DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN De Wiskottens Tegen plaatsingbureaux BIjyaENLAJND No. 111. Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. eiken avondbehalve op Zon- en Abonnementsprijs per 3 maanden franco door het geheele Rijk f 1,— 3 Cents. Deze Courant wordt Feestdagenuitgegeven, voor Alkmaar f 0,80 Afzonderlijke nummers Telefoonnummer 3. TWEEDE KAMElt. Bij den aanvang der zitting' sprak gisteren de voor zitter onder blijken van instemming der vergade ring' eenige woorden van welwillende herinnering jegens den om gezondheidsredenen afgetreden minis ter van justitie, den heer Nelissen. Goedgekeurd werd o.a. de conclusie in zake het adres van sergeant-majoor Dormolen, te Amersfoort, verzoekende vergoeding wegens verpleging van zijne echtgenoote in een burger ziekenhuis. Bij de behandeling van de conclusie in zake het be kende adres van den gewezen luitenant-kolonel der hu zaren Romer, critiseerde de heer Van Idsinga (C.-H. Bodegraven) nogmaals het stelsel van geheime rapporten in het leger. Spreker had vernomen, dat minister Cool nog onlangs een beschikking had geno men ten opzichte van een officier, op grond van een aan dezen onbekend ongunstig rapport. Spreker hoopte lariaV!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1