SisgSS* Ij VA» PAAIB1 AmtH ,/t WITTE IH1IS" M. J. Schouten-Oele. J 'Tam s»»!! ÖüMjs In lioÉlioiiili en sanvemnte nïm ter npleëing rat praiil en axamans. ««LAAT UW ZEEP SUNLIGHT ZIJN Da besliste zuiverheid, van Sunlight maakt ze voor fijne kant en {J, fijn linnen de />SL uitsluitend betrouw bara Zeep A D V E R T n N T i g N. - HOEFSÉÉIO - D. DE BOER, Apotheker-Scheikiuidi.^a TEL* 222» Gemengde Koorvereeniging „ALCMARIA" llenderdfasga^mnai te 1% muïï* s^epetitie* Jongst© fCler'ki. In een Unie-nummer van de Cape Times schreef generaal Botha nm*6 agt kost Spijsvertering. Vanal Mei 1909 tot beden werden 8 leerlingen gediplomeerd, waarvan 2 een dubbel diploma verkregen, respect dipl. Federal ie en leeraren boekhouden b. leeraren handelswetenschappen en leeraren boekhouden. X. XPIO JLlViS» Ma Z OUDEGRACHT A 153b. TIMMERLIEDENBOND. Men meldt ons: Ma een onlangs gehouden conferentie, van de be sturen der Afdeelingen „Alkmaar," van den Algem. Ned. Timmerliedenbond, en den Ned. R. K. Timmer- liedenbond, met het bestuur van de Alkmaarsche Pa- troonsvereeniging in het bouwvak, is ter vervanging der individueele arbeidsovereenkomst, voor de timmer lieden een collectief contract tot stand gekomen, waarin onder andere gunstige bepalingen, de bestaan de loonstandaard. voor een bekwaam vakman met 1 ct. per uur wordt verhoogd, en aldus gebracht op 21 ct. per uur. Deze bepaling treedt heden 1 Juni in wer king en is afgesloten voor den tijd van lx/2 jaar, n.m. tot 1 Januari 1912. Al de timmerlieden, bij de aangesloten patroons werkzaam, ook de onvereenigde, en zich bekwaam in hun vak achtende, kunnen nu a.s. Zaterdag op voor noemde loonsverhooging aanspraak maken. liet is voor de betrokken werklieden te hopen, dat door de on vereenigde patroons een dergelijke loonsverhooging zal worden ingevoerd. AGENDA. WOENSDAG. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 3'/,i1/, uur. Meisjes 1ste efd. van 67 uur, in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Ylughaid," Dames van 7%81/'< uur. Heeren van 859® uur in feet „Gulden Vlies," Koorstraat. Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," repetitie, 73/i uur, Diligentia. Alkm. Esperantisten-vereeniging, 9 uur, Leeuwrik Breedstraat. Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Gem. Koor, „Zanglust," 71'/, uur. Alkmaarsch Sti-ijk-orkest- (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies. Gymn.-vcr. „Tumlust," oefeningsavond, 81/1 uur. In België is men verontwaardigd over het volgende. Belgische industrieelen hadden bij inschrij ving de levering van 53 locomotieven te Boekarest ge kregen. De Duitsche diplomatie heeft echter gedaan weten te krijgen, dat de gunning werd ingetrokken en aan Duitschers werd gegeven. Met het oog op de an ders jegens Duitschland zeer vriendelijke stemming, is het volgens de Lok. Auz. gewenscht, dat er spoedig opheldering over dit geval koxxxt. In Amerika bereidt men zich voor Roosevelt een schitterende ontvangst te bereiden. Roosevelts souvenirs worden reeds druk verkocht en gedragen, en men zingt populaire liedjes, waarin „zijn gulle laöh, die hij alleen bezit" wordt bezongen en hijzelf „de lei dende ster" wordt genoemd. De roughriders zullen hun vroegcren kolonel mede inhalen, hem een wit paard en een nxet goud afgezet zadel aanbieden. In E ix g e 1 a n d heeft de ex-president Roosevelt in eep gouden kistje het bewijs van burgerrecht der stad Londen ontvangen. Hij hield een rede, waarin hij Engeland prees om zijn bestuur inEgypte, daar het hier de beste regeering heeft geschonken, welke het sinds 2000 jaren had gehad, maar dat het fouten beging in het bestuur, door op sommige punten van gewicht wat weifelend te zijn. Teergevoeligheid zou wel eens meer kwaad kunnen stichten dan geweld en onrecht vaardigheid, De aanwezigheid van Engeland in Egypte is öf ge- rechtvaardigd, öf niet, Is zij niet gerechtvaardigd, dat zij het land vei-laten. Indien er een vreemde natie echter het bewind moet voeren, dan hoopte de heer Roosevelt, dat Engeland zal besluiten dat het zijn plicht is, die natie te zijn. In Zuid-Afrik a is tengevolge van het overlijden van koning Eduard de algemeene vacantiedag ter legenheid van de formeele afkondiging der Unie van Zuid-Afrika gisteren kalm gevierd. De kerkelijke diensten in Kaapstad, Johannesburg en Pretoria waren druk bezocht. De gouverneur-generaal Lox-d Gladstone en de leden van het nieuwe Unie-kabinet zijn in Pretoria beëedigd. Het besluit betreffende de benoeming van den gou verneur-generaal is in het Engelsch en Nederlandsch voorgelezen. Van het eerste ministerie is generaal Botha de eerste minister en minister van landbouw; geiieraal Smuts, wel bekend uit den oorlog, van binnenlandsclxe zaken en verdedigingJ. W. Sauer, een oprecht Afrikaander, van spooi-wegen; F. S. Malan, warm strijder voor de Afrikaansché taal, van onderwijs; Huil, evenals in Botha's kabinet van financiën en mijnenBurton, een Engelsch man, die in den ooxlog gevangen gezeten heeft, naturellen zaken; Fischer, een man van gi'oote ervax-ing, landen en besproeiingGraaff, openbare wer ken, post en telegrafie; Moor, bedrijf en handel, gene' i-aal Hertzog, bekend om zijn strijd voor het Hollandsch, justitie; Gubbins, zonder portefeuille. Vier ministers zijn kapenaars: Sauex-, Malan, Burton, Graaff; drie Transvalers: Botha, Smuts en Hull; twee Vrijstatei's Fischer en Hertzog, en twee NatallersMoor en Gub bins. Men kan ze ook yerdeelen in zeven Hollandsche AfrikaandersBotha, Smuts, Sauex-, Malan, Fischer, Graaff en Hertzog, en vier Engelsche Afrikaanders Hull, Burton, Moor en Gubbins. Wij zijn blijde, dat de Unie werkelijkheid is ge worden. Mogen wij een vereenigd volk zijn, met ver eenigde harten zoowel als handen, een vreedzaam en vooruitstrevend deel van het rijk, Mei-riman zegt, dat Zuid-Afrika bij uitnemendheid behoefte heeft aan mannen van karakter. Gen. Smuts waarschuwt, dat de vereeniging van Zuid-Afrika wel verbazend snel tot stand is gekomen maar de genomen stelling nu ook bevestigd moet wor den. Alleen in een nationale unie van Zuid-Afrika kan de politieke unie van Zuid-Afrika beklijven. Ondanks den rouw over den dood van koning Eduard zou er gisteren toch in Zuid-Afrika fees vierd. Maar ook uit Canada komt er bei-icht, dat men de inwijding van de unie van Zuid-Afrika zal geden ken. De bijstand, door Canadeezen verleend om de re publieken te veroveren, zal dan wel niet vergeten worden. Dezer dagen is nog een monument onthuld ter gedachtenis van de Canadeezen die in den Boe renoorlog zijm gevallen. Gemengde M c d e d e e 1 i n g e n. VREESELIJK ONGELUK. Een jong, levenslustig- officier te Wittenberg wilde tijdens een feestje den revolver, die hem uit den zak gevallen was oprapen, het kleine wapen ging af, een kogel drong door het rechteroog, vervolgens door den neus en eindelijk door het linkeroog, zoodat de jonge man blind is geworden. MOOIE TOESTANDEN. Op het gymnasium te Palermo, waar onlangs een leerling oen leéraar doodschoot, omdat hij slechte cij fers had gekregen, zijn vreemde dingen aan het licht gekomen. De leerlingen liepen elkaar met geopende messen achterna, richtten soms, naar het heette bij wijze van grap, revolvers op de leeraren, rookten tij dens de les, slingerden de hoeken en schriften soms door de klasse, hielden er een geheime vereeniging op na, schreven dreigbrieven met doodskoppen en dolken enz. Merkwaardig is, dat den vermoorden leeraar, bij wijze van waarschuwing, een teeken was gegeven: men Ixad zijn vloer met olie begoten, doch de Noord- Italiaan. begreep niet, wat dit in het Zuiden bekende gebruik beteekende. VERMAKELIJKE VERGIS SINGEN. Er is een hopelooze verwarring in den catalogus van de pas geopende internationale schilderijententoonstel ling- te Brussel. Tal van nummers kloppen heelexnaal niet met die in den catalogus cn als men de Petit Bleu g'clooven mag, wordt bijvoorbeeld een ministerportret aangeduid als „Gezicht in de duinen," een naakte vrouw als „Maneschijn," een vrouwenportret als „Stal interieur." Een ontwerp voor een graftombe wordt aangeduid als een ontwerp voor een landhuisje, enz. BRAND IN EEN GASFABRIEK. In de gasfabriek van Birmingham brak brand uit. Een enorme hoeveelheid teer werd aangetast, dat in het water terechtkwam en verscheiden straten met brandgevaar ernstig bedreigde. VERSCHRIKKELIJKE MEISJESMOORD. Te Louisville was een achtjarig meisje sinds Decem ber na een kex-kgang verdwenen. Men dacht dat ze verdronken was. Maandag vond men echter haar lijkje in een kelder van de Duitsche Zondagsschool, een been was van het lichaam afgescheurd exx in een anderen hoek verborgen. Men verdenkt van de mis daad een vroegere 21-jarige koster, die sinds Januari verdwenen is, in Frankrijk gedeserteerd en slecht be kend stond. RISICO VAN HET BEROEP. De dierentemster Dorsy is Zaterdag in een circus op de Brusselsche tentoonstelling door een leeuwin zwaar gekwetst. Zij gaf een vertooning met zes on langs getemde leeuwinnen. Een der dieren was zeer weerspannig en traag om te gehoorzamen, en de texn- ster moest meermalen vork en zweep gebruiken. Toen mevrouw Dorsy, na het publiek gegroet te hebben, de wilde beesten terug naar hun hok dreef, sprong de weerspannige leeuwin op haar toe, sloeg haar vreese- lijke tanden in den hals der vrouw en de klauwen in de dij. Mevrouw Dorsy had nog de lu-acht zich om te draaien en vier revolverschoten in den muil dei- leeuwin te lossen. Het wapen was slechts met los kruit geladen, maar het was toch voldoende om het dier Ie doen achteruitdeinzen. Er daagde spoedig hulp op. Het was hoog- tijd, want mevrouw Dorsy verloor het bewustzijn. Men droeg haar in haar loge, waar een geneesheer het slachtoffer kwam verzorgen. De wonden zijn zeer gevaarlijk en de toestand der gekwetste is zeer ernstig. I, a a I s t e Post. UIT KOEDIJK. De lijst van sollicitanten naar de vacante betrekking van onderwijzer aan de openbare school alhier werd heden gesloten .met een aantal van 34. UIT BERGEN. In de gisteren gehouden vergadering van den polder Bergermeer werd tot dijkgraaf herbenoemd de heèr J. Besse en als hoofdingeland herbenoemd de heer J. van Reenen. Het aanschaffen yan een petrojeummotor in een der watei-molens, waartoe meermalen een voorstel is ingediend, werd met 6 tegen 5 stemmen verworpen. 1. a a t s t <- SS c r i e li t e n. GESTRAFT EN VRIJGESPROKEN. ZUTFEN, 1 Juni. De rechtbank veroordeelde heden den wegwaohter Qolmsclxate wegens het spoorwegon geluk dat jhr. Van den Brandeler trof, tot een week, de stationchef Bathmen werd vrijgesproken. ISI RGKKLIJiii; STA GETROUWD 1 Juni, Adam Johannes van Vegten en Gertrudis Dekker. Johannes Kuijper en Johanna Maria Petronella Nieuwenhuizen. OVERLEDEN 1 Juni. Dirk Mosk, 69 j. Ingezonden stukken. DRINGEND HULP NOODIG. Gistermiddag omstreeks 5 uur kreeg de ondergetee kende een boodschap van zijn buurtgenoot D. Hartog, met het verzoek even hij hem te komen, „Buurman, ik heb vandaag en al een paar dagen iets gezien dat ik niet langer onder mij kan houden", zeide hij, „ik zag daar kinderen allerlei overblijfselen van door de buren weggeworpen eetwaren gretig uit de vuilnisbakken opzoeken en opeten, zij hadden soms ruzie met de honden over den afval." Hoeewei hij in een volksbuurt woont, maakten deze woorden op hem een niet geringen onaangenamen in druk. 1 nforineerende welke kinderen dit waren, vernam hij, dat dit kinderen van een sinds 4 weken in de buurt wonende y. Kruis tem waren. Het tot zijn plicht rekenende een onderzoek in te stellen, vond hij den toestand in dat gezin van dien aard, dat hij geen oogenblik aarzelde met zijn mede buurman een beroep op de andere buurtgenooten te doen, met het resultaat dat er spoedig 3.20, twee broodeu en een half pond boter bijeen was, wat zij zich haastten den menschen ter hand te stellen. Het was hax-d, te moeten zien op welk een woeste wijze de beide brooden door de kinderen werden ver slonden. Van den vader, die afwezig was om een laatste pakje goed te verkoopen en met een pond rijst terug kwam, vernamen wij, dat hij oorspronkelijk in Utrecht had gewoond, doch het laatste jaar aan den Omval ge meënte Qudorp, waar het vorig jaar zijn huisboeltje zonder verzekerd te zijn verbrandde, dat hij sinds weken in de Wildemansstraat woonde, waarvoor hij nog maar, daar hij de laatste 6 weken in het geheel niets had verdiend, één week huur had kunnen betalen De man had tot dusverre met een kleinhandel in kool zich staande gehouden, thans was hij zoover dat letterlijk alles op was en hem dus eenig geld voor zijn kleinhandel in andere groenten, zooals hij anders deed ontbrak. Het was dan ook treurig den toestand van dit uit zeven kinderen bestaande gezin, waarvan de vrouw bovendien in blijde verwachting verkeert, te zien. Hun kleeding, bestaande uit het niet meer bruikbare van hun mede arme buurtgenooten, was droevig. De man verklaarde ons, zoo hij in het bezit was van 10, kans te zien wederom geregeld iets te verdienen Gezien den toestand, begrijpen wij echter volkomen dat dit bedrag niet toereikend zal zijn, dat daarvoor minstens een bedrag van 25 noodig is. Langs dezen weg, M. de R„ roepen wij onze stadge nooten op hunne bijdragen voor dat bedrag te offeren welke wij met uwe toestemming in dit blad zullen ver antwoorden. Zij, die bovendien eenige boven- of onderkleeren kunnen missen, doen daarmede een goed werk. Het geldt hier: „Help spoedig". U dankend voor de plaatsing. C. LEBBING, Klein Nieuwland 7. D. HARTOG, Wildemansstraat 17. M a i* ktbcri ii t <- n„ SCHAGEN, 1 Juni. Aangev. 38 stapels kleine kaas, hoogste prijs f 29.50. Handel vlug. I 'v mj (ESSa®, gisterenmiddag en -avond hier stormachtige Z.-W.- winden veroorzaakten, veel afgenomen. De algemeene toestand is gunstiger geworden; ook is do temperatuur op vtdo plaatsen gestegen. Zacht zomerweer met ver anderlijke bewolking is voor onze streken te verwach ten. Neerslag te Alkmaar, 1 Juni 1910, 0.7 m.M. mvi ais - V ra s Z00*eV bes Kinder- Bij uitstek proefhoudend meel gebleken Voedsel. DeKinaeren groeien er flink en voorspoedig van op en 7ioWon lijden niet aan slechte AMSTERDAMS OHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDLET, Voordam, 1213, Alkmaar. Ko«r» van Staatsl eeningen. NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUiTINLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. •I apan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 28 Mei 80 Mei I pCt 21/s I 75% 5 5 5 4 4 4 4 5 4 11/2 1894 6e Fm. Iwang Dombr. Finano. eu Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc, aand. div, Barge en M 'orman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. West.ersuiker A'danx üeli A'dnm Langkat Idem pref. A'dara Sei'dang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatsckappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Ron Mij. t. expl. v. Petroleum Uoeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petrolcum-Mij Zuid-Ptrlak Redjacg Lebong Greet Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm.. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonda pCt, 41/2 Peru Comm. aand. div Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Vlij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA Atch. Top. Cert. v. Convert. Bd pCt 4 Denv, en R. Gr. Gert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South Com. >1 m pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Conxm Rock Hand Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 98 108 49 95% 94 u/ld 87 87% 99U/16 87% 9415/is 100ll/,6 98% 187 132% 180 129.50 1457/» 620 234% 330 68% 95% 600 470% 531/2 252% 90% 410 410 5591/2 267 210 138% 172 855 119% 71% 82% 62 147% 6 18% 66 13 41 85 86 208 111 109% 407/s 28% 34% 67% 41% 47% 102% 26% 127 183% 21 43% 182 891/4 75% 1037/16 49% 94% 87 87% 99% 87 9413% 187 179% 129 Aan <le scheepswerf ..Micolaas Witsen" kun nen eenige flinke geplaatst worden. Leeftijd minstens 17 ii 18 jaar, en een 3 3 21 a 4 5 606% 470 53% 90% 553% 264 209% 138 171 851 117% 69% 80 60 154% 6% 18% 65% 12% 40% 86% 109 U8i/S 39% 27% 33 Va 671/4 39% 4514 102 ,4 26 122% 179% 20% 413/xs 181% 10911/ie 1021/ie 9534 159% 174 450 95%, Premieleeningerx. NEDERLAND. Stad Arasterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleeuing I860 RUSLAND 1864 Koers van het geld. Prolongatie 41/4 pOt. Mcdcdeelingen. Staatsfondsen onveranderd. Russen kalm. Tabakken op dezelfde prijzen. Olie iets flau wer. Culturen zonder variatie. Mijnen stil. Amerika opende blauw, het verloop was iets terugloopend en het, slot kalm. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 1 Juni. Medegedeeld door me Koninklijk Nederlandsch Meteorologist Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 762.8 te Horta. De laagste stand van den barometer 742.3 te Chris- tiansnnd. VERWACHT ING. (Geldig tot den avond van 2 Juni.) Meest matige Zuidelijke tot Zuid-Westelijke wind. veranderlijke bewolking. Mogelijk regen of onweer. Warmer. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De depressie in het noorden verplaatst zich nog verder Oostwaarts, in diepte daai-bij afnemend. De hoogste barometei-standen vindt men in het Zuiden. In ons land zijn de groote luchtdrukverschillen, die De ondergeteekends bericht, dat hij zich j alhier als heeft gevestigd. Om kreupele en gebrekkige paarden te ver- beteren, meest aan te bevelen. Het adres waar LUXE- en RENPAARDEN j worden geballanceerd. Gediplomeerd beslag van Duitsche renbanèn. Modelsmederij voor de eerste klas dravex-s j van ons land. Alle paarden werden tilt de hand j beslagen. Voor verdere Sinidswerkzaani heden het adres. AANBEVELEND, I. A AT 10 ALKMAAR. KSIKAAT ffl HET BESTE I W. Ja ja jongens, het is me je wat te zeggen, Wat de een prijst, gaat de ander weerleggen. De een zegtda's fijn, da's lekker en goedkoop, Een ander zegtdat lekker 't is net bedorven stroop. Hoor je jongelui dan zegt de een, jonge dat is een (knappe meid, Die is waard, dat je er om voert een bitteren strijd. Een ander zegtdie knap, och kom ze is zoo leelijk [als de nacht, Geloof maai" als ze leeft, dat ze in 40 nog op 'n vrijer [wacht. Lezen ze de krant, zegt da een: die Kaaij is een [lollige vent, Een ander zegt: als ik wist dat dienietmeer rijmde, gaf 'k 'm gauw een cent. Nou zegt 'ii dei-de: 'k mag dierijmpjes wel eens ltzén, Want sinds 'k zijn sigaren rook is hij in mijn achting [gerezen. 'k Heb de laatste jaren al menig kistje bij 'ni gekocht En 'n ettelijk pondje tabak ran hem heeft Lij mij [zijn W'-g gezocht Nee 'k zal altijd zoggvn waar 'k ook kom: Wie- Kaaij'': tabak en sigaren rookt doet nog niet [zoo dom' 4'. 3SAAIJ, Kignronfalxriek Cloncamuit". Knnltiiin 7. A 1. K >2 A A IS. 'felafeou 870. Op hol kantoor van rten Gcnicciitc-Oiil- vanger kan geplaatst worden een .10 VOSTE Jil.EHKvoor loop- en schrijfwerk, niet be neden 13 jaar. ïicii schriftelijk aan teinelde,,.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3