DE RENTE-CASSA. Weet-n-het-al „DE LANDBOUW". Golden Thee TELEFOON 498 Singer-Maalschappij C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Bouwterrein FÏrmaJ.KUYPER&ZONEN, Zaadmarkt 66, Alkmaar. een in alle opzichten ©or treffeliffc ft if wiel* SINGER. EHCELSCHEHEEREB-iiDAMESKLEEDIHCMAKERIJ.» IEDEREEN ZAL MOETEN BEKENNEN, MEN LOOPE Dit kost niets. WONING-BUREAU Drinkt Ge zult ze en Bussen v.af f 1.50 tot 18 et. (Daalders kwaliteit), vinden dan die van anderen. Juweelen, Bloedkoralen Kettingen, Goud en Zilver, O. KZjITSIE9 - BOTERSTRAAT No. 18. -: Stoombootdienst „ALKKAAS PACKET" :- I) koopt in NETTEH's Schoemnagazijn, - Langestraat. Waarschuwing Waarschuwing Wacht u voor namaak. Wacht u voor namaak. DAGELIJKS VERSCH: G. W. VAN DER VEEN, Dat sommige menseken zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde AIjHLMAAR. Miewt 28 REPARATIE-INRICHTING. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Zaadmarkt 79, Alkmaar. Om te koo|)@ffif v®t*lcoopen of verruilen van VertegenwoordigerJa KOEM&IA, Telef. 243, Alkmaar. o BEZOEK jöjBJ De allernieuwste stoffen voorradig. O O O O O O O o O O O O O O O dat lig of zij, die de kruiden van JACOlLi MARIA WORTEL- BOER van Oude-Pekela gebruikt heeft, baat lieeft gevonden. Het is geen leugen, bluf of bedrog. Vraagt het gerust aan de genen, die ze gebruikt hebben. Slechts 30 Cent per pakje. hos; p' s™KMANlmt""> Salonboot met glasbeschutting aan dek. TE HUUR gevraagd HEERENHUIS Goudmagazijn van P. OUDES, Voor ieder mensch die rekening houdt met zijn Beurs. Het oudste en soliedste adres. Voor f 2.75 een paar RUNDLEDEREN HEEREN" RIJGBOTT1NES, dubbel met de hand gepind- Voor f4.50 prima CHROOM HEEREN-BOTTINES- Voor f3.75 prima CHROOM DAMES-KNOOP-en RIJGLAARZEN. Elk paar gegarandeerd. Een ieder die prijs stelt op zijn middagmaal en verzekerd wil zijn dat hij zuiver koevet eet, haalt dat dan nergens anders dan uit „DE LAND BOUW", dan is hij verzekerd dat hij het zuivere gesmolten Koevet krijgt voor den concurreeren- sten prijs. 38 cent de 5 ons, 36 cent de 5 pond, 34 cent de 10 pond, en natuurlijk ook met csdeaux Zaterdags. Aanbevelend, Alkmaarsche Jongens. Alkmaarsche Waagjes. Kaasdragertjes. Boterjanhagel. Zandkoekjes. Cadettenbrood. Kennemermoppen. 12 CENT PER ONS. BOTERWAFELTJES. 14 CENT PER ONS. Wellingtons. Juliaantjes. Zwartkopjes. Washingtons. 16 CENT PER ONS. Chocoladebatons. Notenbolletjes enz, enz. 20 CENT PER ONS. Banketbakker Kok. Fnidsen C 71. Telefoon 74 - ACHTERSTRAAT B 21. - Natst VROOM *n DREESMANN. - - EERSTE KLAS - Accurate regeling Degelijke garantie. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Tousiaintstr. 9. Directeur K. SCHOONE. MAGAZIJN VAN: Zuivel-, Tuin- en Landbouwwerktuigen, Gereedschappen enz Stoomketels, Gas- en Petroleummotoren, Grasinaaimachines, Hooischudders en Harken, Zaai en Schoffel machines, Kunstmeststrooiers, Sacks-, Eckhard-, Mayfarths- en Melotteploegen, Dorschmachines voor stoom- paarden- en handkracht, Meelmolens Karns, Wasch- en Wringmachines,1 Kookketels, Bascules vanaf 10 tot 1500 Kilo, Boterkneders voor hand- en stoomkracht, Centrifuges, Sproemachines, Gierpompen, ronde gesmeede gierbakken vanaf 600 liter inhoud, Snoeimessen, Scharen en alle kleine artikelen. Volledige installaties voor Kaasfabrieken en Boerderijen. Aanbevelend, K. SCHOONE, Directeur. 003E3C 23L FiEZNSWHÏiHSG-, is het adres ZONDAGS OPEN. -o- -o- Bmi Dit merk waarborgt U Dit is het merk van de LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 8 - 10 - 12 230 4 6 730 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 8 9 30 11.30 2.15 4 - 6 7.30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8 15 - |lu 15| -12.15 - |2"TEj - 4.15 - |ö7ÏÏj - |8Ï5| uur. V an Haarlem naar Zaandam 10.15 -112 15| - 2.15 |tTÏÏ) - 6.15 - |8lö] - |7Ü~~ uur. M Alleen op 15, 16, 17 Mei en voorts iedereu Ztmdag. N.B De Salonbooten 6 30 en 215 uur van Amsterdam 10 uur en 6 uur 's avonds van Alkmaar met muzieü boord. „JLTJCI «J w BOTBHSTRAaï, - - - ALKMAAH. te ALKMAAR (niet in de buitenwgken) een Mantel- en Stoffenmagazijn. ramf f 9.75, in de nieuwste stoffen en kleuren. J. H. WILLERS, Laat 66, Telef. 247. van uit het Payglop, schuins over de Laat, de Ridderstraat in, naar het Ridderstraat No. 11, Alkmaar. Daar vindt men groote keuze in Juweelen, Gouden Oorijzers, Parelstellen, Kruizen en Kettings, Armbanden, Trouw- en Verlovingi- ïrngen, ook vele artikelen voor oud Het hoogst blijf ik betalen voor Juweelen, Bloedkoralen Kettingen, Goud en Zilver. Zondags geopend. Een heerlijke gekookte METWORST (2 ons zwaar). Een half pond BOTERHAMMENWORST. Een ons KOEROOKVLEESCH. Een bus heerlijke BAANS's CACAO. Een flesch HARING (3 stuks). Een flesch ROLMOPS (3 stuks). Een half pond BLOEDWORST. Een flesch UITJES. Een flesch AUGURKEN of Een pond NAGELKAAS. Nieuwesloot B 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaarvan BAKKER GOVERS. TE KOOP TE HUUR: Een WINKELHUIS, staand© Hekelstraat. Huur prijs billijk. L.Gjji'jÉ 99 Heerengracht 179, (geb. Associatie-Cassa) Amsterdam Kapitaal f 1.000,000,—. Reservefonds1.089,477,02 De Rentevergoeding voor gelden a déposito. Met 1 dag opzegging!,t, (bedragen tot f 5000.direct te ontvangen)] /2 r Met 10 dagen opzegging 4 Voor 1 maand fixe 4 2 en 3 maanden fixe 4 f> 1 jaar fixe 31'2 Prolongatie-conditie (tot beperkte bedragen) l/2 pet. onder den prolongatie-koers. c —O NTRX Verkiijgbaar te Alkmaar eg NIEROP SLOTHOUBER, Ta. SCHOUTEN, Laat, firma SCHOUTEN Co. te Rustenburg kg K. POSCH; te Krommenie bij W. STRATEN en M. PAPEte Behagen bij C. BURGER A t9 PuralereQfl biJ G. v. BEEK ea A. BOOT; te Castrieum bij C. STEEMAN; ts Zijdewind I rim» NAGELKAAS 15 ets. de 5 ons; volvette GOUDA KAAS, die men kan smeren op het brood als Boter 20 ct. de 5 onsbeiegen GOUDA KAAS 25 ct. de 5 om prachtige EDAMMER KAAS 75 ct per •^iöave ^e MEIKAAS 100 ct. per stuk; EDAMMER KAAS 4 pond zwair 50 et. per stuk; OUDE LEIDSCHE KAAS 26 et. de 5 ons; Bast® Bi/TER 30, 36 en 40 et. de 5 ons; prachtige By TER h 50 ets de 5 ons (Natuurboter gelgk); Heerigke atukj«s KOEROOKVLEESCH 70 «t. de 6 «ns, enz. eni. N.B, Vergeet u vooral nat dat op d« spoipajtea hier veimeia, Zaterdags op Iedere 59 ct. en hooger een reuzen-caaeau wosdit toegegeven, wat een ieder verbaast, daarom wordt een ieder in zna eigeu belang aan geraden Z*teraag« zyn ïnkoepen te doen in „DE LANDBOUW", dan wordt mea bediend dat niemand hiertegen kan concurreeren en dit is toch ten voordede van het publiek. De esdeaux zullen op volgorde worden vermeld, Aanbevelend, „DE LANDBOUW", Alkmaar. met voldoende ruimte, om er, behalve in te wonen, tsvens KANTOOR te kunnen houden. Brieven onder letter C 154, in te zenden aan het bureau van dit blad. O at van jen eme nieuwe zending Dit ign de «adeaux die er Ziterdag* in den alom be kenden Landbouw toe worden gegeven, nogmaals dost uw voordeel en bevoordeel uw kuisgarin. Aanbevelend, DE LANDBOUW. Een prachtig nieuw gebouwd H k"gffE"NiHl!lg op een der mooiste standen van Alkmaar. Koopprijs 9000. Een flink ingericht WINKELHUIS, staande op een der drukste standen van Alkmaar. Drie WOONHUIZEN, koopsom 1700 per perceel, worden verhuurd tegen 3 por week. Vijf BURGERWOONHUIZEN a 6800, wordeu verhuurd tegen 2.25 per week. UIT DE HAND TE KOOP: Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris. Uit de band te koop door verandering van woning een degelijk ingericht burgerwoonhuis, solide gebouwd met groote schuur, voorzien van gas en water, staande Snaarmanslaan. Koopsom billijk. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor e* achter uitgang gevende. TE HUUR OF TE KOOP: Een klein HEERENHUIS, zeer geschikt voor ren tenier, staande Nieuwpoortslaan in de onmiddellijke nabijheid der bosschen. Een geheel naar de eischen des tijds ingericht WOONHUIS, voorzien van diverse kamers, keuken, gas-en waterleiding. Staande Spoorstraat. Huur bil lijk. Een PERCEEL Overdiestraat. Huurprijs 1.50 per week. Een net BURGERWOONHUIS, staande Tuin dwarsstraat. Huurprijs 2.70 per week. Een geheel naar de eischen des tijds ingericht BO VENHUIS. Voorzien van vijf diverse Kamers, Keu ken en boven Zolder met Dienstboden-kamertje, op een der mooiste standen in het centrum der stad. Aan vaarding direct. Huurprijs billijk. Een groot WINKELHUIS, staande Breedstraat. Huurprijs 6.00 per week. Een perceel Liefdelaan. Huurprijs 1.25 per week. Een HEERENHUIS, staande in de van Everdin- genstraat, bevattende 6 diverse-kamers, tuin met vrije steeg, gas, waterleiding en badgelegenheid. Huurprijs 375 per jaar tegen 1 Mei. Een HEERENHUIS, staande Spoorstraat, voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Aanvaarding 1 Mei. Huur 325 gulden. Een perceel Raaksje, buur 1.50 per week. Een schilderswerkplaats met Bovenwoning, voor alle doeleinden geschikt ook afzonderlijk te buur te bevragen bij P. Vorst, Verlengde Landstraat No. 34. Een mooie BOVENWONING, aan den Kennemer- straatweg. Huurprijs billijk. Een PERCEEL Nieuwstraat, huurprijs 1.90 per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Nieuwpoorts laan. Huurprijs 2.50 per week. Een HEERENHUIS, staande Toussaintstraat, be neden 2 kamers en suite, boven 2 ruime kamers en flinke zolder, voorzien van Gas en Waterleiding, moois tuin. Huurprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. Een BURGERWOONHUIS, staande Stationstraat. Huurprijs 3.00 per week. Een BURGERWOONHUIS, staande Stationstraat. Huurprijs 3.00 per week. Een WINKELHUIS, Vérdronkenoord. Huurprijs 4.00 per week. t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4