Grootwerker Da mes werker 0 lï 0 s ft p geen Catechisatiën. Genogd?, Koorveraiging „taarla" m V aarwei l Ijémg fiietdekkersknesht ui telling |ïö.- C. KLITSIE, - Boterstraat 18. Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET"7- WÊÊmmÈm Quaker Oats is ook in prijs het voordeeligste voedsel. Piraat gevraagd, heeg loon, gevraagd ADV ER T ENT 1 EN. 49 ©f 59 wessr Dekriet f Fusawaisicftioeisena F. Feijeii, Payglop. Tel. 205. Ew* Until. B&m* Door ongesteldheid deze week Salonboot met glasbeschutting aan dek. DOOR POGING TOT ZELFMOORD GERED. 12/2-25en4oct Gemaakt van volle, rijpe haver, ge roosterd en gefabriceerd in de meest moderne fabrieken ter wereld, brengt zij haar heerlijken smaak en hare kracht rechtstreeks in Uwe woning. Teleurstelling zult ge echter ondervinden, indien ge er niet uitdrukke lijk op staat Quaker \^gfp Oats te ont vangen rmoMs 410 410 5591/2 267 210 1381/2 172 855 1197/8 711A 82% 62 147% 6 18% 66 13 41 85 86 203 111 1091/2 op Atelier bij a. voor Boekhouder-betaalmeester. b. voor Schrijver. c. voor Afslager. j. F. TERNQOlj APÈL. LANGS DE ZAm. Van ALKMAAR 6 8 - 10 12 2 30 4 6 7 30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 8 9 30 11.30 2.15 - 4 - 6 7 30 uur. uur. uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - |i j.15| -12.15 - |2TT| - 4.15 Van Haarlem naar Zaandam 10.15 j|12.15f - 2.15 - H Alleen Zondag. |6Ï6] -ja i5 waardoor de rechten van de minderheden worden ge waarborgd. Ook zal het ontwerp de zittingsduur bren gen op zes jaar. Een derde der leden zal telkens al treden. Verder komen o.a. voor op het programma het beambten-reglement, de rechterlijke hervorming en het vlootprogramma. Ten slotte zal de regeering in overleg met den Senaat een financieels hervorming bewerken op de basis van de door de Kamer aange nomen inkomsten-belasting. In Servië weigert de lastige ex-kroonprins nog steeds de hoofdstad te verlaten. Men had gehoopt, dat hij de vorige week zou vertrekken, maar hij wei gerde, naar het heet, omdat de koning hem niet ge noeg geld wilde geven. Hij krijgt vijftig gulden per dag, maar vindt dat, daar een minister voor een bui- tenlandsche reis 150 gulden krijgt, meer moet hebben om zijn stand te kunnen ophouden! Kaar Bosnië is vandaag de Keizer Frans Jo zef vertrokken. Het is niet zonder vrees, dat de oude monarch dit ingepalmde gebied bezoekt. De politie te Sarajeivo is zeer versterkt en zij kreeg reeds van uit Parijs kennis, dat de gevaarlijke anarchist Jozef Ka- ritsj er zich bevindt, die daarop in hechtenis genomen werd, terwijl zes eveneens gearresteerde Italiaansche arbeiders weer in vrijheid werden gesteld, twee aan hangers van Karitsj, die intusschen beweert dat hij niet de man is, voor wien men hem houdt, zijn even eens achter slot en grendel gezet, terwijl veiligheids halve maar een veertigtal bekende individuen, dronk aards, zakkenrollers etc. in verzekerde bewaring zijn genomen. In Algiers hebben de Franschen weer moeten vechten. De colonne van generaal Aliz heeft de schuil plaats van een nog niet onderworpen stam verwoest. Een groot aantal inboorlingen is gesneuveld. Aan Eransche zijde werden geen verliezen geleden; alleen een luitenant en 2 soldaten zijn licht gewond, zeg het officieele telegram. Gemengde mededeel in gen. HET VONNIS TEGEN HOFRICHTER. Hof richter is te Weenen tot den dood door den strop veroordeeld. Indien er geen verandering in deze straf komt, zal zij vermoedelijk reeds heden worden voltrokken, nadat Hofrichter eerst uit het leger is ge zet. Hij moet zich de laatste dagen als een krankzin nige hebben gedragen. DAMESHOEDEN EN VOGELBESCHERMERS. Te Berlijn heeft een bekende geleerde gesproken ever „de moderne dameshoeden als vernielers der vo gelenwereld." Hij betoogde, dat de mooiste vogels uitsterven, mdat ze door de mode als versierselen wor den gebruikt. In Berlijn koopt één zaak, duizenden, neen millioenen lijken van kolibri's. Zij worden reeds bij voorbaat opg'eslagen, om honderdduizenden te kun nen verdienen, zoodra zij in de mode komen. De spre ker herinnerde er verder aan, dat de Engelsche ko ningin-weduwe Alexander geen dames wenschte te ontmoeten, die reigerveeren op den hoed droegen. In Florida broeden de reigers in menigte, in groe pen van 20.000 tot 30.000 paren. In veertien dagen tijd zijn ze allemaal gedood en heeft een jager 6000 a 10.000 gulden verdiend, In het debat werd nog opgemerkt dat in een Deut sche stad een vereeniging tot bescherming van vogels een vergadering' had belegd, waarin een lezing zou worden gehouden. De spreker moest evenwel de helft van zijn lezing, over reigers handelende weglaten, om dat. de invloedrijke beschermvrouw een hoed met g'roote reigerveeren droeg! BLANK EN GEEL. Men weet dat Bodewijk van Deyssel indertijd een ro man heeft geschreven met bovenstaanden titel, waar in het huwelijk wordt verteld van een Amsterdamsch meisje die op een tentoonstelling een Chinees had lee- ren khnnen. Een Engelsch blad vreest, dat er ter ge legenheid van de Japansche tentoonstelling te Londen wat al te veel blank en geel vermengd zal worden. De meisjes, zoo betoogt het blad, kunnen in Engeland moeielijk een man krijgen, zijn dientengevolge niet erg kieskeurig en nemen maar al te gauw een kleurling voor lief. Gaan ze mee naar het land van den bemin de, dan zijn zij er dikwijls slecht aan toe, daar zijn fa milieleden het huwelijk niet willen erkennen en de man, door zijn familie opgestookt, zich niet meer om haar bekommert, zoodat zij vaak op kosten van de re- geering naar Engeland teruggebracht moet worden. HET RECHT OM TE FLUITEN. Te Milaan floten eenige schouwburgbezoekers bij de eerste opvoering van een stuk, dat hun niet beviel. Zij werden door andere bezoekers afgeranseld. Thans ko men ze in eenige couranten vragen, of schouwburgbe zoekers, die hun biljet betaald hebben, slechts mogen applaudisseeren, als zij tenminste geen kans willen loopen een pak slaag te krijgen en er uit gezet te wor den. EEN VECHTPARTIJ OP EEN KERKHOF. Te Halle werd Zaterdag een man begraven, die eenige dagen geleden bij een opstootje zoo ernstig door een agent met een sabel verwond werd, dat hij spoedig daarna overleed. Eenige vrienden van den overledene hielden aan het graf redevoeringen, waarin zij tot wraak tegen de po litie aanzetten. Een hunner riep met luider stemme: „Wie u geslagen heeft, zal ook geslagen worden!" Het gevolg hiervan was, dat de politie eenige personen van dp begrafenis in hechtenis nam, wat evenwel gepaard ging met een hevige vechtpartij. EEN STANDBEELD VOOR JULES VERNE. Heden wordt er in Nantes, de geboorteplaats van Jules Verne een standbeeld voor den beroemden schrij ver onthuld. Het monument staat in een prachtige laan met g-roote boomen. Met den rug tegen de zuil, waarop het beeld van den dichter is geplaatst, leunen twee kinderen, een jongen en een meisje, die aandach tig in een opengeslagen boek lezen. Te Londen was een werkman zóó langen tijd zonder werk, dat hij zwaarmoedig werd en zich van het leven trachtte te berooven. Hij bracht zich met een scheer mes een ernstige wond aan den hals toe, maar werd nog levend gevonden en in een ziekenhuis opgenomen, waar hij genas. Toen de zaak, zooals dat in Engeland gewoonte is, later voor het gerecht behandeld werd, verklaarde een dokter, dat de snede in den hals den beklaagde het leven gered had. Hij leed n.l. aan een hartkwaal en zou, indien hij niet juist zooveel bloed verloren had, heel spoedig een aanval van beroerte hebben moeten doorstaan. EEN HYPOTIIEEKBRIEF VAN EEN MILLIOEN VERLOREN. Een postbeambte, die in het Grunewald brieven be steld had, miste toen hij klaar was een hypotheekbrief van een millioen, die hij aan een dame moest bezorgen. De beambte, die onderweg nog al veel postzegels had verkocht, vermoedt, dat hij daarbij den brief heeft la ten vallen. NOG MEER BOMMEN. In de St. Paulsstraat te Barcelona zijn twee niet ontplofte bommen gevonddn. De.politie heeft maatre gelen genomen, om de menschen te beletten in de na bijheid te komen. RUSSISCH. Uit Pskof zijn 150 joodsche gezinnen Verdreven, van wie vele daar al meer dan vijftig jaar gewoond hadden. VREESELIJK. In een bosch te Bois-le-Roi bij Reims leefden een man en een vrouw met twee kinderen, een van drie jaar en oen van acht maanden. De man, een houthak ker zonder werk, trachtte met zijne vrouw samen door het zoeken van paddenstoelen in hun onderhoud te voorzien. Maar het ging niet, en de kinderen ledeu gebrek. In hun radeloosheid besloten de ouders toen, de kinderen uit hun lijden te helpen, door hen ergens in het bosch achter te laten. Maar de stakkertjes wa ren het vasten gewend en na vier dagen en nachten leefden zij allebei nog. Daar de man huil schreien niet meer kon aanhooren, wurgde hij zijn jongste kind met een touw. Daarna zou ook het oudste er aan moeten gelooven. Maar het kind schreeuwde moord en brand, en er kwamen men schen toegeloopen. De vader en moeder zijn in hech tenis en hun oudste kind is bij barmhartige menschen in huis genomen. Nu hebben zij alle drie weer te eten zegt de N. R. Ct. EEN OUD HANDSCHRIFT. Een Weensch correspondentie-bureau meldt, blijk baar te goeder trouw, dat iemand dezer dagen op de markt een oud boek heeft gekocht, waarin een Ile- breeuwsch handschrift lag. Een geleerde, die den inhoud ervan vertaald heeft, beweert, dat het geschrift van Jezus Christus afkomstig is en een „zendbrief aan zijn volk" bevat. De vinder heeft het handschrift la ten fotografeeren en het oorspronkelijke in de kluis van een bank laten wegbergen. Ingezonden Stukken. Geachte Heer Redacteur Mogen wij II verzoeken voor onderstaande regelen eenige ruimte af te staan in Uw veelgelezen blad? Bij voorbaat onzen dank. Het Bestuur der Vereeniging van Wijkzusters der Ned. Herv. Kerk alhier heeft door middel eener circu laire het verzoek gericht tot de leden dier kerk bijdra gen te willen geven voor een werk, dat aldus wordt omschreven: „in de gezinnen met raad en daad hulp en voorlichting te verleenen„Door geregeld en herhaald huisbezoek op de hoogte te ko men van de nooden der armen en aldus te voorzien, zoo mogelijk, in werkelijk bestaande behoeften, zonder daarbij te treden in het werk der Diaconie." Waar nu in Alkmaar bestaan de vereeniging: „Liefdadigheid naar Vermogen", „de Protestantsche Vrouwenvereeni- ging" en de „Gezinsverpleging," die allen zoo krachtig en zegenrijk werken, waar bovendien de Diaconie der Ned. Herv. kerk zeker haar tank in ieder opzicht met zorg en ijver verricht, daar rijst onwillekeurig de vraag: „Waartoe nu weder deze vereeniging daaraan toegevoegd Het is echter mogelijk, dat onder de nooden mede ook de g e e s t e 1 ij k e nooden, die des waren ge- loofs, worden verstaan; tot bewijs, dat deze verklaring niet zoo geheel uit de lucht is gegrepen, moge strek ken het feit, dat het Bestuur der bedoelde vereeniging uitsluitend bestaat uit leden der orthodoxe partij; van de vele vrijzinnige leden der kerk heeft niemand zitting in dat Bestuur; van dit. deel der leden worden slechts de penningen gevraagd, geheel in de lijn van bet gedrag der orthodoxe leden dier kerk. Ofschoon het Bestuur der Evangelische Unie het ze ker van harte toejuicht, dat zooveel mogelijk gedaan wordt tot leniging van de nooden der armen en dat ook heeft getoond door, in weerwil van de weigering der Diakenen om in de godsdienstige bijeenkomsten de vrijzinnigen voor de armen der kerk te collecteeren, steeds zelf dit wer-k ter hand te nemen en de gecollec teerde gelden geregeld aan de Diaconie te doen toeko men, is het toch thans zijn plicht, de vrijzinnige leden der kerk te waarschuwen zich wel tweemaal te beden ken, alvorens deze circulaire met hunne bijdragen te voorzien. De mogelijkheid is niet "buitengesloten, dat met hun eigen geld aan de verwezenlijking van hun streven: „de overwinning der Vrijzinnige beginselen in de Ned. Herv. kerk te Alkmaar" wordt afbreuk ge daan. Willen de orthodoxe zusters hare armen bijstaan en voorlichten, op welke wijze dan ook, prachtig! doch dan met 't geld van hen die aan hare zijde geschaard zijn. Voor de Vrijzinnigen echter is het plicht, het zij met ernst en nadruk gezegd, in dezen tijrl van strijd, waarin op elke beweging der tegenpartij moet worden gelet, aan niets mede te werken, waardoor hun eigen zaak zou kunnen worden geschaad. Namens het bestuur: Dr. G. BLOKHUIS, Voorzitter. J. J. KRIJNS, Penning meester. M. L. O. POOL, Secretaris. Vair jmstmtSm Ingezonden Mededeelingcii, 'j. PaauaMh lil K GEK IJ.) RE ST t\ i». GEBOREN 29 Mei. Johannes Hendrikus. z. v. Cornells Leek en Antje Beers. 30 Mei. Anna Clasina, d. v. Johannes Hendricus Smit en Maria Johanna de Graaf. OVERLEDEN 28 Mei. Willemina Elizabeth van der Wal, gehuwd met Hendrik Elfring, 56 j. Dingen mn Carolus Smits, 72 j. 29 Mei, Antje Prins, wed. Izaiik Elzus, 78 j. 30 Hendrika Schrieken, 3 maanden. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 30 Mei. Medegedeeld door act Koninklijk Nederlandsch Meteorologist Instituut te De Bilt. OVERZIOH T. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.6 te Horta. De laagste stand van den barometer 757.0 te Thor.-- liavn. VER W ACHT IN G. (Geldig tot den avond van 31 Mei). Matige tot krachtige zuidwestelijke tot westelijke wind, zwaar bewolkt of betrokken, regenbuien, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar, 29 Mei 3.1 m.M. 30 Mei 1.8 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Een diepe depressie ligt hedenochtend in het noord westen, onder invloed waarvan bij ons de barometers sedert gisterenochtend nog gedaald zijn en ook hier te lande op vele plaatsen regen viel. In verband1 met het hoog-, dat zich in het zuidwesten handhaafde, is weste lijke tot zuidwestelijke wind te verwachten, met weinig- verandering in temperatuur. De kans op regen is nog vrij groot. M. Heden overleed, na een langdurig lijden, onze lieve Echtgenoote en Moeder WILHELMIlfA ELISABETH v.hl. HAL, in den ouderdom van bijna 57 jaar. H. ELFRING. J. H. ELFRING. T. ELFRING—Coster. W. ELFRING. S. ELFRING—Liekf.i.es Oebt.es. H. ELFRING. S. ELFRING. H. J. ELFRING. Alkmaar. Nijmegen. Alkmaar. Haarlem. Alkmaar, 28 Mei 1910. M A II K T II E SI I C lï T E V. ALKMAAR .30 Mei 1910. Aangevoerd 1 Koeien en Ossen f 000 a 305121 vette Kalveren f 40 a 110, p. pond f 0,90 a 1,05, 58 nucht. Kalveren f8, a 20,—, 314 Schapen f 22,— a 33,50, 2 lammeren f' 10,— a f 15,—, 266 vette Varkens f 0,53 a 0,57 per K.G., 7 magere id. f 18,— a f 22,—. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWÖREDIET, Yoordam, 12—13, Alkmaar. Koers van Staatsleoningen. 28 Mei 30 Mei NEDERLAND. Ned. pCt 21/2 pref. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleewing 5 Brazilië funding 5 Mexieo binnenl. 5 J apan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Fm. 4 Iwang Dombr. 41/2 Financ. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc, aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Biudjey Deli Batavia Deli-Maatsekappij Langkat tabak A - Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara luim Sumatra ï'alembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak (j Redjang Lebong Greet, Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Aoaerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebon ds pCt, 41/a Peru Comm. aand. div Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp -Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA Atch. Top. Cert. v. Convert, Bd pCt. 4 Denv. en R Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South, Com. pref. to is K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm Rock Iriand Comm. Warschau Weenen Wladikawkas 1885 POLEN. RUSLAND Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen li87 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK, Staatsleeiring 1860 RUSLAND 1864 pCt. 4 3 3 21 751/a 68 103 49 95 Vg 94%, 87 871/2 99% 871/2 94% 100% 981/q 187 132% 180 129.50 1457/» 620 234% 330 68% 95s/a 600 470% 531/2 252i/3 901/2 40% 28% 341/2 071/2 41% 47% 102% 267/8 127 1833/* 21 431/2 182 891/4 109% 1021/ia 953/4 1591/2 174 450 Den 29sten Mei overleed te Bergen (N.H.) in den ouderdom van ruim 82 jaar, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden de heer FlUEDKK Ii CARE HAVER NI ENK EMPEK. J. SCHELLINGER. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze ge liefde Zuster, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw «Ie Wed. A. EEZAS 1*111 AS. in den ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam, A. PRINS. Alkmaar, 29 Mei 1910. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Bij mijn vertrek naar Amerika een hartelijk vaar wel aan vrienden en bekenden. N. KLERK, aan boord v. h. ss. „Nieuw Amsterdam" EN Uit de hand te koop het groot 3 hectaren, om te hooien, bij de kerk te Koedijk, land genaamd „de Kerkerdin. Te bevragen bij H. BRUIN, aldaar. Heden 'overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw GRIETJE I>E3f DAS, weduwe van den heer J. STAMMES, 111 den ouderdom van 71 jaar. Uit aller naam, S. STAMMES. Hellebroek, 30 Mei 1910. hij THEO GROOTHUIZEN, Schontenstraat, Alkmaar. Zij die eventueel in aanmerking zouden willen komen (zeogewenscht f 500.- borgstelling) aan de Afslagmarkt van de Tuinbouw en Handels- vereeniging „Algemeen belang" alhier, kunnen tot en met Woensdag zich aanmelden en inlichtingen bekomen bij den Voorzitter der vereeniging, den heer J. G. VAN GARDEREN, 's morgens vdtfr 7 nar aan de veiling. VER GA IJ, Rietdekker te GROOTSCHERMER, verlangt ten spoedigste tegen opgaaf van prijs. Aan hetzelfde adres een GEVRAAGD. Aoor transpireerende voeten geen beter schoen dan de alleen verkrijgbaar bij Hedenavond kan de Directeur nog GEEN REPETITIE leiden. Echter, zo© maar eenigs- zins mogelijk, nog deze week een. HET S5ENT1 35. AT ltM li 1 UQfTil W A PTtD. llllltt Hoofdmagazijn FNIDSEN 63, 2e Magazijn MIENT11 x A .Li it JA TV IA Lj E;I il -.'VIA Li 11 IJ AOj voor do Steenenbrug H. JANSüNj Tol. 417. Grossier Let op kwaliteit. Zie niet alles voor het zelfde aan, al is het gelijkend. Laat.' U riet door concurrentie e.i een weiuig prijsverschJ pakten. De namaak is groot. Koopt waar soliditeit en garantie zich vertegenwoordig!; Uitsluitend goede waren, teg-.n scherp concurreerende prijsen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3