Schildersknechts Burger-Societeit. M o e H M m Vraagt Pesser's VEI KALFSVLEESCB. Drie nette Commensaals HEROPENING v|«l opnieuw gerestaureerden Groote Uitverkoop r en 2™ Pinksterdag, nam. 4'L unr, Oxford en Derby i By wielen. Reparatiën spoedig en billijk. W. NEÖERKÜORÜ - - ScMeiktrsst, Platen en Lijsten, De „Bonte Roe", NVa5? SS U ft if dB Solied Schoenwerk de Nederlanden 1845 Reclame-rijwielen vanaf f 50.- Wonlngmiatschapplj „Alkmaar". BUITENLANIÏT ADYERTENTIEN. gevraagd bij K, DE HEER, MEID-HUISHOUDSTER. fc\ö 4? F. F E I j E M, van de Er worden geen goederen op zicht gegeven, alles a contant. De korting is 25 °|0. Op Purmerender aardewerk 40 °|0. 's Morgens 9 nnr geopend. Gesloten tusschen half twee en 3 uur. 's Avonds 10 uur sluiten. levensverzekering! D. JANSEN. Café De Zwaluw, Oudegracht249. de Waard. Voor de Pinksterdagen Zeer fijn KREiWEBROÖD HOORNSCHE BROEDER SP0UWERS. JAC. BRUGMAN. Buitenbanden vanaf f 2.50. .T. K.OEMAKT, Kunsthandel aankomend KELLNER, PSÏSLOP 22. Telcf 205 ALKMAAR. Stalling voor Paarden en Automobielen. THEO BEBUHÖUT., WAÜ ÖEÜ HORST LamgesfrMai. PASSAGE. Voor wederverkoopers het biüijkste adres. Langestraat 87 Telefoon 174, AgnbevelendW. DE WAAL, Kaas- en Boterhandel «/a G e m e[n g d e Mededeelingen, f BALLOTAGE van NIEUWE LEDEN op ZATERDAG 14 MEI, 'savonds om 9 uur. Allen, die lid wenschen te wor- edn, kunnen zich aanmelden bij HET BESTUUR: Levering op Maat volgens elke Tai le Uitgebreide col lectie Gekleede Costumes Handschoenen, Kousen, Corsetteci J, H, WILLERS, Laat 65, Tel. No. 247. MB Prijzen: f 1.10, f 1.25, f 1.40, f 1.45, f 1.70, 1 2.—, f 2.50enz. O- Altijd voorhanden. Prima kwaliteit. Scherp concnrreerei de prijzen. Beleefd aanbevelend, ICa Vleeschhouwer, ZIJDAM 8. GEVRAAGD by nette mengchen zonder kinderen. Brieven onder letter E 154, bureau v*n dit blad. 99 ■f9 geheel verbouwd en ingericht voor Pension en Lunchroom, prima Keuken. Goede Consumptie en billfjke prijzen. Amstel PilsenerMer. Reeren Potverteerders groote reductie BRAND-- INBRAAK VERZEKERING j Ingang LUTTIK-OUDORP 54 en FNIDSEN 75, nabij de Hekelstraat. Het goedkoopste adres van alle soorten: GLAS, PORCELEIN, GALANTERIEëNHUISHOUDE LIJKE ARTIKELEN, enz. Tevens extra koopjes in NIKKELEN OLIE- en AZIJNSTELLEN, LEPELS, VORKEN, TftFEL-, BROOD- en DESSERTMESSEN, SCHAREN en andere Staalwaren voor Fabrieksprijs. Aanbevelend, PASSAGE, ingang Fnidsen en Luitik-Qudorp nabij de Appelsteeg. ENTRÉE VRIJ. - DANSEN 10 CENT. gevuld met Amandelpers, gebakken in zuivere natuurboter, onovertroffen in smaak vanaf f 0 75 tot f 1.50 Broodbakker, Lindelaan 61, Alkmaar. Prijzen vanaf f 75. Tel. 243. Alktnnar. Da grootste ken e in lage prijzen. Eigen passepartout en lijsten-fabr ek. TE HUUR tegen 1 juni: HUIS en ERF, Vogelenzang 4, 1208.— p. jaar. HUIS en ERF, Parkstraat 14, f220. Tegen 1 Augustus: HUIS en ERF, Parkstraat 13, t 240.p. jaar voor de Pinksterdagen een Tevens is de Bonte Koe het beste adres voor Comestibles en fijne vieeschwaren, AMSTBRDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET, Voor dam, O 1313, Alkmaar. Koers van Staatslaenmgen. 11 M«i 12 Mai NEDERLAND. pCt 3VS 5 5 5 4( 4 4 4 5 4 Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije T*b»k>le«ning Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hopa Consol 1906 1804 6e Fm. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Weetersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Ei.ira Sumatra Falembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjanf Grest Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car ft Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 41/g Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij.. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. n ii v pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Facific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 74% 97 108% 49% 95% 94% 87 87% 98% 87 93% 100% 98% 187% 188% 177% 12S 158% 591 234 380 70 96 608 470 51 250 94% 889% 411 539 254 20C% 149 172% 948 114 70% 82% 62 145 6% 19% 65% 12% 89% 83% 87% 201 111% 108 40% 29% 34% 66% 42% 43% 101% 26% 126% 182% 20% 44% 178 89% 74% 49 87 89% 98% 86% 100% 187% 177% 122.75 225 465 91 540 253% 201% 148 172 874* 115 70% 82% 61% 145% 6% 19% 65% 12% 89 83% HI1 Vie 109% 40% 28w/m 34% 66% 42 44 27 126% 182 20% 44% 178 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 107% 108% Gemeente-cred. 3 101% BELGIË. Antwerpen 1887 21 '9 96i% 95 V'., HONGARIJE. Theiss 4160% OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 176% RUSLAND 1864 5 450 ESf.-end.divid Koers van het geld. Prolongatie 51/2 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Bussen onver anderd. Tabakken stil. Oliewaarden in vaste stem ming. Culturen kalm. Mijnen vast. Amerika opende onregelmatig, het verloop was kalm en het slot prijs houdend In Engeland is in het Lager- en in het Hoo- gerhuis bijzondere hulde gebracht aan de nagedachte nis van den Koning. I)e minister-president de heer Asquith zeide o. m. van hem: „Wij hadden in hem een scheidsrechter rijp van er varing en rechtvaardig van aard, eeneerbiedige aan bidder van onze tradities, een waakzame bewaarder van onze grondwettelijke vrijheden. Over de Koningin-Moeder sprekende, gaf de heer Asquith blijken van diepe ontroering." Het parlement zal zich in de korte zomerzitting, be halve met de begrooting voornamelijk bezighouden met de verandering der voorgeschreven verklaring bij den eed des konings, teu einde daaruit te schrappen de hartelijke woorden „bijgeloof en afgoderij," welke tegen den katholieken eeredienst gericht zijn, en met het jaargeld van den koning dat tijdens Willem III werd vastgesteld op 700.000 pond sterling, tijdens George I op 800.000, tijdens George III op 900.000 (d.i. 10.800.000). Willem IV kreeg echter van het parle ment slechts 310.000 p. st„ koningin Victoria 385.000, Eduard eveneens. Trekt men hiervan allerlei noodza kelijke uitgaven af voor pensioenen, salarissen etc., dan blijft er 1.200.000 gulden over, waarover de koning de vrije 'beschikking heeft en dat is waarlijk niet te veel voor een monarch in het land van schatrijke grondbezitters. Koningin Alexandra heeft opdracht gegeven facsi mile's van haar eigenhandig geschreven brief aan de natie uit te geven. De opbrengst .van den verkoop zal voor liefdadige doeleinden worden besteed. In Rusland1 is op het station Joesowka (gou vernement Jekaterinoslow), terwijl de trein met den Doema-president Goetsjow er toefde, een ontploffing voorgekomen. Men vond1 bij onderzoek een dynamiet- patroon. Het geval wordt verder onderzocht. In Frank r ij k hoopt de regeering 9 millioen gulden meer uit de belasting op de tabak te halen. De rookers zijn verontwaardigd dat er op de prijzen van de toch al zwaar belaste tabak 40 a 50 procent gezet is. Het meest moeten de tabak, sigaren en sigaretten uit het buitenland het ontgelden. e 8 i is de afgevaardigde Buyl naar aan leiding van een botsing op een kiesvergadering uitge daagd door den minister van Koloniën, Eenkin. De ondergrond van dezen strijd vormen Buyls onthullin gen omtrent handelingen der clericalen en de kwestie "an de 30 millioen Kongo-schuld. In Turkjje ia gisteren in d» Kamer medegedeeld, dat de mogendheden op de verteogen dor Porte hebben geantwoord, dat er geenerlei wijziging in den status quo ia gebracht, doordat de Kretenzer wetgevende ver gadering den eed aan den Koning van Griekenland heeft afgelegd. ,,£f grootvizier verklaarde met nadruk, dat Kreta fciijft behooren tot Turkije. De Kretenzera zullen dus nog wat geduld moeten oefenen. Zij deen dat niet graag, en wat ket ergste 11 Griekenland is er natuurlijk ook bij betrokken. Ia militaire kringen in Turkije betoont men sedert lang reeds groote lust em aan Griekenland nu eens voor goed Turkpe's meerderkeid te laten gevoelen. TARARABOEM DIÉ. Op den leeftijd van 45 jaar is te Londen een zan geres overleden miss Lottie Collins, die het bekende lied van T&raraboem dié te Nieuw-York heeft ge maakt dat over de geheele wereld werd wordt gezongen. Z-j verdiende par week 3000 gulden. HET PROCES HOFRICHTER. Woensdag of Donderdag na Pinksteren zal het pro ces Hofricbter te Weenen beginnen. HENDRIKJE. Zoo heet een tooneelspel in drie bedrijven van Kort Frieiberger, een jonge Weener, dat te Ka&ei is op gevoerd en een periode uit het leven van Rembranat behandelt. Het moeten mooie verzen zjjn, maar er gaat geen dramatischs kracht vanuit. PASSIESPEL IN SNEEUW. Het passietooneel in Oberammergau was gisteren geheel met sneeuw bedekt en de duizenden bezoekers waren in pelsen en andere warme kleedingsstukken ge huld en velen hadden zelfs o wonderschoone maand Meiwarme waterkruiken bij zich. Sneeuw bedekte de palmen voor de poorten van Jeruzalem, nevels ont hulden de toppen der bergeix. De bezoekers tanden- klapperden. De spelers stonden ondanks de koude met half-ontbloote lichamen, beschermd door vellen. Diepen indruk maakte ook nu weer de intocht van Christus in Jeruzalem, die den winter in Mei geheel deed vergeten en de bezoekers uit alle landen in de gewenschte stemming bracht. In de pauzes hoorde men echter voortdurend voetgetrappel, niet als teeke nen van ongeduld, maar als toegepast middel om warm te worden. MARKTBERICHTEN. SCHAGEN, 12 Mei. Aangevoerd 8 paarden f 80 a 180, 0 stieren en osaen f —0 a f 0, 20 stieren f 140 a 275, duiven f 0 a 0, 130 gelde- koeien f 120 a 220, 5i vette id. f 170 a 300, 100 kalfkoeien f 160 a 290.45 vaarzen f 70 a f 100 100 nuchtere kalveren f 7 a 24, rammen f a magere schapen f a—vette ia. f a 330 overh. f 18.32,50, 420 lammeren f 8 15,10 bokken en geiten f 0.50 a 9,15 magere var kens f 17 a 20, 56 vette id. per Kg, 54 a 58 ct., 70 biggen f 13 a 19,konijnen f 0.— a 20 kippen f 0.50 a 1.50, 0 zwanen, 900 Kg. boter f 1.10 a 1.20 5000 kipeieren f 2,75 a 3.25, 1000Eendend f3 75, veulens f a eenden a et., g raz- kalveren f a BR. OP LANGEND. 11 Mei. Bloemk. 2e f-.— renzsn id. f a 0, roede f 2.00 a 7.gele f 0. a f 0.witte f 1.a 3 30, uien f 2.a 2.40. HOORN, 11 Msi. Kleine kaas f 32.commissie f 31,50, middelbare f 30.50. Fabriekskaas f 30,50. Aangevoerd 130 stapels, wegende 52626 K.G. Handel vlug. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 11—12 Mei. Frans van Twisk en Hermina Bonset. AdriaDus van de Pel en Grietje Fr*ij. Jacob Smit en Leuiss Allegond» Grfida- nus Pieter Schouw en Baukja Hen drik* Vonk. Coined ia Vriesman en Aatje Koeman. Getrouwd: JAC. JOH. SIEZEN «n TRIJNTJE KRIST, die, mede namens wsdsrzijieche familie, hunnen dank betuigen voor de belangstelling, bij hun huwelgk on dervonden. Amsterdam, 12 Mei 191Q. Getrouwd: JACOB SMIT Pz. en LOUISA A GREIDANUS, die, mede namens wederzij dsche familie, hunnen har- telijksa dank betuigen vaer de vele blijken van be langstelling, bij hun huweljjk ondervonden. Alkmaar, 12 Msi 1910. Voor de v»!e bewijzen van deelneming, ontvangen gedurende de ziekte en overlijden van onsen geliefden Échïgsnoot, Vsder, Behuwd- en Grootvader, H. J. H. VAN ELST, betuigen wij onzen oprechten dank. Wed. H. VAN ELST en kinderen. Alkmaar, Mai 1910. Bij vor.nia der Arrondissements Rechtbank te Alk maar, van den 23 December 1909. is het huwelijk bestaande tussefeen JACOB MARTEYN, Bootsman bij ie Koninklijke Nederlandsehe Marine, wonende te Holder, en DINGENA CORNELIA ROODZANT, aldaar, door echtscheiding ontbonden verklaard. De Procureur d«* eischerg, P. A, OFFERS. Kantoor: Ged. Nieuwestoot 46. EOTERSTRAVT, ALKMAAR. Een BURGERMEISJE, PO,, m.b. 1. biedt zich aaa als MEtDHUISHOUDSTER in KLEIN GEZIN. Er zal mrer op goede beiandsling gelet wsrdi n <1 n op hoog salaris. Brieven onder l-Her G 154, bureau *an dit blsd. D. VISSER, Voorzitter. K MOLENAAR, vice-Voorzitter, F. RIKE, Penningmeester. J. OTTER, n I. BAKKER. Oommiuarme*. R. B MAMMEN, Secretaris. h SIGARENFABRIEK „DE CONCURRENT." KOOLTUIN 7, TELEFOON 279. K OOFT U Bij F DEN HAAG (vraoger Zutphen) DlrtcUo HENNY. KAPITAALf 4.000.000 00 RESERVEFONDS ruim IJJ74.000.00 liiit voor don Dans. BELEEFD AANBEVELEND, Aanbevelend, Ta b9»r»K<>a ten kiutora der Veanootscfeap, Luttik- Oudorp C 12; geopead 10—1 ea 4—7 uur. eenigszina feekaud met Rsatauraat. Zich te vervaegan Zzterisgmidü.g Pümian „Sportrust", Bergen (N.-H.) Volystta 8EPTEMBEEKAAS f 1,40 per etuk. Fijae OUDE MEIKAAS 3i/2 p. zwaar f 1,25 per *!uh. Prachtige OUDE KAAS met klein gebrek f 1 10 p stak. V.Jvette JONGE KAAS, 4 pond zwaar, f 1,40 p. *tuk. Volvette JONGE KAAS m. k). ge%,, 4 p., f 1,10 p. stuk. Voteette BOOMKAASJES, 2 pood zwaar, f 0,70 p, etuk. Volvette GOUDA KAAS 50 ct. de 5 ocs. Eerste kwallfei eud;i LEID8CHE KAAS 40 ct. de 5 ont. Prima GRA8EOOMBOTER 75 ct. ds 5 onu. KARNEMELK met GORT yo^r het gebruik gened, 10 ct. de ftesch. tegen scherp concurraerende prgzen. Aanbevolen woidt het prima ROQKVLEESCH 15 et. per enz. DE „3QNTE KOE".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3