DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Damrubriek. m m No 128 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 V R IJ D A G 3 JUNI HANDELSDAGSCHOOL, Aangifte van Leerlingen. In kwartier in g*l ij st. i)e Vredesbeweging. IBt, I®... lÉi. m m m m m IP m m m m ■r-mftn M BI N N E S L A N1). il„„„jlllL jé!,», Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk ft,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. met 3-jar. cursus, te Alkmaar. <m m. //y<m w Hl mm ül HP S||| |jp mm 'ém m m ÉL mm HÉ ALKMAARSGHE COURANT. JONGI.VN en MEISJES, die liet onderwijs wen- schen te volgen aan de Handelsdagscliool, worden verzocht zich in persoon of schriftelijk vöör 2© Juni e.k, hij den ondergeteekende aan te melden. Hij zal hiervoor eiken werkdag van 9 tot 12 te spre ken zijn aan het schoolgebouw in het „Victoriepark. Als leerlingen worden toegelaten: a. zij, die in het bezit zijn van een verklaring of getuigschrift, waaruit duidelijk blijkt, dat zij de zes of zeven klassen eener lagere school met uitgebreid leerplan met. vrucht hebben doorloopen b. zij, die den leeftijd van 12 jaren hebbende be reikt, het toelatings-examen met goed gevolg hebben afgelegd. Het sub b. bedoelde examen omvat: het lezen, het schrijven, het rekenen, de beginselen der Nederlandsehe- en Fransche taal, der aardrijks kunde en d§r geschiedenis. Zij, die op grond van vorenstaande bepaling sub a. zonder examen wenschen toegelaten te worden, wor den verzocht de vereischte verklaring of getuigschrift b ij de aanmelding over te leggen. De Directeur, A. VERSTEEGE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat, overeen komstig art. 17 der wet van 14 September 1866, Staats blad No. 138, door hen is herzien de lijst, bevattende de namen der inwoners die in aanmerking komen voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud van militairen en paarden, welke lijst ter inzage voor een ieder is nedergelegd ter gemeente-secretarie ge durende 14 dagen na heden. Bezwaren tegen die lijst kunnen schriftelijk aan burgemeester en wethouders worden ingediend binnen 14 dagen na afloop van den tijd voor de inzage der lijst bestemd. Alkmaar, 2 Juni 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorz. loBurg. DONATH, Secretaris. LIJST VAN KIESGERECHTIGDEN VOOR LE DEN VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. De BURGEMEESTER van ALKMAAR; Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 Mei 1896 (Stbl. No. 76) tot vaststelling van een algemeen re glement voor de Kamers van Koophandel en Fabrie ken Noodigt hen, die niet op de in het jaar 1908 vastge stelde kiezerslijst voorkomen, maar aanspraak kunnen maken om op de kiezerslijst te worden geplaatst, uit, daarvan vóór 1 JULI a. s. ter gemeente-secretarie aangifte te doen volgens het daarvoor vastgestelde formulier, waarvan aldaar exemplaren kosteloos ver krijgbaar zijn. Art. 6 van het reglement bepaalt, dat men om kie zer van leden eener Kamer te zijn, moet voldoen aan de beide volgende voorwaarden: A. kiezer zijn van leden van den Raad der gemeen te waar de Kamer is gevestigd; B. Aldaar bestuurder of mede-bestuurder zijn en gedurende twaalf achtereenvolgende maanden zijn ge weest, van een bedrijf van handel of nijverheid. De Burgemeester voornoemd, JAN DE WIT Dz,, loBurg. Alkmaar, Juni 1910. AAN DE DAMMERS. Met dank voor de ontvanagen oplossingen zoowel van probleem no. 80 als van vraagstuk no. 17. Probleem no. 80 had een zeer bijzondere ontleding'. Vooral de eindstand was eigenaardig. Ziehier de op lossing van den auteur. Stand van probleem no. 80. Zw. 7, 8, 9, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30. W. 16, 32, 36/42, 48, 49. POSTKANTOOR TE ALKMAAR. 1. 27 47 2. 14 25 3. 26 28 4. 47 35 3 stukken Zwart 1 dam op 35 en 2 schijven op 30 Lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brie ven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2e helft der maand Mei 1910. Brieven. O. Z. Achterburgwal No. 38, Amsterdam. Consortuim tot het verkrijgen van Aandeelen in Dagbladen, enz., Amsterdam. Zuster Sijtje Bakker, Dordrecht. De Haan, Leeuwarden. A. Th. L. A. Heijligers, Rotterdam. H. van Doom, Rotterdam. Briefkaarten. Mej. J. Kuer, Amsterdam. Zuster Sijtje Bakker, Dordrecht. Mej. A. A. Kapel, 's-Hage. De Roos, Zwolle. In de Verecnigde Staten is. men bezig een vredes-co- mitë in het leven te roepen, dat de vreemde hoofdste den zal bezoeken oiii er belangstelling te wekken voor beperking' van de bewapening' en behoud van den in ternationalen vrede. De commissie voor buitenland- sche zaken van het Huis van Afgevaardigden heeft over een daartoe strekkend wetsontwerp gunstig ge rapporteerd. Het is zeer waarschijnlijk dat de com- En naar Reuter vannacht aan ons nationaliteitsgevoel en onzen onafhankelijkheids zin, dien we in deze redeneering opzettelijk buiten be schouwing laten. Intusschen niet alleen van dit soort voorstan ders dreigt den vrede gevaar. Ook de anderen, die door een internationaal aceoord den wereldvrede wil len bereiken, kunnen veel nadeel berokkenen. Daar is b. v. het Engelsehe vredesgenootschap, dat de vorming van een grooten statenbond voorstaat, die de macht zal hebben om gewapenderhand den vrede te handha ven een idee, dat dezer dagen weer door Carnegie is bepleit. Het idee kan geen kwaad, als men zich maar bewust blijft, dat men van een verre toekomst spreekt, waarin de staten vrijwillig hun souveredniteitsrechten zouden overgeven aan een „bond," die een internationaal ge rechtshof zou zijn met een leger en een vloot, zóó groot en geweldig, dat zij de uitspraken van het hof tegen over ieder kracht zouden kunnen bijzetten. Dat is een heel mooi en een heel logisch idee. Het is niet onwaarschijnlijk of in elk geval onmogelijk dat het daartoe nog eens komt. Doch wanneer? En hoe? En welke reusachtige moeielijkheden zullen er zijn te overwinnen vóór men het zoover heeft! Het is wel zeker, dat men zich over het geheel van die moeielijkheden een veel te gering idee maakt. Doch er zijn toch ook directe bezwaren, zelfs tegen zulke plannenmakerijen, wanneer zij als b. v. in casu van dat groote Engelsehe genootschap uitgaan. Men kan er b.v. vrij zeker staat op maken, dat zij I in Duitsehland onrust verwekken. Men vertrouwt daar 1. 36—31 2. 16 20 3. 37—31 4. 38—32 5. 32 1 Eindstand en 25. Wit 1 dam op 1 en 2 schijven op 48 en 49. Op 3034 van zwart speelt wit 1 40, (35 44) en 49 40. Op 3540 of 3544 slaat wit de dam. Goede opl. ontvingen wij van dé heeren P. de Bruin, G. Cloeck, D. Gerling, J. Houtkooper, J. M. Houtkoo- per, E. Hubelmeyer, de heeren K. en S. en H. Zaad- noordijk, allen te Alkmaar; K. J. de Geus, Koedijk; S. Homan, Wijde-WormerH. E. Lantinga en H. E. Lantinga Jr. te Haarlem, II. Lindeboom te Oudorp, S. Bal te Koog aan de Zaan en T. v. d. Velde, Huis waard. Vraagstuk No. 17. Stand. Zwart 18, 22, 23, 30, 39, 43. Wit 24, 26, 35, 36, 40, 42. Wit behaalde hier de winst door: missie tot stand komt urn naar V- J-' r" j vcelal die vredesbeweging niet en gelooft aan diploma de ochtendbladen seinde moet president Tatt van p an zulk een beweging steken, zijn voorganger Roosevelt tot voorzitter der - wezen commissie te benoemen. Ligt nu, tusschen haakjes gezegd, de waarschijnlijkheid! niet voor de hand, dat Roosevelts bezoek aan de Europeèsche hoofdsteden en de verschillende hoven in verband staat met het plan lier Amerikaansche regeering? j Liet is geen-wonder, dat men telkens weer leest van j commissie betoogingen, conferenties, moties ten gunste van dien vrede, dat de menschheid, nu de begeerte naar vasten vrede eenmaal is opgewekt, verlangend is die begeerte te bevredigen. En dat alles is vooral geen wonder, wanneer men bedenkt dat zoovelen in den laatsten tijd zich voor de openbare zaak zijn gaan in teresseeren, die tot nu toe daarvoor geen belangstel- ling hadden en die onvoldoende ontwikkeling en er varing hebben om te beseffen hoever de weg is van het mooie idee tot de verwezenlijking. Bij deze laat sten is niet zelden de neiging groot om te gelooven, i Dat heeft men gedaan ten aanzien van de plannen van den Eussischen Tsaar, gelijk zij in de Ilaagsche conferenties tqt uiting zijn gekomen. Men heeft ach- ter de Engelsehe vlootuitbreidings-beperkingsplannen i geheime bedoelingen gezocht. Men zal die ook nu Weer achter deze Engelsehe beweging zoeken. Eensdeels in dit geval, omdat men daar die zedelijke genootschappen niet kent, gelijk er in Engeland zoo veel bestaan, die vaak uiting geven aan de gevoelens v.an zeer ernstige mannen en vrouwen, doch die ge heel onafhankelijk van regeering of politieke partijen bestaan als vrucht van een zeer ontwikkeld, openbaar leven, dat in Duitsehland op dit gebied ontbreekt. Maar de voornaamste reden, waarom men in Duitseh land niet aan den ernst van zulke demonstraties ge looft, is dat zoovele gezaghebbende Duitschers zelf niet werkelijk aan iets als wereldvrede gelooven. Het militarisme zit onzen naburen zóó in het bloed, dat zij dat door „getuigen"-alleen al een hervorming bereikt r f, v,,,„ iAnni Tiro+ 1 in het diepst van hun ziel aan dien vrede met kunnen wordt. Niet zelden verliezen zij voor hun ideaal wat A j. vlak voor hun voeten ligt uit het oog. Zij willen vre de en om hun ideaal te bereiken, trachten zij zich zelf weerloos te maken, niet beseffend dat zij daardoor juist den oorlog in de hand Werken. Want al is het: „Zoo gij den vrede wilt, bereid u voor ten oorlog," een vaak misbruikt spreekwoord, er ligt daarin toch meer waarheid dan vele vredesvrienden wel willen erkennen. Men neme maar c-ens aan dat deze vredesvrienden in ons land hun zin kregen. Zij hebben daarop in Ne derland een tien maal grooteren kans dan b. v. in Duitsehland omdat het Nederlandsehe volk heel wat minder militair gezind is. Nu ligt Nederland dus volkomen weerloos. De groo te mogendheden in de nabijheid hebben aan onzen kant rust noch duur, want elk oogenblik moeten zij vreezen, dat de ander Nederland zal bezetten en zich daardoor een sterkere positie tegenover den tegenstan der zal verzekeren. Een verovering zou niet langer een daad van geweld maar van wijze voorzichtigheid zijn, een aanvallende beweging met verdedigende strekking. Natuurlijk zou zulk een daad. niet kunnen uitblijven. En wat die voor gevolgen zou kunnen hebben voor den wereldvrede, zal iedereen wel kunnen bevroeden afgezien nu nog van gelooven. Er zijn er natuurlijk velen, die een andere t opvatting hebben, velen ook die aan de mode mee doen. Maar de overgroote meerderheid gelooft hier alleen aan het kano'n en aan de bajonet of, moder eer: aan het machinegeweer. Eu zoolang dat zoo is, blijven de mooiste plannen voor den grooten vrede. plannen. Wat dus noodzakelijk is, het is rustelooze, voortdu rende propaganda daar, waar zij noodig is, propagan da door kalm geschrift en verstandige, weloverwogen, mstige daad. In Nederland zelf is die propaganda niet vooral noodig. Doch wel in verscheiden andere landen, waarvan wij Duitsehland als voorbeeld' hebben genoemd. En eerst wanneer het gevoelen algemeen is geworden, dat het zonder oorlog kan, in het leven der staten zoowel als in het leven der individuen, dan ko men de groote plannen. En dan zullen die plannen als van zelf en vóór men het weet verwezenlijkt zijn. In Amerika wordt dit begrepen getuige de in stelling van een commissie van onderzoek, die zal na gaan wat er ten dezen kan worden gedaan. I 1. 36—31 2. 40—34 3. 35 13 4. 42—38 5. 31—27 1. 30 19 2. 39 30 3. 18 9 4. 43 32 5. 22 31 of 32 21. 6. 26 19 en wint. Eenvoudig en mooi. Goed opl. ontvangen van allen die een goede op lossing inzonden van probleem no. 80 (zie boven). SLAGZETTEN IN DE PARTIJ. In den hieronder volgenden stand, voorgekomen in een partij, zag de lieer J. Bourquin de bekende Fran sche prbolemist een zeer interessante slagzet. üm mm. WW/. '//r/7/7/. Wit speelt nu op de volgende manier: 1. 26—211! 1. 17 26 Op 16 27 volgt 32 1 en 37 17 met winst 2. 28 17 2. 11 22 3. 32—28 3. 23 32 4. 37 17 4. 26 46 5. 17—11 5. 6 17 6. 34—29 6. 25 23 7. 35—30 7. 24 35 8. 38—32 8. 46 28 9. 33 :4l (7 schijven). Een zeer moeielijke, doch fraaie slagzet! De volgende slagzet is gemaakt door den heer Per- net in een partij tegen den heer X. Hij is niet zoo diep als de vorige, en zou ongetwijfeld toch door velen sche problemist een zeer interessanten slagzet. TWEEDE KAMER. De voorzitter deelde gisteren mede dat hij benoemd heeft tot leden der pommissie van voorberei ding voor het. ontwerp betreffende de regeling der naaml. vennootschappen, de heeren Hubrecht, van Sasse van Ysselt, van Veen, Limburg en van Lijnden van Sandenburg en tot hun plaatsvervangers de hee ren van Hamel, Duijnstee, Ankerman, Marchant. en de Jong. Hierna kwam in stemming de conclusie van het verslag der Commissie omtrent dq inlichtingen op het dres van J. Helder, werktuigkundige bij 's Rijks werf te Willemsoord, houdende verzoek om tussehenkomst bij den minister van Marine ter vergoeding van ge leden schade. Met 39 tegen 24 stemmen werd aangenomen de conclusie van de meerderheid der commissie, strekken de tot dankzegging' aan den Minister voor de verstrek te inlichtingen. De minderheid had voorgedragen op schadevergoe- Jing aan te dringen. De beraadslaging over het wetsontwerp tot subsidi- eering der M. U. L. O.-scholen wordt voortgezet. Door de Regeering is alsnog eene wijziging voor gesteld van art. II, waardoor de scholen voor U. L. O. nu in de wet vallen, zonder dat echter een prikkel ont staat om te veel van die scholen op te richten. (Het zelfde ongeveer wat het amendement Bos c. s. beoogt.) De Minister blijft het amendement-De Geer ontra den. De Minister wil het provisoir karakter van art. II behouden en daarom brengt hij alsnog eene wijziging, waardoor bepaald wordt, (lat, wanneer 1 Januari 1914 eene nieuwe regeling is gemaakt, alle bestaande M. L. O. en U. L. O.-scholen subsidie blijven genieten. De heer T ij d e m a n (o.l.) constateert, dat niemand >p dit oogenblik tevreden is met de voorgestelde rege- ing en de Min. zelf al wordt het ontwerp aangeno men evenmin tevreden kan zijn. Spreker geeft den Minister dan ook in overweging het ontwerp in te trekken. Voor de voorgestelde amendementen gevoelt spre ker niet veel; zij zijn overbodig of verkeerd. De hr. Rink (u.l.) blijft er zich tegen verzetten, dat de Minister afwijkt van de gewone regeling en een voudig' zegt: laat alles maar aan mij over. Dat is in trijd met de Onderwijswet. De hr. Van der Molen (a.r.) verklaart zich in genomen met de aangebrachte wijziging in art. II. De hr. Ketelaar (v.d.) houdt vol, dat de minister zich had moeten verzetten tegen het amendement Van der Molen-Van Wijnbergen. De minister heeft een leiding gegeven aan het debat en het gevolg daarvan is, dat wij vast zijn geloopen. Is dat nu een manier van werken? De Regeering komt daar vanmor gen met een ingrijpende wijziging' en brengt daarin taande de vergadering nog een wijziging. Op spreker heeft het den indruk gemaakt, dat de Minister niet op de hoogte van deze zaak is. Het wordt hoe langer hoe ingewikkelder en zelfs een scherpzinnig man als de heer Tydeman bleek er van ochtend niet meer uit wijs te kunnen worden. Het beste was maar de verdere behandeling te schorsen. Spreker wijzigt het amendement-Bos (door hem me de voorgesteld) in dien zin, dat ook de U. L. O. scho len slechts tot 1 Januari 1913 subsidie zullen kunnen krijgen. De heer Van Idsinga (chr.-hist.) zal stemmen voor het amendement-Rink. Zw. 3, 5/8, 10, 11, 14, 16/20, 22/25. W. 26, 28, 30/39, 41, 43, 44, 45, 48. Zw. 1, 3, 4, 0, 8/17, 19, 21, 26. W. 22, 25, 28, 32, 34/38, 40/43, 45, 46, 48, 50. Wit speelt nu als volgt: 1. 32—27 1. 21 23 2. 34—30 2. 17 28 3. 25—20 3. 14 34 4. 40 7 4. 11 2 of 1 12 5. 37—31 5. 26 37 6. 41 5! Als probleem geven wij ditmaal een eerste proeve van bekwaamheid van één onzer stadgenooten. Wij hopen dat de plaatsing hiervan den auteur zal aanmoe digen op den ingeslagen weg voort te gaan. Als eerste proeve is 't probleem vrij goed geslaagd'. Probleem no. 81 van H. Zaadnoordijk, Alkmaar. j -"4 Wij geven nog in cijfers een eindspelletje voor be ginners. Samengesteld door den heer H. Eindspel no. 9. Zwart 1 schijf op 39. Wit 1 dam op 4. 2 schijven op 21 en 7. Wit speelt en wint. Opl. van 81 en no. 9 voor of op 9 Juni.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1