Restaurant-Bodega-Banketbakker ij ar Dit kost niets. MEN LOOPE Schotsche Maatjes-Haring, Watertochtjes. Net MEISJE. Singer-Maalschappij 3XT iett w G. M. J. BAKKER, Hofleverancier, Luxe-Motorbooten, Zeil- en Roeibootjes, Banden i Broodbakkerij „de Spaarpot." RÏËÜWË - BUITENLAND. te EGMOND AAN ZEE. Ter gelegenheid van het INHULDIGrlNGSFEEST van den Edelachtbaren Heer Burgemeester vindt men in de Lunchroom een MOOI ZITJE om de optochten op te nemen. Aanbevelend, CL S. Or@©newnyd} Gérant. Gevonden Voorwerpen. ADVERTENTIEN Stokpaardjes-Leliënmeik-Zeep FENIJN's Bsddenmagazijn^ 'NV^ H ONTVANGEN Goudmagazijn van P. OUDES, ©tfg» *e\* TE HUUR gevraagd HEERENHUIS M. BROERS en ZOON, 1. GILLES Jr., Baangracht D 6. GROOTE KAPITALEN Viool, ü/landoüne, Fluit, Clarinet, enz. ALKMAAR Mien* 26. In afgepaste porties. Gemengde Mededeelingen Laatste Berichten. Ingezonden Mededeelingen. zijn alleen echt met DIT Handelsmerk. TJlj maeg-catarrhen van Volwassenen moet een licht verteerbaar voedsel gegeven worden, dat bet lishaam buitendien z?er vele v«a4injr*stoff n toevoert. Als zulk een voedsel is „KUFEKE" in 't kijzondr-r aan te bevelen, omdat het om zgn gehalte aan eiwit en stikstofhoudende stellen een krachtig vcedsel aan biedt. HEKELSTRAAT 24 ALKMAAR. BEDDEN, MATRASSEN en LEDIKANTEN in alle soorten, tegen concurreerende prijzen. STAALDRAADMATRASSEN in 8 ver schillende Systemen. BEHANGERIJ. STOFFEERDERIJ. Levering op Maat volgens elke Tal Ie Uiige breide cf 1 iectle 9.0# Gek'eede Costumes Handschoenen, Kousen, Corsettenl J. H WILLERS, Laat 65, Tel. No.247. Voor ieder mensch die rekening houdt met zijn Beurs. Een heerlijke gekookte METWORST (2 ons zwaar). Een half pond BOTERHAMMENWORST. Een ons KOEROOKYLEESCH. Een bns heerlijke BAANS's CACAO. Een flesch HARING (3 stuks). Een fleseh ROLMOPS (3 stuks). Een half pond BLOEDWORST. Een flesch UITJES. Een flesch AUGURKEN of Een pond NAGELKAAS. Aanbevelend, DE LAImDBOUW. van uit het Payglop, schuins over de Laat, do Ridderstraat in, naar het Ridderstraat No. 11Alkmaar. Daar vindt men groote keuze in JuweeleD, Gouden Oorijzers, Parelstellen, Kruizen en Kettin gs, rmbanden. Trouw- en Verloving»- irngen, ook vele artikelen voor oud Het hoogst blijf ik betalen voor Juweelen, Bloedkoralen Kettingen, Goud en Zilver. Zondags geopend. Mantel- en Stoffenmagezijn. J. H. WILLERS, Laat 66, Telef. 247. De ondergateekenden maken bij deze hunnen geachten begunstigers bekend, dat hunne zaak de beide Pinksterdagen GESLOTEN zal zijn. SCHOUTENSTR "AT Wijk A 30. 5-s ontvangen bij - VERDRONKENOORD. - O— billijke conditiën, o tot het huren per dag of langer. AANBEVELEND, Dr. Nanning's Kinadruppels. Van. Buijsen voor het vierde district. De regeling der bezoldiging' van ambtenaren, be dienden en werklieden der gemeente werd uitgesteld tot een volgende vergadering. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleningen. 10 Mei 11 Mei NEDERLAND. pref. Ned. Werkel. Schuld p®t 21/9 BUITENLAND Bulgarije Tabaksleeming 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 J apan A Oostenrijk Jan. Juli A Rusknd Hop# 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Fm. A Twang Dombr. 41/g Finano. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij retc, aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Wimtbew. Westersuiker A'dam üeli A'dam Langkat Idem A'dara Serdang Bindjey Deli Bataria Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembab Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 41/2 Peru Comm. aand. div. Preferent Spoor wegleeningen. Holl. I J. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South, Com. ii pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Itland Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 3 3 21'a 4 5 5 74% 97 108 49% 951/g 94%, 87 87% 98% 869/is 93% 100% 98% 187% 129% 177% 124.- 158V* 591 238 332 76% 96% 60» 474 51 250 91 385 407 534 253 200 149 172 955 110 69%, 82% 62% 145% 6 18% 64% 12 89 87% 87% 206 111% 108 40% 2815/18 34u/m 67 42 44 101% 26% 127% 182% 20% 41 179 89% 107% 103 96u/i« 16d% 176% 450 pCt. 74% 103% 49% 94% 87 87% 98% 87 100% 187% 128% 177% 12» 234 330 70 96 470 51 94% 889% 411 539 254 200% 149 172% 948 114 70% 82% 62 145 6% 19% 657* 12% 89% 83% 201 407/a 29% 34% 667/, 427, 43»/, 267/, 126% 182% 207/s 44% 178 101% Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND 1864 Koers van het geld. Prolongatie 51/2 Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd. Tabakken kalm. Oliewaarden in vaste stem ming. Culturen iets lager. Mijnen vast. Amerika open de beter, het verloop was stil en het slot prijshoudend. In Belgis zijn op da Brueaelsahe tentoonstellin gen voorwerpen bedorven en gestolen. Man zegt dat de algemeens eommissarisaen der vreemde afdeelingen voornemens zijn, hunne afdee- lingan op Zen- en feeitdagaa te sluiten, indien de menigte de welvoegelgkheid en den eigendom der tentoonsteilers niet weet t9 eerbiedigen. In Engeland heeft da Konngin-meeie» een brief tot de natie gericht, waarin zij o.m. zegt i Uit de diepte van mgn arm, gebroken hart, wensch ik da geheele door mjj zoo geliefde natie mgn diep- gevoelden dank te betuigen voor de roerende betui gingen van deelneming in mga onuitsprekelijk ver driet, van alle klassen, hoog en laag, rgk en arm, der naHe dia een onherstelbaar verlies geleden heeft door hat plotseling uit het leyan wegroepen van haar besten vriend, vader en vorst. Ik vertrouw m n ge- li fden soon aan uw zorg toe; ik weet, dat hg zgu vaders voetstappen wil volgeD, sn ik verzoek u hen. dezelfde trouw en toewijding te teoneD, die gg zijn vader hebt betoond. Ik weet, dat mgn geliefde zoon en sshsondochter hun best zullen doen dit te ver dienen. Er wordt in Londen veel gerouwd en de winkels in swarte goederen hebban het druk. Maar een mode- megazgn, dat voor een 300.000 gulden vaorj «rsstcffsn had ingeslagen, moet leelgk in den klem zitten. Ver schillende liefdadigheidsfeesten zgn afgelast, die in den regel heel wat opbrengen. In «en medisch tgd- schrift wordt betoogd dat de overleden koning veel te veel gerookt heeft in zgn leven. De dokteren hebben heel wat aan hem verdiend. Twee maal moest hij voor etn behandeling van een maand 120.000 gulden betalen, de doktoren, die hess behandelden tijdens sgn blindendarmontsteking kregen 240 000 gulden. Voor de laatste bebandeling van koningin Victoria moest 24.000 gulden betasld worden sg had dan ook geen succes. Tot een van haar dokto en behoorde een hoog- learisr, die er even voor het overigden in de univer siteit liet aanplakken, dat hg geen ooileges kon geven, omdat zgn hulp hg de koningin was ingeroepen. Het biljet had er nog maar even gehangen, ef er stond reeds onder God save the Queen. De kroonprins moet nog vier maanden wackten, voor hg prins van Wales wordt. Voorlooig meet hij tevroden zgn met den titel van hertog van Cornwall en Rothesay. Dit is nog niet te verachten, want alleen hot graafschap Corn wal brengt h#m jaarlijks reeds 80.000 p. st. op. Het geheelo bedrag wordt hem bg zgn meerderjarigheid uitgekeerd. Dan zal Print Eduard een eigen vermogen bezitten van 6.000.000 gulden. In Funkrgk zijn van de zeventien oud-minieters 11 als kamerleden herkosentwee bedankten, 4 wer den verslagen. Van de afgevaardigden zgn 120 advo- esat, 50 arts, 100 grondbezitter, 62 priester, 36 arbeider, de rest leeraren, industriëelen, beambten, soldaten en journalisten. Opvallend zgn de talrijke familiebetrekkingen tu- dienen voor de bereiding van voort-effelgken bouillon Het is voldoende, een blokje met kokend water te overgieten om direct eon kep bouillon te krijgen, dis bij den besten zelfgetrokken bouillon niet ten aehter staat. Prijs per blokje 2!/2 cent. Ook bij enkele blokjes verkrijgbaar bg R. DE GROOT Mzn., Laat 140, Alkmaar. schen de afgevaardigd en onder elkaar en met de leden van den senaat. EEN DICHTERLIJKE PRESIDENT. De Duitsche Rijksdag-president heeft als prijs voor een ssngwedstrgd een dirigeerstok geschonken, met ket volgende opschrift Veel gewilliger als de bel des presidenten Volgt ieder den maatstok dss dirigenten. FABRIEKSONGELUK. 's-HERTOGENBOSCH, 11 M«i. Vanmorgen is in de fabriek van de firma Van Tftiei Co. te Helmond de presmachine uit eikaar gesprongen, met het gevolg dat Vertijken doodelijk werd gewond en inmidd. la is over leden. Twee personen werden zeer ernstig en een licht gewond. HET PRINSESJE INGEëNT. 's-GRAVENHAGE, 11 Mei. Het correspondentie bureau is gemachtigd medetedeelen dat prinses Juli ana, die onlangs werd ingeënt, zich bij voortduring in uitnemenden gezondheidstoestand verheugt en dat het verloop der inenting zeer gunstig is geweest, zoodat de prinses daarvoor zelfs geen dag thuis behoefde te blij ven. EEN DIEVENBENDE. AMSTERDAM, 11 Mei. De groote gehoorzaal dei- rechtbank was heden herschapen in een magazijn van ongeregelde goederen. Een aantal fietsen, fietsbanden en aanverwante fietsartikelen, regen- en andere jas- ;sen, tesschen enz. enz. te samen 70 stuks welke moes ten (Kenen als stukken van overtuiging. Het eerst verscheen de 20-jarige rijwielhersteller W. Zwart. Het O. M. eischte tegen dezemrecidivist wegens heling een jaar gevangenisstraf. Hierna stond terecht J. H. Merkelbach, los werkman, 24 jaar oud. Tegen hem vor derde het O. M. een jaar en drie maanden gevangenis straf. Toen verscheen D. Thomas, 31 jaar, groenten- venter, wegens het opzettelijk koopen van genoemde twee rijwielen, wetende dat deze door diefstal verkre gen waren. Te bevragen aan het Politie-bureau van 912 uur. Een fietraleutel, een relletje band, twee kisten, een tropias, twee huissleutels, den zakdoek, twee porte- monnaies met eenig geld, etn duimstek, een boeze laar, een pak zesp, een loterijbriefje, een pxar hand schoenen, een parapluie, een rand van (en horloge, een broche een oorbel, twee rozenkransen, eouige postzegels, een mandje en een jas. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIE THUIJ SEN. Alkmaar, 11 M°i 1910. Wanneer de Nieren ziek zijn, wordt het geheele lichaam langzamerhand vergiftigd Niets is meer te vreezen dan vargiftig-ng door urine zuur, omdat dit zoo langzaam voortwoekert en zoo dikwijls niet verdacht wordt, voordat de ziekte zich door het geheele lichaam verbreid heeft. Het groote werk der nieren is om uit het bloed de uiinezuur-vergiften af te scheider. Wanneer deze or ganen echter zwak of ziek zjje, kunnen zij hun werk ni»t behoorlgk volbrengen en wordt het geheele licfee.am langzamorhand vergiftigd. Dut is de reden, dat gij u zoo sfgemat terneerge slagen en prikkelbaar gevoelt. Het is of gij geen kracht, geen energie of werklust hebt. 's Morgens hebt gij een ellendig gevoel in uw rug, en pijn in de ledenen en zijden, uw oogsn zgn opgeblazen c-n uw ledematen rheumatiseh, vooral bg vochtig weer. Uw urine is bev o kt en komt branderig en onregelmatig. Tenzg het urinezuur onmiddellijk wordt uitgedreven, worden uw levensdoelen aangetast en treden noodlot tige ziekten op; de nieren worden cel na cel vernie tigd en de blaas verliest mi*sck:®n htar kracht om het water op te houden. Alleen een nierengenessmiddel kan het urinezuur oplossen en de nieren heipen om de onzuiverheden uit het bloed te filtreeren. Foster's Rugpijn Nifrea Pillen zgn als zoodanig bekend. Zij werken rechtstreeks op de nieren en blaas en herstellen hun natuurlijke wer king. Let erop, dat de juiste naam Foster's Rugpijn Nieren Pillen, en de handteekaning van James Foster op de doos voorkomen en weigsrt alle namaak. De echte zijn te Alkmsar verkrijgbaar bg de he-.rea Niarop Slothouher, Lsngestrsat 83. To< zending geschiedt franco na ontvangst vas postwissel h f 1.75 voor één, of f 10 voor zes dooien. MARKTBERICHTEN. SCHAGEN, II Mei. Kaae. Aangevoerd 12 stapel* kleine, prijs f 31.Vlug. BR. OP LANGEND. 10 Md. Bloemk. 2o s. f reezen id. f a 0, roods f 0.00 a 0.gele f 0. a t 0.—, witte f 1.— a 3 05. men f 2 a 2 30. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van LI Mei. Medegedeeld door net Koninklijk Nederlandsch Meteorologiscn Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 773.3 te Skudesnaes. De laagste stand van den barometer 751.4 te Nice. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 12 Mei.) Krachtige tot matige Noord-Oostelijke wind. Meest betrokken. Waarschijnlijk regenbuien. Zelfde tempe ratuur. Neerslag te Alkmaar, 10 April 1910, 5.6 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Sedert gisteren zijn in het westen en vooral in het noorden de barometers snel gerezen onder invloed van een hoog van veel beteekenis met de kern over Zuid- Seandinavië. De depresSier over de Middellandsche Zee werd dieper. Onder invloed van deze luchtverdee- ling heerscht op het vasteland N. O. wind, die bij ons door de grooter wordende verschillen in luchtdruk krachtig waait. De barometer is bij ons onder invloed van het laag gedaald sinds gisterenavond. Voorloopig blijft buiïg weer te verwachten. Op vele plaatsen, vooral in het oosten, is de temperatuur gestegen. M. Getruuwd: FRANS VAN TWISK Wza. en HERMIN A BONSET, die, mede namens wsderzijdscha f»milie, hunnen har- telijken d&nk betuigen vosr d» vele birjken van be langstelling, bij hun huwelijk oa der vonden. Hsden overleed na een Izngdurig, dcch geduldig gedragen Igden mgne geliefse ErlBgacoo4© en der kinderen z>~o zorgzame moeder, Mejoff-euw ADR I ANA SMIT-KRABBENDAM, in den ouderdom van bijna 44 jaren, D SMIT. Grzft, 8 M i 1910. Heden overleed plotseling, tot onze diepe droefheid, onze iarsig gslisfda Mweder en B-huwdmoeder, CLARA KATER REM, in den ouderdom van bijna 60 jaar. M KATER. M. KATER-DE WIT. Alkmaar, 10 Mei 19.0. ia iedere imitatie v»n onze van BERGMANN Co., Radebeul-Dresden, alleen echt met „Fabrieksmerk Stokpsardj*s.a Dezelve geeft een za ht, rein gezicht, blozend jeugdig uiterlijk, b'a<»ke fluweelzachte huid en verblindend schoone teinth 50 ets. per stuk verkrijgbaar bij LEO BIJLOOS, Coif feur Langestr 92 J. MEIJER, Apoth., Miexst, Alkmaar. DE TOKO J&tu Dit zgQ de CAdesux die er Ztterdzgs in den alom be kenden Landbouw toe worden gegeven, nogmaals dost uw voordeel en bevoordeel uw huisgezin. Ontvangen eene nieuwe zending van«f f 9 75, in de nieuwste stcff n en kleuren. te ALKMAAR (aiet in de buitenwijken) een met voldoende ruimte, om er, behalve in te wonen, tsvens KANTOOR te kunnen houdan. B.'iaven onder ietter C 154, in te zenden aan het bureau van dit blad. In oen KLEIN GEZIN t« ALKMAAR wordt gevraagd esne DIENSTBODE v*n d<?n P. G.. ii-4«t van buiten. Fr. br. JUtt. D 154, bureau vsn dit b!*.d, D**r de vorpakking onzer KINA-DRUP PELS De Vrij veelvuldig wordt nage bootst om KinsprseparsUn vsn andera herkomst aé n den m»n ta brengen, Vrij sun wg >-r ap d*t, roods deozen zander den natm H. NANNING doeh met apsefcrift „Kina druppels", niet uit onze fabriek afkomstig sgn. Men sische daarem uitdrukkelijk Dr. H. NANNING'b Pharm. Chem. Fabriek, Den H-.ag. en kleine, psrticul er geld voor hypetkek, steeds bf- Sfkkbaar, minste rente 4 proeent. In.Sicht:ngnn voor deie en andere geldzaken kosteloos bg JAC. G. MEIJEK Hz Mrtiuiatraat E 12, bij de C»d ttenrc ooi te Alkmaar. TELEFOONNUMMER 453. Donderdags in Hotel „BROERE" te Schaven GRONDIG EN BILLIJK ONDERWIJS OP: dosr H. A. MAAS, Dif. Stad. Orkest sn Musiekêcho®! Spoorstraat 58 muioov u.18

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3