llollaiidsehe f 15 Taoten. KOOP, BUSSEN BLOOKER'S DAALDERS CACAO; P. Th. XJPMA* m 55 Thee Waarom?? M g ia W. NEDERKOORN - - Schootenstfoat. Platen en Lijsten, bekwame Wagenmakers Solied Schoenwerk Groote Uitverkoop Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Bergen aan Zee. Golden Thee PÊ, KoNINgN gij betaalt minder en krijgt betere kwaliteit. e !2 a u H "E 0) 3 n r. Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET Mellin's Food. Linzenmeel. Nestle's Kindermeel enz. De meest voordeelige Premie-aandeelen zijn de PRIJS f 12.50. HnnfrlnrÜ7Pn 120 00°» 72 000« 60.000, 48 000, 36 000, 30.000, 6 a 48006 h Va pond. 42y2 „2 pond. 150 Langestraaf H 35 Alkmaar. Salonboot met glasbeschutting aan dek. eigen winkels in Nederland. Zelfs mijn van 14 cent per ons is heerlijk. Zie onze prijzen in de Etalage. Fnidsen C 53, Alkmaar. Java-Koffie is de beste. Tafelhonig voor de Boterham. Ansingh Mesman, DAGELIJKS VERSCH: G. W. VAN DER VEEN, Kunsthandel F. F E IJ E N, Egmond aan Zee. Zit- en Slaapkamer ER IS GEEN GEVAAR IN HET GEBRUIK VAN Voortzetting van de VHM DER HORST Langestrnat. Er worden geen goederen op zicht gegeven, alles h contant. De korting is 25 °|0. Op Purmerender aardewerk 40 's Morgens 9 uur geopend. Gesloten tusschen half twee en 3 uur. 's Avonds 10 uur sluiten. Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde Een of twee nette Commensaals gevraagd. PREMIE-UITGAVE Premieleening ran het jaar 1904 der HOLLANDSCHE GRONDKREDIETBANK, Amsterdam. (Maatschappelijk Kapitaaleen Mllüoen Gulden, volgestort). (Naar buiten franco na ontvangst van postwissel). JAARLIJKS 6 TREKKINGEN. nUulUpi IJZiüll 1200, 30 480, 60 240, enz. enz. en minstens aflosbaar met f 15. GEEN BIJBETALING. GEEN NIETEN. Terstond betaalbaar na iedere trekking zonder eenige korting. Worden te allen tijde f 11 teruggenomen. Een Lot kostf 12.50 wordt teruggenomen 11. Voor slechts f 150 neemt men dus jaarlijks deel aan 6 trekkingen met bovenstaande prgzen tot het met één daarvan wordt uitgeloot of minstens aflosbaar is met f 15, waardoor men altgd nog een voordeel heeft van minstens f 2.50. Prospectus, Plan van Aflossing, Trekkingslijsten en verdere inlichtingen gratis verkrijg baar ten Kantore der HOLLANDSCHE GRONDKREDIETBANK, Heerengraeht 530 M. 0.. Amsterdam. in plaats van losse cacao of poederchocolade, vierkante bussen van 1 ons. 18 ets. 1 pond. 80 MAGAZIJN van: Billijke conditiën. Volledigste garantie. Stemmen door Gediplomeerd Pianostemmer der Mij t. b d. Toonkunst. LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 - 8 - 10 - 12 2 30 4 6 7 30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 8 9 30 11.30 2.15 - 4 - 6 - 7.30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - |l015| -12.15 - |2 it>( - 4.15 -1615| -18 15| uur. Van Haarlem naar Zaandam 10 15 - |l2 15| - 2.15 -14 15| 6.15 -1815| - |tO.—uur. [~j Alleen op 15, 16, ff Mei en voorts lederen Zondag. N.B De Salonbooten 6 30 en 2.15 uur van Amsterdam 10 uur en 6 uur 's avonds van Alkmaar J&SIMrr MTJSZIE3ÏSL BOCRD. koopt iedere verstandige huismoeder haar Kruideniers-, GruttersKaas-, Vet en Vleeschwaren in de winkels van ALBERT HEIJ.N Omdat zij weet, dat alt gd alles goed en goed koop is en de bediening er niets te wenschen overlaat. Apothekers en Drogisten SCHAPENSTEEG, hoek ACHTERSTRAAT. TELEFOONNUMMER 458. Verkrijgbaar Alkmaarsche Jongens. Alkmaarsche Waagjes. Kaasdragertjes. Boter janhagel. Zandkoekjes. Cadettenbrood. Kennemermoppsn. 12 CENT PER ONS. BOTERWAFELTJES. 14 CENT PER ONS. Wellingtons. Juliaantjes. Zwartkopjes. Washingtons. 16 CENT PER ONS. Chocoladebatons. Notenbolletjes enz. enz. 20 CENT PER ONS. Banketbakker Kok. Fnidsen C 71. Telefoon 74. De grootste keu e in lage prijzen. Eigen passepartont en lijsten-ixbr ek. Aan de Stoomrijtuigfabriek van JAO. MET, Hugo- waard, kunnen geplaatst wordt n. - KOOPT U BIJ - PAYGLOP 22. Telef 205. ALKMAAR. Voor Juni en Juli gevraagd voor DAME en HEER (zondor kindaren). Wenaohea eigen keuken te houden. Pansicnprga kan ook opga- Keven worden. Franco brieven letter C M, Smeden 28a, Zwolle. naaaa BEECHAM'S PILLEN. Hun langdurige en doeltreffende aanwending tot welzgn van het PuMiok, bewijst, dat zij een geneesmiddel zijn van'zeer buitengewone hoedanigheid. Wat zij voor duizenden anderen gedaan hetb3D, mocgt gg redelijk verwachten,^daEzpJrok voor U zullen deen. goefenen hun invloed uit langa natuurleken weg. Zg werken bijzonder maar raakt op do ongestelde organen. Zij zjjn van onvergelijkelijk nut voor alle gevallen van Iadigeatie, Galzuekt. Vera topping, Gestoorde Lever en Nieren, Onzuiverheid in h t Bloed. Gg behoeft niet de minate weifeling te koes teren om een kuur met deze pillen te maken. De degelijke plantaardige extracten waaruit ig met oordeel samengesteld zjjn, verzekeren U de heilzaamste resultaten. Als gij geplaagd zjjt met „Zenuwen," als gij door een kleine inspanning vermoeid wordt, als gij geen genot van uw voedsel kebt, als gg na den maaltijd pgn hebt, als gg aan slapeloosheid Igdt, ef wel als gij een van de tallooze'verschijnselen van dyspepsie ondervindt, begin dan dadelijk BEECHAM'S PILLEN in te nemen. ZIJ ZULLEN U ZEKER GOED DOEN. Alom verkrijgbaar bg Apotheker» en Drogisten in doszen van f 0.75 (56 pillen) en van f 1.75 (168 pillen), bij zes doozen tegelijk' f 4.25 en f 10.— en bg den Vertegenwoordiger van TH, BEECHAM, Overtoom 341, Amsterdam. 10 cent pe doosje. 75 cent per flacon. OVERAL VERKRIJGBAAR. Op den len en 2en PINKSTER DAG, benevens op DINSDAG 17 MEI, zullen extra-tramtrein en ge reden worden t usschen ALKMAAR en BERGEN AAN ZEE, zooals is aangegeven voor het tijdvak 1 Juni -1 Oct. '10. Hst COLLEGE van REGEN IEN «var de gevange* nisien te Alkmaarzal op Dinsdag 31 Mei e k-, dei namiddag» te 3 uur, in de reg.nfenkamer van de straf gevangenis, hg inachrijving, aanbesteden: de levering van aardappelen en roggebrood, benoodigd gedurende de tweede heUt van 1910. InichrjjvicgsbiljetteD, gesteld op zegel van f 0.22* en geteekend door den aannemer met sgne twee be»g«n, moeten op den dag der aanbesteding, vóór 3 uur des namiddags, zijn ingeleverd ie een bus tan bureole van den directeur der strafgevangenis, alwaar dagelijks, uit gezonderd des Zmdags, van 10—3 uur, de voorwaarden der aanbesteding ter lezing liggen. Het College voornoemd, N. H. DE LANGE, Voeraitter. DONATH, Lid en Secretaris. Adres Molenbuurt, B No. 26. HIT N1LÜUI5TE MUMMER VAN 13 IJLDE ROM AAN ONS BUREEL VERKRIJGBAAR Druk N.V. voork. Hem». Coster Zoon, Alkmaar. Pianos, Phonolas en Orgels. Albert Meijn, BEECHAM'S P1U.EN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4