>4 OPSLAG, waïch viij (buitenshui»), NIET voor MEID-ALLEEN, goede behandeling, van g. g. Brieven fratc» aan het burrau dezer courant onder lett. Z 153. Een beschaafd BURGERMEISJE leef'. 23 j^ar' en van dn P G., zag zich tegen 1 of 15 Juni gaarne geplaatst als Br. fr. onder lett. W 153, bureau vsn dit b'ad. Dit zijn de eadsaux die er Ziterdtga ia den alom be kenden Landbouw toe worden gegoven. nogmaal» doet uw voordeel en bevoordeel uw huiigsziD. Aanbevelend, DE LANDBOUW. Volvette 8EPTEMBERKAA8 f 1,40 per atuk. Fijne OUDE MEIKAAS 3l/2 p. zwaar f 1,25 per «tuk. P/achtig» OUDE KAAS met klein gebrek f 1 10 p. «tuk. VelvettB JONGE KAAS, 4 pond zwaar, f 1,40 p. atuk. Volvette JONGE KAAS m. k). gev-r., 4 p., f 1,10 p. stuk. Volvette ROOMKAASJES 2 poad zwsa-, f 0,70 p ttuk. Volvette GOUDA KAAS 60 ct. d» 5 oca. Eerste kwalitei oud» LEIDSCHE KAAS 40 ct. de 6 on». Prima GRASROOMBOTER 75 cl. de 6 on». KARNEMELK met GORT vojr het gebruik gereed, 10 ct. de fD»ch. tegen scherp eoneurr»erende prgrer). Aanbevolen wordt het prima ROOKVLEE8CH a Sd et. par one. DE „30NTE KOE". Minz&sm aanbevelend, rs4SlÉ concesÉSSi SpeeisuJ adres veor het maken van volg?n» geneeskun- dlg voorachrlft. ii Na?,st VROOM *n DKEESMANN. EERSTE KLAS - Accurate regeling. Degelijke garantie. EE^ STICHTING heeft BESCHIKBAAR: 160 000 gulden vosr eerst» hyp th^eV, uiïsluitsnd onderpanden snet flink» overwaarde somen d.-arvoa- in aanmerking. Rente 4 procent. Br. fr. letter V 163, fcnr. v. d. M&d. Asnbe?elend, i. BELEEFD AANBEVELEND,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3