Haalt daar Uw BOTER, KAAS, KOEVET, KOEROOKVt EESCH em Met,,.,- voor nodernek.to*ri,ir „systeem ËigëwëÏÏeF% *l9 0 Y K fc B, Langestraat 19. Alkmaar. Eierpudding, bereid met eieren, Zuivelbereiding. w. F, SLINGER, Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET De Lange de Moraaz, °P I"<K"' »»k» <*«»■- - Notaris J. VAN der VEEN te Altaar, Aangezien liinnciikoiT mei de verbou wing een aanvang zal worden gemaakt, raden wij een ieder aan den liiTVKIIKOOP II OOM A FSCHEIDERS Balance No 28. Firma J. SCHOUTEN 4 Co, Hu'gbrouwerstraat. Boterden Kaasbereiding, Melk v ervoer enz, I1IKO in de zaak v. d. HORST, Langestraat le be zoeken om van de zeer verminderde prijzen te prohteeren. Altijd Jo DAIS- KEREN- en KINDERSCHOENEN. Golden Thee C, VERHEUS, Uurwerkmaker, W. NEBERKOÖRN - - Sctatatraat, Platen en Lijsten, it Bouwterrein Chemisch en icroseopiscii ondersoek. en alls oodei d&efen A. KLOOSTER, een Afscheids-Concert boterkarn s, tju 5 2 "«'"and grooier «orteering en goedkooper. l e 1 H?oU EWL H IBlema"d «ort^Hng en goedkooper. Landbouvv"'Üs f PCnd' Z'e VOOf de P'^f" d« étalage voor ge bij een ander koopt. Aaiibemend, „DE XjAIVIJ 5-30TJ "W" KLEEDERMAKERIJ Nieuw! A. J. P.'s Nieuw! A. J. POLAK, Groningen. Langesiraai <0'i bij de Groote Kerk, Alkmaar, ™r- langs zaan. SSe Salonboot met glasbeschutting aan dek. Ned Ind. fescompto-Maatschappij Kaaspersen, Kassbakken Kaasvormen, enz. «He Scmersproeten Landbouw-werktuigen, öijlt« Hücïti^sir8* O ijk- JISIp** Vraagt Prljtcourmten. Steeds voorradig in Stokpf ard.e s-Lel 6n nelk-Zee? Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. He spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde REPARATIE-INRICHTING. Kunsthandel AANBESTEDING. WASCHT iiHSTROOJIOEhmct w^an 14 tot 21 Augustus a.sTzaT „ALCMARIA" V. v. V. I esife^üsfellfsig houden wan Fotografieën, WAÏRÖM Twee Schilder skneshts een mooie jarige Dienstbode of Dagmeid, aan den Westerweg, Ndissiulaan en Kgm on derstraat. LABORATORIUM H. J. F. WA SNA, PRIJS 10 CcN F per pakje. Firma Schouten Ca Muigbrouwerstraat. Voor Violen, Mandoline; is het beste ADRES bij Hekelsfraat 7. DUO BQTOWSKY Rijks Hoogere Burgerschool T oelattngs-Examen Van AMSTERDAM 6.30 - 8 - 9 30 - 1130- 2.15 -4 - 6-uur. Correspondenten der an Z nan if am naar Haarlem 8.15 - jloTsj -12.15 |2TF Van Haarlem naar Zaandam 10.15 lETTf)] - 2.15 - ifW f"j Alleen Zandeg. - 4.15 |615| -18 15 uur. 6.15 -18 If -110. uur. i Uitmuntende Machine voor klein bedryt. Ontroomt, 40 Liter pei* uur benevens verdere gei eedschappen voorde verdwijnen bij het gebruik van 1 pakje Wej. W. S. SCHILLING, O' HOUTTIL ALKMAAR «Ie nieuwste soorten Hunne keuze lagfl prijzen soliditeReedS t0enem(,r!d debiet waarborgt de - ACHTERSTRAAT B 21 - De grootste keu e in lage prijzen. Eigen assapartout en lijsten-f dtriek. De levering van 42000 straatsteenen het uitbreken en opnieuw bestraten vsn 480 M2 straat te Kol born, het le i gen van een paardepsd met p! ni. 37000 oude steenen en het vernieu wen van de rollagen van de brug Hj de Mieldijk aspergekweeker. TE! Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Touasaintstr. 9, voor elk Muziekinstrument Donderdagavond te 8 uur in de zaal van „Rustende Jager" te HEILOO i 'ptaJ; 15, Alkmaar, met 5-jarigen cursus, ALKMAAR, voor den cursus 1910—1911 V™^ags „De Landbouw" niet, r> ÏO CEXT PER PAKJE. In alle goede zaken verkrijgbaar. RV )t J rl Sf 111 Af. lli, Skik.L V I „1 I. 1. M -mm w 1I.OU Verkrijgbaar bij '-w o y "iusvii Q,t, worden v e r v a a r <1 i g d en geleverd door Ohmstede Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot bet geven van PIANO-ONDERWIJS. - - X* M 2^" HE AllïE^lHOA Wi;v, IS H JdSaga^^i^ kan WOrden" Beslist vaste prijzen. Voo^e^e^o^JgfSan" H. JANSEN. .,,CJe magazijn: Mient 11, voor de Steenenbrug. i eietoon 117. - GROSSIER. bljjft een gczk-lit met schoone teint, zachte, fluweel- 1!1j l6 zo°der zomersproeten en huidon- reinheden, daartoe gebruik© men de echte vim BERGMANN Co.. Radebeul-Dresden, Fabrieks- merk „Stokpaardjes", a 50 ets. p. stuk. Te Alkmaar TerMJpfrrT? aJ .1,° BIJIj00S, Coiffeur, Langestraat J. MEIJER, Apotheker, Mi ent, 6 Naast VROOM DREESMANN. LLKSiE K LAS Accurate regeling. - It egel ijke garantie. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het ambacht VV estfnesland genaamd de SCHAGER- en .«!lil>0^BER KOGGEN, zullen Woensdag 8 Juni IJlt) des voormiddags 12 uur in het hotel Vrede- te behagen, hij inschrijving, aanbesteden liet bestek is vanaf heden tegen betaling van 50 cent rerknjgbaar bij den secretaris van het ambacht te Oude Niedorp en bij den opzichter te Lutjewinkel strekt aatstgenoemde worden ook inlichtingen ver- Aanwijzing zal worden gedaan op Zateidnu 1 Kolken!910 beginnen des voormiddags 10 uur te Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. KOOMEN IIz., Dijkgraaf. A. WONDER Pz., Secretaris. belast met de boedelbehandeling van wijlen den I,eer ««tai ls J. p. BACKX te Wieringei- waard, maakt bekend dat de zittingen des Zaterdags in het café „de j iabakshandel van den heer N. SCHERMERHORN Waagplein te A1 k m aar, zijn opgeheven, en dat hij, In het belang van de afwikkeling des boedels, tot nadere aankondig! n g te spreken is eiken Donderdag van O (ot 12W uur. in het gebouw „Cérès" te SCHAGEX eii overigens eiken werkdag te zijnen kantore aan de O u degraclit te ALKMAAR. Alkmaar, 1 Juni 1910. hij genoegzame deelneming een vervaardigd door amateurs, wonende in Noord- Holland, henoorden het Moordzee-kanaal. Aangifto van deelname wordt verzocht vóór 1 Juli m.jlJ!J ,den Secretaris van „Alcmaria", H. VAN DEN BLRG, In, wten ook nadere inlichtingen te bekomen zijn. 15gpf«t ke6r ""'V'1' S,,ij of Sperciehoonen a 15 Cent per pond gegeten in deze dagen van wei- J- I II ISK Jr., Ritsevoort, ALKMAAR. G EVRAAGD door K. SCHMIDT, Uitgeest. hij A. KLOMP Boekelermeer, Ueiloo. Gevraagd tegen overeen te komen datum een nette loon f 100,- en f 25,- verval. Brieven onder lett. V 155, bureau van dit blad. VOOR Onderzoek van voedings- en genotmiddelen, tech nische stoften, pathologiscli-chemisch onderzoek. Voor geregelde controle zeer billijk tarief. rriu/i v1''11 dlt seiz««" 1>R1K EXTRA COX- LA gegeven worden op de Woensdag- a vonden 8 en jSI!li en };t Juli ,lwwl. ^t .Stedelijk Muziekkorps. a. Contributie voor gewone leden en hunne gezinnen, oehalve zoons boven de 18 jaar, bedraagt f 5.— per jaar. B b. Voor buitengewone leden f2,- per jaar. e. Buitenleden met hunne gezinnen f2,50 per jaar. Aanmeldingen bij J. H EAT R I OUSUOORX. Secretaris, Emmastraat 19. Naar aanleiding der vele aanvragen zal hetj I geven voor speciaal per brief noodigden. Het programma is ook met enkele Olassiekel I nummers en met veel zorg samengesteld. Er wordt door bet duo geeol-j lecteerd leer a res PIANO en THEORIE, diploma M. T. 0 N V Spreekuren DONDERDAG en VRIJDAG van JAC. G. MEIJER Hz.. Metlnsstraat E 12, Alkmaar, Telef, Xo. 453, heeft kapitaal voor le hypotheken minste rente -1 proeent. Donderdags m Hotel „Centrum" van „Broere" te SCHAGEN zal. behoudens bijzondere omstandigheden, slechts éénmaal en wel in de eerste helft van Juli worden gehouden. Ouders 'of Voogden, die hun kinderen aan dit examen wenschen te doen deelnemen, wordt ver zocht daarvan aangifte te doen vóór 15 Juni met opgave van naam, voornamen en geboortedag hunner kinderen, klassen waarin toelating wordt gevraagd en van de school waar de candidaat het laatst onder wijs genoot, aan den directeur der R. H. B. S. Dr. A. C. ANTUSCH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4