DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 124 Honderd en twaalfde Jaargang, 1010 MAANDAG 30 MEI Verkiezing van een Lid van de Provinciale Staten. BIN NE !V LAND. Uit Mof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ALKMAARSCHE COURANT De Burgemeester der gemeente ALKMAAR, Gelet op art. 51 der Kieswet en art. 5 der Provin ciale Wet brengt ter algeïneene kennis, dat op 1)1 «ten 7 JTTbSfl a.s. ter secretarie dezer gemeente van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur opgaven van candidaten voor een lid van de Provinciale Staten kunnen worden ingeleverd, wegens periodieke aftre ding als zoodanig van den heer Jhr. Mr. H. GEVERS te Heemskerk. Voor zooveel noodig wordt er aan herinnerd, dat de opgaven moeten inhouden den naam, de voor letters en de woonplaats van den candidaat en onder teekend zijn door ten minste veertig kiezers, bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing', met vermelding van de gemeente, op welker kiezerslijst zij voorkomen De tot invulling bestemde formulieren voor de be doelde opgaven zijn van heden af ter secretarie dei- gemeente kosteloos verkrijgbaar. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 23 Mei 1910. JAN DE WIT Dz., R Burg. In Middel-Amerika trok Nicaragua de aandacht door een revolutie, waarbij er vrij hevig schijnt te zijn gevochten tusschen de regeering-stroepen en de verlie zende opstandelingen. De Vereenigde Staten zonden eenige oorlogsschepen, die strenge bevelen hadden om de gevechten te beletten. Ook in China heerselit een opstand, n.l. in de provincie Tsangtsja. Eindelijk ver dient vermelding het besluit van den sultan van Ma rokko, om de lijfstraffen in zijn rijk af te schaffen men weet dat deze sultan een buitengewoon wreed heer is en het staat dus te bezien of hij zijn goede voornemen wel in een daad zal doen overgaan. ALKMAAR, 30 Mei. Toen eenigen tijd geleden de heer v. Bethman Holl- weg Italië bezocht was er daar een minister-crisis. Thans, nu de Italiaansche minister van buitenland sche zaken Berlijn bezoekt had hij er bijna een mi- nisterieele crisis kunnen vinden. De regeering heeft n.l. deze week een nederlaag- geleden bij haar poging- om liet kiesrecht te wijzigen, welke veel arbeid en tijd-_ heeft gekost, maar tenslotte op niets is uitgeloopen. De Duitsche bladen vinden nu troost in het bezoek van den Italiaan, dat de stevigheid1 van het drievoudig verbond bewijst. Overigens beeft men gelegenheid ge had over de buitenlandsche politiek te schrijven. De Duitsche keizer heeft weer eens van zich doen spre ken. Hij was geruimen tijd kalm gebleven, maar hij koning Eduard's begrafenis heeft hij een gesprek ge had met den Franschen minister-president Pichon dat de aandacht trok en tot veel commentaren aanleiding gaf. Tenslotte liet de regeering officieus verklaren dat de Keizer niet, gelijk beschreven was, had gespro ken over de vorming- van een Europeeschen Staten' bond, maar slechts zijn verlangen had geuit naar het behoud van den wereldvrede. Inmiddels is de keizer on gesteld, hij heeft een bloedvin aan de rechterhand, wel ke Zaterdag is geopend. Het feit, dat de Kroonprins de officieele stukken van den keizer teekent, bracht ongerustheid te weeg, welke echter volgens betrouwba re inlichtingen geheel misplaatst is. Dat de toestand niet ernstig is, kan ook hieruit blijken, dat de Keizer heden het Belgisch koninklijk echtpaar ontvangt. In België hadden verleden Zondag verkiezingen plaats,- welke weinig wijziging in den toestand hebben gebrdcht: de liberalen wonnen met behulp der socia listen één zetel, maar de toeleg om de clericalen na oen zesentwintig jarig verblijf uit het regeering-s- kasteel te verdrijven is mislukt. In Denemarken leverden de verkiezingen deze week een minderheid op voor het radikale kabinet-Zahle, dat reeds zijn ontslag genomen heeft. Het samengaan van de radikalen met de socialisten moet vooral ten platte lande veel kiezers hebben afgeschrikt. De'Turksche Kamer en de Senaat- hebben de Kre tenzer kwestie behandeld. Turkije heeft thans de han den weer wat meer vrij en kan dus iets aan Kreta doen. De oplossing, welke in het vooruitzicht gestejd wordt, komt neer op een zelfstandig gouverneur onder Turksche opperheerschappij, waarmede de Kretenzers wel accoord zullen gaan, indien zij zelf de gouverneur kunnen kiezen -dan is de kwestie voorloopig weer van de baan. De Turksche vizier verklaarde o. a. „Wij staan niet tegenover Griekenland' of Kreta, het is dus onnoodig te spreken over oorlog of dwangmaat regelen. Wij hebben uitsluitend te doen met de mo gendheden. De regeering waakt angstvallig voor de handhaving van de souvereiniteitsrechten van Turkije op Kreta en voor de behartiging der Ottomaansehe be langen aldaar en zou. zoo deze bedreigd worden, niet terugdeinzen voor maatregelen van geweld. Indien Griekenland de onvoorzichtigheid mocht be gaan, tussehenbeide te komen, dan zou ons niets over blijven dan naar de wapenen te grijpen." In Argentinië heeft men het honderdjarig bestaan gevierd van de afscheiding van Spanje, zoo goed en zoo kwaad dat hij den afgekondigden staat van beleg mogelijk is. Er kwamen voorts weer minder goede be richten uit Zuid-Amerika. Eerst heette het, dat Peru en Ecuador besloten waren het reeds lang hangende grensgeschil langs minnelijken weg op te volgen, maar daarna werd uit beider hoofdsteden Lima en Quita gemeld, dat de oorlog-stoebereidselen met kracht worden voortgezet en dat een botsing onvermijdelijk Schijnt. VORSTELIJK BEZOEK. Sedert de jongste dagen heeft het gerucht, dat de Koning en de Koningin der Belgen in het aanst. na jaar een bezoek aan de Koninklijke familie hier te lande zullen brengen, mec-j grond gekregen. PENSIONNEERIN"G VAN GEMEENTE-AMBTE NAREN. De Nederlandsche Bond van Gemeente-Ambtenaren hield Zaterdag te 's-Gravenhagé een groote propagan- da-vergadering- voor eene wettelijke regeling van de pensionneering van gemeente-ambtenaren en hunne weduwen en weezen. Honderden gemeente-ambtenaien en vertegenwoor digers van gemeenten vereenigingen en vele vrouwen waren aanwezig, waaruit bleek van de groote belang stelling- der gemeente-ambtenaren voor deze zaak. De vergadering werd geopend door den heer Van der Laan, secretaris van Sneek, die allereerst een eeresa- luut bracht aan H. M. de Koningin en welkom heette de sprekers en de afgevaardigden van de ministers van binnenlandsche zaken en financiën. Als sprekers traden op prof. Drucker, prof. Nolens, en de heer Elenbaas, burgemeester van Krabbendijke. Onder daverend applaus werd ten slotte aagenomen de volgende motie De afgevaardigden van de gemeentebesturen en de afgevaardigden en leden van vereenigingen, vertegen woordigde ruim 20000 ambtenaren, beambten en werk lieden in dienst van gemeenten, bijeengekomen te 's-Gravenhage op 28 Mei 1910; in aanmerking nemende, dat gedurende eene reeks van jaren van verschillende zijden bij Regeering en Volksvertegenwoordiging is aangedrongen op het "tot stand komen van eene wettelijke regeling der pension neering van gemeente-ambtenaren en van hunne we duwen en weezen; dat duizenden ambtenaren, beambten en werklieden in den lande, werkzaam in dienst het belangrijke or gaan van den Staat de gemeente met ongeduld uitzien naar de invoering van zoodanige algemeen als rechtmatig erkende regeling; dat de dienst in vele gevallen ernstig wordt ge schaad teil gevolge van liet gemis eener regeling als hierbedoeld en dat daardoor tal van oud-ambtenaren en weduwen en weezen van gemeente-ambtenaren in hulpbehoevende omstandigheden verkeeren; dat zoowel door Z.Exc. den Minister van Binnen landsche Zaken, als door diens ambtgenoot van Finan ciën de noodzakelijkheid eener regeling is erkend en de verwachting opgewekt, dat door hen spoedig een wets ontwerp, houdende pensioensverzekering van de ge meente-ambtenaren zal ingediend! worden; Besluiten Hunne Excellenties beleefdelijk, doch dringend te verzoeken maatregelen te willen treffen, dat spoedig een einde kome aan de pijnlijke onzekerheid, waarin duizenden teil deze verkeeren en dat nog in het vol gende zittingsjaar eene ontwerp-regeling aan de Sta- ten-Generaal ter behandeling worde voorgelegd. De Ilaagsche correspondent van de Prov. Geld. en Nijm. Ot. schrijft over de oorsprong eener vermaarde lekkernijde Haagsche Hopjes. Baron Hop was in 1794 gezant der Oostenrijksche Nederlanden. Deze diplomaat, die in het Voorhout woonde, was een lief hebber van koffie en had! zijn kwartieren in hetzelfde pand in 't Voorhout, waar nu nog de vermaarde con- fiseurszaak van Nieuwerkerk gevestigd is. In 1770 vestigde van Haaren er een banketbakkerij en maakte omstreeks 1794 op verzoek van baron Hop een soort bonbons, die naar koffie smaakten. Het artikel, dat er spoedig nog al „in" ging en oorspronkelijk als „bon bons van baron Hop" de wereld in ging, heeft latei- als „Haagsche Hopjes" zoo groote vermaardheid ge kregen, dat men 't blijkbaar niet onaardig achtte den zelfden naam aan een journalistieke zoetigheid te ver binden, die niet alt^d op de echte aroma en délicatesse der oorspronkelijke snoeperij kan wijzen, ja soms wel eens wat bitter wezen kan. Intusschen is de heer Nieuwerkerk, achterkleinzoon van den heer van Haa ren, de gelukkige eigenaar van het oorspronkelijke re cept dezer wereldvermaarde lekkernij. Nog een bijzonderheid van een andere zaak, die in heel de stad bekend is. In de Spuistraat woont Bastet, le opvolger van Bertrand', die in dé 17e eeuw om po litieke redenen door Mazarin uit Frankrijk verdreven, hier een messenzaak opende en zich een uithangbord koos waarop aan de eene zijde een roode kat en op den raderen kant een kardinaal in zijn roode toga was af gebeeld. Het opschrift luidde: „Aux deux méchantes bêtes. Op verzoek van den Franschen gezant moest ie kardinaals-figuur verdwijnen. Een tweede roode kat kwam er voor in de plaats. Zoo is de „Roode Kat" nog- steeds 't vermaarde messenadres der stad geble ven. Maar weinigen weten eigenlijk waarom! Over groente en fruit heeft de Haagsche corresopn- dent van de Prov. Zwol. Ot. het. „Kon men niet zoo lang geleden, zegt de schrijver, een komkommer van een halve el voor een cent of zes machtig worden, Yïijdag werden ze grif geveild tegen 13 en 14 gulden de 100 stuks, en er waren dagen, dat ze-tot 18 gulden opliepen. Sedert wijze spoorwegverbindingen zijn tot i stand gebracht, is Duitschland een geweldige afnemer I geworden. Maagdenburg, Potsdam, Berlijn worden j dagelijks van het puik van onze groententuinen voor- j zien, en vooral de mijnbo-uwdistricten zijn met kom kommer bijna niet te verzadigen. Is het wonder, dat de komkommersla en de tomaten saus voor onze huisvrouwen bij de hooge prijzen een „punt van overweging'' gaan uitmaken? De Westlandsche boer is niet meer het aan zijn grond gekluisterde, bekrompen, achterlijke en onbenul lige wezen van voorheen. Hij is een heel andere ke rel, die woont en zich kleedt als een heele of halve heer, en zijn kinderen naar de IL. B. S. en hoogerop zendt. Gij treft hem zelden in zijn tuin. Hij is mobiel, komt van Londen of gaat naar Berlijn, zit in jury's van tentoonstellingen- en heeft een rekening-courant bij zijn bankier. Ik zei daar „tuin." Het zijn geen tuinen meer, maar glazen groenten- en vruchtenfabrieken waaruit hooge schoorsteenen steken, en waar een cultuur gedreven wordt, opgevoerd' in den hoogsten graad van intensivi teit. Hier wordt de koude grond een manslengte diep omgewerkt, om een hinderlijke veenlaag te verdeelen. ginds zijn draden gespannen met een sterken electri schen stroom geladen, die als een zweepslag zijn voor de tomaten en druiven tot grootere inspanning en ge dijing. Ook door de kassen loopen die draden, gevaar lijk goedje, want ze zijn niet geïsoleerd! Bergen natuurlijke en kunstmest bewaren den grond voor uitputting, en maken van verscheidene gewassen tweeoogsten mogelijk. - „Braakliggen" is niet meer be kend. Zelfs in de wintermaanden worden den grond g< en rust gegund, opdat er chrysanten zijn in Novem ber en komkommers in Maart. 1 uinders, die gemiddeld! 20.000 'sjaars maken, zijn geen zeldzaamheid, zoo min als zulke, die met een paar duizend gulden begonnen, en nu, volgens de gou- spraak, kerels zijn „met een rug." Zij toonen aan be langstellenden gaarne hun trek- en broeikassen, velden en boomgaarden. Kiekjesman klaagt in het N. v. h. Noorden over de Haagsche politie: „Iedere week hoor je van toestanden bij onze politie, waarvan men elders nooit hoort. 'Nu eens is het een rechercheur, die het met chanteurs aanlegt; dan weer wordt er een politie-agent geschorst onder verdenking van diefstal. Overvallen van speelholen mislukken, omdat de heeren goede relaties onder het politiecorps onderhouden; de hoofdcommissaris stond indertijd openlijk onder verdenking van het met beruchte vrou wen te houden, om niet te spreken van het uiterst be denkelijk verschijnsel, dat onder den hoofdcommissaris twee schoonzoons dienen, zoodat een geest van nepo tisme en spionnage de opgewektheid om met lust en ijver bij onze politie te dienen doodt. Waar, vraag ik u, ir; het geheele land bestaan zulke toestanden? Wie daarover schrijft, zooals ondergetèekende reeds meer malen gedaan heeft en zal blijven doen, zoolang die toestanden niet veranderen, dien tracht men te inti- mideeren. Langs omwegen verneemt hij, dat „ze" dot zijn de heeren van het Alexanderveld hem wel zullen „krijgen." Misschien viel mijn collega ook in die termen, maar veel succes heeft die poging- niet ge had. In elk geval is het zeer gewenscht, dat de aan dacht op deze wondeplek in onze Haagsche samenle ving blijft gevestigd. Ge Amsterdamsche brieven staan natuurlijk vol over het koninklijk bezoek. In de Leeuw. Ct. vinden we het volgende staaltje van feestversiering in een Jordaanbuurtje, een klein- Willemstraatje. De officieele personen van de „kemissie" hadden ru zie gekregen omdat„zie jedie Doris, daar he-je altijd Haarlemmerdaikies mee. Twintig jaar lang heb ik de „laiding" gehad van de „Oranjebewai- ging en twintig jaar lang- is liet goed! „gegööan" en nu wil „hai". Maar laat ik 'm nie Enfin, de lezers begrijpen de rest. De patriarsch van de Zus- en Zoo-steeg was op zijn toonen getrapt; bij boudeerde voor zijn kelder, joeg zijn twaalf nog schoolgaande kinderen of waren 't zijn kleinkinde ren (dat is in de Jordaan altijd een probleem) tel kens met harde woorden naar binnen en gnuifde van genoegen over het feit, dat er niet versierd werd. Dat duurde drie dagen, een week, tien dagen, totdat de nioigen van Donderdag aan brak.... en de kinderen thuis kwa mom te vertellen, wat ze gezien hadden: „Moe. zoo mooi. zeiden ze, en als fijnproevers bewogen ze de handjes langs de blozende koonen. Zóó mooi: „in de Kalverstraatallemaal sinaasap pelen aan touwtjes en gouden manden en kronen, voor i Prinsesje, als ze groot is." „Als 't prinsesje naar bed gaat, heeft ze dan óók een kroontje op, Moe?" vroeg een klein broertje, dat lachte om het visioen van nVinl prinsesschap, dat zich pitte in zijn vraag. „Stil nou.... niet altijd vragen!" vermaande zijn zusje. „Laat ik nou vertellen.... Gouden kronen, zie-je nee. zóó g-root wèl en op de Dam. daar komt Jlemaal water naar beneden en 't klotst! En lichies. wel duizend. 1" Dat werd te erg. Het eerste woord in 't steegje werd gesproken door een Kenau, een van 't geslacht van die 16-jarige koffiepikster, die bij een „stööaking" iu de deur van ,,'t fabriek" ging staan en tot de politie die binnen wilde dringen, kalmpjes met de handen in de zij sprak: „Da sé je wel loate, 't is onze soak en 't goat jelui niks an." Bij die laatste woorden knipte ze even met duim en wijsvinger, en de politie was over tuigd. Een vrouw van dat ras was 't, dat in den och tend van Donderdag het wachtwoord van het Zus-en- Zoo-steegje sprak. Ze zette ook haar handen in de zij „Motte we zóó blaive zitte, de haile faistwaik?" zei ze. Zóó, met niet dat En ze knipte ook met duim en j wijsvinger. „Die manskerrels doene niks," vond een ander „La ten wij aan 't werk gaan. 1 Zóó ontstond dan de spontane versiering van de Zus-en-Zoo-steeg. Tegeni twaalf uur was men al hal verwege. De patriarc-h had eieren gekozen voor zijn geld en gaf aanwijzingen. Schreeuwde hij te had dan duwde de koffiepikster hem een eind terug. „Ga jij mar na de kemissie," spotte ze. „En 't mot met smoak gebeure," moedigde ze een paar jonge kerels aan, die op laddertjes en trapjes staande, een eerepoort van wie-benje, in elkaar flansten. „Nou nog sinaasappe len," riep er een. „Geen sinaasappelen," „Wel sinaas appelen." Bijnt dreigde een handgemeen. Maar de pa triarch besliste. „Sinaasappelen?" verbaasde hij zich, zich verheffend op het piëdestal van zijn grijze erva ring. Die vreten de jongens er ommers af! Dan kan je er wel den heelen dag bij blijven staan. Oranje-lampi ons met lichies, dat mot 'tzijn." „Oranje-lampions met lichies" stemde het koor in. Zoo geschiedde het. Binnen een kwartier tijds kwamen ze met een heele rits lampions aandragen. De radde knapen sprongen op de ladders en spijkerden ze vast. „Hooger, hooger," commandeerde de patriarch, „anders kenne we vanavond 't Prinsessie niet zien." Hij kreeg- alweer zijn zin: een groot deel van de lam pions werd gegroepeerd' rond1 het reuze-groot portret van Prinses Juliana, dat te midden van sparregroen, papieren rozen en vlaggetjes zich een beetje wonderlijk te moede scheen te gevoelen. „Hoe vin je 't," zei de patriarch, die zich de eer niet wilde laten ontglippen, tegen den wijkagent, die juist aankwam wandelen. „Dat hebben we nou in, laat eens kijken, vier uur in mekaar geprutst. Da's nog ouwer- wetsch zie je, niet die fladderderij van teugenswoor- dig." „Prachtig," vondt de wijkagent. „Fijn hoor. en nou vanavond, zoo tegen negen, een potje Bengaalsch vuur er over heen...." „Nou, hé!" glunderde de koning van de Zus-en-Zoo- stceg. De vrouwen lachten en de kinderen riepen al vast „hoera 1". Kan de geest van Amsterdams arbeidersbevolking beter geschetst worden dan door die historisch staaltje van spontane feestversiering? Uit den Amsterdamschen brief van het Utr. DagbL' Bij wijs van versiering heeft men over de balkon- leuning waar de Koningin pleegt te verschijnen, een Turksch tapijt gehangen. Doms, die er niets van begrijpt, port Marie in d'r vette lenden Zèg kaak doar es 1 - Ach wat 1 meent Marie ach wat, ze hange de wasch te droge 1 («emeiiffd Nieuw?. OPLICHTING. Te Harderwijk is door de politie een 21-jarig jong- mensch gearresteerd, verdacht van oplichting op groote schaal. Bij een boekhandelaar kocht hij een groote partij boeken zonder te betalen; ook had hij reeds een huis gekocht, zonder dat hij er geld voor had. Een sigaren winkelier wist hij te bewegen hem een kistje sigaren zonder betaling mede te geven. Ook op andere plaat sen, o. a. te Leiden, moet de aangehoudene verschil lende persqnen hebben opgelicht. Zoo moet hij eenige motorrijwielen op schuld gekocht en te gelde gemaakt hebben. De aangehoudene is in het poli tie-bureau te Llarder- wijk in verzekerde bewaring- gesteld. KWARTJESVINDERS. Dc directie der H. IJ. S. M. heeft het personeel aan geschreven om met alle teil dienste sta-ande middelen te trachten een einde te maken aan de practijken der z.g-. kwartjesvinders. Voortaan moet de afgifte of verlenging van bestaan de abonnementen aan bekende kwartjesvinders worden geweigerd. Daar zij dan met tienrittenboekjes of gewone plaats- biljetten zullen gaan reizen, moet liet treinpersoneel ten hunnen opzichte, zooveel mogelijk*gebruik maken van de bij artikel 12 van het Algemeen Reglement voor het Vervoer op de Spoorwegen, gegeven bevoegd heid, om aan hen hunne plaatsen iu de treinen aan te wijzen en met de meeste beslistheid te vorderen, dat zij die aanwijzing- volgen. Weigeren zij hieraan te voldoen, dan moeten zij niet alleen niet tot den trein worden toegelaten, doch ook van het station worden verwijderd, waartoe zoo ïioo lig de hulp der politie is in te roepen. (leven zij gedurende den rit aanleiding tot klachten van het publiek of personeel, hetgeen gewoonlijk ge- chiedt door dreigen of schelden, dan moeten zij on- verbiddellijk op het eerstvolgend station, waar de trein stopt, uit den trein en van het station worden verwij derd. Zoo mogelijk moeten namen van getuigen worden opgenomen. Eindelijk wordt een correct, doch beslist optreden aan stationschefs en treinpersoneel aanbevolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1