8 T A 1I8NIE U W S. lUilTEALAJSJ). f 25.0005245 f 1500: 2689 11099 16724 f 1000: 405 511 8203 16996 19664 f 400: 2556 3940 13767 17007 18713 20491 f 200: 728 1756 3549 6462 13838 f 100 432 1730 4399 5681 10332 20685 20992 5761 6062 6867 |8325 De VERDRONKEN. In Fr a n k r ij k is onder de leden van het kabinet volkomen overeenstemming bereikt over het program ma dat de Kamer zal worden voorgelegd. De belang rijkste maatregel zal zijn het ontwerp tot kiesrecht hervorming. De scrutin de liste zal worden voorgesteld met een stelsel van evenredige vertegenwoordiging'. UIT HARENKARSPEL. In de laatste Raadsvergadering werd medegedeeld, dat de Rijks bijdrage in de kosten van het herhalings onderwijs over 1909 bedraagt 172.80, en dat de ver mindering van den aftrek ingevolge de wet van 1896 bedraagt 300, en thans is vastgesteld] op 3410. Aan mej. J. W. J. de Winter, sedert 28 jaar onder wijzeres aan de openbare lagere school te Dirkshorn, werd op haar verzoek tegen 1 Augustus a. s. op de meest eervolle wijze ontslag verleend. Ter voorziening in die vacature zullen, aldus werd besloten, sollici tanten worden opgeroepen door plaatsing eener adver tentie in „de Vacature". Aanmelding vóór 15 Juni a.s. Het jaarlijksck verslag van den toestand dezer ge meente over 1909 werd voorgelezen en voor kennisge ving aangenomen. Daarna komt de heer J. Spaans Rz. ter vergadering, om in zijne hoedanigheid van rendant-armvoogd van het Algemeen Burgerlijk Armbestuur rekening te noen van zijn beheer over 1909. De bedoelde rekening wordt nagezien, met de bescheiden vergeleken en on der dankzegging aan den rendant voor zijn gehouden beheer goedgekeurd in ontvangst op 3276.50, in uit gaaf op 3306.95, derhalve met een nadeelig- saldo van 30.45. Daarna sluiting der vergadering. UIT HOORN. Alhier is uit Pretoria aangekomen mevrouw Engel- \V ilson, een goede bekende van hen, die de geschiede- ins van Zuid-Afrikt op taal- en kunstgebied gevolgxl hebben. Als directrice van het Afrikaansch-Hollandsch .too- 11oei is door haar, met 'haar goed geschoold troepje in verschillende plaatsen van Zuid-Afrika, menige Hol la ndsehe tooneelvoorstelling gegeven, die, zoowel Hol landers en Afrikanen als Engelsohen met bewonde ring hebben vervuld. \v ij waren in de gelegenheid! de beoordeelingen der verschillende bladen als: „de Volksstem", „Pretoria News", „Collets Weekly", „Land en Volk", „Het Wes ten", „Transvaal public Opinion", „Onze Tijd", enz. in te zien en kunnen mededeelen, dat Hollandsche en Lngelsche bladen en dat zegt voor de laatste zeer veel vol lof zijn over de groote verdiensten, die me vrouw Engel-Wilson heeft. In een artikel in „de Volksstem" van 16 April 1908 zegt professor John Puwes van de Pretoria-afdeeling van het Universiteits-college over de Medea-uitvoe- ring in het Operahuis o. a. „Dat de Zuid-Afrikaansch-Hollandsche tooneelver eeniglng zich verheugen mag in het bezit van een too- neelspeelster van mevrouw EngelWilson's beteeke- njs. Zij was bij afwisseling overweldigend door smart-klagend, vermanend, wraakzuchtig en heftig en bij dal alles was ze de ware dochter der barbaren con treffende en pitoreske figuur." Mevrouw EngelWilson zal met haar broers, de bekende declamatoren Johan en Jacques Wilson, Af kua nseh-HoIlandsehe avonden UIT WARMENHUIZEN. In de j.l. gehouden vergadering van het kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeentealhier, werd thans definitief het besluit genomen, tot het stichten van een eigen begraafplaats. Een prachtig terrein, ten westen van het kerkgebouw, en eigendom der kerk is als het ware de aangewezen plaats. Augustus is men voornemens I de werkzaamheden aan te vangen. LANDBOUW-PRIJSVRAAQ. Het hoofdbestuur der „Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft va-n de jury, welke zich belast had met de beoordeeling van het ingekomen antwoord op de prijsvraag „wijze van veredeling van landbouwgewassen, zooals die te Svalöf in Zweden plaats vindt" een rapport ontvangen met de conclusie, den prijs toe te kennen, doch den schrijver te verzoeken het laatste gedeelte van zijn werk -„de wijze waarop het ■donkbeeld voor Nederlandsche toestanden kan worden bruikbaar gemaakt" om te werken. Daartoe werd besloten. Bij opening van het naambriefje bleek de schrijver te zijn de heer K. Tjebbes, pliil. cand. te Amsterdam. Hem zal worden toegekend -de prijs: de gouden me daille der Maatschappij en 500. SCIIUTTEVAER. Het hoofdbestuur van de schippersvereeniging Schuttevaer heeft o. a. aan den raad' van administratie der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij een adres verzonden, met verzoek wel in het belang van de veiligheid van de scheepvaart het licht aan de spoor wegbrug b:j Alkmaar van den wal op of aan het bruggehuisje te doen verplaatsen. tram zag een kellner zijn vrouw voorbijloopen. Om haar te ontmoeten sprong hij uit den in volle vaart zijnden bijwagen en sloeg tegen de straat. Inwendig ernstig gekwetst is hij opgenomen en naar zijn huis gebracht. Bij onderzoek is gebleken dat de directeur van een incasso- en informatiebureau WH. B., wonende aan de Hooidrift te Rotterdam, die een vleeschhouwer oplichtte voor een bedrag aan effecten, veertien dagen geleden onder valschen naam naar Amerika is ge vlucht. Ie Rinsumageest (Fr.) is de 64-jarige turfschip per P„ voorzitter der afdeeling aldaaF van Patrimoni um, gearresteerd als verdacht van onzedelijke hande lingen met minderjarige meisjes. Hij is naar Leeuwar den overgebracht. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Door den groentenhandelaar J. Hoogland werden hedenmorgen de eerste Meirapen naar de Alkmaars'che groentenmarkt verzonden. De Heer J. Kloosterboer van St. Pancras zal ze hedenavond ter markt aanvoeren. AGENDA. MAANDAG: Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. DINSDAG: Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Okr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur. Ohr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café Neerwaarts." Geneel-Onthouders Zangvereeuiging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Alkm. Tooneel, algein. verg., 8% uur, v. Twisk. STAATSLOTERIJ. 5e klasse. 9e lijst. UIT OUDE NIEDORP. D,s. B, J. Kanis alhier heeft voor het beroep naar Vlieland bedankt. Laatste Berichten. INBRAAK. Zaterdagnacht is er ingebroken in het Circus Vari été, directie Kloos en Jansen, op het Stationsplein te Rotterdam. De inbrekers hebben zich toegang ver schaft over een plaatsje, loopende langs het kantoor van den postpakketdienst en zijn zoo gekomen in de omgang van het circusgebouw, na een deur ingetrapt te hebben. In het gebouw zijn zij dadelijk gegaan naar liet kantoor der directie, waarvan zij de deur openden. Op dit kantoor is in de brandkast naast het slot een gat gemaakt, waardoor de inbrekers in staat waren de ze kast te openen. Na een bedrag van 140 aan bankpapier en specie er uit kestolen te hebben, sloegen de dieven de deur weder dicht. Zonder dat iemand iets bemerkt heeft, verlieten zij het circusgebouw. te Nieu- tentoon- toe te geven. een paar UIT BERGEN. West I rieache Club voor drankbestrijding hield gisteren in de bosschen van den Heer van Reenen te Bergen, eene openlucht bijeenkomst, waaraan werd deelgenomen door de adspiranten club van Alkmaar en de afdeelingen Alkmaar, Edam, IJmuiden, Zaan dam en Langedijk van de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, de afdeelingen Lam gendijk, N. Niedorp, Hilversum, Haarlem, Groot Scher- meiSt. Pancras en Dirkshorn van den Algemeen Ned. Geh. Onth. Bond en de plaatselijke vereenigingen bantpooi t en Hoorn, waarvan verscheidene met hunne banieren om ongeveer 1 uur togen van het station naar het schoonste plekje en de zoo even genoemd bosschen „onder de Hooge Boomen." De zeer slecht bezochte vergadering, slechts ruim 300 menschen zijn er geweest, werd geopend meteen woord van welkom door den Heer D. Bergman Alkmaar, die de schaamle opkomst niet alleen toe schreef aan de feesten te Amsterdrm maar ook aan de te weinige belangstelling die hier in Noord-Holland nog bestaat voor de geheel-onthouding welke laatste om standigheid het bestuur van de W. F. C. gemeend had iiiei de openluchtsamenkonist te moeten houden. Spr. bracht ten slotte een woord van dank aan den Heer van Reenen die had toegestaan hier te mogen sanienkomefi waarna hij de bijeenkomst voor geopend verklaarde, Een gedeelte van het Stedelijk Muziekcorps van Alk maar luisterde het feest op, terwijl de Alkmaarsche Zangvereeniging „Door onthouding vereenig.I' nummers zong die veel bijval inoogsten. De Heer I. Mol van s Hage betrad daarna den ka theder om te spreken over ..om der kinderen wil help ons." Spr. wees er op dat het gebruik, dat door hem reeds misbruik werd genoemd, van sterken drank, de oor zaak mag genoemd worden van de verzwakking van ons menschenras en dat de tegenwoordige mensehheid leeft onder den vloek barer voorouders. Het sti even van een ieder die het wam-achtig meent met het lief en leed van zijn nageslacht, moet zijn te zorgen dat ons nageslacht hetzelfde verwijt niet van ons kan maken. Nadat het muziekkorps zich nog eens had laten hooren, sprak de heer F. Schmidt van Hilversum over het drankkapitaaJ en den drankhandel en gaf de ver- - zekering dat bij een volhardend streven der geheel onthouding de strijd die er door haar tegen het drank kapitaal gestreden zal worden gewonnen. De rede lijke en zedelijke kracht, zoo zeide hij, die er van de geheelonthouding uitgaat moet de overwinning zijn in den strijd tegen den drankhandel, die direct of in direct den ondergang van het volk zoo niet beoogt dan toch op den duur tengevolge zal hebben. Na een pauze van oen half uur sprak de Heer D.s. Klein van Edam over de matigheid en beantwoordde de vraag die door zoo velen nog gesteld wordtStaat de mogelijkheid boven de geheel-onthouding, ontken nend. Matigheid is, zoo zeide spr., alleen dan goed in on beduidende luttele zaken, doch kiest een zaak direct den weg naar het goede of het kwade, dan moet ook de mensch partij kiezen en niet twijfelen met de ma tigheid, maar trachten den' weg naar het goede te kiezen. Matigheid js trouwens zoo moeilijk te bepalen dat men haar ook even moeielijk kan handhaven. Daarom, geen nuffig gebruiker maar geheelonthouder m het belang van zich, het individu, in het belang der maatschappij. Al de redevoeringen werden met een warm applaus beloond en nadat Dow onthouding vereenigd nog een nummertje tot slot had gezongen werd de bijeenkomst die inmiddels zeer in bezoek was verminderd, met een woord van dank door den Voorzitter gesloten. DE EERERAAD. Daags na afloop van het enquête-debat is door dr. Kuypev in handen der commissie van beoordeeling gesteld de door hem toegezegde Memorie met 40 bijla gen. Om het onderzoek gemakkelijker te maken, is de memorie gedrukt en in drie exemplaren ingezonden. (Stand.) DE DIEFSTAL TE VENLO. Thans is de belangrijkheid van de diefstallen uit het kleeding-, voeding- en nachtlegermagazijn, bij de hu zaren te Venlo, vastgesteld. De waarde bedroeg aan vermiste goederen en levensmiddelen ruim 6500. A ermist worden o. m. 87 rijbroeken, die alleen een waarde van 870 vertegenwoordigen, verder 400 bed- lakens, 300 hemden, 450 paar sokken, 700 paar schoen zolen, een groote partij matrassen, stroozakken, de kens, attilas, mantels, colbakken, groote partijen erw ten, boonen, 190 K.G. boter en andere levensmiddelen. De beide verdachten, v. d. H. en H., zijn ter beschik king- van den militairen rechter gesteld, terwijl een groote menigte militairen en burgers, als verdacht van heling-, reeds gehoord werden. Het onderzoek is nog in vollen gang. Tijd. Gistermiddag kwart voor zeven speelden een paar jongens op een schuit met afbraak, liggende in den Singel bij de Raadhuisstraat te Amsterdam. Op een oog-enblik kantelden een paai- planken van de schuit af en de jongens vielen mee te water. Een er van was vrij spoedig gered, maar de tweede was onder de ■buit geraakt. Onder de honderden, die op het ge lucht toesnelden, bevond zich ook de bekende zwem mer, de heer Karei Meyer, die zich oogenblikkelijk te water begaf, om naar den jongen te duiken. Hoewel (ij oer: kwartier lang te water bleef, en wel twintig maal dook, kon hij helaas den jongen niet vinden. On der een ovatie van het publiek voor zijn moedig- gen, kwam de heer Meyer weer aan den wal. I ot negen uur bleef de politie vruchteloos dreggen. aan po- het LEHMAN—MAN VAN RECHTS, 'e Standaard heeft een „driestar," waaraan wij het volgende ontleenen: Nu is intussehen, na veel zoekens, het schrijven te- irgevonden, waarin de heet' R. Lehman in 1905 zijn volden per aangi-teekenden brief voor de verkiezingen toezond. Het luidde als volgt: „Hoogedelgestrenge heer, „in net belang van het vaderland gevoel ild mij gedrongen, bijgaande som van vijf (luizend gulden aan Hoogedelgestrenge in kwaliteit van voorzit ter der anti-revolutionaire partij te doen toekomen, i:i de hoop, dat de som moge medewerken tot ver ruiling der verwachting van d'e anti-rev. partij, wier beginselen d< ten zeerste ben toegedaan. Aan den uitslag der verkiezingen hangt het wel en wee van het vaderland, en het is juist om die reden, dat ik besloten ben, mijne bijdrage aan te bieden, en ver zoek ik T II. E. G„ deze mijne gift voor het boven genoemde doel wel te ivillen aanvaarden. „Met de meeste hoogachting" enz. De Standaard eischt, na mecledeeling- van dit brief je, voor een iceer het recht op om te stemmen gelijk aeni goeddunkt en de partij te steunen, die zijn sterk ste sympathieën heeft. TREKHONDENCONCOURS. De onlangs opgerichte vereeniging Afdeeling Alk maar van den Bond tot Bescherming- van den trek hond hield gisteren op het Doelenveld alhier haar eer ste concours, hetwelk werd begunstigd! door het prach tigste weer. Het zware gebrom, gejank, gehuil en geblaf van de dienstwillige viervoeters, voor wie tot nog- toe maar al te weinig- werd gedaan, bewees reeds dat het getal inzendingen groot was en de rij karretjes en wagens toonden, dat er niet alleen gestreefd wordt naar het mooie en fraaie maar bovenal naar het doelmatige, \vaardoor de belang-en van de beesten worden behar tigd en de belangen en genoeg-ens van den eigenaar worden bevorderd. Klokslag 12 uur opende de heer Jn. Bruin W(-Niedorp als voorzitter der afdeeling de stelling met een welkom aan de aanweziger roepen. Hij wees erop dat het bestaan der afdeeling een gevolg is van de verleden jaar alhier gehouden internationale hondententoonstelling van wege de St. Bernardsclub en van den steun en medewerking ont vangen van de in- eu buiten Alkmaar verblijvende dierenvrienden waarvoor hij openlijk dank zeide, in het bijzonder aan den heer Seegers, aan mevrouw van der leen de I.ille Fontijn Verschuur, Beschermvrouw der afdeeling, den Burgemeester der Gemeente Alkmaar, den heer mr. K. A. Cohen Stuart, aan het Gemeente bestuur van Alkmaar, aan dé Ned. Vei', tot Bescher ming van Dieren en aan de St. Bernardsclub. A erder bedankte de heer Bruijn allen voor den steun verleend ten dienste van dit concours door het be schikbaar stellen van prijzen, in welken vorm ook. Hij hoopte dat het concours zou mogen slagen en het zijne er toe zou mogen bijdragen ter verbetering van het lot van den trekhond. Bij den rondgang- langs de inzendingen merkt men op dat de^ dieren niet alleen de bij het reeds door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp bepaalde hoogte hadden, maar ook dat ze er goed gevoerd en een enkele uitzondering daargelaten, ook goed onder houden uitzagen. De verscheidenheid' van karren was groot, zoowel het luxe hondenkarretje op gummibanden als den seharenslijperskar waren aanwezig. I s verwonderen viel het, dat niet al de eigenaren geen gehoor hebben gegeven aan den raad van deskun digen om de karren van steunijzers en de tuigen van schokbrekers te voorzien. De lieer Seegers, die de bereidwilligheid toonde om den moeilijken taak van keurmeester te vervullen ken de in de verschillende afdeelingen de prijzen toe aan Klasse I. Open-klasse Reuen. Ie prijs A. van Zoo nen, Nooi-dscharwoude, Max. 2e prijs Dezelfde, Tom. 3e prijs A. Hoogland, Dirkshorn, Bruno. Klasse II. Open-klasse Teven. Ie prijs Krijn Brands Ez., Alkmaar, Bello. 2e prijs D. Groen, Broek op Langendijk, Polio. 3e prijs T. Ott, Schoorl, Hector. Klasse III. Nieuweling-klasse iteuen. Ie prijs A. van Zoonen, Noord-Scharwoude, Tom. 2e prijs IJ. Jongsma, Oudkarspel, Nero. 3e prijs A. Hoogland, Dirkshorn, Bruno. Klasse IV. Nieuwelings-klasse Teven. Ie prijs Krijn Brands Fz., Alkmaar, Bello. 2e prijs D. Groen, Broek op Langedijk, Polio. 3e prijs D. Brouwer, Drie huizen, Nelly. Klasse V. Aanmoedigings-klasse Reuen. Ie prijs A. van Zoonen, Nooi-dscharwoude, Tom. 2e prijs J. Jongsma, Oudkarspel, Nero. 3e prijs O. Wink, Dirks horn, Bruin. Klasse VI. Aanmoedigings-klasse Teven. Ie prijs iviijn Brands IAlkmaar, Bello. 2e prijs D. Groen, Broek op Langedijk, Polio. 3e prijs T. Ott, Schoorl, Hector. Klasse A. van Oudka repel HET KONINKLIJK BEZOEK. AMSTERDAM, 30 Mei. Hedenmorgen werd dooi den Koningin en de Prins reeds vroegtijdig uitgereden tot liet brengen van een bezoek aan de Collectie Druc- ker in het^ Rijksmuseum van welke collectie wij inder tijd een uitvoerige beschrijving gaven. Van het Rijksmuseum werd te ongeveer 10 uur ver trokken en gereden naar het Centraal-Station tot het afhalen van H.M. de Koningin-Moeder, die uit Soëst- dijk aan genoemd station arriveerde. Van het Centraal-Station werd langs het Damrak naar het Paleis terug gereden. De grootehistorisch-allegorische optocht werd he denmiddag door duizenden en duizenden gadegeslagen. De geheel e koninklijke familie aanschouwde deze schitterende stoet, voorstellende de vooronders van de prinses, van Juliana van Stolberg en Willem den Rijke tot koning Willem I toe. Vooraf ging een pi'aal- wagen, voorstellende de Oranje-stamboom, waarop een vijftal jongedames met kwistige hand bloemen strooiden, en daarop volgden de tien groepen. De 800 gecostumeerden en 120 paarden leverden een prachti- gen aanblik op, niet het minst door dé schoone kleu- renharmonie en de gratie en luister der edelvrouwen en edellieden in hun artistieke antieke toiletten. Nu en dan werden geuzenliederen door de vendels gezon gen. Op den Dam sloegen de vorstelijke personen den stoet gade e nlangs een grooten omweg, om zooveel mogelijk personen den optocht te doen zien, werd naar Velox teruggekeerd. Een allerliefst tafreeltje speelde zich hedenmorgen omstreeks 11 uur aan de achterzijde van het Paleis af. Hier zagen de verbaasd voorbijgangers niet gewoon iets van de Koninklijke Familie aan deze zijde van het Paleis te zien, plotseling de Koningin-Moeder met de kleine Prinses op de arm voor het raam komen. De Koningin voegde zich weldra bij kleinkind en Groot moeder en de kleine speelde daarop, ten aanschouwe van het, steeds meer en meer in geestdrift stijgende publiek kiekeboe met Hare Moeder. Een muziekkorps dat zich juist in de buurt in een der cafe's bevond, hief daarop spontaan het volkslied aau'. Onder een zee van toejuichingen trokken de Koninklijke Bezoekers zich na wel een kwartier aan het venster vertoefd te hebben terug. EEN KERK TE KOOP! GRONINGEN, 30 Mei. In het jongste nummer van de te Wildervank (Gron.) verschijnende Volkscou rant wordt te koop aangeboden „een zeer net onder houden kerk, inhoudende 550 zitplaatsen, geheel volle dig met Preekstoel en mooie vleugelgalerij, beschoten dak. Te bevragen bij den Scriba der Ger. Gemeente te Wildervank." BESMET GRACHTWATER. LEIDEN, 30 Mei. Uit het onderzoek der Gezond heidscommissie te Leiden is gebleken, dat het gracht water besmet is gevonden met typhusbacillen. VEROORDEELINGEN. UTRECHT, 30 Mei. De rechtbank alhier veroor deelde den 26-jarigen tandtechnilcer Timmer, die val- sche kwartjes vervaardigde en diens 60-jarigen vader, welke ze in Amsterdam uitgaf, respectievelijk tot I jaar en 3 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. De eisch was twee en één jaar. De 17-jarige chauffeur uit Rot terdam tegen vvien f 90 boete was geëischt subs. 1 maand tuchtschool wegens het door schuld veroor zaken van den dood van een wielrijder, dien hij op 28 Maart te Veldhuizend had aangereden, werd ver oordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. VIL Enkelvoudige bespanningen, ionen, Nooi-dscharwoude. 2e prijs uit UIT KOEDIJK. Klaas de Ridder, de jongen, die zoo moedig zijn leven Waagde om dat van zijn kameraad P. Zwetsman te redden, heeft voor zijn edele daad een prachtige belooning ontvangen. Al vraagt de echte zelfopoffering I met naar erkentelijkheid, 't is voor den jongen De Ridder toch wel een groote voldoening op een blin kende nieuwe fiets rond te peddelen en te weten dat die verdiend is door een mensehenleven te redden. Toen de heer Jb. Zwetsman hem 't karretje als blijk van dankbaarheid overhandigde, kende zijn blijdschap! geen grenzen. KORTE BERICHTEN. Een heer uit Baarn ging Zaterdag- niet zijn hond loeien. Toen hij s middags niet terug- was, g'ing men zoeken en vond men den hond alleen in het boot je. Zondagmiddag- vond men het lijk drijvende. In den trein AlkmaarHaarlem stapte gisteren een vrouwtje met veel bagage in, zoodat de naast haar zittende heer het nauw kreeg. Op haar vraag, of ze zoo naar Haarlem ging, antwoordde hij„dan moet u aan den overkant gaan zitten", waarop het vrouwtje onmiddellijk verhuisde. Te Tilburg is in een put bij de fabriek van den heer in de Koestraat gevonden het lijk van zekeren N„ barbier, wonende in dezelfde straat en gehuwd. Of- si hoon men omtrent de oorzaak in het ongewisse ver keerd, denkt men niet aan misdaad. Te Smilde is de bejaarde schipper Groothelm,; die een zak turf aan boord bracht, in het ruim geval- en. Hij was onmiddellijk dood. Ie Echt is de 81-jarige landbouwer D. in een mestwaterpoeltje in den geitenstal verdronken. Hij schijnt bij het voederen der geiten te zijn gevallen. Te Baarn is de 68-jarige heer G. S., die met een bootje m de Eem was gaan varen, te water geraakt en verdronken. Zijn lijk werd' eenige uren daarna opge haald. - Zich bevindende in een bijwagen der electrische le prijs A. Boot, Pry9 D. Groen, Broekop Langedijk. Klasse A 111. Meervoudige bespanningen, le prijs J. Marsman, Oudkarspel. 2e prijs A. Hoogland, Sint 1 aneras. 3e prijs H. ten Hoeve, Oterleek. 1 erwijl aan verschillende personen zeer eervolle vei mei ningen, eervolle vermeldingen en vermeldingen voor hunne inzendingen werden toegekend. Nadat de uitslag^ der keuring was bekend gemaakt, ui Ge er zich een niet gering-e ontevredenheid onder vele aeelnemers. „Dat is eens en nooit meer", „zoo 'n keuring heeft niet de minste waarde", „de hoofdprij zen zijn aan de bestuursleden geschonken" en derge lijke uitdrukkingen meer kon men opvangen. In hoe verre die beweringen waar zijn, wenschen wij niet te beoordeelen. Slechts zij er op gewezen, dat het heb ben van slechts één keurmeester altijd' een minder ge- we nschte regeling is. Het concours liep overigens in de beste orde af, waarvoor naast de overige bestuursleden zeker wel een bijzonder woord van dank verschuldigd is aan den heer J. Brands alhier, die zich uitermate veel moeite voor het Welslagen heeft gegeven. DE MUZIEKTENT. loen het Stedelijk Muziekcorps gisteren voor het eerst in dezen zomer 's avonds in den Hout speelde, tiok beu mooie heldere licht van 8 kronen van twee en 1 kroon van 4 pitten van liangloeilicht ieders aan dacht. Het is een flinke verbetering, rondom de tent is het nu een helder licht dat de stemming- opvroolijkt. EV. LUTH. GEMEENTE. Men verzoekt ons te melden dat wegens ziekte deze week geen catechisaties zullen worden gehouden door Ds. F. A. Temoog Apèl. ZANGVEREENIGING „ALCMARIA". De directeur van de Zangvereeniging „Alcrnaria" is nog niet in de gelegenheid hedenavond de repetitie te leiden. Zoo maar eenigszins mogelijk is zal er deze week nog een repetitie gehouden worden. lil Duits chland heeft men een Chineesche mi litaire commissie op bezoek, die de legerinriehting komt bestudeeren. Zij zou officieel worden ontvangen, maar de keizer kon niet tengevolge van zijn bloedvin. De toespraak, voor hem bestemd, werd daarom maar gehouden voor zijn zoon. Prins Tsai Tao zeide, dat de keizer, door de geheele wereld den naam had een strateeg van groote bekwaam heden te zijn, wien het voor alles ter .harte ging, het leger krijgswaardig te maken. Hij was overtuigd, dat de keizer de macht, welke hem het sterkste leger dei- wereld verleent, uitsluitend zou aanwenden, tot behoud van den wereldvrede. In Rusland we wezen er onlangs reeds op komt een kentering in den toestand. De Tsaar durft zich weer in het publiek vertoonen, de Tsaar ontvangt weer commissies, de Tsaar houdt toespraken. Thans heeft hij op Tsarskoje Selo studenten-deputaties ont vangen van de universiteit van St. Petersburg en an dere hooge scholen a-ldaar, in het geheel uit meer dan 50 personen bestaande. De Tsaar heeft eerst enkele afzonderlijk toegespro ken en daarna zich met een redevoering tot alle aan wezige studenten gewend, waarin hij zijn dank uit sprak voor de liefde en verknochtheid voor Rusland, die door hen en hunne overige kameraden worden aan den dag gelegd. Hij sprak den wensch uit dat deze gevoelens aldoor mogen aansterken, opdat Rusland tot rust, sterkte en roem zou komen. Arervolgens droeg de Tsaar den studenten op, hunne kameraden ermee in kennis te stellen, dat het hem ge noegen zou doen, wanneer elk jaar het aantal studen ten, dat zulke gezindheid aan den dag legt, aangroeie. Opgetogen hoera-geroep volgde op deze woorden van den Tsaar. De Tsaar liet zich daarna te midden der studenten fotographeeren. Toen de Tsaar afscheid nam, vergezelden de studen ten hem, onder het zingen van het volkslied en onder hoera-geroep.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2