DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. einTWland. No. 119 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 DINSDAG o— 24 MEI. Verkiezing van een Lid van de Provinciale Staten. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk ft, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ALKMAARSC De Burgemeester der gemeente ALKMAAR Gelet op art. 51 der Kieswet en art. 5 der Provin ciale W et brengt ter algemeene kennis, dat op DIXSIGb. den 7 JIVI h.8. ter secretarie dezer gemeente van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur opgaven van candidaten voor een lid van de Provinciale Staten kunnen worden ingeleverd, wegens periodieke aftre ding als zoodanig van den heer Jhr. Mr. H. GEVERS te Heemskerk. Voor zooveel noodig wordt er aan herinnerd, dat de opgaven moeten inhouden den naam, de voor letters en de woonplaats van den candid a at en onder teekend zijn door ten minste veertig kiezers, bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing, met vermelding van de gemeente, op welker kiezerslijst zij voorkomen. De tot invulling bestemde formulieren voor de be doelde opgaven zijn van heden af ter secretarie der gemeente kosteloos verkrijgbaar. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 23 Mei 1910. JAN DE WIT Dz., R Burg. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van J. OTTER Sr., aldaar, om vergunning tot het oprichten van een mi- neraalwatei'fabriek, waarin een stoom- en andere machines in het perceel Spanjaardstraat, wijk C no. 14. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Zaterdag, 4 Juni e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die be zwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 21 Mei 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorzitter, 10. Burg. DONATH, Secretaris. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat lieden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van H. J. B. PEET, aldaar, om vergunning tot het uitbreiden van zijne koffiebranderij, waarin een gasmotor van 3 P.K., in het perceel Fnidsen, Wijk C No. 61. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Zaterdag, 4 Juni e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 21 Mei 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorzitter, R B. DONATH, Secretaris. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bijlagen van C. BROMMER, aldaar, om vergunning tot het oprichten van een vleeschrookerij in het perceel Achterstraat, wijk B no. 56. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden in gediend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Zaterdag, 4 Juni e.k., 's voormiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hij, die be zwaren heeft ingebraeht, op de secretarie dezer ge meente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 21 Mei 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT I)z., Voorzitter, R B. DONATH, Secretaris. ALKMAAR 24 Mei. Nog steeds zijn de uitslag-en van de Belgische ver kiezingen, welke Zondag hebben plaats gehad, onbe kend. Het gaat ook niet gemakkelijk ze zoo vlug vast te stellen, als dat bijv. in ons land kan geschieden. Dit moet worden toegeschreven aan het kiesstelsel, dat vrij ingewikkeld is. Wanneer men Belg is, den 25-ja- rigen leeftijd heeft bereikt, minstens een jaar achter een in een gemeente woont en niet te maken heeft met een der door de wet genoemde uitzonderingsgeval len, is men kiezer. Men heeft dan één stem. Maar wanneer men 35 jaar, echtgenoot of weduwnaar is, wettige afstammelingen heeft en tenminste een rijks daalder personeele belasting betaalt, krijgt men nog een stem. Ook wordt een extra stem toegekend aan dengeen, die 25 jaar en eigenaar is van onroerende goederen, welke minstens 1000 gulden waard zijn of minstens 50 gulden rente opleveren. Twee extra stem men worden gegeven aan dengeen, die een openbaar ambt bekleeden of bekleed hebben, of een betrekking waarnemen of waargenomen hebben, waarvoor hooger onderwijs als voorbereiding noodzakelijk is, of hooger onderwijs met vrucht hebben genoten. Voorts heeft men het stelsel van evenredige vertegen woordiging, hetwelk zeer veel tijd kost, daar het tellen der stembiljetten en het toewijzen der zetels tamelijk ingewikkeld is. Alle stemmen in de districten worden bijelkaar geteld, waarna uit de totaal-cijfers voor elke partij berekend wordt, hoeveel zetels haar zullen wor den toegewezen. Eindelijk is het stemmen verplicht, zoodot de kiezers niet thuis blijven, zooals dat bij ons soms in meerdere mate het geval is. Weten we dus niet de nauwkeurige cijfers, we we ten in elk geval, dat de stormloop van de verbonden liberalen en socialisten op de clericalen mislukt is. Het stond zoo, dat er vier zetels veroverd moesten worden, zoodat er een massa stemmen moesten worden omgezet, daar het hier niet gold het rekensommetje van de helft plus één in vier districten. Er was echter gehoopt door de liberalen en socialisten dat dit doel zou worden bereikt. Men had zijn krachten daarvoor ingespannen en men meende een goeden steun te zul len krijgen in de verwarring in de gelederen der l'e- geeringspartij. De Katholieke partij heeft nu in Bel gië reeds sinds zes en twintig jaren geregeerd en als een partij zoolang aan het bewind is, wordt de onder linge band zwakker, komen er geschillen en kwesties, wordt de eensgezindheid bedreigd. De speculatie hier op door de tegenpartij is een misrekening gebleken alleen in Nijvel hebben de liberalen en socialisten een zetel veroverd op de katholieken. Natuurlijk is er on der de vrijzinnigen groote teleurstelling en het is dwaasheid om de spijtigheid te verbergen op de wijze, waarop de liberale Nieuwe Gazet dit tracht te doen „Daar was eens een huisvader en die timmerde op een schoonen zomerschen Zondagmorgen aan zijn dui venkot. Eensklaps schoot de ladder uit; de man sloeg tegen de wereld en brak zich twee armen en anderhalf been. „God zij geloofd, zei zijn vrouw, dat ge niet op Uw mes gevallen zijt!" Zulk een „God zij gelóófd 1" roepen vandaag ook de klerikale gazetten. We verliezen een zetel.We gaan overal ach teruit. We zijn letterlijk verpletterd te Antwerpen. God zij geloofd, dat we niet alles verspelen! Op vooruitgang, op het terugwinnen van zetels, op stijging nog van hun stemmental hebben sedert jaren al de klerikalen hun laatste hoop opgegeven. Zij weten dat hun vonnis geteekend is, dat zij onvermijdelijk vallen moeten, en dan voor goed. Ze zijn als schipbreukelingen, die nog in den mast kruipen, als de schuit reeds door de golven is verzwol gen. Ze vechten nog maar alleen meer om hun leven te verlengen met uren, met minuten, met sekonden. En dat doen ze dan ook -- we hebben er .eens te méér het onteerende schouwspel van beleefd met een woede, met een gewetenloosheid, waartoe een rede lijk schepsel slechts door het dierlijk instinkt van zelf behoud gebracht kan worden. Van de ministers in eigen persoon te beginnen tot de a rmzaligste kerkrat toe, heeft de partij van Rome zich verweerd met een razernij zonder weerga. En de uitslag van dat vertwijfeld gespartel? Wéér een trap naar omlaag! Wéér een zetel kwijt! Wéér duizenden stemmen gezakt in de steden! Wéér terrein verloren op den buiten." Zoo'n oordeel lijkt naar niets en is beschamend voor dengeen, die het uitspreekt. Als men eerst den volke warm maakt voor de overwinning op de tegen-partij en zij verliest slechts één zetel, dan doet men goed met ronduit te erkennen, dat men den slag verloren heeft en dat die tegenpartij redenen bezit om te juichen. Als in een land met evenredige vertegenwoordiging, waar een zuiverder beeld van den toestand wordt gege ven en dus minder groote verschillen voorkomen dan in andere hinden, een partij beschikt over een meer derheid van zes stemmen en een geheel-op-haar-hand zijluien senaat, dan behoeft zij nog niet met de han den in het haar te zitten. Als tegenover verliezen in stemmenaantal in sommige districten winsten in an dere staan en het eindverschil niet zoo verbazend groot is, dau is er voor een blad van de tegenpartij geen bijzondere aanleiding om zulk een hoogen toon aau te slaan. Dan was het beter te zeg^ti:"onzö be storming van het regeeringskasteei is nutteloos ge weest, wij geven het gaarne toe, maar wij blijven wa ken en werken, wij hebben uit den mislukten aanslag geleerd en hopen hiervan een volgende maal profijt te trekken. Dat was waardiger taal geweest en het is te hopen, dat in een deel der Belgische pers die toon zal klin ken, de toon van bezadigdheid en vertrouwen, niet van versaagdheid nóch van onmatigheid. Want als over twee jaar in de mijnstreken zal moeten worden ge stemd en in de steden van de groot-industrie, als in Verband met den groei der bevolking het aantal zetels wordt uitgebreid (op iedere 40.000 ingezetenen wordt één Kamerlid verkozen) dan kon het met bewind van de partij, die in België langer achtereen heeft geve- geert dan eenig ander wel eens gedaan zijn. PRINS HENDRIK. Z. K. II. de Prins der Nederlanden is gisterochtend aan boord van Hr. Ms. Pantserschip „Van Ueems- kerek" van Sheerness vertrokken tot het medemaken van de oefeningsreis van dien bodem langs de Schot- sche kusten. Z. K. H. wordt a. s. Donderdag tegen 10 uur v. m. te Amsterdam verwacht teneinde dien dag met H. M. het bezoek aan Haarlem te brengen. Volgens Brusselsche bladen, zou Z. K. H. Prins Hendrik in Augustus incognito een bezoek aan Brus sel brengen. DE HOFVTJVERQUAESTIE. De Staat der Nederlanden is in appèl gekomen ge komen van het vonnis van den president der arrondis- sements-reehtbank te 's-Gravenhage, in kort geding gewezen tegen de gemeente 's-Gravenhage met be trekking tot de Hofvijverquaestie, doch alleen voor zoover bij dat vonnis de bepaling is gemaakt dat de staat de gemeente binnen 6 weken na die uitspraak moet dagvaarden in zake den eigendom van den Hof vijver. KAMERZETEL HELMOND. De Tijd deelt mede, dat van invloedrijke zijde den oud-minister Nelissen een candidatuur voor de Twee de Kamer zal worden aangeboden in het district Hel mond. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN. Naar in belanghebbende kringen wordt vernomen, zullen de voorstellen tot wijziging der Wet op de Naamlooze Vennootschappen, reeds bij de Tweede Ka- mei' ingediend, waarschijnlijk nog in den loop van dit jaar in behandeling komen. De nieuwe wet zou dan misschien reeds in het be gin van het volgend jaar in werking treden. (Centr.) ALGEMEENE BOND VAN R. K. KIESVEREENI- GINGEN. Gisternamiddag vergaderde de Alg. Bond van R. K. Kiesvereenigingen te Utrecht, in het Gebouw voor Kunst en Wetenschappen, onder leiding van den voor zitter mr. D. Kooien, lid van de Tweede Kamer. Aan het verslag van „De Tijd" ontleenen wij het volgende Er waren 43 districten vertegenwoordigd. De rekening van den penningmeester, mi'. Thijssen, sloot in ontvangst en uitgave met een totaal van J 1254.10 met een saldo van 169.08. Zij werd na con trole door eene conunissie goedgekeurd. Verworpen werd nu het voorstel-Goes, strekkende oin vergoeding van reiskosten der afgevaardigden te bestrijden uit de Bondskas en de uitgaven hoofdelijk om te slaan over de aangesloten vereenigingen. Eveneens werd verworpen een voorstel-Tiel, strek kende om de contributie te stellen op J 4 voor iedere stem, welke een vereeniging uitbrengt. Het voorstel-Deventer om door den Bond een her ziening te doen bewerken van het program van actie der Katholieke Kamerleden werd niet behandeld. Hierna verdedigde Arnhem zijn voorstel om: 1ste aau het bestuur op te dragen te benoemen een com missie tot het ontwerpen van een program voor R. K. Gemeenteraadsleden, en 2e. het initiatief te nemen tot het vormen van een Bond van R. K. Gemeente raadsleden. Ook dit voorstel werd verworpen. Arnhem hoopte nu, dat de voorstemmers in hun kies vereenigingen het particulier initiatief van Arnhem zouden steunen. Katwijk stelde nu een motie voor, waarin de Bond zich uitsprak voor de urgentie der zaak. De voorzitter kon, na de straks gevallen uitspraak, de logica dezer motie nifft ontdekken, en wenschte haar ook niet in stemming te brengen. Bij de rondvraag kondigde Alkmaar aan een voor stel tot stichting eener weerstandskas. Katwijk kwam nog eens terug op de vaststelling van een politiek program door de kiezers inplaats van door de Kamer leden. In antwoord op een vraag hoe een liberaal blad het eerst aan de agenda is kunnen komen zeide de secretaris, dat dit ongetwijfeld door een onbescheiden heid is gebeurd. NaHii t. de voorzitter ook nog Katwijk beantwoord had, werd door het bestuur nog verzekerd, dat voor de toekomst tegen onbescheidenheid zal worden gewaakt. Hierna werd de vergadering gesloten. KNOEIERIJEN BOTER- EN KAASHANDEL. De Vereeniging tot bestrijding der knoeierijen in den boter- en kaashandel hield Maandagmiddag te Amsterdam een vergadering onder leiding van den heer F. Middelbeek. Alvorens tot de agenda over te gaan, herinnerde de voorzitter er aan, dat de vereeniging binnenkort haar 25-jarig bestaan herdenkt. Spr. vond hierin aanleiding I aan de totstandkoming der vereeniging te herinneren, en de wijze te memoreeren waarop zij gewerkt' heeft, j Na jaren bestaan te hebben strekte de vereeniging haar bemoeiingen ook uit tot den kaashandel, en ver- anderde in verband daarmede haar naam. Uit het jaarverslag bleek, dat de vereeniging telt 256 leden, terwijl volgens de rekening van den pen ningmeester de ontvangsten hebben bedragen 426.77, en er op het einde van het jaar een voordeelig saldo van 894 was. De heeren dr. L. T. C. Schey, II. B. Hylkema en W. Heusdems werden als bestuursleden herkozen. Hierna kwam aan de orde het rapport van de com missie ter overweging van middelen om den invloed van de hotercontrole bij den binnenlandschen handel te bevorderen. Om de toetreding tot de controle te bevorderen, wij§t de commissie als middelen aaneen verplicht mini mum botervet van 80 waardoor op de boerderij het bezwaar zal vervallen dat men niet kan voldoen aan het voorschrift omtrent het vetgehalte; een wettelijk verbod van het verkoopen van boter zonder rijksmerk en van den uitvoer van ongecontroleerde botereen verbod van misleidende opschriften; een verbod om in denzelfden winkel boter en margarine te verkoopen; bevordering van regeeringswege dat bij alle controle stations dezelfde voorschriften omtrent toetreding tot de controle enz. zullen gelden, en de bepaling dat over al het gebruik van stempels en papiermerken gelijk zal zijn geregeld. Ook werd gevraagd' of het misschien wenschelijk zou zijn het gebied van het station te 's-Gravenhage te splitsen, wat het oprichten van een nieuw station, bijv. te Amsterdam, noodig zou maken. Naast deze verspreide maatregelen werd door de commissie aanbevolen: Een algemeen en herhaald verzoek aan alle besturen van groote inrichtingen, hotels en koffiehuizen om slechts boter met het rijksmerk in te slaan; het maken van propaganda door middel van advertentiën, waar in de aangeslotenen bij de controle door het bestuur daarvan gemachtigd worden te verklaren, dat zij on der controle van dit station staan, en ten slotte het organiseeren van propaganda-vergaderingen. Naar aanleiding van dit rapport werd besloten dat de vereeniging in een aan de Regeering te richten adres zal aandringen op een verbod' van het versprei den van misleidende opschriften als in het rapport be doeld, en ook de in het slot daarvan opgesomde maat regelen zal uitvoeren en bevorderen. Voor zoover pu bliciteit betreft werd het bestuur gemachtigd te doen wat het wenschelijk acht. De vergadering werd daarna gesloten. GEMENGD NIEUWS. ARBEIDSCONTRACT. Zaterdagavond hebben de 37 werklieden der export- mandenmakerij te Tiel het arbeidscontract geteekend, waardoor staking of ontslag voorkomen is. In den stand van de staking der loodgieters is geen verandering gekomen. VLEKTYPHUS. De toestand der patiënten te Berkel is bij 5 bevredi gend. De 6e is ernstig. Er zijn geen nieuwe gevallen. Te 's-Gravenzande is nu in twee gezinnen officieel vlektyphus geconstateerd. De te Berkel aan deze ziekte overledenen zijn familieleden van de lijders te 's-Gravenza nde. BELANGRIJKE AANHOUDING. Men meldt uit Tiel: Naar het schijnt, heeft de politie, door de aanhou ding van een van het drietal dieven, die Vrijdagnacht inbraken bij den heer Heins te Ravenstein, aanwijzing gekregen omtrent de veelvuldige diefstallen en inbra ken in het noorden van Noord-Brabant. De onder Boxmeer aangehouden dader, die eerst na een hardnekkig gevecht, waarbij 2 der veldwachters door revolverschoten verwond werden, kon worden ge arresteerd, heet Toniers, bijgenaamd de Fent, wonen de op het Teugenaarspad te Oss. Hij heeft Vossenberg en De Bie, beiden goede bekenden van de politie te Oss, aangewezen als mededaders. Dadelijk werd bij dezen een huiszoeking ingesteld, waarbij de andere helft van het bij Heins gestolene te voorschijn kwam. Y. en de B. waren gevlucht. De mogelijkheid, dat ze de grenzen overkomen, acht de politie buitengesloten. EEN POLITIE-AGENT GESCHORST. Te 's!Gravenhage is een agent van politie voorloo- pig buiten dienst gesteld op grond van ernstige ver denking dat'hij poging tot diefstal heeft gepleegd in een bewoond huis. De beambte was gedurende de laatste dagen met ver lof. Hij bracht, ook vroeger reeds geregelde bezoeken aan een bierhuis. De houder van dat bierhuis miste sedert eenigen tijd telkens geld uit een kast in een achtervertrek. Men had eenig vermoeden op den agent. Toen deze j.l. Zaterdag weer het bierhuis be zocht en op een gegeven oogenblik verlof verzocht om in het tuintje cenige seringen te plukken, besloot men hem te bespieden. En bij die gelegenheid zou waargenomen zijn dat de politieagent zich geld uit de kast toeëigende. Aangifte werd gedaan aan de politieafdeeling in de Van der Vennestrnat en de verdachte aangehouden. Hij ontkende ten stelligste en is thans, nadat proces verbaal is opgemaakt, in vrijheid gesteld, maar doet in afwachting van het nadere onderzoek, geen dienst. De vermoedens van zijn schuld moeten zeer sterk zijn. UIT HEER-HUGOWAARD. De Raad vergaderde gistermorgen in voltallige Zit ting. Na opening en na vaststelling der notulen deelde de voorzitter mede dat zich geen sollicitanten voor de betrekking van gemeente-vroedvrouw hadden aange meld. Bij de ingewonnen inlichtingen omtrent de verbete ring der wegen in Nieuwe-Niedorp zeide de voorzitter dat door hem een ontwerp zal worden gemaakt en dit punt dan zal worden behandeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1