s= Haait daar Uw BOTER, KAAS, KOEVET, KOEROOKVLEESCH, enz. De Lange de Moraaz, BASES- HEEREN- en KINDERSCHOENEN. C. VERHEUS, Uurwerkmaker, 2 eerste klas jonge paarden. W. NEBERKOORN - - EÉontenstraat Platen en Lijsten, Bouwterrein Aangezien binnenkort met de verbou wing een aanvang zal worden gemaakt, raden wij een ieder aan den UIT VERHOOP in de zaak v. d. HORST, Langestraat te be zoeken om van de zeer verminderde prijzen te probleem». I 31 A Cs I: N.B. De Wiskottens Het Wetboek voor Iedereen, Het Wetboek voor Iedereen Aanbesteding. Aanbesteding. Golden Thee 2 of 3 bekw. kleerm. Paarden, LandlouwpreedscMppen en?. N.V. dat is Uw ilADEEL; bij niemand grooter» m©f*ieeping en gnedkpopei*. Die 50 cent besteedt eu hooger krjjgt een cadeau ter waarde van 15 tot 18 cent, wat maar wi! „De Landbouw" is alléén Zaterdags geopend. Zie voora! de prijzen in de étalage voor ge bij een ander koopt. Aanbevelend, ,,DE LA1VDBOUW". Steeds voorradig in REPARATIE-INRICHTING. 18e Jaarlijksche Verloting Kunsthandel aan den W est er weg, MassaulaanenEgmonderstraat - flan ds STOOM WASCH- ei STBIJKINRICHTING „De Eendracht", eefülge SOEPTABLETTEI Voorhanden in den Boekhandervan de Voor dam C 9, Teief. No. 3, Alkmaar. F E IL L E T O N. Mr. 31. NAUTA, Advocaat en Procureur te Utrecht, Mr. 31. NAUTA, Advocaat eu Procureur te Utrecht, Op Woensdag den I5en Juni 1910, Het bouwen van een K o 1 o n i e h u i s te Bergen aan Zee (N. H.), Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde flinke Dag-Dienstbode, eene flinke DIENSTBODE, I Administration, Wissels, Coupons, schrijven kapitalen Grootboek in en af. HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Rninie keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. - ACHTERSTRAAT B 21 - - EERSTE KLAS - mr TREKT 4 JUNI. "fm I)e grootste keu e in lage prijzen. Eigen passepartout en lijsten-t briek. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Tousgaintstr.9. I der Firma de Wed. Jb. KES ZONEN, Rergerhout, Visscherslaan El, A'kmaar, kunnen nog biedt de groote verscheidenheid in Meer dan 20 soorten o. a. Oxtail, Tapioca-Julienne, Londonderry, Korrelvermicellisoep, Riz Crécy, Bruine Soep, Mcck-Turt'.e. KORTE KOOKTIJD. GO^DKOOPE PRIJS, slechts 5 eu 8 ct. per tablet voor twee porties. 62) Ositffisiisiaü* ïfpcsir* ieder» SisiciUBliMPiiet11 SS de vijfde tot op 1 Januari 1910 bijgewerkte druk van Prijs, gebonden in linnen stempelba id, slechts f 1,25. e" de tweede gshee! bijgewerkte druk vsn (SUPPLEMENT). UITGEGEVEN ONDER TOEZICHT VAN Prijs, gebonden in linnen stempeiband, slechts f 125 Op VRIJDAG 3 JUNI 1910, des avonds 8 uur, in het café van den Heer D. LEEUWENKAMP, aan de Kaasmarkt te Alkmaar, zal voor rekening van den Heer H. JANSENGrossier te Alk maar, pa bliek worden aanbesteed Het bouwen van een Warenhuis met woning aan de Langestraat en Achterstraat in de gem. ALKMAAR. Bestek met teekeningen a f 1.50 per stel ver krijgbaar bij den architect G. SPRUIT Sz.,*Ka- naalweg 18 aldaar, waar tevens inlichtingen te verkrijgen zijn. Verzuim Zaterdags „De Landbouw" niet, te ALKMAAR. Naast VROOM DREESMANN. Accurate regeling. Degelijke garantie. VAN te niRKSLAM). Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 24 Febr. 1910, no. 44. HOOFDPBIJS: 00 cent per lot. 11 a O.—. Lotenhandel J. TERWEIJ Cz., Koorstraat A 41. -Alkmaar. Telefoon No. 434. geplaatst w«rdcn. ELK WAT WILS Naar de vijf en veertigste Duitscbe uitgave door RUDOLF HERZOG. „En nu?" vroeg Emilie Wiskotten, die plotseling opmerkzaam was geworden. „Wij moeten. Ewald opzoeken. Wij moeten aan hem goed maken, wat de familie aan hem misdaan heeft. Als hij de fabriek geholpen heeft, moeten wij nu toch hem helpen. En als de mannen dat vergeten, moeten de vrouwen hen beschamen." „Kom", zeide Emilie Wiskotten snel, „wij zullen hen beschamen." „O, mevrouw Wiskotten!" In de oogen der vrouw lag een peinzend, droomerig lachje, dat pijn deel. „Zwakke mannen kunnen dat niet verdragen. Maar sterke mannen moet men beschamen, als ze over ons heen zien. Dat heb ik vroeger ook niet geweten." „Ik heb een rijtuig buiten staai." „Wacht even. Ik wil nog even de kinderen goeden nacht zeggen. Gelooft u, dat Ewald ziek is?" „Ik weet slechts, dat hij zeer verlaten zal zijn." „Dat is nog erger. Wacht even, Anna." Toen ze terugkeerde, stonden hare trekken vastbe raden en zeker. Doch 'haar wezen was levendiger ge worden. Alsof er eene geheime vreugde doorheen schemerde. Zwijgend reden ze naar de Ratinger straat en bestegen de vier trappen. „We zullen niet aankloppen," fluisterde Anna Kólsch, .anders laat hij er ons niet in." En ze drukte vastberaden op de knop. De deur was gesloten. Binnen bleef het stil. De vrouwen keken om zich heen. Op den overloop, die door eene flauw brandende olielamp slechts sche- UITGEGEVEN ONDER TOEZICHT VAN In deze nieuwe uitgaaf zijn de allerlaatste wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek, betreffende de Herziening «Jer Kinderwetten en de Wet, betredende het Onderzoek naar liet \adersehap, opgenomen; -. - dat van deze Wetboeken binnen enkele jaren niet minder dan 30.000 Ex. verkocht is wel een bewijs voor hunne praktische bruikbaarheid. De inhoud bestaat dan ook uit Wetten dio seiner een elk telkens in liet dagelijkscli leven te pas komen, zoodat liet bezit dezer ver zamelingen voor een ieder liet grootste gemak oplevert. Z1J11, merachtig verlicht was, hing eene dikke, bedorven lucht, welke hun het ademhalen bemoeielijkte. Emilie Wiskotten hield haar zakdoek voor den mond. Anna Kölsch Hemde hare tanden opeen. „We moeten naar zijne huisjuffrouw," fluisterde ze, en zij namen hunne ritselende roHten stijf bijeen, om geen leven te maken. De grijze dagloonerswedüwe zat in een vuil nacht jak en met een verfrommelde muts op, waar onderuit de ongekamde haren te voorschijn kwamen, sufferig haar avondeten te verorberen. „Wij zouden mijnheer Wiskotten gaarne willen spre ken." „Naaste deur." „Die is gesloten." „Raakt me niet." Emilie Wiskotten legde een mark op tafel. „Zoudt u zoo vriendelijk willen zijn, te zorgen dat er open ge daan wordt?" De oude draaide het markstuk om, schoof het in de lade der- tafel en stond op. „U moet niet zeggen dat er bezoek is." De vrouw slofte op hare vilten pantoffels naar bui ten. Ze klopte tegen de naaste deur. Toen harder. „Jesses, wat mot dat beteekenen? Heit uwes m'n doossie lucifers niet gezien? Jawel, 't is binnen. Laat m'is kijke." De sleutel draaide iu liet slot om, de oude trad bin nen. Dich bij de deur stonden de beide vrouwen. Toen de oude al hoestend terug kwam, schoven ze langs haar heen en traden binnen. „Wie is daar?" vroeg van uit den hoek bij het raam pje eene schorre stem. „Goeien avond, Ewald,' zeide Emilie. „Ik zal eerst eens licht maken." Ze tastte om zich heen en vond op eene kist een klein lampje. „Niet aansteken! Niet doen!" Maar reeds drong de rossige schijn door het ver trekje. Ewald Wiskotten had zich op zijn stroozak om geworpen. In zijn oude jas lag hij, in een versleten wollen deken gewikkeld, met het gezicht naar den muur en hield de oogen gesloten. Bij het matte schijn sel leek zijn neus heel spits en staken zijne jukbeende ren scherp uit. „Gaat u weg!" „UWie is dan u? Jongen, doe je oogen eens open! Ik ben toch Emilie, je schoonzuster Emilie!" Hij draaide het hoofd om en opende de oogen. „Anna stiet hij uit.Zijn hoofd viel terug. In on- maentige woede keek hij naar de vrouwen. „W ees nu als t je blieft eens 'n beetje vriendelijker. Wij doen je niets." En Emelie Wiskotten stak hem de hand toe. H'j stiet de hand terug, den blik op Anna gericht. „Is het je gelukt met je gespionneer „Scheld^ maar, Ewald," zeide liet meisje kalm. „Er uit krijg je me toch niet meer," „Ik ben hier de baas!" „Jongen, jongen! kalmeerde Emilie Wiskotten hem en legde hare hand op zijn voorhoofd. Met een vrouwe lijk, moederlijk gebaar. „Je bent ziek, Ewald. Daarom moet je heel kalm gehoorzamen." „Ik neem niets van de familie aan!" „Wie spreekt er van de familie? Maar lijdensge- r.ooten, die ja, zie je, die moeten elkander toch hel pen." Zonder te begrijpen keek hij haar aan. Zoo kende hij haar in 't geheel niet. Was dat Gustav's vrouw? „Ja, ja, jongen. Wij zijn lijdensgenooten. Dat heb je zeker niet geweten, anders was je wel tot mij geko men." „Eens heb ik gehoordmaar „Het niet ggloofd. Ik doe je ook geen verwijten. Ik heb de hoop niet opgegeven, en ook jij zult baar niet opgeven, daarom ben ik tot jou gekomen. Zie je, Ewald, ik maak t slecht, maar jij maakt het op 't o ogenblik nog veel slechter. Daarom zullen we botje bij botje leggen en half om half doen. „Emilie T„Zou je je schoonzuster in den steek laten, jongen? Nu allen doen, alsof alsof ze mij vergeten hebben? Jij bent toch anders. Jij met je geestdrift. Lieden die zooals wij ongelukkig zijn, kunnen toch niet kleingees- te 2.30 uur, zal in het Hötel „DE NACHTEGAAL" te ALKMAAR, namens de Vereeniging tot bevor dering vitn bet tijdelijk verblijf van Kinderen in gezonde streken „Voor Jong Nederland", worden aanbesteed: niet «le leverantie van alle materialen en arbeiilsloonen. Bestek en teekeningen is tegen toezending van f 2.— te verkrijgen bij den Heer P. RIJNJA, Regu liersgracht 134 te Amsterdam. Inlichtingen bij de Architecten GEBRs. VAN GENDT A.L.zn., Stadhouderskade 122, Amsterdam. BOEKHOUD, Dames- en Heeren-Tailleur, KOOG AAN DE ZAAN, vraagt «lirect hoog loon, (extern), naar verk. per stuk of voor vast. In een Hotel in Alkmaar wordt gevraag«l een van goede getuigen voorzien, loon f 3.per week. Brieven onder letter 8 155, bureau van dit blad. Gedurende de ZOMERMAANDEN wordt gevraagd in pension „ERICA" te BERGEN (N.-H.) geheel op de hoogte met tafeldienen. Te vervoegen na 2 uur des namiddags. tig' tegen elkander wezen." „Nee, Emilie?" „Heb je pijn?" Hij keek baar onrustig aan. „Pijn? Heelemaal niet!" „Maar wat heb je dan? Wij beiden behoeven ons toch niet voor elkander te schamen?" Zijne kaken bewogen zich heen en weer. En lang zaam trok een gloeiend rood van den hals af over zijn ingevallen gelaat. „Anna mag' het niet hooren, mom pelde hij. Emilie Wiskotten wenkte Anna glimlachend, zich naar den achtergrond te begeven. Toen boog ze zich dicht over hem heen. „Spreek nu, Ewald, wat heb je?" Hij wostelde met de woorden. .Ze wilden er niet uit. En Emilie voelde den gloed van zijn gelaat als een heeten luchtstroom. „Wat heb je?" herhaalde ze heel zacht en moeder lijk. „Honger!" stiet hij uit en sloeg de handenvoor het gelaat. Dit woord nam reusachtige afmetingen aan, wankel de met vermagerde ledematen door de kamer, stiet te gen de leege kist, die het meubiair uitmaakte, en knaagde met rattentanden aan het stroo van den bed- dezak. Anna voelde dat het in de kamer was. Haar gelaat en handen werden koud, ha'ar adem kwam met moeite uit de diepte opwaarts, een sprakeloos weenen zat haar in de keel, zooals bij kinderen die bang zijn in het donker. Met hulpeloozen blik keek ze naar Emilie. Emilie Wiskotten's hand beefde. Een oogenblik slechts. Toen verzette ze zich tegen de rilling, die haar over den rug liep. Honger! Zij had ook honger. Die daar vóór haar bekende lyst. Ze dwong haar blik, kalm en onderzoekend te blijven. Totdat hij bijna eene koude scherpte verkreeg. Zoo ver dus lieten de Wiskottens het met de uitspruitsels komen, die zich niet vrijwillig' naar den stam voegen willen. Ze werden uitgehongerd. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4