Haalt daar Uw BOTER, KAAS, KOE VET, KOEROOKVLEESCH, enz. ALKMAAR PACKET." Engelsch Wasclimiddel, litsÉi JIIhi Packet Extra Dienst W. DE WAAL, Langstraat, Dienstbode o! Assistente lu ds huishouding. Ensls ImbIh Ldém. dat is Vw NMDEELbij niemand greater sorteering en goerikoeper. Die 50 cent besteedt en hooger krijgt een cadeau ter waarde van 15 tot 18 cent, wat U maar wii. „üe Landbouw" is alléén Zaterdags geopend. Zie vooral de prijzen in de étalage voor ge bij een ander koopt. Aanbevelend, „13 Mi LAIVDOOIJW" Hv©tid-Watertochtjes o naar KNOLLENDAM. ADYERTEA TIEN volgens THOMAS BIGG, loopjongen gevraagd RijwieBheraielies9. ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek aan Amsterdam van MAANDAG 30 op DENSDAG 31 MEI >s. 's nachts I uur van Amsterdam:» vraagt eeo flinken JONGEN voor Kaas pakhuis. Loon f 2,50 a f 3 per week. Vanille Ijs per portie W. O. E. VALK. Gymnasium te Alkmaar. Het toelatingsexamen zul worden afgenomen op Maandag II en Dinsdag 12 Juli a.s. Natiesisale Militie. o schapen era lammeren, Ansingh en IVSesman, ad f 1.™ le kajuit en f Ö.80 2e kajuit Trekking van Maandag 23 Mei. 5e klasse. 5e lijst. Nos. 1197, 6249 en 10424, elk f 1000. Nos. 9076 en 20223 elk f 400. Nos. 17044 en 20042 elk f 200. Nos. 735, 1881, 4823, 5312. 8612, 15201. 18888, 19977 en 20277 elk f 100. NOOaneOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. 598 470 64% 251 93% 413 409 565 271 218 148% 858 122% 72% 887/s 63 63/w 19'/w 66% 11% 39% B# Tandmiddelen LPOQLfrZONEN Oproeping in werkelijken dienst. Van ALKMAAR Terug te ALKMAAR 6,— en 7 uur. 8üL en 10.ÜL uur O Kaarten, recktgevende op vervoer met een van de gewone dienstbooten naar Amsterdam en terug per extra boot verkrijgbaar tot a.s. ZATERDAGAVOND 9 UUR ten kantore der Maatschappij aan de Yoormeer te Alkmaar. dagelijks verkrijgbaar in de Verzuim Zaterdags „De Landbouw" niet, DE STRIJD IN DE BOUWVAKKEN GEëINDIGD. AMSTERDAM, 23 Mei. In de gisteravond in het gebouw Handwerkers-Vriendenkring aangevangen vergadering van bouwvakarbeiders welke tot laat in den nacht voortduurde werd besloten de staking op te heffen. 224 waren voor voortzetting en 134 voor opheffing der staking, 25 personen stemden blanco, terwijl onge veer 100 stakers absent waren. Men ziet hieruit dat de meerderheid der vergadering vóór voortzetting dei- staking- was, doch het besluit om die staking op te heffen werd niettegenstaande den uitslag der stem ming- toch genomen, wijl de meerderheid vreesde dat de minderheid ondanks het vermelde besluit aan den arbeid zou gaan. De vergadering waarin dit besluit werd genomen, droeg een zeer rumoerig karakter. STAATSLOTERIJ. AMSTBRDAMSCHE BEURS. Opgave van het Koers van pCt 2% 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/a Staatsleeningen. NEDERLAND. Ned. Wwrtd. Schuld BUITENLAND Buljar|e Tahaksleaaing Brazilië Fmnding M.xioo binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rasta lid Hope Consol 1906 1894 Se Ta. Iwang Dombr. Einanc. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc, aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahaa tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Bnim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjanff Lêbo*g M Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mlj. Marine Comm. Preferent Marinebon ds pCt. 41/a Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij, tot expl, van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. 1» pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 put. 4 21 Mei 23 Mei Premioleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleeuing 1860 5 RUSLAND 1864 5 3 3 21, 4 74 Vs 108 50 951/g 943/, 87 87% 99 87% 93% 100% 98% 187% 129 179 128 1457/* 820 240 328 69 95% 398 469% 58% 250 91% 411 410 559% 270 211 147% 183 865 124% 78 847/16 63% 147 6% 19% 66% 11% 89 84 87 207 113 109% 42 29 35% 673/8 42% 48 103 27% 128% 186 2D/16 447/8 178% 89% 1087/8 102% 160% 174 450 75 49% 94% 87 87% 997/s 87% 100u/i6 187% 130 179% 128 243 331 69% 208 11213/16 42 29 35 68 429/ig 47% 108 27% 128 185% 21% 449/16 175 1028/4 boete of 2 dagen hechtenis, de 2e en 3e ieder 3 boe te of 2 dagen hechtenis, de 4e j 4 boete of 2 dagen hechtenis. J. M., Warmenhuizen, W. G. en J. M. T., Castri- cum, C. G., Koedijk, W. K., Limmen, C. B., Heems kerk, J. L., J. v. d. B., J. LI., C. N„ P. B. S„ C. D, W. K., J. D., J. D. v. C., T. W. en G. T., Alkmaar, J. Z., Zuid-Scharwoude, P. K., P. K. Pz., P. B. Kz., P. G. en O. B., Broek op Langedijk, rijwielovertreding, de le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 10e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e, 21e, 22e en 23e ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 9e 2 boete of 2 dagen hechtenis, de 11e 1 boete of 1 week tuchtschool, de 12e tweemaal 2.50 boete of tweemaal 2 dagen hechtenis, de 13e teruggave aan zijn ouders, de 16e 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 20e 2 boete of 2 dagen hechtenis. Ingezonden mededeelingen. MARKTBERICHTE X. ALKMAAR23 Mei 1910. Aangevoerd 4 Koeien en Ossen f 200 a 270104 vette Kalveren f 40 a 120p. pond f 0,80 a 1,86 nucht. Kalveren f 8, a 22,183 Schapen f 24,a 29,340 vette Var kens f 0,53 a 0,56 per K.G., 22 magere id. f 18, a f 29,—. BIIRGEBLIJKE STAND. GEBOREN 20 Mei. Guillauwe Henri Jacques, z. van Cornelis van den Bogaerde en Christina Habicht. 21 Klaas, z. van Klaas Bos en Antje Schoen. 22 Lydia Geeltje, d. van Jan Feitsma en Trijntje Zijlstra. OVERLEDEN 21 Mei. Ariaantje Schmidt, wed. Bartholomeus Koi-t- hoven. 76 j. 22 Mei. Catharina Bleeker, 1 jaar. Koers,van het geld. Prolongatie 4 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken prijshoudend. Oliewaarden vast. Culturen kalm. Mijnen onregelmatig. Amerika opende op vorige koersen, het verloop was zeer stil en het slot prijshoudend. l i i JÉ Kantongerecht te Alkmaar. UITSPRAAK VAN 20 MEI 1910. C. M. D. te Limmen, het verwekken van nachtru moer, J 2 boete of 2 dagen hechtenis. A. B. en H. B. te Zuid-Scharwoude, jachtwetover treding, ieder 6 boete of 2 dagen hechtenis. W. K. Az., '1D. Az. en G. K. Az. te Egmond aan Zee, strooperij, de le en ,2e ieder 5 boete of 3 dagen hechtenis, de 3e 2 boete of 2 dagen hechtenis. C. R., P. V., L. S. en E. B. T., Alkmaar, dronken schap, de le en 2e ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 3e en 4e ieder 2 boete of 2 dagen hechtenis. r O. K. en O. S., Broek op Langedijk, E. de G. Jz. en T. Z. Wz., Egmond aan Zee, loopen over verboden grond, de le en 2e ieder 5 boete of 2 dagen hechte nis, de 3e en 4e ieder 5 boete of 3 dagen hechtenis. J. de G., St. Pancras, J. B., J. P., W. B. en E. J. B., Alkmaar, overtreding politie-verordening, de le 2 boete of 1 dag hechtenis, de 2e, 3e, 4e en 5e ieder j 1 boete of 1 dag hechtenis. J. de G., Egmond aan Zee, H. W. O. en I. F., Alk maar, S. A., Heiloo, het zoeken van eieren, de le 5 DE BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onder staande verlofgangers, binnen deze gemeente in het register van verlofgangers der nationale militie inge schreven, om zich, ingevolge art. 109 der Militiewet 1901, 'nam. vóór 4 uur, bij liun korps te vervoegen, als volgt 10e Regiment Infanterie, lichting 1909, garnizoen Helder. 16 Juni 1910: HENDRIK DOMINICUS IIUIJBERS en JACOBUS TIMMER. Voor zooveel de miliciens door ziekte of om eene andere reden niet tot den werkelijken dienst kunnen overgaan, worden zij verzocht daarvan vóór het tijd stip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie mededeeling te doen. De Burgemeester voornoemd JAN DE WIT Dz., L0. Burgem. Alkmaar21 Mei 1910. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van C. BROMMER, aldaar, om vergunning tot het oprichten van een vleeschrookerij in het perceel Achterstraat, wijk B no. 56. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Zaterdag, 4 Juni e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die be zwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kermis nemen. Alkmaar, 21 Mei 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorzitter, 10. B. DONATH, Secretaris. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende vex-zoek met bijlagen van LI. J. B. PEET, aldaar, om vergunning tot het uitbreiden van zijne koffiebranderij, waarin een gasmotor van 3 P.K., in het perceel Fnidsen, Wijk 0 No. 61. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Z a t e r d a g, 4 Juni e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór «of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 21 Mei 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorzitter, RB. DONATH, Secretaris, TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 23 Mei. Medegedeeld door -:<et Koninklijk Nederlandsch Meteorologisui Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 770.4 te Stornoway. De laagste stand van den barometer 756.5 te Nice. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 24 Mei.) Meest- matige noordoostelijke tot noordwestelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk nog droog weer, koeler. WEERSGESTELD- KORT OVERZICHT VAN DE HEID. Sedert Zaterdag is het hoog over Shandinavië afge nomen en worden de hoogste barometerstanden heden morgen bij Schotland gevonden. In Z.-Frankrijk ligt nog het laag. Onder invloed dezer luchtdrukverdeeling heerschen bijna overal winden uit noordelijke richtin gen. In onze omgeving is de barometer nog lang zaam rijzende. Voorloopig is goed weer te verwachten; de temperatuur ligt nog meestal veel boven het nor male bij krimpen van den wind, dat niet buitenge sloten is, -zal het iets koeler worden. M. Geboren: JAN ARNOKDUS, zoon van C. BOK en Cath. E. BOK-— Tonneman. Enkhuizen21 Mei 1910. Heden overleed te Weert, tijdig voorzien van de H.H. Sacramentenonze dierbare Vader, Behuwd- vader en Grootvader, de Heer PETRITS JOANNES VERMEULEN, in den leeftijd van 80 jaren. T. JOS. H. VERMEULEN. A. G. VERMEULEN—van der Veldt en Kinderen. 'Alkmaar, 22 Mei 1910. voor bereid en verbeterd door Chemisten te Alkmaar, Telf. 458, tegen de prijs van 6 cent per schaap of 5 cent per lam. VERGADERING van Aandeelhouders op Dinsdag 31 Mei 1910, voormiddags 1 U 2 uur, ten kantore der V ennootscha p, aan de Voormeer, te Alkmaar. De te behandelen voorstellen liggen na 26 Mei ten kantore der Vennootschap ter inzage voor aandeel houders. Aandeelhouders worden herinnerd aan art. 25 dei- statuten. De Directeur .T. P. BOSMAN. Alkmaar 23 Mei 1910. Een FLINK PERSOON, in geheel Noord-Holland bekend, biedt zich aan als 3 onverschillig in welke branche. Brieven onder lett. E 155 aan het bureau dezer courant. Er wordt terstond een nette ter boekhandel van firma H. VAN ELST, St. Jacob- straat. Terstond gevraagd een ilink aankomend /n den goedkoopen Rijwielhandel Zaadinarkt 63 C. Een NET MEISJE uit Den Helder, oud 19 j., P.G. v. g. get. v. x. x. gaarne geplaatst als Brieven letter G, Boekhandel EGNER, Helder. Aan buis bezorgd per 1'2, 1h Liter. AANBEVELEND, «■MeaHBBBMiflan Aangifte wordt verzoekt vtfór 1 Juli bij Di'. G. BLOKHUIS, Gymn.-rector. Admissie Pro Deo dd. 29 Maart 1910. Heden den negentienden Mei 1900 tien. Ten verzoeke van CORNELIA ELISABETH LA- MENS, echtgenoote van LUCAS VERMEULEN, en laatstgenoemde voor zooveel noodig tot bijstand en machtiging van Eischeresse, zonder beroep, wonende te Rotterdam, te dezer zake domicilie kiezende te Alk maar ten kantore van den Procureur Mr. P. A. OF FERS aldaar, die als zoodanig voor haar in rechten zal occupeeren Uit kracht van het verlof door de Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar bij beschikking dd. 29 Maart 1910 op het daartoe door requirante gedane verzoek verleend Heb ik, JOHANNES GERARDUS KLEIN, deur waarder bij de Afrondissements-Rechtbank te Alkmaar, wonende aldaar, Voor de eerste maal gedagvaard JOHANNES LAMENS, laatst gewoond hebbende te den Helder, doch thans afwezig en zonder bekende woonplaats in het Koninkrijk, mitsdien mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur der Ar- rondissements-Rechtbank te Alkmaar, terwijl ik mede afschrift dezer heb overgegeven aan den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij gemelde Rechtbank en sprekende met den E.A. Lieer Mr. J. HANE- GEAAFF, Officier van Justitie, die het origineel dezes voor „gezien" heeft geteekend, terwijl voorts dit ex ploit zal worden aangeplakt aan het Huis der Ge meente te den Helder en geplaatst in de Nederland- sclie Staatscourant en de Alkmaarsclie Courant, zijnde de daartoe bij gemeld verlof aangewezen nieuwspa pieren Om op Donderdag den eersten September 1900 tien te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar gehouden wordende in het Paleis van Justitie, Gerechtsgebouw aan den Geester- singel aldaar, Ton einde, Aangezien Gedaagde, broeder van Eischeresse, in den zomer van 1879 zijn woonplaats den Helder heeft verlaten en als matroos 3e Klasse aan boord H.M. SS. het Zilveren Kruis is vertrokken naar Neder- landsch-Oost-Indië, met bestemming naar Batavia Aangezien Gedaagde volgens later ingekomen be richten bij aankomst te Batavia van voornoemd stoom schip is gedeserteerd Aangezien sedert voormelde desertie geen verder bericht betreffende Gedaagde noch van zijn aanwezen, noch van zijn overlijden is binnengekomen, terwijl hij bij zijn vertrek geen volmacht tot het waarnemen zijner zaken gegeven of order op het beheer derzelve gesteld heeft Aangezien sinds het vertrek van Gedaagde meer dan 10 volle jaren zijn verlodpen Aangezien Eischeresse belang heeft dat er ten aan zien van Gedaagde rechtsvermoeden van overlijden wordt uitgesproken, en zij verlof gevraagd en bekomen heeft om den Gedaagde bij openbare dagvaarding op te roepen Mitsdien ten aangewezen dage in persoon of door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken, Met sian/.egging, dat zoo noch hij, noch iémand voor hem op deze dagvaarding mocht verschijnen, door mijn requirante ten dienenden dage zal worden geconcludeerd, dat haar daarvan .worde verleend acte en verlof tot liet doen eerier tweede dergelijke dagvaarding. De kosten zijn f 6.15 in debet. (get.) J. G. KLEIN, deurw. Gezien De Officier van Justitie (get.) HANEGKAAFF. S. Gratis Geregistreerd te Alkmaar den twintigsten Mei 1900 tien deel 47 folio 134 recto vak 3 een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht nihil. De fd. Ont vanger (get.) HOUWING.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3