Atelier voor f^^Fote^ralle ..systeem jeweller V''-K<) °J K b th Langstraat 49,Alkmaar. De Lange de Moi aaz, SkAREN en alle ondeideelen A. KLOOSTER, Bijverdienste. C. VËRHEUS, Uurwerkmaker Bouwterrein tal w. F. SLINGER, Groote Uitverkoop a maoliin© „DE LANDBOUW". Oxford en Derby Rijwielen. Oe „Bonte Koe", Golden Cacao Solied Schoenwerk Reparatlën spoedig en billijk. w. - - Schontenktraat Platen en Lijsten, Chemisch en M'croscopisch onderzoek. DAMES- HEEREW- en KINDERSCHOENEN, huishoudelijk gereedschap. reparatie-inrichting. kleedermakerij Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET Wasoli- Wring- en Mangelmachines. tr^óÓKv'si^ prti?°iA*"rk<rn "°,a Reclame-rijwielen vanaf f 50.- «0j. w S. SCHILLING, Voor Violen, Mandoline is het beste ADRES bij Hekelstraat 7. ■uwn»» m. de Heer Fan lus Hroenwoudt. aan den Westerweg, Nassaulaanen E" gmonderstraat Langestnaat 101, bij de Groote Kerk, k m a a i*. tfaoriaetting van de VAK OER HORST - - Lange.tr,at. bi h 01 den geen goederen op zicht gegeven, alles li contant. e *orbng is 25 °|0. Op Purmerender aardewerk 40 's Morgens 9 nur geopend. besloten tnsschen half twee en 3 nnr. 's Avonds 10 nur sluiten. I^ alkmIIr 6 S^nb^'^niet^lasbetehutting aan dek. Bovenstaande Amerikaansche is 't nieuwste en beste op dit gebied. Hemakkelijk en Doelmatig. Duurzaam en Hoedkoop. Landbouw-werktuigen. Alkmaar. Dijk. WaarschuwingWaarschuwing 1 hïulïTt J W ZlJn dat Wj Zuiver koe^ Wacht o voor namaak. Wacht n voor namaak. Maandag 16 Mej-(2e Pinksterdag) Vertrek van ZAND—ALKMAAR s morgens 4— nur ALKMAAR ZAND 845 t, ZAND ALKMAAR 'g middags 3.— m ALKMAAR NMJWEDIEP 's ayonds 6 nnr. HEDIi. ZÜH MiiHLEjNT. botbrstraat - 9 - B^20Nctödf5K^f KA"AS' fflej. C. M. EGMOND, Mient 15, Alkmaar, LangestraatiS?. Teiefoon 174. ypu iomi£ta-. FX"Z: 5I1SiSS I1S™^r?°0MBgTEE fo rt?S.m G0ET ,0" "-1 AinteiM, W. DE WAAL. Km. en Boleihacdel. Waarom Ket kan F. F E IJ E N, PAVCLOP 22. Telei 205 ALKMAAR. Buitenbanden vanaf f 2.50. O". ïSLojKB.CA.rg-, Steeds voorradig in Kunsthandel LABORATORIUM H. J. F. WANNA, Het oudste en soliedste adres bruiloften en partijen inet bijlevering van servies enz. G. W. VAN DER VEEN, Agenten der Naamlooze Vennootschap „Nationaal Grondbezit" te 's-Gravenhage De 4 o/° Obligatiën k f 1000 en f 250,- ziin verkrijgbaar ten kantore 1 Breedstraat A 48 voor eSk Muziekinstrument Zuivei- plantaardig versterkingsmiddel. Ir kerr;kinf met sInGüÏnOsÊ' iö*'lfedtteawmblJeï'',ft d*nkb*ar iB vour de SANÏuiNolE*0Göezuu'tad'^d^6 DE B0ER' en *eb™ik Wacht U voor namaak. Vih n*™ MESMAN? i^kJLÏÏKT C& KTO°Ta?d°^BER; SCHOUTEN Co., AN8INGH Sekarwoude A. SWAGER en P. HOFF Rr'Jv* .^-l0 G' J°NGEJANNoord De ondergeteekende maakt bij deze bekend dat te Stom- petoien een F I L A A L is opgericht van de „N.V Landbouwhuis" te Alk maar en dat tot vertegenwoordiger is aangesteld I)e N.V. Landbouw huig, K. SfHOONE, Directeur. BISNENLANDSCHE LEVENSVERZEKERING.M.al chappij - ACHTERSTRAAT B 21. - Naast VROOM fn DREE8MANN. - EERSTE KLAS _Accurate regeling - Degelijke garantie. Te bevragen bij A. G. IVN oOESTERD, Toussaintstr. 9. - - -A. X^xï^Z^G|LU^li3 O H-EN^!E TROUWEN, is~ H. JANSEN.Telefoon*4i7 -M-"a«bsSI"r"' V°" 8te6aenbrug' LANGS DE ZAAN. Van AMSTERDAM 6.30 - 8 Vraagt Prijscouranten 12 2 30 4 6 9 30 11.30 2.15 7.30 uur. 4 6 7.30 uur. uur. uur. ou li.uu 2.15 4 6 7.3C an Zaandam naar Haarlem 8.15 - |lO 15[-12.15 - |2]l| - 4.15 - lëlö] -1815 Van Haarlem naar Zaandam 10 15 - [msj - 2.15 - JTTÏÏ) - 6.15 -18151 - \Tö~ Alleen op !-■. 16, 17 Mei eu voorts ierteren Zonrtag. N.B De Salonbootea 6 30 ea 215 uur van Amsterdam met MPa5I^i--U'Ur^^6r."U^AV.0n'|g. y Alkmaar s-GRAVENHAGE Een ieder die prijs stelt op zijn middagmaal BOUW» .dan .ne,r8ens anders dan uit „DE LAND BOUW dan is hij verzekerd dat hij het zuivere S?,rijsn 6t kdjgt V°0r dCn concurreeren- 38 cent de 5 ons, 36 cent de 5 pond, 34 cent de 10 pond, en natuurlijk ook met cadeaux Zaterdags. Aanbevelend, op N.V. Stoombootdienst van 99 «tuk; Gsve oude MEIKAAS TooO? p„ sfnkeIaÏmprVSVq'r^T EDAMCMER KAAS 75 «t. par LEIDSCHE KAAS 25 et. de 5 ons 'BaetJ BGTFiFmo ¥r dn a *W*,r 9 ct per 'tuk 0UDE d. 6 ,N.,o„,b»to g„St); H.e.ijj'fco alukj^ KOEBOOK^ILEESCH reuzen-O «deirwVdTtoe^ Zaterdags op iedere 50 ct. en hooger een gwsden Zaterdag» zgn inkoPpef te doel* nWDELA^nROTTW»'dVr#m Tdt "u !fder in zi>a eigen beUn* Mn- concurreer eQ dit /teek ten Tordel\^Bp°«bll' yolv.tteT8EpTEMBERKAAS f 1,40 per .tuk. gae OUDE MEIKAAa 3i/2 p. zwaar f 1 25 ner stuk V»I vet t f SJ O N GE IIasT ffhek fl'10P' 8tuk- Tevens is i e Bonte Koe het beste adres voor Comestibles en fijne vleeichwaren, DE „BONTE KOE". Door een proef te nemen met zal men overtuigd zyn dat de kwaliteit evengoed is als alle andere soorten eu merken. Door het besparen van bussen en luxe verpakkingen kunnen wij tegen inlevering der bonnen dege lijke kuishoudelyke artikelen cadeau geven.Thans nu Cacao een volksdrank is eu meer en meer wordt gebruikt, is Geiden Cacao het aangewezen merk om het verbruik aan te wakkeren door haar cadeau-stelsel. Prijzen vanaf f 75. Tel. 243.Alkmaar. De grootste keu e In lage prijzen. Eigen passepartout en lijsten-f br ek VOOR PncpunmiT o Apotheker-Scheikundige. RIISEVOORT A 3. Telefoon no. 5 HOUTT1L ALKMAAR de nieuwste soorten I Rofme beoxe l^e prgeen. I soliditeit toenemend debiet waarborgt de YOOR HET LEVEREN VAN - is - FNIDSEN C 71. Banketbakker en Kok. Telef. 74. Druk N.V. voorh. Hernia. Cotter Zoon, Alkmaar. I f* Diplom* H. T. Y, - GEESTERSINGEL E 32, bavealt aan t0t het geven PIANO-ONDERWIJS. sliep «lecht en had geen eetlu.t nw M w 1v blosd»rmoBdo en ienuwa«hti*heid, gevoelt zij ziek veel beterde eetlmt ia terurreWa T"? 8?mge flsM,k#n SANGUINOSE wodat zij bepaald met de SANGUINOSE wenfeht door Te gMn?P 7erkw,kkend« pijn, xenuwsehtigheid, gebrek aan eetlust *n kra«kf8 g e S?v«>'gen van bespeureu. Hoofd- moedeloosheid, kortom, sIJe verachijnselTi vsiT bloêdarm11 f06*®18' «I'Pelooaheid, lu.telo.aheid, SANGUINOSE met vrucht be.tredenT™» b,osd™eds ea "«nuwzwakt» worden door dé m i i VAN DulM Co.. Dfln TTniw en LUITINGWinkel Wed. J. BUTTER - Sto-nnT TunV' PLOEG; Zuidicharwoude Ptóuio*na H DEN ENGELSFN ri„,iw i rr HOS; Avenhorn A.BELS Arna R. PLOEGER; Warmenhuixen P. BAKKUM PASTOOlf1' J' TIMMEEMAN>' St. Paneras Voor peraonen uit den faUsenljj ken atand, die daar- zhh' éen 0?8r en fi,ji kpbben' be«t»8t de gelegenheid kil„ T>men ™^ciDg te vormen doof, onder kwame leiding, op kooge provisie, eventueel met toelage, voor eeae bakende en coulante ts werken gebI®k6° Ke»«klk"ieid wordt de mogelijkheid ge- ïckfn.it f I" 6D b,Ü7en<ie politie bg die Miut- ackappp ever te gaan. v J'i™ brieven met uitvoerige inlichtingen worden g wacht onder Letter A 154, Bureau van dit Blad. Hoo?dTa^nTFn7dSenS63.°ld"a W"im' prfi«n. Voofl^ ,ïg2»T Ohm stede t. t. 99 19 Aanbevelend, „D E LANDBOUW', Alkmaar. redres, PIaNO THEORIE, öiploma M. O N T V Spreekur.u DONDERDAG en VRT.TD A ft van 1 2 Vo vette ROOMKAASJES 2 po .d zWaar f O 70 o tuk Volvef e GOUDA KAaS 50 et. de 5 l, 1 P k Eerste kwaliteit oude LFIDSCHE KAAS .i -q„ k KOOPT U Bij Aanbevelend, IV Onderzoek van voeding- en genetmiddil-n, teek- nuche stoffen, patholojisch-ckemüch onderzoek. Voor g^-gelde contróle zeer billjjk tarief.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4