STADSNIEUWS. Laatste berlctiten. volgens werden de beraadslagingen voortgezet over het wetsontwerp houdende bepalingen tegen het ge bruik van trekhonden. Daar eenige wijzigingen in het ontwerp werden gebracht, werd de eindstemming uit gesteld. Zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen het wetsontwerp tot wering van den Amerikaanschen kruisbessenbouw, evenals dat tot verhooging van hoofdstuk I voor 1909 (stallen op het Loo)tot bepa ling der som tot goedmaking van de kosten van het regentschap en tot naturalisatie van A. M. Kessels, wed.-van M. JA. Roncken en 57 anderen. Aan'do orde was daarna het wetsontwerp tot over brenging bij de provincie Groningen van het beheer en de exploitatie van de haven en de havenwerken en van het onderhoud van het havenemplacement te Delftzijl, dat eveneens zonder stemming werd aange nomen. Nog werden aangenomen het wetsontwerp tot ont eigening in de gemeente Dreumel, voor de vrijmaking van het verkeer op den weg over den Vorensehe dam en de Dreumelsche straat onder genoemde gemeente; het wetsontwerp tot verhooging van Hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 1910 (jaarwedden directeuren en commiezen bij de posterijen en telegrafie) en con clusie van het verslag der commissie omtrent het ver drag op 28 Juli 1908 te Berlijn tusschen Nederland en Duitschland gesloten, betreffende den aanleg van een ■spoorweg CoevordenNeuenhaus. De vergadering werd daarna verdaagd tot heden morgen 11 uur. dermalsen, bij gelegenheid van zijne installatie feeste- j aan de belangen der gemeente, die hun na aan het inlr fn nn+tror»n>nri U 1, 1_"l_ j.x .1 11 MINISTER VAN JUSTITIE. Men seint uit 's-Gravenhage aan De Tijd, d.d. dezer Het ministerschap van Justitie is aangeboden aan den heer mr. E. R. II. Regout, Tweede Kamerlid voor Helmond, die hedenavond uit Brussel, waar hij ver toeft voor Tentoonstellingsbelangen, te 's-Gravenhage wordt verwacht. -• !üi De oud-minister Loeff, andermaal uitgenoodigd, bedankte definitief om gezondheidsredenen. HUWELIJKEN VAN OFFICIEREN. Naar Het Vad. verneemt, is aan het departement van Oorlog en Marine een regeling in bewerking, waardoor voor officieren wordt afgeschaft de verplich ting om voor het aangaan van een huwelijk verlof te vragen aan den betrokken minister. OCTROOIWET. Allans is bij de Tweede Kamer ingekomen de Memo rie van Antwoord der regeering nopens de aanhangige regeling van het Octrooirecht voor uitvindingen. Naar aanleiding van in het VoorloDpig Verslag ge dane vragen merkt de regeering o.a. op, dat omtrent do regeling van het auteursrecht op litteraire produc ten en op werken van beeldende kunst, en toetreding in verband daarmede tot de Berner-Conventie de voor nemens der regeering reeds voldoende bekend zijn, en dat zij voornemens is ook de regeling- van, het recht op modellen en teekeningen van industrieelen aard en van het recht op den handelsnaam ter hand te nemen, wat eerstgenoemd onderwerp betreft in aansluiting aan de regeling van het octrooirecht. Bij de Memorie van Antwoord is een gewijzigd wets ontwerp gevoegd, waarin tegemoet gekomen wordt aan eenige opmerkingen, in het Voorloopig Verslag gemaakt. ÖEMKJiül) NIEUWS. DOOR DEN TREIN GEGREPEN. Voor den sneltrein die gisteren om 11.12 uit Hoorn naar Alkmaar vertrok waren de spoorwegbongcl: den straatweg te Berkhout niet gesloten. Een paard en wagen daar juist overstekende werd door den trein gegrepen, met het gevolg, dat het paard werd gedood en de wagen geheel werd verbrijzeld. De voerman kwam er wonder boven wonder met een niet ernstige verwonding af. Ook de wachteres werd licht gewond. Nader meldt men ons betreffende het spoorwegon geluk aan den overweg te Berkhout het volgende: Hoewel men aan het station te Hoorn zegt, het vereisehte signaal tot het sluiten der boomen te heb ben gegeven, voordat de trein om 11.12 uit Hoorn vertrok, beweert de. spoorwegwachteres, dat het signaal door haar eerst werd vernomen, toen de trein reeds vlak bij den overweg was en dien ze door een daar aanwezige bocht niet had zien aankomen. Ze stond buiten en had een 5 minuten te voren de boomen bediend voor den 11.08 in Hoorn uit Alkmaar komenden trein. liet paard, door den trein gegrepen en gedood, werd in het wachthuisje geslingerd, waardoor de wachteres aan arm en been werd gewond. Het huisje zelf werd belangrijk beschadigd. De wagen is, gelijk we meld- oen geheel verbrijzeld, terwijl de voerman, de heer I Stapel Sz. van Berkhout, als door een wonder, zoo goed als ongedeerd bleef. Van het gebeurde is zoowel door de Rijkspolitie als door den commissaris van politie te Hoorn proces-ver- baal opgemaakt. PEARY TE AMSTERDAM. Het bestuur van het Kon. Ned1. Aardrijkskundig Ge nootschap stelt pogingen in het werk om den Noord pool reiziger Peary te bewegen te Amsterdam als spre ker op te treden. UIT St. PANCRAS. De afdecling- St. Pancras van het „Witte Kruis" heeft Dinsdagavond in het lokaal van Jn. Ruijs een algemeene ledenvergadering gehouden onder voorzit terschap van den heer E. Smit. Het jaarverslag van den secretaris, den heer T. En- ge en liet verslag van den afgevaardigde, den heer van Pienbroek, werden niet dank ontvangen. De rekening van den penningmeester, "den heer iv. V isser, welke vooraf was onderzocht door de heeren Verweel en Ia. Plok, werd door deze heeren geheel in oide bevonden. Zij sluit met een uitgave van 326.31, waartegenover een ontvangst van 309.50 staat, zoodat er een nadeelig saldo is van 16.81. De begrooting voor 1910 werd vastgesteld met een cijfer m ontvangst en uitgaaf groot 256.65. Als leden van het bestuur moesten aftreden de hee ren Jn. Booij en Jn. Oud, die beiden niet herkiesbaar waren. Bij stemming bleken bij eerste stemming ver kozen te zijn de heeren Jn. Verweel en Jb. Madderom. Als afgevaardigde voor de buitengewone algemeene vergadering, op 17 Mei a.s werd bij acclamatie be noemd de heer T. Engel. Door den heer D. Gerritsen werd ter sprake gebracht bet toetreden van nieuwe leden en de regeling van de contributie werd hiermede in verband gebracht. Na verschillende besprekingen werd de wenschelijk- '"tgesproken, dat dit een punt van behandeling zou worden, voor de eerstkomende algemeene leden vergadering. Hierna sluiting door den voorzitter. UIT EGMOND AAN ZEE. DE INTOCHT EN INSTALLATIE VAN DEN BURGEMEESTER. De vereenigiiig ter bevordering van het Vreemde lingenverkeer had het initiatief genomen, om den nieuwen Burgemeester dezer Gemeente, den heer J. t. Eijrna, tot dusver secretaris der Gemeente Gel- lijk te ontvangen. Hoewel de witschuimende golven der zee, de woest drijvende wolken en de onstuimig loeiende wind gis termiddag de vrees deden opkomen, dat het slechte weer het welslagen van die feestelijkheden zou belet ten, toch was het gisteren reeds druk in het dorp. Men zag dames met bloemen loopen en mannen met het oprichten der eerepoorten bezig, hier werden ver sieringen aan de woningen aangebracht, daar in huis de noodige werkzaamheden, aan een goede feestvie ring verbonden, geregeld. Kortom,' Egmond aan Zee maakte zich gereed feest te vieren zooals het in lange jaren niet gedaan had. Gelukkig werden zij die hedenmorgen bij hun vroeg ontwaken naar de lucht keken in hun verwachting verre overtroffenhet weer was best en het bleef best. Het uitvoerige programma, bij de samenstelling waarvan het Dagelijksch Bestuur wel het reuzenaan- deel verrichtte, werd geopend) omstreeks half elf. Toen haalden de heeren Van Vlijmen, voorzitter; Tijsma, penningmeester en la Rooij, secretaris der feestcom missie het nieuwe Hoofd der gemeente van de woning zijner schoonmoeder, mevr. de wed. BoekeOort te Alkmaar af. Na een zeer kort oponthoud werd naar de Gemeen te gereden. Daar aangekomen werd ZijnEdelAchtba re begroet door een stoet gevormd uit 2 voorrijders, de muziek van Gebroeders Dekker van Broek op Lan- gendijk, de Koninklijke Scherpschuttersvereeniging onder commando van den tweeden commandant, den heer Jonker, de Zangvereeniging „Zang en Vriend schap", de Christelijke Zangvereeniging „de Lof- stem" en de politie. Nadat de fanfares van de muziek' waren geëindigd, zong de zangvereeniging „Zang en Vriendschap" de Welkomstgroet, waarna de voorzitter der feestcommis sie, de heer Van Vlijmen naar voren trad, die den burgemeester en diens echtgenoote in zeer hartelijke bewoordingen tosprak. Hij wees op den algemeenen vlaggetooi en de groote belangstelling van de burgerij, welke spreken van een „blijde incomste." Hij hoopte dat de nieuwe burgemeester langen tijd werkzaam zal mogen zijn ten bate van Egmond aan Zee, ter eere van zich zelf, dat mevrouw Eijma haar man in moeie- lijke tijden ter zijde zou kunnen staan en dat het ver- blijf in deze gemeente voor beiden steeds aangenaam zou zijn. De jongejuffrouw S. Bult overhandigde mevrouw Eijma een fraai bouquet. Dj. Bremer «prak aio Voorzitter der Christelijke Zangvereeniging „da LsfoUm" de ho»p uit, dat Z.EdölAehib. al het goade, rsine en edaie in daza gemeente zou bevorderen en dat Goda zegen op zijn arbaid zou rusten. De Lafstem zong den „Heilgroet." D»« Burgemeester zeide dat het hem een behoefte ®ea enkel woord te zeggen, Hg wai verlegen met de verrassing, die hem bg zgnen intocht in deze gemeente werd bereid. Da voorzitter der feestcommissie heeft, zeide epr mijne vrouw en mg zoo hartelijk toegesproken, de beide zangvereenigiDgen hebben ona zoo blijde t( zongeD, het publiek toont zooveel belangstelling, d*t het welkom o ua diep getroffen heeft. Ik zeg u daarvoor, ook namena mijne vrouw, dan ook onzen hartelijker* dank. Thans zette de stoet zich weer in beweging tot aan de Prins^ Hendrik Stichting, waar door de verpleegden een fraaie eerepoort was opgericht. De Heer van Hall, Directeur, h-elt* den Burgemeer- ter namena de verpleegden welkom in de Gsmesnte, en bood namens de verpleegden het symbool der oude zseiieden in den vorm van een bloemstuk aan, het w*« de jongejuffrouw Folmiaa Schippers, die h*t bloem stuk in den vorm van een scheepje overhandigde. De Burgemeester bedankte voer deze hulde. De oude stoere mannen ontblootten hun hoofden en hieven een hiep hiep hoera, leve de burgemeesteraan; en zongen een gelegenheidsgedicht door den dichter der stichting Piettersen, oud-stuurman, vervaardigd, en waarvan het eerste couplet aldus luidde: Wij oude zeelui, maar vol moed hoezeel Driewerf hoeraals welkomstgroet Hoezee Aan t Achtbaar Hoofd van Egmond Zee; Wij wenschen hem een goede reê. Hoezee, hoezee, hoezee! Hoezee, hoezee, hoezee! De stoet ging verder langs Schinkelstraat, Toren straat, Zuiderstraat, Pompplein, Voorstraat, Noorder straat, Gasthuisstraat, Voorstraat tot aan het keurig versierde raadhuis, waar ZEd. Achtb. in een plechtige zitting zou worden geïnstalleerd. Nadat deze vergadering- door den locoburgemeester, den heer Van Hall was geopend, de kennisgeving van de benoeming en de eedsaflegging waren voorgelezen, eri de nieuwe Burgemeester door het oudste en het jongste raadslid was binnengeleid, sprak de voorzitter het volgende: Mijnheer Ejjma. Ik acht het voor mij een groote eer 11 in deze zitting- van den Gemeenteraad het wel kom te kunnen toeroepen als burgemeester dezer Ge meente, en het zij mij vergund' daarbij eenige woorden tot U te richten, nu liet gewichtige oogenblik is geko men, dat g-ij IJ bereid hebt verklaard, en gereedstaat liet liooge ambt te aanvaarden, tot welks vervulling TI. M. onze geëerbiedigde Koningin U geroepen heeft. Uit de aanvaarding van die taak blijkt reeds, dat gij met het heilig voornemen bezield! zijt, om werkzaam te zijn tot bevordering van den bloei der ware belan gen van deze g-emeente. Deze taak is voorzeker niet gemakkelijk, omdat gij vele bezwaren zult ontmoeten, omdat, ik mag het niet verhelen, ook vele teleurstel lingen uw deel zullen zijn, doch met jeudige werk kracht, met vasten wil en helder inzicht kan het niet uitblijven, of gij zult die bezwaren' weten te overwin nen die teleurstellingen weten te boven te komen. Al wil ik niet terug treden in het verleden, het is u niet onbekend in welke, moeielijke omstandigheden de gemeente verkeert. Het Vaderlandsche devies „Eendracht maakt macht" wordt door velen niet op zijn juiste waarde geschat en maar al te vaak zult u ervaren, hoe moeielijk het is voor dezulken om zaken van personen te onderschei den. aar eenigen mijner mederaadsleden en ik het onzen plicht als raadslid hebben geacht, om in de droe vige dagen die achter ons liggen, optetreden gelijk wij gedaan hebben, ook al is dit door hoogere autori- teiten onder invloeden, waarover ik nu niet wil uit weiden uitgelegd, op eene wijze die ons en vooral mij persoonlijk ten zeerste moest grieven. Mijnheer Eijma, wij geven u hier van deze plaats de plechtige verzekering, dat het gemeentebelang ons steeds en ons alles heilig is geweest. Uwe benoeming bracht voor de meerderheid de ver vulling van den lang- gekoesterden weiisch, dat Eg mond aan Zee zijn eigen burgemeester hebben zou. Een woord van dank zij hiervoor aan de Hooge Regee ring gebracht, aan onze Geëerbiedigde Koningin. Onze Gemeente, de in opkomst zijnde badplaats, i3 in een nauw keurslijf geregen, dat haar groei belet. Haar van dien knellenden band' te bevrijden, is het schoonste deel der taak die gij op uwe schouders hebt genomen. Zal dit mogelijk zijn, samenwerking is daartoe een eerste vereisehte, en wanneer u dan de stuwkracht wilt zijn en geen drang van derden behoeft, gaat Eg mond aan Zee een schoone toekomst tegemoet. U ziet hier een zevental mannen bijeen, die hoewel van verschillende omleiding, ieder voor zich de gelofte hebben afgelegd, om hunne beste krachten te wijden hart lig't, en wat dit zeggen wil heb ik, gedurende na genoeg 4 maanden kunnen ervaren. Dank zij hun me dewerking, en in het bizonder die van mijn mede-wet houder, den heer Conijn, dank ook de hulp van den heer van den Dussen, die zijn kennis en voorlichting gaf de vele malen, dat ik als leek in de gemeente-ad ministratie ze behoefde, heb ik de gemeentezaken kun nen behartigen zooals ik deed. Waar wethouders en raadsleden u aldus vrijmoedig tegentreden, vol hoop op de toekomst, hoop ik dat gij lange jaren werkzaam moogt blijven tot lieil van de gemeente en noodig u than§ uit den voorzitterszetel in te nemen. De burgemeester daarna het woord verkrijgende antwoordde daarop: De heer Eijma den voorzitterszetel innemende zeide: Geachte Heeren Wethouders. Leden van den Raad der Gemeente Egmond aai Zee. Door beslissing van H. M. onze geëerbiedigde Ko ningin ben ik tot Hoofd' uwer Gemeente geroepen. Het is daarom thans voor mij een zeer gewichtig oogen blik. De beschikking van Hare Majesteit wordt door mij hoog gewaardeerd en ik zeg Haar daarvoor dan ook mijn hartelijksten dank. Toen men mij nu een maand geleden in mijne vori ge woonplaats gelukwenschte noemde men mij reeds burgervader. Ik kom hier in Egmond aan Zee als burgervader in eene nieuwe woning, zal ik in die woning veel goeds en geriefelijks aantreffen? Ik hoop het en ben daar van ook overtuigd, ofschoon ik ook tegelijkertijd moet erkennen dat er in die woning nog veel kan worden verbeterd denken wij maar aan de watervoorziening en ik hoop dat wij door flinke samenwerking er spoedig in zullen mog-en slagen in deze gemeente een waterleiding te krijgen die niet alleen noodig is voor ons zelf maar ook voor de badgasten. En dan vraag ik zijn er genoeg- meubelen en is er genoeg ruimte? Maar iets mocht mankeeren, daar hopen wij het noodige te kunnen krijgen daar en wanneer het noo dig is. [J mijnheer de wethouder hebt mij zooeven toege sproken, daarbij den wensch uitende, dat mijn voorne men zou zijn te mogen werken in' het belang der Ge meente. Ik geef u die heilige verzekering, mijne hee ren en herhaal hetgeen mijne vrouw zooeven zeide: wanneer men hier zou komen zonder goede voorne mens, de hartelijke, allerhartelijkste ontvangst zouden ze in je doen geboren worden; doch dit behoefde niet gezegd te worden, die voornemens bezielden me reeds. Ik kom hier in voor mij vreemde toestanden en vreemde omstandigheden, ik hoop deze alle spoedig te leeren kennen en door uwe inlichtingen en door uwe medewerking. Ik hoop dat die inlichtingen mij in den beginne zul len worden verstrekt-en dat de medewerking mij nooit zal worden onthouden. Ik hoop dat het echte Ilollandsche spreekwoord „Eendracht maakt macht" het kenmerk zal zijn van onze handelingen en beraadslagingen en dat wij zoo doende onder eendrachtelijke samenwerking mogen werken in het belang der Gemeente Egmond aan Zee. Hiermede mijne Heeren aanvaard ik het voorzitter schap dezer Gemeente. De heer Van Hall 'zeide daarop dat het hem en den anderen wethouder aangenaam zou zijn ter bekrach tiging van deze wederkeerige goede wenschen nog eens de hand te drukken, waaraan werd voldaan. Bij de rondvraag vroeg de heer Swaan of het hem veroorloofd was te zeggen dat het ook hem genoegen deed dat de heer Eijma benoemd werd tot Hoofd dezer Gemeente. Wij vertrouwen echter, zeide spr., dat u vertegen woordigende een koninklijke macht rekening zult wil len houden met de Hoogere Macht die daarboven is gesteld, omdat begrepen moet worden dat de grootste moeielijkheden kunnen worden opgelost door die God delijke Macht en dat de grootste vreugde ligt in de erkenning van de vreeze des Heeren. Niet twijfelende of U zult dit willen beseffen hopen wij dat u niet alleen een open oog en een open hart zult hebben voor de behartiging van de stoffelijke en maatschappelijke belangen, maar ook niet minder voor de zedelijke belangen der ingezetenen dezer Gemeente. De voorzitter bedankte voor deze woorden en merkte op dat hij vergeten had den ambtenaar ter secretarie, den heer van der Dussen te verzoeken on zijne medewerking en hij hoopte dat eene vriendschap pelijke samenwerking de verwezenlijking van zijr voornemen zou bevorderen. Ook den lieer van Hall dankte de voorzitter nog voor de waarneming- van het burgemeesterschap gedurende d'en tijd dat de gemeente zonder Hoofd was geweest. De druk bezochte vergadering werd daarna gesloten. Na de installatie had1 er een receptie plaats ten ra-ad huize van 1 tot 2 uur voor autoriteiten en ambte- naren, van 2 tot 3 voor particulieren. Van beide ge legenheden werd druk gebruik gemaakt en algemeen maakte de welwillende burgemeester en zijne vriende lijke echtgenoote een hoogst aangenamen indruk. Wordt vervolgd. TEGEN BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Het hoofdbestuur van de Noordhollandsche Veree- nig'ing het Witte Kruis heeft tot de Tweede Kamer een adres gericht met eenige beschouwingen naar aan leiding van het ontwerp van wet tot nadere wijziging en aanvulling van de Wet van 4 December 1872, tot voorziening tegen besmettelijke ziekten. Op grond van die beschouwingen richt het hoofdbe- stuur zich tot de Kamer met het ernstig verzoek, aan het ontwerp van wet haar goedkeuring niet te verlee- nen. Subsidiair, het ontwerp zoodanig- te wijzigen, dat: lo. ook tijdelijke onttrekking aan het gebruik van woningen,vaartuigen en voorwerpen mogelijk worde, met regeling der schadevergoeding aan belanghebben den; 2. eene restitutie van Rijkswege van 50 pCt., als in het ontwerp voorgesteld, ook worde gegeven bij geval len van ontsmetting bij andere ziekten dan die in art. 1 der wet genoemd; 3o. de vereenigingen bedoeld in art. 5c, ten op zichte der vergoeding van kosten, op gelijken voet worden behandeld als de gemeenten. VtsSCHERIJ. De Commissaris der Koningin in Noord-Holland brengt ter kennis dat de visscherij in de provincie Noord-Holland weder zal worden geopend den eersten Juni 1910 met zonsopgang, met uitzondering van die op den schubloozen en den gedeeltelijk geschubden edelkarper van een mindere lengte dan van 45 centi meters, gemeten van de. punt van den snuit tot het uiteinde van den staart. KORTE BERICHTEN. Door de politie te Apeldoorn, zgn ten huize ran een bewoner aan den Wormenschen weg>, huishoude lijke gosder6n in beslag genomen, afkomstig van een te 's-Gravenhage gap leegden diefstal In Friesland ziet men thans overal gebeuren, wat anders alléén in het late n»jaar geschiedt, n.l. stal- voeren. De weilanden worden gemaaid en het gras wordt op stal aan het vee toegediend. Het weer is nog te koud om het melkvee in de weide te laten. Men is in den Haag van gemeentewege begon nen met werkzzamheden ter voorbereiding van de demping van een deel der hofvgver, teneinde een be slissing uit te lokken omtrent hst eigendomsresht. De Algemeene Potroonsvereeniging te Amster dam berichtte, dat zg, in overleg met de gecontras teerd» werkliaden-vereenigingen, hedencshtend de wer ken weder zal openstellen. Te Leckem is de bliksem geslagen op den Hai der van den toren. Hg sloeg oen stuk uit den toren muur, plantte zich voort op de telsfoon, vernielde in het postkantoor verschillende draden en beschadigde het telegraaftoestel, De voorloopige hechtenis van Ymke B. en P. R., verdacht schuldig te staan aan het vreeselgk misdrgf van de Nic. Witsenkade te Amsterdam, is deor de rechtbank weer met 30 dagen verlengd. De onbezoldigde rgksveldwashter-jschtopziener J. de M. te Heusden, is in het naburige E.'shout door een streoper verraderlijk in den rug aangevallen en door niet minder dan elf messteken en sneden verwond. Zijn toestand is ernstig. Van den dader, zekeren 8, een goeden bekende van politie en juztitie, heeft men nog niet het minste spoor kunnen ontdekken. Da jeugdige glasblazer A. B. uit Nieuw-Buinen, die naar de gevangenis te Assen is overg tbraeht, hoeft bekend den verdronken timmerman D. Ai sing, wiens lgk Zendag is opgehaald, feg een twist in het wster te hebben geworpen. Ia Ngmegen stelt men zich veel voor van den wedstrijd, die Zendsg door Quick aldaar tegen de H. V. V. uit den Haag gespeeld zal worden om het kam pioenschap van Nederland. Men verwacht een grooten toeloop van toeseheuwera en daar heeft Quick opge rekend. Ze heeft maatregelen getroffen, zoodat 20C0 menschen een goede zitplaats kunnen krggen. Ta Kerk—Driel heeft een jongeman, die twist met s'n moeder kreeg, haar in drift met een mes oen diepe wonde in het dg been toegebracht. Zg is por brancard naar het ziekenhuis gebraoht. De zoon, die in hechtenis was genomsn, is weer vrggolaten. Te Wageningen hebben een drietal werklieden- vereenigingsn een adres gericht aan den inspecteur van den Arbeid, met verzoek een onderzet k te willen instellen naar de veelvuldige ziektegevallen onder de lae rloeierskneehts, waaroehgnlgk een gevolg van hot vak, om ten dien aanzien maatregelen te nemen. Dinsdagavond omstreeks aoht uur, kwam een jonge man plotseling hot politie-posthuis Molstesg te Amsterdam binnenstormen en loste drie revolverscho ten op den grond. Hg werd door do aanwezige man schappen onmiddellijk gegrepen. Op advies van een arta, wsrd hjj daarna naar het Wilhelmina-gaathuis overgebracht. Door iemand, elders woonaehtig, is aangifte ge daan, dat hem op den Achterburgwal to Amsterdam twee bankbiljetten zgn ontrukt, door oen man, met wien hg op die gracht had staan praten. KORTE BERICHTEN. Een predikant in de provincie Utrecht, die noch getrouwd noch verloofd was en traktementsverhooging zou krijgen, kreeg van den kerkeraadi bericht, dat hij van heden afvoor elk kind, dat hij kreeg 25 per jaar toelage zou ontvangen. Het onderzoek naar den toestand der fundeering v.in het Koninklijk Paleis op den Dam te Amsterdam is afgeloopen. De fundamenten werden nog geheel gaaf bevonden. Volg-ens het oordeel der deskundigen zijn zij van dien aard, dat zij liet- gebouw nog wel een vijfhonderd jaar dragen kunnen. In Februari 1908 nam een jongen in Amsterdam een kistje met effecten weg van een kar, waarmede hij het met andere goederen zou vervoeren. Het werd evenwel niet teruggevonden. Dezer dagen werden bij de Twentsche Bank aldaar eenige coupons der gesto len loten aangeboden. Het gevolg was, dat de jongen en zijn vader zijn aangehouden. 't NUT. Wg berin noren nog even aan den Veordrsshten- ivond met teeneel, morgen in de Harmonie deor don heer en mevrouw Ternooy Af él voor het Departement Alkmaar van de Maatschappij tot Nut van 't Alge meen te geven, BEZOEK AAN DE AMBACHTSSCHOOL. Heden Word de Ambs cbtssckool bezichtigd door do leerlingen der hoogste klasse van Rgksnormaalsehool voor teekenleeraren te Amsterdam, onder begeleiding ?an den directeur, den heer W. B. G. Molkenboer en mkeie leeraren. VERBETERING. In het r»ads?srsl*g van gisteren is abusievelgk ge meld dat de heer Fortuin niet ter vergadering was. Da haer Fortuin is slechts iets later gekomen, maar voc-nde de vergadering wel bg. AGENDA DONDERDAG „Niouw Leven," repetitie, 8 uur, in de Unie. Anti Militairistenbond, afd. Alkmaar, ITuish. verg., 8 uur, Voorwaarts. VERLOTINGEN. Bij Kon. besluit van 30 April 1910 no. 65 werden goedgekeurd de verlotingen dit jaar te houden dooi de vereeniging tot het bevorderen van den bloei van de jaarlijksche paardenmarkten te Alkmaar en voor de afdeeling Alkmaar van de Ilollandsche Maatschap pij van Landbouw. TUINBOUWSCHOOL. Enkele bestuursleden van verschillende Tuinbouw- vereenigingen zijn werkzaam, om te komen tot een adres aan de regeering van de verschillende besturen, voor het oprichten van een Tuinbouwschool, voor Hol land's Noorderkwartier boven het IJ. Aan alle be sturen wordt eerdaags een circulaire verzonden, om een afgevaardigde te zenden naar een bijeenkomst welke 25 Mei a.s. zal worden gehouden in het café Central te Alkmaar. DE SOMMELSDIJK. ROTTERDAM, 12 Mei. Het verbrande schip Sommeelsdijk" is hden bij inschrijving verkocht den hoogs ten inschrijver der scheepsslooperij land" te Hendrik Idoambacht voor 84500. „de aan Hol- TELEGRAFISOH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen va* 12 Mei. Medegedeeld door n«c Koninklijk Nederlandsoh Meteorologiocn Instituut to De Bilt, OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 781.1 te Hernosand. De laagste stand van den baromeler 748.1 te Parijs. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 13 Mei.) Meest matige toenemende bewolking, mogelijk on- weersverschijnselen, zachter. Neerslag te Alkmaar, 12 Mei 1910, 2 m.M.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2