STADSNIEUWS. (Gemeenteraad van Alkmaar, DE PRINS OP DE WILDE ZWIJNENJACHT. V» O dt vervol d. GEM K N GD N I E U W S. DE KRENGENSLAGER. SNIPPERS UIT HET HANDELSBLAD. VERGADERING van den op Woensdag 11 Mei 1910, 's nam. I uur. Voorzitter: de Burgemeester, de heer G. Ripping. Secretarisde heer O. D. Donath. TROELSTRA's ENQUêTE-YOORSTEL. Naar den Haagschen correspondent van de Tel. werd verzekerd, wordt in politieke kringen verwacht, dat de behandeling van het enquête-voorstel Troelstra zeer spoedig zal afloopen. Het komt de volgende week Donderdagmiddag aan de orde en waar de verwerping er van vaststaat, zal, zoo verzekerde men hem, dr. Kuyper hoogstwaarschijnlijk Dinsdag 24 Mei weer in de Kamer verschijnen. Het aantal wilde zwijnen in de Hoog-Soerensche bosschen neemt voortdurend toe. Geen wonder, dat Z. K. H. Prins Hendrik er dagelijks jacht op gaat maken. Vooral de bonte soorten moeten het ontgel den, dit schijnen niet de ware broeders. Dinsdagmid dag reed Z. K. II. in jachtwagen met vierspan uit en wist een paar dezer dieren neer te leggen. (TeL) MINISTER NELISSEN AF. Met ingang van heden is aan mr. A. P. L. Nelissen op zijn verzoek eervol ontslag verleend als minister van justitie, terwijl het beheer van het departement tijdelijk is opgedragen aan minister Heemskerk. Mr. Nelissen behoorde tot de kundigste en nauwge zetste leden van het kabinet, dat door zijn heengaan een gevoelig verlies lijdt. Het verleende ontslag, is het gevolg van ongesteldheid, opgedaan door de vele en velerlei beslommeringen van het ministersambt. ENQUETE LANDBOUWBEDRIJF. Wij ontvingen het rapport der commissie, belast met het instellen eener enquête betreffende de onge vallen, voorkomende in het landbouwbedrijf. Hieruit blijkt, dat van 1 Augustus 1908 tot 31 Juli 1909 zijn voorgekomen ruim 2800 ongevallen, waarvan 52 geval len (d. i. 2 pet.) doodelijk. «ECHTZAKEN. ARRONDISSEMENTS-REOHTBANK TE ALKMAAR. Zitting van Dinsdag 10 Mei. HELING. .Jan O., koopman te Helder, was heling ten laste ge legd. Hij had omstreeks Nov. 1909 van verschillende visschers, hout en zeildoek gekocht, dat door hen in zee was opgevischt, medegenomen en niet aan de strandvonderij was uitgeleverd. Bovendien had be klaagde zelf uit het Marsdiep 124 schroten opgevischt, die hij zich wederrechtelijk had toegeëigend. Een 14-tal getuigen werden in deze zaak gehoord. De eerste getuige, Johannes Groen, agent van poli tie te Helder, had op den zolder van beklaagde's wo ning verschillende voorwerpen gevonden en in beslag genomen. Getuige kreeg den indruk, dat de schroten verborgen waren, ze lagen n. 1. onder zeildoek. Be klaagde vroeg de in beslag genomen voorwerpen bij avond te komen halen, als het donker was „voor de menschen." Blijkbaar had1 hij de bedoeling in dien tusschentijd het hout onder het zeil vandaan te halen. Bekl. beweert 1ï/s jaar geleden vanuit Enkhuizen in den Helder te zijn komen wonenennooitvanstrandvon- derij te hebben gehoord. Had hij geweten, dat hij deop- gevischte voorwerpen van de visschers niet mocht koo- pen, dan had hij het niet gedaan. Ook ontkent be klaagde thans do schroten zelf uit het Marsdiep te hebben opgevischt. Getuige Jacobus Johannes Bakker, agent van poli tie te Helder, had er lucht van gekregen, hoe beklaag de handel dreef. Dientengevolge had hij beklaagde verzocht hem al zijn pakhuizen te laten zien. Be klaagde beweerde er één niet meer in huur te hebben. Later kwam het evenwel uit, dat dit wel het geval was en nam getuige er allerlei voorwerpen, die bij de strandvonderij thuisbehoorden, in beslag. Beklaagde vertelde hem, dat hij met een wagen langs de vis- schersvaartuigen ging, als deze aankwamen en de voorwerpen dan opkocht. Twee wagens vol werden in dit pakhuis in beslag genomen. Getuige zag beklaag de's register in en vond daar geen van de verkochte voorwerpen in vermeld. Frederik Been, onder-strandvonder te Helder ver klaart zich te herinneren, dat beklaagde den 17den Januari -den dag, waarop de goederen bij beklaagde in beslag werden genomen bij hem kwam om te zeggen, dat hij gevonden goederen in zijn pakhuis had. Tevens vroeg' hij of getuige tegen de politie wilde zeg gen, dat hij het een week eerder had aangegeven. Ver volgens werden gehoord een aantal schippers en vis schers uit den Helder, met name Willem de Boer van het Nederlandsche visschersvaartuig H. D. 1, Peter van Veen van de H. D. 76, Hendrik de Vries van de H. D. 40, Andries Mooij van de H. D. 6, Jan Gerritsen van de II. D. 3, Sjoerd Post van de II. D. 4, Jan Re- zelman van de FI. D. 39, Teunis de Boer van de II. D. 17, Klaas Slotenmaker van de II. D. 14 Roelof Bakker van de H. D. 8 en Gerrit Bakker van de II. D. 22. Allen hadden zij palen of schroten uit de zee opge vischt en met uitzondering van een enkele hadden zij het voornemen de gevonden goederen aan de strand vonderij uit te keeren. Toen zij evenwel aan wal kwamen, was beklaagde daar met een wagen en tracht te hen over te halen hem de opgevischte voorwerpen te verkoopen, aan welke lokstem de meesten hunner gehoor gaven. Sommigen verkochten alles, anderen een deel der door hen opgevischte schroten en palen, terwijl Gerrit Bakker een gaffel met 2 zeilen van de hand deed. De officier van justitie bracht in herinnering, dat in die donkere nachten van November verschillende schepen met hout onder onze kust zijn vergaan, wat ten gevolge had, dat verschillende personen, die zich hout hadden toegeëigend, voor de rechtbank moesten verschijnen. Z. E. A. hoopt evenwel, dat dit geval nu het sloteffect moge zijn en kan niet gelooven, dat be klaagde, die zoo doorkneed in zijn vak van opkooper is, niets van de strandvonderij zou afweten. Beklaagde wist inderdaad wel beter en heeft zich wel degelijk aan heling en diefstal schuldig gemaakt, daar hij gestolen voorwerpen opkocht en zelf uit het Marsdiep voorwer pen stal. Z. E. A. eischt derhalve voor beklaagde een gevangenisstraf voor den tijd van 6 maanden. •Uit het dagboek van een geneesheer. 'n Krengen-slager, alias „knorst" onder mijne pa tiënten liet mij in een bui van erkentelijkheid voor de genezing zijner vrouw na een zware ziekte, zijn gehee- le inrichting bezichtigen: zijn heiligdom, waar hij trotsch op is. Met risten hingen daar de gerookte worsten, ham men, stukken gerookt vleesch in een overigens zinde lijke omgeving; alles afkomstig van aan ziekte ge storven of verdronken koeien, paarden, schapen enz. Met innig welbehagen en op kinderlijk-brutalen toon vertelde hij mij in vertrouwen, zonder blijkbaar ook maar eenig besef van het misdadige van zijn vak te hebben, hoe hij dat vleesch, dat door ziekte, ontbinding als anderszins, bleek gekleurd was, weer zoo prachtig rood had gemaakt: „Je zoudt 'r zoo in happen: wat meneer Zelf eten, deed hij nooit! „Maar meneer, als je 'ns wist, Welke slagera 't van 'ne hebben, welke voorname fabrieken van de fijnste rleesehwaren ik dagelijks bedien, en dan wie 't eten: 't puikie, puikie van 't menschdom! Als je rekent, meneer, dat ik per jaar minstens twintig duizend pond aflever, en dat ze 't allemaal even graag eten! Zoo of zoo heeft 't gestaan en ik was rijksleverancier geweest, 't. Was er al door, feitelijk. Daar verklapt me 'n konkurrent. Enfin, voor laster ken je niet voor Toen ik de opmerking maakte, dat het toch eigen lijk een verrotte, zieke bedorven rommel was, die hij de maatschappij in do maag duwde, kreeg hij blijkbaar berouw, dat hij mij in zijn heiligdom had toegelaten en antwoordde kregel: „Je kunt praten, wat je wil, meneer, maar ze vreten 't allemaal even graag. Wat komt 't er dan op aan of ze al of niet weten, waar t vandaan komt? 't Smaakt ze lekker, dat is de hoofdzaak!" Uit een op Flakkee verschijnend krantje: „Tusschen 20 Mei en 20 Juni a.s. zal er in deze ge meente evenals in andere gemeenten des Rijks een landbouwtelling worden gehouden, welke o. a. zal be staan in telling van het aantal H. A. land, aantal paarden, koeien, kalveren, schapen, varkens, kippen enz. Het meerendeel der ingezetenen zal dus wel on der deze telling vallen, niettegenstaande voor sommi gen nog uitzonderingen bestaan." Zegt de vader tot den zoon: „Ik ben van 't jaar '42 en van het jaar 68." Zegt dc zoon tot den vader„Ik beu van 't jaar 42 'en van het jaar '68". EXAMEN-KOMMIES. Bij het examen te Arnhem voor kommies bij 's Rijks belastingen zijn o. m. geslaagd: R. J. Velthuis, den Hoorn. O. Zeilemaker, den Helder. A. A. v. d. Horst, den Helder. J. Schoteman, Westwoud. J. Dalmeyer, IJmuiden. J. Hagenaar, Hensbroek. NED. VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN. Op cle algemeene vergadering van bovenstaand ver bond werd uitvoerig gesproken over een voorstel om de actie van den Bond van Ned. Onderwijzers ten gunste van de neutraliteit van het openbaar onderwijs krachtig te steunen. De voorzitter betoogde dat het beneden de waardigheid van het verbond zou zijn,, den Bond, die na eerst de arbeiders te hebben gelijmd de heeren (de vrijz.-dem.) wilden lijmen te steunen. La ter als de bond weer met de arbeiders wil samenwerken en zijn vlag weer uit de modder wil halen, kan van het aannemen van een dergelijk voorstel sprake zijn. Aangenomen werd een motie om den coöperatie krachtig te bevorderen. UIT UITGEEST. Alhier is bij de Ned. Hervormde kerk beroepen ds. O. C. de Kloet te Nulnen c. a. (N. Br.) UIT BROEK OP LANGENDIJK. Gisteren werd door de firma Wagenaar-Bakker de laatste roode kool van dit seizoen verzonden. Behalve nog wat witte kool en uien is alles verkocht of weer als mest naar den akker gebracht. UIT ST. PANCRAS. Bij de-Dinsdag gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad werden uitgebracht 154 stem- ine.n, waarvan op den heer M. Duif (anti-rev.) 77, en op den heer C. Groen Cz. Jr. (lib.) 72 stemmen, ter wijl 5 stemmen van onwaarde werden verklaard, zoo dat tot lid van den Raad werd verkozen de heer M. Duif. Door den tuinbouwer Kraaier te St. Pancras, wer den Dinsdag de eerste nieuwe aardappelen gerooid. UIT SCHOORL. Door Th. Brouwer alhier is dezer dagen op het strand nabij de ITondsbossche een levenden schildpad gevonden. De man heeft het dier mede naar zijn huis genomen, waar het onder een omgekeerde kist wordt bewaard. UIT GRAFT. De afdeeling Graft van „Het Witte Kruis" hield haar gewone voorjaarsvergadering te Graft. Behalve het bestuur op één lid na, waren slechts 3 gewone le den aanwezig. Vooral van Graft en Noordeind had men meer belangstelling verwacht. De secretaris bracht in deze vergadering verslag uit over de werk zaamheden van de afdeeling' in 1909. Uit de rekening van den penningmeester bleek, dat in 1909 was ont vangen 444.09. De uitgaven bedroegen 248.88, zoo dat de rekening sloot met een batig saldo van 195.21. Tot afgevaardigde naar de algemeene vergadering, die op 17 Mei te Amsterdam gehouden wordt, werd be noemd de heer K, J. de Stoppelaar, en tot zijn plaats vervanger de heer J. Graftdijk. UIT DE EGMONDEN. De schoolkinderen te Egmond aan den Hoef was gisteren door den nieuwen burgemeester, Mr. P. J. M. van Sonsbeeck een schoolfeest bereid. Op zijn mooist uitgedost, voorzien van vlaggen en sjerpen, verzamel de de jeugd zich om 9 uur in de school. Hier werden ze onthaald op taai-taai, koekjes, krentebroodjes, cho colade, sinaasappels en limonade. Ter afwisseling werden verschillende vaderlandsche liederen gezongen. Nadat de inwendige mensch wat versterkt was, be gaven allen zieh naar buiten, om deel te nemen aan de wedstrijden in houtjesrapen, hardloopen, touwtrekken enz. Te ongeveer 11 uur kwam de burgejneester. Nadat de kinderen hem een welkomstlied hadden toegezon gen, dankte het hoofd der school, de heer Fransen, hem namens de kinderen en het personeel voor den genotvollen dag, op zoo onbekrompen wijze geschon ken. Nadat Z. Edel Achtb. den heer Fransen bedankt had voor de hem toegesproken woorden, richtte hij eenige woorden tot de kinderen. Vervolgens werd naar Egmond-Binnen gereden, waar de kinderen ook feestvierden op kosten van den burgemeester. De heer Brouwer, hoofd der school, hield daar een toespraak. Hoogst voldaan keerden de kinderen naar huis; de ze dag zal lang eene aangename herinnering bij hen achterlaten. Egmond aan Zee heeft sedert de tijden van de Noormannen (de nagemaakte Noormannen) niet zulk een groot en grootsch feest te boeken, als staat te wor den op morgen, Donderdag. Met zeldzaam veel tact en een goeden blik op de plaatselijke toestanden, heeft het bestuur der Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingen-verkeer een commissie in het levén geroepen ter bevordering van de totstandkoming van een gulle en hartelijke ontvangst van den nieuwen burgemeester een feest, waarvan de naklank een aangename herinnering zal blijven èn voor den burge meester èn voor Egmond en ja ten slotte ook voor half Alkmaar, waar beide feestvierenden onze milieu- stad zoo na aan 't hart liggen. De commissie van dertig heeren en de raad niet minder doen alles om een feest te maken van die „blij de incomste." Door het Dagelijksch Bestuur der gemeente, voorts door het hoofdbestuur der commissie zal de Edelachtb. heer C. J. Eijma Worden afgehaald b-m halftien in landauers. Daarna zullen deze, te iialf twaalf gearri veerd aan den grens der gemeente, worden opgewacht door de commissie en wordt ZEd. onder feestelijke bloementooi en aanbieding van een bouquet, toegespro ken door den voorzitter der feestcommissie, daarna een feestelijke optocht door het dorp, met muziek. Vervol geus installatie en receptie ten raadhuize. 's Middags concert op het versierde schoolplein, 's Avonds illumi natie op twee plaatsen van het dorp, en een groote lichtstoet, waarin alle standen van Egmond zijn verte genwoordigd Van tien tot half elf concert op het schoolplein. Ziedaar een recht feestelijke dag voorbereid. Als nu de Mei-sche buien van tot heden achterwege blijven, kan het nog een ongekend vroolijke dag voor Egmond worden. We willen het hopen 1 KORTE BERIOHTEN. Te Rotterdsm is ds 10-jsrigs E. van S., door een meiijs van ©nfeveer denxelfden leeftijd mot een brei naald in het linkeroog; gestoken. Het oog is ernstig hts tri. Een Duitseher te Amsterdam gevestigd, hooft in den trein van Amsterdam naar Rotterdam aan kwart jesvinders 3C0 mark verloren. Maandagavond heeft iemand, die op den Singel te Amsterdam had staan praten met een vrouw,'bg de politie aangifte gedaan, dat hij na het vertrek d er vrouw een portefeuille mot bankpapier jen oen partijtje diamanten vermist. Gisteren is in hooger beroep uitspraak gedaan in do zaak van den notaris J. M. N. uit Aalsmeer. Hg is wegens verduistering van f 9000 cert.|2i/s pet. Nod. Werk. Schuld, toebehoorende aan den heer J. van Dijk, veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf met ontzetting uit zijn ambt. Hst ss. „Dthseldorf" is door de sleepboottn ,P«©lzst>", „Lauwerzee" en „Gouwzee" vlot gescheept. Te Ksrkrado heeft Maandag een vreemde mijn werker een 16-jarig meisje met een revolversehot in het hoofd gedood. Hierna doodde de moordenaar zichzelf. Maan agavond sgn een brooder en een oppasser in het krankzinnigengesticht te Venraay deor een drietsl vsrjleegden overvallen. De krankzinnigen slee den hsn neer en braken daarna uit. De broeder en de oppasser werden bewusteloos gevonden. De toestand van den eersten is zeer ernstig. 11 dsn naeht van Zondig op Maandag kregen twee Hollsndsehe arbeiders, die in Eeckeren (Bdgie) werken, geschil over een meisje. Een der Hollanders doodde den ander met een messteek, en verwondde zgn twee broeders. Er melden rich in de bouwvakken reeds meer werkwilligen aan. Veor de waning van den sssretaris der alg. Patroonsvereeniging hadden zich giater aan den Overteom ongeveer 250 stakers opgesteld om de werkwilligen, die zieh wilden aanmelden, af te schrik ken, hetgeen ondanks de vrij sterke politiebewaking in tamelijk veel gevalkn gelukte, Een inspecteur van politie te Amsterdam heeft een aankischt ingediend tegen den hier P. Meyer, die hem in de protestvergad>ring tegen de politie een brutalon seboft noemde. Een 28-jarige verpleegster uit Delft reeds gister avond op de fiets nabij den Haag te dicht langs de stoomtram. Zij werd door de tram gegrepen. Dé tram sneed letterlijk het hoofd) van den romp. Een grossier te Meppel presenteerde bij een winkelier te Staphorst een kwitantie van ruim 200. De vrouw, die alleen thuis was, maakte zich ijlings van de kwitantie meester, en zeide tot den heer S.„Ge kunt heengaan, ik heb u betaald." De zaak is in han den van den wachtmeester der marechausees. Rooie Karei en zijn blok zijn goed en wel te Pa rijs aangekomen. De verkoop van prentbriefkaarten gaat niet schitterend volgens Karei, doch overigens vaart hij wel. De gemeenteraad van Eindhoven heeft met alge meene stemmen een motie aangenomen, waarin werd besloten, den secretaris, die wederrechtelijk stukken ter inzage aan raadsleden had geweigerd, een ernstige berisping toe te dienen met de verklaring, dat herha ling van dergelijke feiten met onmiddellijk ontslag zal worden gestraft. De Twentsche klompenmakerij te Enschede heeft LI. M. de Koningin bij den verjaardag van het Prin sesje een paar luxe klompjes aangeboden. In den avondsneltrein van Zutfen naar Arnhem geraakte een reiziger in de retirade-afdeeling opgeslo ten. Met gereedschap moest de deur worden gefor ceerd om den man uit zijn gevangenschap te bevrijden. De trein kon met eenige vertraging vertrekken. EERVOL ONTSLAG. Met ingang van 1 Mei is aan M-juffrouw G. C. Rug ter, hulp-telefoniste alhier, eervol entslag verleend. AANBESTEDING. Aan dc firma H. Burgsmeister Jr. te Heerlen is opgedragen de bouw van twee 9-retorts volgenerator- ovens voor de gasfabriek alhier. BEKRONINGEN. Aan de afdeeling Alkmaar (perk no. 425), w-.rd op de bloemententoonstelling te Haarl«m voor een collec tieve inzending een eerste prijs toegekend, terwijl de heer P. Blsmkendaal alhier met p rk 69 een zilveren medaille verwierf veor prijsvraag ne. 26. EEN ZANGWEDSTRIJD. De Mannenzangvereeniging „Excelsior" alhier, Dir. de heer J. F. de Haas, wenscht in September een stadswedstrijd uit te schrijven voor enkele-, dubbele-, gemengde- en mannen-kwartetten. Niet-leden van zangvereenigingien kunnen zich ook tot een kwartet vormen en aan den wedstrijd deelne men. Aanmeldingen voor deelname worden voor 15 Juni ingewacht bij den heer F. C. W. Stütner, Ged. Nieu- wesloot 4, die met den Directeur, de heer J. F. de Haas, Oudegracht 271, bereid is de gevraagde inlich tingen te verschaffen. De jury zal bestaan uit H.H. Directeuren van Alk- maarsche zangvereenig'ingen, terwijl verguld zilveren en zilveren persoonlijke draagmedailles met diploma's ter beschikking zijn. AGENDA. WOENSDAG. Alkm. Esperantisten-vereeniging, 9 uur, „Zwarte Os." Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Gein, Koor, „Zanglust," 7'/3 uur. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies. Gymn.-ver. „Xurnlust," oefeningsavond, 81/, uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van n"/46*/t uur. Jongens, 2de afd.. van 78 uur, in het „Gulden Vlies, Koor straat BURGERLIJKE STAND. GEBOREN 9 Mei. Pieter Nieclsas, z. van Pinter Nieolaas Leguit en A!ida Jacsba Vonk. 10 Johannes, z. van Simon Bruin en Wilheimina Terluin. OVERLEDEN10 Mei. Petrus Kerstent, 72 j. Tegenwoordig 11 leden. Afwezig de heeren: De Groet Luiting en Van Bug- s m met kennisgeving, de heer Glinderman wegens on gesteldheid en de heer Pot wegens uitlandigheid en de hoer Fortuin. De notulen der vorige vergadering werden goedgc- k°U'd. Aan de vergadering wordt medegedeeld: a. dat is ingekomen: een schrijven d.d. 12 April 1.1. van den heer C. Bosman Cz., houdende bericht, dat de benoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur door hem wordt aangenomen. Voor kennisgeving aangenomen. b. als voren, brieven van de dames M. Bakker en E. Sellemans, houdende dankbetuiging voor hare be noeming tot onderwijzeressen aan de Meisjesschool. Alsvoren. c. alsvoren, een schrijven d.d. April 1.1. van Mej. E, Sellemans, houdende het verzoek om ontslag als onderwijzeres aan de 3e Gemeenteschool. Eervol verleend met ingang van den dag, waarop zij haar betrekking' aan de meisjesschool aanvaardt. d. alsvoren, een schrijven, ongedagteekend, van de Wed. A. CrefeldHoltsmuller, houdende kennisge ving- van het overlijden van haar echtgenoot A. Crefeld, in leven Stadsklokkenist. Voor kennisgeving aangenomen. e. alsvoren, een schrijven d.d. 22 Maart 1.1. No. 62 van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van een uit treksel uit het Koninklijk besluit d.d. 12 Maart 1.1. No, 47 tot goedkeuring der Verordening op het heffen van een recht onder den naam van markt - geld, voor het gebruik van plaatsen op- of aan verschillende markten tot 1 Juli 1914. Alsvoren. f. alsvoren, een adres d.d. April 1.1. van de afdee ling Alkmaar van den Bond tot bescherming van den trekhond, houdende het verzoek haar ten be hoeve van een op 29 Mei a.s. te houden concours van trekhonden, eene subsidie te willen doen toe kennen. De voorzitter stelt voor het verzoek in te willigen en 25 subsidie te verleemen. Alzoo besloten. g. alsvoren, een adres d.d. 10 Maart 1.1. van de N. V. „Olso," Spaarlichtmaatschappij, gevestigd te Utrecht, houdende het verzoek te willen besluiten tot eene proefneming' met de „Olso-Spaarlichtbran- ders", j In handen van B. en W. ter afdoening. h. alsvoren, een adres d.d. 31 Maart 1.1. van Mr. W. H. A. Elinlt Schuurman, assuradeur te Hilversum, houdende het verzoek te willen besluiten tot voor waardelijke deelneming' aan den Bond voor Brand en Inbraakverzekering „Pascal". Gesteld in handen van B. en W. om bericht en raad. i. alsvoren, een adres d.d. 4 April 1.1. van Mevrouw M. de Graafnlom, te Nijmegen, houdende het verzoek, dat de Raad zich uitspreekt over den ei- gendomsgrens van haar perceel aan den Kennemer- straatweg. De voorzitter stelt voor, te berichten, dat de raad zich refereert aan de beslissing van B. en W. De heer Van der Feen de Lille meent, dat waar het hier een dading geldt, dat de raad zich daaromtrent moet uitspreken en vraagt nadere inlich tingen. De voorzitter zegt, dat er geen geschil be staat tusschen B. en W. en mevr. de Graaf. Volgens het voorstel van den voorzitter wordt be sloten. j. alsvoren, een schrijven d.d. 13 April 1.1. No. 63, van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van het goed gekeurde suppletoir kohier van de belasting op de gebouwde eigendommen, dienst 1909. Aangenomen voor kennisgeving, k. alsvoren, een adres d.d. 30 Maart 1.1. van den Raad der gemeente Bergen, houdende het verzoek hem te willen mededeelen, of de gemeente Alkmaar ge- neigd is gas aan de gemeente Bergen te leveren en zoo ja, onder welke voorwaarden. In handen van B. en W. om bericht en raad. 1. alsvoren, eene beschikking d.d. 20 April 1.1. No. 63 van de Gedeputeerde Staten op reclames in beroep tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag, dienst 1909. Aangenomen voor kennisgeving, m. alsvoren, een adres van den heer P. J. Glasz, hou dende het verzoek om eervol ontslag als leeraar in het Hebreeuwsch aan het Gymnasium, met ingang' van 1 Juni e.k. Na beslissing van het curatorium en den Inspecteur der Gymnasium verleend. n. alsvoren, een schrijven d.d. 4 Mei 1.1. No. 56 van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van een uittreksel uit het Koninklijk Besluit van 25 April 1.1. No. 52, krachtens hetwelk is goedgekeurd de Verordening op het heffen eener belasting op openbare vermake lijkheden. Aangenomen voor kennisgeving, o. alsvoren, een adres van de afdeeling Alkmaar van den Nederlandschen Bond van Gemeente-Werklie den, houdende het verzoek om de periodieke verhoo- gingen der loonen op andere wijze te regelen dan door Burgemeester en Wethouders wordt voorge steld. Te behandelen bij punt 7 der agenda. Aangenomen werden de voorstellen tot het doen maken van overdekte speelplaatsen bij de le, 5e, 3e en 4e gemeenteschool (raming j 4059) tot staluithreiding bij de gemeentereiniging (raming 7740) tot het bouwen van een nieuwe Heiloërbrug en een brug te genover de Emmastraat (raming 7 25000). Goedge keurd werden de voorgestelde wijziging van de instruc tie van den stadsklokkenist (waarbij o. m. het salaris werd teruggebracht van 500 -op 350) en van de verordening op de handelsdagschool. Besloten werd tot het aangaan van een tijdelijke geldleening van 33147.97 en tot uitkeering van ziekengeld gedurende alsnog 3 maanden aan den werkman J. van Kleef. Be noemd werden tot leden van het stembureau in het le stemdistrict, waarvan de Burgemeester ambtshalve voorzitter is, de heeren: Mr. B. van der Feen de Lille en H. P. Ibink Meienbrink en tot plaatsvervangende leden de heeren: M. Uitenbosch en J. de Lange C.Jz. tot leden van het stembureau in het 2e stemdistrict de heerenG. T. M. van den Bosch, D. Govers en J. Pot (uit deze heeren moet door den Raad een Voorzit ter worden aangewezen) en tot plaatsvervangende le den de heeren: A. Fortuin en C. G. Steen; tot leden van het stembureau in het 3e stemdistrict de heeren: D. A. Luiting, Mr. A. Dorbeck en H. J. F. Wanna (uit deze heeren moet door den Raad een Voorzitter worden aangewezen) en tot plaatsvervan gende leden de heeren: M. Preijer en W. H. J. Hel- lin8i tot leden van het stembureau in het 4e stemdistrict de heeren: G. de Groot Jz., O. van Buijsen en C. G. Zaadnoordijk (uit deze heeren moet door den Raad een Voorzitter worden aangewezen) en tot plaatsvervan gende leden de heeren: Mr. P. A. Offers en J. Houts muller. Tot voorzitters worden benoemd de heeren Van den Bosch voor het tweede, Dorbeck voor het derde en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2