0JA1ISN1KIIW 8. H iNNK N A v ïi BUITENLAND. HET VORSTELIJK ECHTPAAR TE HAARLEM. Het Kon. besluit van J ■on zoo een meer regelmatige verdeeling te bewerken der passagiers over de treinen der geheele dienstrege ling. Wie te laat boven op het perron komt, heeft geen reden zich te beklagen. hij had maar vroeger aan het station moeten zijn. Laat men de reizigers echter in grooten getale tot het perron toe, dan moet men ze ook meenemen of ze worden lastig. Vandaar die gesloten loketjes en die langzame eenling-ambte naren achter de geopende. Do Amsterdamsche briefschrijver van de Leeuw. Ct. zegt over het idee den agenten revolvers te geven het volgende De rechercheurs hebben een "revolver, doch van geen van de officiers van Justitie, die elkander in de laat ste jaren zijn opgevolgd, hebben ze een bevestigend antwoord gekregen op de vraag of ze er mee mochten schieten in geval van „noodzakelijk zelfverweer." Als zoo de opvatting der autoriteiten is, zal van een prac- tijk, waarin elke agent een revolver krijgt, wel geen sprake zijn. Het blijft te betreuren, dat deze kwestie zoo q.a n de publiciteit ten prijs gegeven werd. Vooral met het oog op de voor de deur staande feesten is het raadzaam, alles wat de gemoederen kan opwinden te vermijden. De dagen van na het taptoe-schandaal lig gen ons nog zwaar op de maag. 't Is misschien wat ouderwetsch van me, aldus de Amsterdamsche medewerker van de Prov. Gron. Ct., maar ik vind het' ongepast van de heeren politieagen ten, dat zij juist in deze dagen van roerigheid vergade ren om der wereld kond te doen, dat zij niet voldoende in staat worden gesteld om hun plicht te doen. Indien de beroepseer scherp genoeg bij hen sprak, dan zouden zij hun grieven en kritiek voor het oogenblik opkrop pend. trachten zich groot te houden en dubbele krachtsinspanning wijden aan de vervulling van hun plichten. Later, in kalmer tijdsbestek, zouden zij dan, in een besloten vergadering van hun vakvereeniging, hunne wenschen en meeningen kunnen formuleeren, en deze onder inachtneming van de hiërarchische ge- bruiken ter kennis brengen van hunne principalen en dan zou gezette overweging mogelijk er van zijn. Maar r ware werkelijk dwaasheid, zoo de autoriteiten thans als het ware schuld belijdend, begonnen met de posten te verdubbelen het is trouwens de vraag of het po litiecorps daarvoor groot genoeg zou zijn en de mannen met revolvers te wapenen. Dat laatste zou ik in het bijzonder een dwaasheid in folio vinden. Een revolver is zeer zeke#"?een prachtig verdedigingsmiddel (I >ch men moet er goed mede om weten te gaan en men moet wel degelijk genoeg koelbloedigheid en er varing bezitten om er geen dwaasheden mede te be ginnen. Verschaft men échter thans aan onze twaalf honderd politiemannen een wapen, dat zij over het al gemeen zelden of nooit gehanteerd hebben, dan zal het gebeuren dat de zenuwachtigen luk-raak gaan paffen, dan vallen er gekwetsten en dooden, die volstrekt on schuldig zijn aan een oploopje of opstootje, en dan is het gedaan met het prestige van het politiecorps, met de sympathie, die weidenkenden er voor gevoelen, dan zal het plebs naar de vuurwapenen grijpen en zullen de poppen dansen zooals ze nog nooit in de hoofdstad ge danst hebben. Onze rechercheurs ik geloof nog niet eens alle dragen zoo noodig een revolver in den zak. doch dat zijn mannen van ervaring en koelbloedig heid en als mijn geheugen me niet bedriegt, maken zij zelden of nooit gebruik van hun wapen. Zij stellen er, evenals, naar men beweert, de Parijsche agent, een eer jn den tegenstander ongewapend te lijf te gaan en dat gaat hun, dank zij hunne ervaring, doorgaans goed af. Dat intusschen de autoriteiten ook wel inzien, dat ons politiekorps niet volkomen opgewassen is tegen de moeieüjkheden van het oogenblik, blijkt uit het feit, dat onze stad thans een schare rijksveldwachters ten getale van een goede vijftig, herbergt, wier taak het in de eerste plaats zal wezen, de werkwilligen, wier aan tal gelukkig met den dag toeneemt, te beschermen te gen de onbeschoftheden en handtastelijkheden der sta kers, terwijl er zeer waarschijnlijk binnenkort ook een talrijk detachement marechaussees is te verwachten. De aanstaande komst van het koninklijk gezin is daar aan natuurlijk ook niet vreemd, want in de drukke da gen, die ons in de laatste week van deze maand Wach winnen. Tot afgevaardigde naar de propagandaver- gadering te Zaandam werd benoemd de heer H. de Vries te Petten. UIT VELSEH. Voor zijn vertrek naar 's-Gravenhage heeft de heer J. 0. A. Weerts, oud-burgemeester van Velsen, aan de kerkvoogdij der Hervormde Gemeente alhier twee geschenken vereerd. De heer Weerts zond haar den verleden jaar op de boerderij de Ruiter, onder Velsen, gevonden grafsteen van dr. Isaac Leijendecker (overleden 1706) en een foto van eene gekleurde teekening van den beroem den Pieter Saenredam (geboren 1597). Deze teekening, welke in het Rijks museum wordt bewaard, geeft eene voorstelling van de Velser kerk, gelijk ze was in de eerste helft der zeventiende eeuw. ONWEER, Te Oirschot is de bliksem geslagen in de boerderij, bewoond door E. van Nistelrode. De drie bewoners werden allen getroffen en bewusteloos opgenomen, doch zijn nu buiten gevaar. Het huis is afgebrand. Te Malden is de boerderij van Jan Thijssen tot den grond toe afgebrand. De levende have werd gered. MILITAIRE DIEFSTALLEN. Opmerkzaam gemaakt door de militaire autoriteiten, heeft de politie te Venlo huiszoeking gedaan bij ver schillende burgers en zijn er groote hoeveelheden kleedingstukken en beddegoed in beslag genomen, alle afkomstig uit het kleedingmagazijn der huzaren. Ook zijn er aanzienlijke diefstallen van levensmiddelen ge pleegd. Als verdacht van deze diefstallen is aangehou den de (burger) knecht van het militaire kleedingma- te Venlo en de administrateur II., te te Venlo. De diefstallen loopen over 5 „nieuw bedrijf dus." En met dit voor oogen klaagt men soms nog over de achterlijkheid en het langzame werken der kleine Pers! gazijn v. d. H Hoorn, vroeger jaar. BELANGSTELLING. De toeloop voor de publieke tribune der Tweede Kamer was Vrijdagmorgen zoo groot, dat de eerste plaatsen werden verkocht voor 7.50 en 5. (Vad.) WEIGEREN VAN INKWARTIERING. Op last van den burgemeester is te Loosduinen tegen zes voor het grootste deel aanzienlijke burgers proces verbaal opgemaakt, wegens het weigeren van inkwar tiering aan de landweermannen, die hun gezonden wa- ren- (Avp.) EEN GOEDE VANGST. Terwijl de gemeente-veldwachter Gerbrandts met den rijksveldwachter Cremers en twee onbezoldigde rijksveldwachters zich Zaterdagnacht op de spoorbrug over de traverse der Beersche Maas verdekt hadden opgesteld, passeerden aldaar drie beruchte personen, die onder verdenking van verschillende diefstallen staan en van wie vermoed werd dat zij ook nu weer hun slag zouden geslagen hebben en hun terugweg over de brug zouden nemen. De politiemannen spron gen onmiddellijk op het drietal af, waarop een hevig gevecht ontstond. Aan weerszijden wérd van revolvers gebiuik gemaakt. Het gelukte aan de politiemannen al wat de mannen bij zich droegen (zilveren lepels, boter, wijn, sigaren, enz.) in beslag te nemen. De ge vaarlijkste der drie werd door de politie naar hét arrestantenlokaal te Ravenstein gebracht. In de aanhouding der andere twee slaagde zij niet, doch hunne vervolging wordt voortgezet. De nu gestolen goederen waren gestolen uit het koffiehuis van den héér Hengst bij het station Raven stein. Hij had de dieven 's nachts wel bemerkt, maar hij. had niet tegen hen durven optreden. De onbezoldigd rijksveldwachter Hendrinks is door een revolvei'schot gewond, doch niet ernstig. DE HAAGSCHE POLITIE. Naar de Tel. verneemt is de klacht, welke on langs door den Haagschen journalist, v. R„ tegen den inspecteur der Ilaag'sche politie, v. R„ is ingediend, welke klacht verband houdt met het optreden van dien inspecteur, tijdens de aankomst van president Roose- KORTE BERICHTEN. IT. M. de Koningin reed Zaterdagavond met de dames en heeren der hofhouding naar „het Aardhuis" op Hoog-Soeren en maakte meermalen van een verre kijker gebruik om Halley te zoeken. Te IJzendijke is een landlooper gearresteerd, verdacht van aanranding en moord op een 11-jarig meisje te Deerlijk (België.) Een zestienjarig jongeling, leerling van de Nor maalschool te Meppel, heeft de stad heimelijk verlaten. Hij schreef aan zijn kostjuffrouw dat hij geen onder wijzer wilde worden en de wereld inging. Te Molenschot viel een tweejarig knaapje in een kuip met water en verdronk. Donderdagmiddag trok een dichte zwerm van z. g. glazenmakers, lichtgroene schitterende insecten, anderhalf uur lang, over de heide onder de gemeente Gennep. Een assistent-stoker in een fabriek te Rotter dam kwam te dicht bij de drijfas, die zijn kiel greep en den man eenige malen in de rondte slingerde. Doordat hij in aanraking kwam met een plank, wer den zij n beide beenen onder de knieën weggeslagen. Hij overleed spoedig'. Het echtpaar Wessels te Oudendijk bij Drieberg, herdenkt heden zijn 66-jarig huwlijksfeest. Toen een tweetal boeren uit Witveen hunne schaapjes wilden scheren, kwamen ze tot de voor hen minderaangename ontdekking, dat men hen met som mige viervoeters reeds vóór was geweest; zeker een brutaal stukje. Gisteren is te Leeuwarden een zoontje van de G., wonende aan het Hoekster Achterom, bij het zwem men verdronken. In de beek bij de Varkensweide te Zutphen is het elfjarig- zoontje van den arbeider S. bij het baden ver dronken. Te Solwerd is het lijk gevonden van den kaaskoop- man De B., aldaar. Het lag aan den weg. De politie stelt een onderzoek in. rijdagmiddag verdronk te Roermond bij het baden in de rivier de 19-jarige Joseph H. Chr. Berben. De 22-jarige Van M., arbeider op een steenfabriek te Druten, is Zaterdag aldaar bij het baden in een baggergat verdronken. Dezer dagen ontving iemand te Amsterdam een prentbriefkaart, welke den 17den Augustus-1906 uit Roermond verzonden werd. Het adres was juist op gegeven, en er staat op de kaart ook geen enkel stem pel of teeken, waaruit zou kunnen blijken, dat ze eerst ergens anders belandde. Uit het Hoendiep te Hoogkerk is het lijk opge haald van de 15-jarige heilsoldate Henriette K, uit Groningen, die op raadselachtige wijze verdween. Te Tjerkwerd (Fr.) is Vrijdag de veehouder J. S. in eene sloot bij zijne woning verdronken. Zaterdag is in de Bonkevaart, aan den Lekku- merdijk te Leeuwarden, een zoontje van De G., wonende aan het Hoekster Achterom, bij het zwemmen ver dronken. I'1 Massachusetts, in het fabrieksdorp Whitins- ville wonen ongeveer tweehonderd Friesche gezinnen, die daar een goed bestaan vinden. Er is daar een kerk, waar in het Nederlandsch gepreekt wordt. EVANGELISCHE UNIE. Bij den penningmeester van de Vereeniging van „Vrijzinnige Hervormden", de Evangelische Unie, al hier, is voor de strijdkas ingekomen een gift van 200 onder de letters G. V. Z. Na het ten, zal weer verbazend veel van onze politie gevorderd I ve/t' '-s-Gravenhage, aan het station der Holland worden. Zonder medewerking van eenige honderden SClle ^P°orwegmpijdoor den waarnemenden burge politieagenten toch is een ordelijke afloop van intocht, aubade, optocht, waterspelen of vuurwerk niet denk- V001' vergaderen zullen de heeren dan geen tijd hebben Het Vorstelijk Echtpaar zal te Haarlem op 26 aanzitten bij een noenmaal, dat door den R aangeboden. Het m'aa Mei wordt al wordt geleverd door den heer Droste. KAMERVERKIEZING HELMOND. Volgens het Hsg. worden voor de vacature-Regout nog als candidaten genoemd de heeren H. C. A. de Block, majoor der infanterie te Arnhem, dr. J. C. van der Hagen, inspecteur der Volksgezondheid te s-Hertogenboscli, J. C. E. Slotemaker, directeur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Am sterdam. en mr. I. A. Swane, advocaat-procureur te s-Hertogenbosch. Volgens het Centr. zou er sprake zijn van een werk- man-candidatuur voor deze Kamer-vacature. meester, den heer Jansen, in .handen gesteld van de verleden jaar ingestelde commissie van advies in po- litie-zaken. Alvorens eene beslissing te nemen, heeft de w. n. burgemeester het wensclielijk geacht het oordeel van dit college in te winnen. VAN OFFICIEREN. 14 Mei, betreffende huwelij- HUWELIJKEN ken van officieren, houdt injiet volgende: De officier van de landmacht, die een huwelijk heeft aangegaan, is verplicht binnen acht dagen na de vol trekking van dat huwelijk, hiervan kennis te geven aan den chef, onder wiens bevelen hij is gesteld, of die als zoodanig is te beschouwen, onder mededeeling tevens van den geslachtsnaam en den voornaam of de voor namen zijner echtgenoote. Bij de hiervoren bedoelde kennisgeving moet worden overgelegd eerie schriftelijke verklaring, ten blijke, dat de officier vanaf de voltrekking van het huwelijk deel genoot wordt van de Weduwen- pn Weezenkas voor de Officieren van de Landmacht. Het bepaalde is echter niet toepasselijk ten aanzien van officieren die op grond van tijdelijke 'ongesteld heid op non-activiteit zijn gesteld, en niet kunnen overleggen eene geneeskundige verklaring, waaruit blijkt, dat zij niet lijdende zijn aan eene ziekte of geneeslijke kwaal, welke hun spoedig overlijden schijnlijk maakt. De Minister van Oorlog wordt gemachtigd eene re geling te treffen teneinde te verhinderen, dat de vrouw van een gehuwd officier haren echtgenoot volgt bij militaire expeditiën of marschen, of verschijnt in de kampementen en de kantonnementen of bij het le ger, wanneer het te velde is. on- waar- PRIJyVRAAG VOOR EEN NIEUW ZIEKENHUIS. H.H. Regenten van het ziekenhuis te Dordrecht hebben aan den Raad een schrijven gericht, waarin zij vragen om een crediet van f 1500, teneinde een piijsviaag uit te schrijven voor den bouw van een nieuw ziekenhuis, hoogstens bestemd voor 100 bedden en niet meer kostende dan 300.000. Na lange over wegingen zijn zij tot dit besluit gekomen, omdat ver bouw, waarmee toch ook nog 90.000 a 100.000 gulden gemoeid zou wezen, geen afdoende verbetering kan brengen. Toch zullen regenten niet bij den Raad om een crediet aankloppen voor nieuwbouw, alvorens zal zijn beraadslaagd over den uitslag van de prijsvraag- en men kan beoordeelen, wat voor f 300.000 kan worden verkregen. CONCOURS HARMONIE- EN FANFARECORPSEN. Het 23e concours, uitgeschreven door den Provin cialen Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen in Noord-Holland, zal op 26 Juni en 3 Juli te Wijk aan Zee worden gehouden. RELLETJES TE AMSTERDAM. Na afloop der protestmeeting tegen het Julianafeest, Zondagmiddag in het Paleis voor Volksvlijt gehouden^ trok een dertig-tal ïiieetingangers door de Utrechtsche straat. Voorbij het Rembrandsplein werd echter geen geluid meer gegeven. Toen het troepje, tusschen de Zondagswandelaars alleen kenbaar door eenigszins af wijkende kleeding. de Kalverstraat wilde ingaan, trad ineens de op de Munt overvloedig' geposteerde politie op en werd de menigte, socialisten en onschuldige bur gers uit elkaar gejaagd met de blanke sabel. Toen de meetinggangers, meest menschen uit de omstreken van Hoorn en Alkmaar, door een steegje de Kalverstraat weer-binnendringen wilde, hield de poli tie weer een charge. Er vielen harde klappen. Een vrouw die niets met de manifestatie uitstaande had werd bewusteloos geslagen. Een bekend ontslagen on derwijzer uit de buurt van Alkmaar werd gearresteerd, doch spoedig weer op yrije voeten gelaten. Later in den namiddag had op het Damrak nog ernstige botsing plaats. Ook daar een arrestatie uitdeelen van gevoelige slagen. ALKMAAR PACKET, weer warmer wordt en dus de tijd voor watertochtjes aanbreekt, biedt de Alkmaar Packet op nieuw een mooie gelegenheid tot het maken van een heerlijke avondtocht naar Knollendam of een verder gelegen plaats. Men kan op een geschikt uur vertrek ken en ook op een niet te laat uur weer thuis zijn. EEN ONGELUK. Toen de Heer H. gisterenavond omstreeks 7 uur met zijn rijtuig' op den Rijksstraatweg nabij de Kat- tenberg reed, schrok het paard voor de tram. Het paard steigerde, liet rijtuig viel omeen der mede- inzittinden, de heer L., bekwam een hoofdwonde. De beide dames hieven boven verwachting ongedeerd. Veel moeite kostte het het paard en de wagen weer overeind te krijgen. Zeer spoedig waren een paar dames-verpleegsters van Huize Overweg aanwezig, doch deze behoefden geen assistentie te verleenen. een en GEMENGD MEUWS. UIT SCHAGEN. Den 22sten vergaderde in „Het Oude Slot" alhier, de afdeeling Schagen e. o. van den Bond van Nederl. Ouderwijzers, welke vergadering werd bijgewoond door den propagandist, den heer Wester te Alkmaar. Met een der afdeelingsleden zal de heer Wester een tweeden propagandatoeht maken in het ressort der af deeling, ten einde weer meer leden voor den Bond te VLUGGE JOURNALISTIEK. In het Iloornsche katholieke orgaan heeft men het m het nummer van j.l. Zaterdag in de rubriek „Van de Kamerzittingen" over het enquête-voorstel-Troel- stia. In het artikel komt de volgende zinsnede voor: „de discussie namen bijna twee dagen in beslag" en aan het slot heet het: „Het voorstel Troelstra werd natuurlijk verworpen „en wel met een gemengde meerderheid. Dr. Kuyper „kan nu zijn plaats in 't parlement weer gaan inne- ,,men en de Eereraad zijn onderzoek beginnen. Een AHIHHA. MAANDAG: Gezinsverpleging, ledenvergadering 8 uur, Unie. Volksonderwijs, ledenvergadering, 8 uur. Vergade ring commissarissen, hoofden van scholen en perso neel, 8 uur, beiden café Central. Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. DINSDAG: Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Chr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Oir. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uut, café „Voorwaarts.' Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". WOENSDAG. Alkm. Esperantisten-vereeniging, 9 uur, Leeuwrik Breedstraat. Muziekvereniging „Ons Genoegen", Diligentia. Gem. Koer, „Zanglust," 7"/i uur. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies. Gymn.-ver. „Tumlust," oefeningsavond, ê1/t uur. Gynmastiek-vereeniging „Kracht sa Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 5'/,,6 */4 uur. Jon gans, 2de afd. van 7—8 uur, in het „Gulden Vlies, Koor straat. Gymn.-ver. „De Halter," ledenafd. 9- spir.-afd. 8—9 uur, „Gulden Vlies." Gynmastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 67<—71/*, in het „Gulden Vlies," jongens, 1ste afdeeling van 71/a81/, uur. Heeree van 8"/93/4 uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, Dili gentia. Gy/nnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 37,47, uur. Meisjes 1ste afd. van 67 uur, in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 77,-87, uur. Heeren van 85—8S uur in bet „Gulden Vlies," Koorstraat. DONDERDAG „Nieuw Leven," repetitie, 8 uur, Unis. VRIJDAG: Orpheus," repetitie, 8 uur, café Central. Alkm. Schaakclub, 8 tfur, café Lievendag. Toonaelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, Verl. Landatr. Alkm. Strijkorkest, rep. 87, uur. Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," repetitie. ZATERDAG: Gymn.-ver. „De Halter," cursus jongens van 8—12 -10 uur, ad- jaar van 7—8 uur, adspiranten van 89 uur en leden van 910 uur, „Gulden Vlies." Mannenkoor „Excelsior," alg. verg. 87, uur, Dili gentia. In Z u i d-A f r i k a heeft Louis Botha de opdracht om een minister voor de Unie te vormen gekregen en aanvaard. De Johannesburgsche correspondent van de Man chester Guardian meent als nagenoeg zeker te kun nen zeggen, dat het eerste ministerie van de Unie van Zuid-Afrika er aldus zal uitzien: Botha, eerste minister; Merriman, minister van fi nanciën; Fischer, minister van onderwijs; Smuts, mi nister van binnenlandsche zaken; Hertzog, minister van justitie; Huil, minister van spoorwegen; Sauer, minister van naturellenzaken. Moor, de eerste minis- tei van Natal, zou waarschijnlijk ook in 't ministerie worden opgenomen. In Rusland heeft generaal Koerapatkin, oud- minister van oorlog en oud-opperbevelhebber een boek geschreven over „Rusland voor de Russen." De schrij ver die het indertijd zelf heelemaal niet wist - geeft aan wat er in de toekomst in oorlogstijd moet gebeuren. De man wenscht o. adat de Joden uit het leger verwijderd zullen blijven en dat hun voor de vrijstelling van dienstplicht een nieuwe belasting- wordt opgelegd. Gemengde Mededeelingen. HET KANAAL OVER. De Fransche luchtvaarder De Lesseps heeft het Ka naal overgestoken. Hij landde gezond en wel na een gelukkigen maar mistigen overtocht. De Lesseps had besloten voor den terugtocht per vliegmachine van Engeland naar Frankrijk te vertrek ken om twee uur gistermorgen, doch ten gevolge van het ongunstige weder op dat uur keerde hij naar het hotel terug. Daar de wind toenam in kracht besloot hij na zijn werktuigkundige te hebben geraadpleegd, den tocht op te geven en gaf bevel de machine in te pak ken om naar Galais te worden vervoerd. EEN BOTSING. Een botsing had Zondag te Cork plaats tusschen de aanhangers van Redmond, den leider der Iersche partij en die van Obrien, den leider van de afgescheiden na tionalisten. Twaalf personen werden naar het gasthuis vervoerd. Sheehan, afgescheiden nationalistisch afge vaardigde, liep hevige slagen op, maar werd door de politie bevrijd. Cork is het bolwerk der Obrienisten. Redmond bezocht heden de stad. TOCII NOG ZELFMOORD. In Engeland heeft kapitein Claude Champion de Crespigny een einde aan zijn leven gemaakt. Hij was 37 jaar en vocht mee in den Zuid-Afrikaanschen oor- leg-, en werd zwaar verwond. Als sportsman is hij eens bijna omgekomen op een leeuwenjacht in Britseh- Oost-Afrika en op een vossenjacht stortte hij met zijn paard in een 20 voet diepe kloof, waarbij hij een her senschudding kreeg. Hij is dus aan heel wat doods gevaren ontkomen. En dan zelfmoord! GEEN SLECHTE EISCH. Uit Czernowitz wordt bericht, dat 200 boeren op het landgoed van ridder van Prukul te Oedzesti in opstand zijn gekomen en eischen, dat liet landgoed on der hen zal worden verdeeld. Een Oostenrijksch afgevaardigde zou hun hebben verzekerd, dat die eisch ingewilligd zou worden. OVERSTROOMING. Men seint uit Gratz, dat tengevolge van de hevige stortregens werklieden-keeten door den stroom zijn meegesleurd. Er zijn 4 dooden; 16 man worden ver mist. Het aantal dooden bedraagt thans 16; 7 personen worden vermist. ER VROEG BIJ! Uit geldzucht heeft een zestienjarige jongen te Per- leberg- een achtjarig dochtertje van een slager ver moord en haar 1000 mark afgenomen, waarmede het kind was 'uitgezonden. In Oranienburg heeft een zestienjarig dienstmeis je gepoogd haar heer en mevrouw te vergiftigen met sterk water. De poging mislukte. RUSSISCHE TOESTANDEN. Te St. Petersburg verwekken vele arrestaties, welke worden gehouden in verband met een testament-ver- valsching, groot opzien. Het betreft het plotseling opgedoken testament van den schatrijken prins Oginstu, waarna geruimen tijd gezocht werd volgens hetwelk de prins met voorbijgaan van zijn eigen vrouw en nauwe verwanten tot erfgenaam maakte den stafkapitein Worljaljarski. Met behulp van priesters en advokaten moet het testament vervalscht zijn. Er werden in het huis van den kapitein bezwarende brie ven gevonden en het eeregerecht heeft hem reeds be volen de uniform uit te trekken en den dienst te ver laten. terwijl de rechter van instructie hem in hechte nis deed nemen. Men denkt dat er in den herfst een groot proces over deze zaak zal plaats vinden. GROOTE BRAND. Te Skotsjou (Opper-Silezië) is een groote brand uitgebroken, waarbij in korten tijd 25 huizen geheel verbrandden. Militairen boden hulp daar de brandweer totaal op was. AEROCAB. Ilenry Deutsch heeft zich een vliegmachine laten maken, waarbij de pasagier beschermd is tegen slecht wee* Het toestel lijkt op een Londensche Cab. Later wordt zeker ook wel voor het gemak van den reiziger gezorgd. GEVAARLIJK WATER. LEIDEN, 23 Mei. Het water in de stad in de naaste omgeving is tegenwoordig'.zeer gevaarlijk voor de gezondheid. Twee jongens die elkaar met slootwa ter wierpen, kregen typhus, gelukkig zijn beide herstel lende. Een militair die bij de Doelenkazerne met een bespanning in de gracht viel kreeg typhus en stierf in het hospitaal. OOK SPORT. De politie te Triest is een groote orredentische sa menzwering op het spoor gekomen. Bij meerdere ver- eenigingen, die sport heetten te beoefenen werden be wijzen van hoogverraad gevonden. Achttien arrestaties hadden er plaats. De ontdekking volgde doordat een meisje werd gehoord, die een briefkaart met majes- teitsschending had geschreven. l lAT.M i: BERICHTEN. DE ZAAK PRANGER. 's-GRAVENHAGE, 23 Mei. De advocaat-generaal van den Hoogen Raad, Jhr. Mr. Rethaan Macaré, con cludeerde heden tot verwerping van he} cassatieberoep van den heer P. Pranger, oud-burgemeester van Eginond aan Zee, door het Hof te Amsterdam veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens opzettelijke gebruik making als echt en on vervalscht van vijf valsche opgemaakte authentieke akten. De uitspraak is bepaald op "Woensdag 29 Juni.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2