8 T A DSN 1 E (j W 8. BUITENLAND. TEGEN DE OPENBARE SCHOOL. NACHT ARBEID-WETSONTWERP. 1 De minister vindt het debat niet aantrekkelijk (er zijn zeer weinig leden in de Kamer) en de Kamer schijnt 't ook niet erg animeerend te vinden. De mi nister waardeert het, dat de heer De Geer, 11a de re- geeringswijziging, zijn amendement heeft ingetrokken. Eigenlijk was het geheele debat van dezen ochtend na- pleiten over het aangenomen amendement-v. d. Molen- Van Wijnbergen. Aanneming van dat amendement heeft eene wijzi ging van art. II noodig gemaakt. De hh. v. d. Molen (a.r.)en Van Wijnbergen (r.-k.) kennen het land. Zij weten aan welke scholen behoefte bestaat. En uit een oogpunt van billijkheid kon de minister zich tegenover het amendement niet schrap zetten. De Minister blijft volhouden, dat men van hem iets vordert, dat men van een minister niet vorderen mag. Het amendement Bos e. s. komt hierop neer, dat met 1 Januari 1913 dit wetsontwerp zal zijn verdwe nen. Dat is wel een prikkel, maar die prikkel is te sterk, omdat de termijn te kort is. De minister moet beslist het amendement-Bos e. s. ontraden. (Vat het amendement-Rink aangaat meent de mi nister dat het er bovenop ligt dat men hier met een uitzonderingswet voor het Bijz. onderwijs te doen heeft. Het amendement zal eenvoudig tengevolge hebben eene vermeerdering van het risico voor de schoolbestu ren en daarom moet de minister ernstig betwijfelen of dit amendement wel aanbeveling verdient. De heer 1 er Laan (s.-d.) wijzigt het amendement- Bos c. s. in dien zin, dat het jaartal 1913 veranderd wordt in 1914, zoodat 1 Januari 1914 het subsidie zal eindigen. Ka replieken, die volgens den minister tot niet anders gediend hebben dan om. hem eenige nieuwe ver wijten te maken, deelt de heer Van Wijnbergen na mens de Commissie van Rapporteurs mede, dat deze geen bezwaar heeft tegen de regeeringswijzigingen. Vier van de vijf leden der Commissie van Rapporteurs zijn tegen het amendement-Bos; 3 tegen het amende ment-Rink. De amendementen komen hierna in stemming. Het amendement-Rink wordt amendement-Bos verworpen. Art. II wordt zonder stemming aangenomen zoo mede de artt. 3 en 4. De eindstemming zal later worden gehouden. Aan de orde is het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van eenige artikelen der Burgerlijke Pen sioenwet. De hr. P a t ij n (l.-u.) zal voor 't amendement stem men, omdat het eene leemte wegneemt en eene vereen voudiging aanbrengt. Be hr. Ter Laan (s.d.) kan niet ontkennen, dat door dit ontwerp de pensioenzaken vereenvoudigd en bespoedigd worden. Door overleg van den minister van Financiën met het hoofd van het betrokken de partement worden de belangen der ambtenaren vaak beter gediend dan door een college, gelijk de heer Pa- tij n wenscht. De hr. Loeft (r.-k.) gaat in beginsel mede met het betoog van den heer Patijn, pensioenszaken zijn een materie, waarover een zelfstandig rechter moet beslis sen. Dat staat vast voor ieder en ook voor den mi nister van Financiën. De minister heeft alle waardeering voor den pensioenraad en denkt er niet aan dat college te klei neoren maar de tegenwoordige pensieoenraad is niet ingericht op de rol van rechter in eersten aanleg. Tv a replieken worden de algemeene beschouwingen gesloten. Het wetsontwerp wordt zonder stemming aangeno men. Heden 11 uur vergadering. gehad heeft als in de afgeloopen week. Op den jongsten 2en Pinksterdag werden 233.000 personen vervoerd. Dat was tot dusverre het hoogste cijfer van een dag. Echter op den eersten dag van de Juliana-feestweek, na den intocht, vervoerde de tram 261.000 passagiers. Des Vrijdags was het cijfer nog hooger, u.l. 269.000; des Zaterdags iets minder, 252.000; Zondag echter 281.000 en Maandag, den dag van den optocht, werden niet minder dan 348.000 men- schen vervoerd. Dinsdag en Woensdag waren de cijfers respectieve lijk 293.000 en 200.000. Bij het hoofdbestuur van het N. O. G. is van een der leden een klacht ingekomen, dat er Geref. predi kanten zijn, die weigeren een kind te doopen, wanneer de andere kinderen uit dat gezin de openbare school bezoeken. Een ingesteld onderzoek heeft niet alleen de juistheid van dat bericht bewezen, maar ook dat men van hoogerhand niet voornemens schijnt daarin verandering te brengen. („Avp.") TRAMONGELUK. Woensdagavond is de stoomtram der Rott. Tram mij., komende van Goudswaard, bij den Groenen Weg, pl. m. 15 minuten van Oud-Beijerland, ontspoord, met het ongelukkig gevolg, dat twee stokers onmiddellijk gedood en de machinist en de conducteur zwaar ge wond werden. Enkele passagiers kregen min of meer ernstige wonden. De ontsporing geschiedde met zulk een kracht, dat dc locomotief omsloeg en de grond meer dan een halve meter werd omgewoeld, de rails verbogen werden en de eerste passagierswagen totaal verbrijzeld werd. Van de tweede wagen waren enkele ruiten vernield. 4.52 met de tram kunnen vertrekken. In verband hiermede zal de vergadering precies 2 uur beginnen. UIT KOEDIJK. A .s. Zondag wordt hier door een 36-tal Amsterdam- sche vischclubs een hengel wedstrijd gehouden. De deelnemers, drie honderd ongeveer, komen met een plezierboot hier aan den wal, terwijl hun vrouwen ver der gaan naar Schoorldam. s Avonds heeft in 't cafe van A. Bak de prijsuitrei king plaats. - Men verzoekt ons mee te deelen, dat de bestuur der van den melkwagen, waarmee de vorige week een ongeluk gebeurde, niet was de heer Dekker. aangenomen, het G EDWONGEN WINKELNERING. Men schrijft aan Het Volk, dat de heer Staalman, belast met het onderzoek naar de nog bestaande ge dwongen winkelnering, sedert eenige dagen te Kaats heuvel, waar dit kwaad nog steeds voortwoekert, zijn onderzoek heeft hervat, Waren er vroeger nog een 30- tal patroons die er een winkelnering en gedwongen broodverkoop op nahielden, thans is de broodverkoop geheel afgeschaft en zijn een 8-tal winkels opgeheven. Niet onmogelijk schijnt het, dat het den heer Staal man zal gelukken, met medewerking der r.-k. vakver- eeniging, de gedwongen winkels geheel te doen ver- dwij nen. AAN ONZE HUISVROUWEN. I11 de N. R. Ct. vestigt een dame er de aandacht op, dat in vele gezinnen, die 's zomers eenige weken naar buiten gaan, de huisnaaister in dien tijd eenvoudig naar huis wordt gestuurd en dan natuurlijk zonder verdienste is. Daarom roept zij de werkgeefsters toe Geef uw huisnaaister in dien tijd werk mede naar huis of laat haar, indien ge niet ver af zijt, eenige dagen bij u komen. Ook zij hebben, evenals gijzelf er behoef te aan van het heerlijke buitenleven te genieten. UIT HOORN. De zevende vergadering der Noordhollandsche Pre- dikantenvereeniging ia, bepaald op Donderdag 16 Juni te Hoorn. Als inleider van een onderwerp zal ds. E. J. van der Brugh, uit Westwoud, optreden. Deze zal tien stellingen ontwikkelingen over: Het Intellectua lisme. Na het referaat van dezen predikant zal er vrije discussie plaats hebben naar aanleiding van de stel lingen, welke bij het moderamen van de vereeniging zijn ingezonden. WEEKBLADEN. De aankomst van den nieuwen burgemeester te Eg- mond aan Zee is in »Pak me mee" in beeld gebracht. Men ziet er den heer Eijma en zijn echtgenoote staande in het rijtuig, luisterend naar de Egmondsche zang- vereeniging. OP den omslag staat een groote foto van het Ko ninklijk gezin, terwijl er voorts in deze aflevering tal van kiekjes voorkomen, die zijn genomen tijdens de Amsterdamsche feestdagen (0. m. een fraaie afbeelding van de schitterend vellichte Westertoren. Het bijblad „Ons prinsesje" bevat een leuke foto van Johan Neu teboom te Hoorn met een Juliana-vlieger die veel grooter is dan de knaap zelf. De Prins is bijna geheel aan het koninklijk be zoek aan de hoofdstad gewijd. Zeer mooi is de foto van den feestelijken intocht, terwijl voorts eenige kie ken van Juliana en afbeeldingen van eerebogen zijn opgenomen. Ook het bezoek aan Haarlem is in beeld gebracht. De Revue der Sporten bevat, behalve verschil- lende1 actueele opruimen van voetbal- en roeiwedstrii- den, wedrennen en zeilwedstrijden, foto's van de sport- feesten ter gelegenheid van het koninklijk bezoek aan Amsterdam. Het Haagsehe geïllustreerde dagblad „De Avond" geeft eveneens actueele foto's van het bezoek. ELECTROCUTIE. Een geval van electrocutie is in de electrische cen trale te s-Gravenhage voorgekomen. Zeer onlangs vertoonde een der groote dynamo's in de gemeentelijke electrieiteitsfabriek eigenaardige vuurverschijnselen, die bij de technici het vermoeden van kortsluiting de- I den ontstaan. Bij onderzoek vond men in het draaiend gedeelte der dynamo, het z.g. anker, een half verbrande kat, die zich waarschijnlijk, terwijl de machine in rust was, te slapen gelegd had -en tengevolge van de ronddraai ende beweging tegen een of andere draadwikkeling gedrukt werd en zoodoende een kortsluiting veroor zaakt heeft. Gelukkig kon geen beschadiging aan de machine ge constateerd worden. is nu ge il. M. DE KONINGIN. H. M. de Koningin heeft bij Haar vertrek den bur gemeester verzocht, Haar innigen dank te betuigen aan de ingezetenen van Amsterdam, voor de warme ontvangst, Haar en Haar Huis bereid. Daarbij stelde Zij den burgemeester een bedrag van 3000 ter hand ten behoeve van de Vereeniging van armbesturen en bedragen van 500 en 50, resp. ten behoeve van het politiefonds en het diamantslijpersweduwen- en wee- zenfonds. De Koninklijke trein is gistermorgen të 10 u 53 min. op het Loo aangekomen. Op het perron was de bur gemeester van Apeldoorn aanwezig, en een talrijk pu bliek stond bij het station. H. M. de Koningin ging te voet naar het paleis. Naast Haar liep zuster Martens, die het Prinsesje droeg, en naast de zuster een hofd'ame. DE NIEUWE MINISTER VAN JUSTITIE. Do nieuwbenoemde minister van justitie, mr. Re- gout, wordt a.s. Maandag op het Loo verwacht, ten einde in handen van II. M. den ambtseed af te leggen. A.s., Dinsdag neemt mr. Regout de portefeuille van den tijdelijken minister over. UIT DE EGMONDEN. Gisteravond gaf bet Harmoniekorps „Lamoraal" eene uitvoering in de open lucht in de muziektent bij het café van den heer O. Akkerman te Egmond aan den Hoef. Verscheidene nummers werden op hoogst verdienstelijke wijze ten gehoore gebracht. Liet prach tige weer lokte velen uit tot het genieten der heerlijke tonen. Iluide aan het kranige muziekkorps met zijn wak kere directeur, den heer Soomer van Alkmaar. Egmond aan Zee heeft gisteravond bezoek gehad van het Nationale Stafmuziekkorps van het Leger des Hmis, kommandant de heer W. Ridsdel. Nadat de Heilsoldaten, ten getale van 17, een om megang door het dorp gemaakt hadden, die vele kijk- lustigcn trok, begaven ze zich in de groote zaal van den heer J. Halff. Hier werden verscheidene nummers instrumentale muziek, afgewisseld door zang en voordrachten, uit gevoerd. Den korten tijd in aanmerking- genomen, die liet korps gebezigd heeft voor oefening, mogen we niet anders zeggen, dan dat de soldaten met voldoe ning- op dezen avond kunnen teruzien. En dat het pu bliek de muziek en zang waardeerde, bewees het dave rend applaus, dat na ieder nummer volgde. We dur ven den leden van het muziekkorps dan ook gerust een „tot weerziens" toeroepen en hopen dan voor hen, dat onze dorpsgenooten wat meer hunne belangstelling toonen dan hedenavond. KORTE BERICHTEN. Het stoomschip Rotterdam, van de Holland Amerika-lijn, gistei-voormiddag te Rotterdam uit New- York aangekomen, bracht van daar mee 40 dwergen. Zij trokken met hunne paardjes en rijtuigjes van het schip naar het station D. P. door de stad en had den natuurlijk heel wat bekijks. l er gelegenheid van zijne 25-jarige werkzaamheid als directeur aan de Fransch-Hollandsche oliefabriek Calvé Delft, te Delft, heeft de lieer II. Tutein Nolthe- nius een bedrag van tienduizend gulden gestort in het pensioenfonds voor het personeel der fabriek. I hans is besloten, dat de feestelijke herdenking- van het 50-jarig bestaan van de veenkolonie Nieuw- Amsterdam op 13 en 14 Juli a.s., zal plaats hebben. Dit feest belooft schitterend te zullen worden. - In de Boermarke te Ees (Dr.) zal de ontginning van heideveld op groote schaal ondernomen worden. Door bijna alle grondeigenaren is verklaard, dat zij afstand hunner gronden willen doen tot een totale op pervlakte van 600 H.A. - Voor eenigen tijd dronken eenige geheelonthou ders in een geheelonthouderscafé in Eriesland „alco holvrije'' Hollandsche wijn. Zij geraakten daardoor in een vrij montere stemming. Bij onderzoek bleken, dat die wijn 11.4 pCt, alcohol bevat - De heidebrand welke de vorige week bij Eibergen twee H.A. .heidegrond heeft verwoest, blijkt door kwaadwilligheid te zijn ontstaan. Als vermoedelijke dader is aangehouden W. te ITupsel, bij Eibergen, wiens stiefmoeder den grond toebehoort. Het rooien der tulpen is in de bollenstreek be gonnen. De hitte heeft het gewas te vroeg doen ster ven, zoodat de hoogst niet meevalt. Dit zal ook het geval wezen met de vroegste hyacintensoorten, die mode te vroeg bezweken zijn. Als nieuw lid van de Noordbrabantsche bende is gevankelijk naar 's-Hertogenboseh gevoerd de vrouw van J. van der Wielen te Lithoyen, evenals haar man verdacht van heling. De heer J. Poulisse, hoofd der school te Ommel, zal dit jaar niet minder dan vier verschillende jubile ums vieren, nl.40 paar als onderwijzer, 35 jaar als hoofdonderwijzer, 30 jaar gehuwd en 25 jaar als hoofd der school aldaar. Deze feestjes zullen wel niet onop gemerkt voorbijgaan. In een café te Oef feit had een vechtpartij plaats, waardoor de herbergier zoo woedend werd dat hij met een jachtgeweer schoot. Vijf personen wérden zeer ernstig gewond. Te Spijk bij Lobit is gisteren een 3-jarig kind in een pot met kokend water gevallen en gisternacht aan de gevolgen daarvan overleden. HOF VAK ARBITRAUE. i De advocaat van de het eerst aan het woord komen de partij in het voor het Hof van Arbitrage in behan- <aling komend geschil tusschen do N. Amerikaansche Unie en Groot-Brittannië omtrent de visscherijen in den Atlantischen Oceaan, heeft berekend, dat hij een geheele week noodig zal hebben tot het houden van zijn pleidooi. Wegens de beperkte ruimte in de audiëntiezaal van het gebouw aan de Prinsegracht in Den Haag en het warme seizoen bestaat het plan, de zittingen van het Hof te gaan houden in de Layressezaal, die deel uit maakt van de grafelijke zalen op het Binnenhof. DE NOORD-BRABANT. Blijkens aan het departement van marine ontvangen telegrafisch bericht is het pantserschip Noord-Brabant dat op Zuid-Fiores op een onbekende klip is gestooten en daardoor lek is geworden, te Soerabaja aangeko men ten einde in het dok ter reparatie te worden opgenomen. Het Nationaal Comité voor Afschaffing van Nacht- aibeid in het Bakkersbedrijf heeft een adres gericht tot de Tweede Kamer met verzoek het wetsontwerp tot beperking van Zondagsrust en nachtarbeid in brood bakkerijen nog voor de groote vacantie in behandeling te willen nemen. UIT HEER HUGOWAARD. De getrouwe schoolbezoekei's van 10 jaar en ouder, maakten Woensdag een uitstapje naar Amsterdam. Scheen dit in deze drukke feestdagen een gewaagde onderneming, dank zij de goede zorgen van de gelei ders liep alles best van stapel, dank zij het steeds gunstiger wordend woei-, beter dan men had kunnen denken. Ruim half zeven zette zich de stoet van rij tuigen in beweging om het volkje naar de boot van den lieer Covers te brengen, die nabij de Friesclie brug gereed lag. Langs het Kanaal en de Zaan werd ge varen onder muziek en zang. Na zich te hebben ver gewist van de mogelijkheid ging het langs den Nieu- wendijk naar den Dam, om daar, op een gunstige plaats opgesteld, H. M. de Koningin-Moeder te zien passeeiën. Vervolgens langs Rokin, Rembrandsplein, Damstraat en Heerengracht op Artis af het doel van de reis. Opgetogen was de jeugd over de mooie win kels en meer nog door de aangebrachte versieringen. Dat 111 Artis en in het aquarium volop genoten werd, behoeven we niet te verzekeren. Langs korteren en rustiger weg werd de boot weer opgezocht, waar allen doodmoe aankwamen. Na het gebruik van een broodje en glasmelk, kwam echter bij de jeugd de levendig heid er weer in. Het heerlijke weer maakte de boot tocht verrukkelijk. In opgewekte stemming kwam men ongeveer half tien weer op de buurt terug. Het jonge volk heeft een heerlijken dag gehad en zal thuis gekomen, wel heel wat te vertellen gehad hebben. Beroepen bij de Herv. Gem. alhier Dr. Proost, pre dikant te Nijehorne, bij Heereveen. LAN DBOU W-ONDERLINGE. I11 de gisteravond gehouden bestuursvergadering van de plaatselijke ongevallen-commissie Alkmaar van de „Landbouw Onderlinge" is op verzoek eervol ontslag verleend aan den lieer G. H. Krak als secretaris en is als diens opvolger benoemd de heer Henri Eecen alhier. werd gisteren be- op Stellingen, de Dr. A. KUYPER. Naar aanleiding van het bericht, dat dr. A. Kuyper niet in de Kamer zal verschijnen vóór de eereraad'uit spraak heeft gedaan, schrijft de Ned., dat het wel Sep tember zal worden vóór de uitspraak valt. BEVORDERD. Bij Kon. besl. van 25 Mei is bevorderd tot groót-of- ficier in de orde van Oranje-Nassau, W. van de V bisschop van 's-Hertogenbosch, ter gelegenheid zijn gouden priesterjubileum. UIT SCHERMERHORN, In t Café „de Vergulde Valk" heeft de heer T. Nierop een geheel nieuwe kolfbaan doen aanleggen, Zondag zal worden opengesteld. welken a.s. PROMOTIE. Aan de Universiteit te Utrecht vorderd tot doctor in de rechten heer Th. J. P. Gouverne, alhier. Van de 25 stellingen laten we er hier eenige volgen Voor een sympathieke regeling van de uitgifte van gemeentegronden in erfpacht is niet noodig, den canon op de tijdstippen van zijn herziening niet ten volle in evenredigheid met de waardevermeerdering van den grond te verhoogen, wèl echter, hem in geval vari waardevermindering van den grond in evenredig heid daarmede te verlagen. Ten onrechte besliste de Ilooge Raad den 29en Maart 1909 (W. 8853) in overeenstemming met een vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar van 22 December 1908, dat het behandelen van zieke personen met een electriseer-machine, ofschoon steeds op dezelfde wijze geschiedend, in de hoop en verwach- ting, dat hun ziekte of kwaal daardoor zoude genezen, is uitoefening der geneeskunde. Onder de uitdrukking „den inhoud van ëen bericht aan een ander bekend maken," voorkomende in art. 374 le Wb. v.^ Strafr., is bij toepassing van dit artikel op de telefonie, te begrijpen het inschakelen van een derde, opdat deze een telefoongesprek zal kunnen af luisteren. De bekendmaking door den huurder, door aanplak king aan het door hem gehuurde perceel, van een dat perceel aanklevend gebrek, is op zich zelve geen wan- praestatie in de uitvoering der huurovereenkomst. De regel: koop breekt geen huur, geldt ook voor het hui en van een muurvlakte, ten einde daarop reclames te plaatsen. en, van UIT SCHOORL. Th. Stam alhier teelt nu reeds groote saprijke aard beien op den kouden grond, 't Spreekt van zelf, dat dit een gevolg is van de goede verzorging- der planten en de behandeling van den grond. De man heeft dus eer van zijn werk. GEMESGÜ NIEUWS. DE AMSTERDAMSCHE TRAM IN DE FEEST- WEEK. De hier onderstaande cijfers toonen aan, dat de gemeentetram te Amsterdam 't nog- nimmer zoo druk UIT BERGEN. Naar wij vernemen zal na afloop van de a. s. Woens dag alhier te houden vergadering- van de Nederl. Hei demaatschappij een duinwandeling worden gemaakt, die zoo ingericht wordt, dat de deelnemers weer A. B. B. Zondag 5 Juni houdt bovengenoemde vereeniging een vergaderingwederom voor de Transportarbeiders (Koetsiers, Voerlieden, Pakhuis- en Magazijnknechten, sjouwers en loopers), des morgens 0111 11 uur in 't gebouw „Voorwaarts." De Heer Jurgens, lid van 't Hoofdbestuur van den Ned. Bond van Arbeiders in 't Handels- en Transportbedrijf, zal als spreker optreden. „ZIEKENHULP." Gedurende de maanden A-pril en Mei werd door bo vengenoemde vereeniging aan verschillende personen te zamen 570 L. melk en 110 eieren verstrekt. PREDIKBEURTEN. 5 Juni 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. Kloosterman, gelegenheid voor Doop. Avond 6 uur, Da. Vinke, Cal. Zond. 14. Kapel, 10 uur, Ds. de Pree. Evang.-Luth. Kerk, 10 uur, wegens overlijden geen dienst. Doopsgez. Kerk, 10 uur, Ds. Glasz, Afscheid. Rem.-Geref. Kerk, 10 uur, Ds. de Regt. Gereform. Kerk, Voormiddag 10 uur Ds. YVechge- laer. Avond 6 uur Ds. Weehgelaer, Cat. Zond. 49. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83, Maan dagavond 8 /2 uur, vergadering van d® Jongelings- vereenig-ing „Paulus". Chr. Gei. Gem. Gebouw „Relioboth", Koningsweg, 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Gebouw Waakt en Bidt. Baat. Zaterdagavond van ®Va tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- lingsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 10 jaar. Zondagmiddag van 4 tot S1/2 uur, vergade ring van de Christelijke Knapen vereeniging' „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, Voorin. 10 uren, avond 5 uren en Donderdagavond 8 uen Godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatst® dagen kleine zaal Harmonie, S uur. Herv. Gein. te Oudorp, 10 uur, Ds. Lindeboom. Herv. Gem. te Stompetoren, 9'/2 uur, Ds. G. J. A. Offenhaus, pred. te Eernewoude. He.iv. Gem. te Egmond a. d, Hoef, Ds. H. W. Bosch. Herv. Gem. te Oterleek, 9l/2 uur, geen dienst. Herv. Gem. te de Rijp, 10 uur, Ds. Kater. Doopsgez. Gem., 10 uur, Ds. Fopma. Herv. Gem. te Schermerhorn, 91/2 uur, Ds. France, te Grootschermer. Geref. Kerk, preeklezên. Ilerv. Gem. t® Bergen, 10 uur, Ds. Cannegieter. TER WAARSCHUWING! Hedennacht werden een paar personen bekeurd we gens het visschen in verboden water. AGENDA. VRIJDAG: „Orpheus," repetitie, 8 uur, café Central. Ahun. Schaakclub, 8 var, café Lievendag. Fooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, VerL Landatr. Aikm. Strijkorkest, rep. 81/, uur. In België toonen de Vlaamsche bladen zich en terecht gegriefd over onze landgenooten. Er zijn u.l. bij het Nederlandsche feest van Maandagavond op de wereldtentoonstelling geen Vlaamsche couranten uitgenoodigd, wel een tweetal Brusselsche anti- ïaamsche, 1 ransche bladen. Scherp zegt de Vlaam sche Gazet: „De H.H. bestuurders der Noord-Nederlandsche af- deeling onzer tentoonstelling zullen ons toelaten hun houding ais zeer zonderling en taktloos te bestempe len. Weihoe, wij, Vlamingen, die voortdurend in elk op zicht sedert jaren de verzoening en toenadering be werken van Nederland en België, die immer in de bres staan om de gezamenlijke; Nederlandsche taalbe langen te verdedigen van den Nederlandsehen stam in België, van 4 millioen 700 duizend Vlamingen die uw taal spreken, wij, die voortdurend voor die toena dering als verraders en verkochten aan Holland wor den uitgescholden, wij, Vlamingen, die lijden en strij den voor onze Nederlandsche grondbeginselen in Bel gië tegenover de franskiljons van Chronique, Etoille Beige en Cie, wordenvergeten? Wanneer iemand onzer taalgenooten zich op een plechtigheid in het Nederlandsch uitdrukt, dan tracht men ons te kleineeren en te bespotten zooals op uw eigen feestmaal werd gedaan met de Nederlandsche redevoering van onzen geachten ouden trouwen vriend Adolf Max, burgemeester van Brussel. En zulke organen der franskiljons, der vijanden van al wat Nederlandsch is, werden uitgenoodigd op de plechtige feestviering van den algemeenen Neder landsche stam? Wij sturen daarom ook onze.hartelijkste geluk- wenschen aan liet hoofdcomiteit der Nederlandsche afdeeling, het heeft lekker gedineerd met zijn grootste vijanden op Nederlandsch taalgebied. Proficiat, wel bekome het u! Die Nederlandsche officieele personaadjes, waaron der ministers aanwezig waren, ontvingen dan nog als belooning hunner uitnoodiging van -wege die anti-Ne- derlandsche bladen anders niet danmisplaatste spotternijen Die bladen dreven dus den spot met hetgeen een volk het liefste en het kostbaarste op aarde heeft, het grootste ideaal zijner nationaliteit.zijn moeder taal." In Engelan d is sinds eenigen tijd een beweging gaande ten gunste van den algemeenen dienstplicht. De leiders dier beweging hebben dezer dagen een ver zoekschrift rondgezonden, dat geteekend mag worden door mannen en vrouwen boven den zeventïenjarigen leeftijd en dat, wanneer het van voldoende handteeke- ningen voorzien is, aan den koning ter hand zal wor den gesteld. Het verzoekschrift luidt als volgt„Wij verzoeken Uwe Majesteit eerbiedig die maatregelen te willen ne men, welke U. M. geschikt voorkomen ter invoering' van algemeenen dienstplicht, in dier voege, dat alle mannelijke onderdanen van U. M. in het Vereenigd Koninkrijk geoefend zullen worden in den wapenhan del en gehouden zullen zijn Groot-Brittannië hunnen dienstplicht te vervullen, naar de mate, als noodig- zal blijken voor de verdediging van het land." De pers is hoogelijk ingenomen met deze beweging.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2