Schilders voor Hoorn. ego öskwsms BroodliataWeiiiK Voor teelt Schoenwerk G. M. J. BAKKER, OËRHEÜS, Uurwerkmaker, PEPRQLI, Lentestraat 104. Alkmaar. De fijnste Kamper Gras hot er. C. KRiLLËïrJr. vraagt <4 Myniie-iauduasd A VERT EN TI EN" weet toch wei wat W. G< E« VALK, lfesHfcooping 1. het Rrasgewa* 2. het Nagras of het Etgroen Rijks Hoogere Burgerschool ©elating®-Examen jongen geplaatst worden, een SCHILDERSKNECHT, HUüRi een ruime gemeu'o. ZIT- en twee SLAAPKAMERS» eene nette DIENSTBODE P.O., Winkeijufiroiiw-Hnishoudster. ONTVANGEN bij REPARATIE-INRICHTING. NÏEROP en SLOTHQUBER, -o- ALK MAAR, -o- u is het den besten tijd om in te leggen. HET KANAAL OVER, HEEN EN TERUG! Ingezonden Meeddeelingen. 1272-25 en AO et. I pCt 4 3 3 2% 4 5 5 981/s 186% 180 178% 127 1457/m 620 231 330 661/2 95% 6061/s 467 53 253 89 404 410 552 265 209 1391/3 171 849 119 69 JAN FRANS TERSOOI APÈL, met 5-jarigen cursus, T3E3 ALBLM /X XT. H DE GROOTKennemerpsrk. 1L RUITER, Aciilerstraat 25, - ACHTERSTRAAT B 21 - eerste klas - 5! BRILLEN en PINCE-NEZ rsl Prijs op heden vsnaf f 1,45 p. KG„ bij minstens 5 K.G. of meer f 1,40 p. KG. In F r a a k r ij lc hébben een honderdtal afgevaar digden en vijftig senatoren aan de Doema een ver zoekschrift ten gunste van Finland gericht, in het welk zij wijzen op den slechten indruk, die de invoe ring van maatregelen tegen de autonomie van Finland waarschijnlijk in Frankrijk zou maken. Zou een adres uit het bevriende rijk meer helpen dan uit ons kleine landje en uit Engeland? Ook van uit Oostenrijk gaat men een adres verzen den. In Rusland zond, ter gelegenheid van den ver jaardag van den Tsaar, de bekende millionnair en philantroop Leo Brodski hem in naam van de Jood- solie gemeente van Kief, een telegram, waarin de Tsaar werd verzocht op dezen dag de Joden te Ivief in genade te gedenken en hun het verder verblijf aldaar toe te staan. Dit telegram werd echter zelfs geen antwoord waar dig gekeurd. En dag aan dag wordt het aantal Joden, die aan schrijving krijgen om hunne woonplaats te verlaten, grooter. Zelfs worden 's nachts huiszoekingen gedaan om te weten te komen of zich soms nog Joden, wien men liet verblijf te Kief ontzegd heeft, hier of daar schuilhouden. fu Pruisen is sprake van een verhooging van de jaarlijksche uitkeering aan den koning die gelijk men weet als Duitseh keizer geen inkomen geniet). De regeering heeft er eers.t de leiders der partijen in ge kend en gevraagd of een daartoe strekkend wetsont werp op hun sympathie kon rekenen. De sociaal-demo- ei arische partij is evenwel niet in het vertrouwen ge nomen en daarover moet die partij ten zeerste ont stemd zijn, zoodat, waar men anders met een korte verklaring tegen het voorstel had volstaan, men thanas er scherp tegen te velde zal trekken. Het voorstel luidt de toelage,, in 1889, dus onder den tegenwoordi- gen koning, van 12.2 op 15.7 millioen mark te verhoo- gen. Als motieven worden aangegeven: het duurder worden van de levensmiddelen, het indertijd (d. w. z. in het begin der vorige eeuw!) veel te goedkoop af staan van kroondomeinen en bosschen, zoodat de op brengst daarvan veel hooger is dan de rente van de koopsom, het onderhoud der kasteelen, dat steeds toe neemt en het steeds duurder worden van de prinselijke hofhoudingen. De conservatieven, nationaal-liberalen en vrijzinnigen zullen zonder uitzondering voor het voorstel stemmen. In H o n g a r ij e heeft de regeeringspartij bij de verkiezingen een groote overwinning behaald. De Kossuth en de Justhjartij schijnen totaal vernietigd, evenals de volkspartij. Yan de 313 gekozen afgevaar digden behooren 201 tot de regeeringspartij, 14 tot de fractie van Andrassy, 39 tot de partij van Kossuth, 26 tot de partij van Justh en 7 tot- de clericale volkspar tijd. De laatste partij is er heel slecht aan toe, van de Justh-partij is slechts een vierde deel gekozen, van de Kossuthpartij de helft. De pers der oppositie is heel slecht te, spreken. Zij schrijft over „de gemeenste, smadelijkste, en bloedigste verkiezingen," welke er ooit in Hongarije hebben plaats gehad. In Amerika konden Roosevelt en de couran ten-koning Hearst, die ook nog al eens candidaat voor het presidentschap was, het niet best vinden, in Euro pa is de verhouding er echter blijkbaar niet beter op geworden. De Engelsche Daily Mail plaatst een hef tig artikel van Heard tegen Roosevelt, waarin o. m. wordt gezegd „alle zich zelf achtende Amerikanen hebben van dezen reklame-held, die in Europa rond trekt en den schijn aanneemt alsof hij een democrati sche natie vertegenwoordigt, meer dan genoeg." Een andere oud-candidaat Bryan hield in het Engelsche Bradford een rede, waarin hij demonstratief zeide, dat hij zich in het buitenland van alle politieke toespelin gen onthield, om het volk, waarvan hij de gast was, niet te kwetsen. William Stead merkt nog op, dat Roosevelt bij zijn studie van de Egyptische toestanden, waaraan hij wel licht 30 uren heeft gewijd, blijkbaar meer geleerd heeft, dan lord Cromer in 30 jaar. Tusschen Argentinië en Brazilië heerscht een minder goede stemming. In verscheiden Braziliaansche steden is de Argentijnsche vlag van de consulaat-gebouwen gescheurd en in Buenos Ayres hebben de studenten alle Braziliaansche vlaggen ver nield. Bij de eeuwfeesten moeten ergerlijke ongere geldheden te Buenos Ayres zijn voorgekomen. Voor den dom ontplofte een bom, die een knaap het leven en een ander een arm kostte. In China begint het er voor de vreemdelingen steeds dreigender uit te zien. Te Peking zijn op alle gezantschappen anonyme brieven ontvangen van mensehen die beweren te zijn revolutionairen uit Sjanghai en waarin wordt gewaarschuwd dat een uit gebreide opstand tegen de dynastie voor de deur staat. De schrijvers beweren, dat wanneer de vreemdelin gen de Mandjoes niet bijstaan zij ongemoeid1 zullen worden gelaten. Anders zullen zij in een algemeen bloedbad worden afgemaakt. De brieven werden op geheimzinnige wijze bezorgd en droegen onleesbaar ge maakte poststempels. Daar kort geleden dergelijke waarschuwingen door de Consuls te Hanking werden ontvangen, is door deze brieven ongerustheid verwekt. Gemengde uiededeelingen. DE INGEBEELDE ZIEKE. Een Turksch onderdaan, die in Parijs studeerde leed aan een kwaal, waaraan veel studenten, die pas studeeren schijnen te lijden. Zij verbeelden zich na melijk alle ziekten te bezitten, waarvan zij hooren. De Turk verbeeldde zich dan ook een maagoperatie te moeten ondergaan en begaf zich daarvoor naar een ziekenhuis, waar men hem evenwel weer ontsloeg. Het zelfde overkwam hem in een ander hospitaal. Ten slot te slikte hij een paar groote munten in en ten einde raad een geopend zakmes. Toen moest hij werkelijk een operatie ondergaan, maar zijn toestand is hope loos. NEGEN PERSONEN VERGIFTIGD. In het dorp Steinfeld openbaarden zich na het mid dageten bij een huisvader, zijn vrouw, hun beide kin deren, vier kostgangers en het dienstmeisje ernstige vergiftigingsverschijnselen. Als verdacht werd de knecht aangehouden. Hij was eenige dagen geleden ontslagen, had nog een paar dagen om het huis rond gezworven en was na de vergiftiging' verdwenen. PANIEK OP EEN ONDERGRONDSCHE SPOOR LIJN. Op een der ondergrondsche spoorlijnen in Nieuw- York had een botsing van twee treinen plaats, die zeer weinig beteekende. Toen een der wagens echter begon te branden, geraakte de tunnel zoo vol rook, dat er een groote paniek ontstond. Ongeveer honderd per sonen moesten bewusteloos worden weggedragen. De Engelsche vlieger Rolls vloog gisteravond van Dover naar Calais. Hij keerde om vijf minuten over achten naar Dover terug, en berichtte, dat het- onjuist is, dat hij te Sangatte zou zijn geland. De aviateur zweefde eenige minuten boven Sangat te, vloog toen weer over het Kanaal terug en landde veilig' bij Dover. KETELONTPLOFFING. In Devils Gat in den Amerikaanschen Staat Utah had een hevige ketelontploffing' plaats, waarbij twin- j tig personen den dood vonden en eveneens twintig' ernstig gewond werden. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD 2 Juni. Jan Amelsbeek en Maria Catharina Wit. Klaas van der Sluis en Margaretha Jannetje Bieman. Bernhard Gregor Stockmann te Amsterdam en Maria Arnohla Meehren alhier. OVERLEDEN 2 Juni. Anna Catharina de Waard, 1 jaar. Grietje de Moei, gehuwd met Jan Pluijter, 59 j. Ingezonden stukken. TER GEDACHTENIS AAN Ds. J. F. TERNOOIJ APÈL. Wat gij onder ons gewerkt hebt Leeft in wie U volgden voort Ja, gij waart ons tot een zegen Door uw wandel en uw woord. Velen hebt gij hulp bewezen Troost gebracht bij zorg of smart, Nam de dood U uit ons midden Gij blijft leven in ons hart. D. v. d. V. INGEKOMEN STEUN. Ontvangen vooi het gezin van Kmistem van B. f 2.50, van Gem. Ursum, 20 postzegels f 1.00, van A. M. f 1.00, van de K. f' 0.25, Stationstraat f 1.00, N. N. een pak kleeren en f 0.50, van X f 1.00, van J. N. f 0.50, van N. N. postwissel f 5.00, van een jongentje en een meisje bijeen gezameld f 3.50, on bekende f 0.25, te zamen f 16.50. Van K. 2 brooden en 1 pond boter, onbekende 1 pak kleeren, onbekende 1 pak kleeren van T. een zak aardappelen. C. LEBBING en D. IIAETOG. P.S. Waar gisteren stond van N. f 1.had moeten staan van W. f 1. i - AMSTEEDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van pCt. 21/, 6 5 5 1 1 4 5 4 41/j Staatsl eoningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabakslecning Brazilië Funding Mexieo binnenl. Japan Oostenrijk Jan. JuK Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Finano. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediat Nederl. Handelmaatschappij resc. aand dir. Barge en Moorman Cultnur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref, A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatsckappij Langkat tabak A Medan N. A saltan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij, Kon Mij t. expl. v. Pe'roleum Moeara ïlmm Sumatra Pa ernbang Perlak Pctroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Gy. Steels Conjni Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. M Preferent Marinebonds pCt 41/, Peru Comm. aand, dir. Preferent Spoorwegleeningen Holl. IJ. Sp.-Mij Mij. tot, expl. van Staatsspoor». Deli spoorweg AMERIKA. Ateli Top. Cert. v. Convert. Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div Erie Comm Kans-as City South. Com. pref.,, Mis K. Texas C. v. New-York Outario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeen tc-cred. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK Staatsleening 1860 RUSLAND. 18 14 2 Juni 3 Juni i M 9 ii 757/8 98 1037/is 491/2 95 V8 941/s 87 871/, 99'/s 87% 9418/16 IOO11/16 801/s 593/s 1541/2 6 18% 65 121/s 40% 85 861/2 208 107 108% 38% 273/16 33% 661/3 39% 451/2 102 26 1211/s 1771/2 20% 41% 1811/3 89% 109n/ia 1021/ie 959/ie 1591/2 174 450 75% 49% 9411/16 87 87% 99% 87% 187 133 180 133 230 318 66% 95 6 >7 467 52% 88% 398 405 552% 2663/4 208% 138% 172 845% 117% 63% 80% 588/6 156 6 18% 653,16 12% 40% 85% 86% 107% 388/8 27% 823/4 66 39% 453/8 26% 121% 177% 20% 411/g 182 h f witte id. f erwten groene f 0,- BOVENKABSPEL, 2 Juni. Heden werd besteed voor Aardappelen (muizen) f 5.50 a f 6.50, (kleine) f 2.50 a f 2.75 Aanvoer 15 zak. Wortelen f 1.25 a f 1,95 per 1000. Meirapen f 3.50 a f f 5.50 per 1000. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. naar waarnemingen verricht in den morgen van 3 Juni. Medegedeeld door net Koninklijk Nederlandsch Meteorologiscn Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 774.3 te Horta. De laagste stand van den barometer 744.8 te Thors- havn. VERWACHTING. (Geldig tot den avondi van 4 Juni). Toenemende zuidwestelijk tot westelijken wind, zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk regen met kans op onweer, koeler. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. In het N. W. is wederom een diepe depressie ver schenen, waarvan de kern hedenmorgen over de Faröer ligt; het hoog' in het zuidwesten nam in beteekenis toe. Terwijl in Schotland zich het laag reeds doet gelden, blijft bij ons de barometer staan. De kans op voortdu ren van liet fraaie zomerweer is veel kleiner geworden, maar is bij uitbreiding van bet laag toenemende be wolking met aanwakkerenden wind te verwachten, wellicht met regen. Op het oogenblik zijn we juist op de grens van het hoog en laag. M. G etrouw d J. P. BRASSER Jonk vrouwe C. WILHELMINA VON WEILEB. Dordrecht, 1 Juni 1910. Zalt-Bommel, De Heer en Mevrouw BRASSER- VON WEILER betuigen hunnen dank voor de vele bewijzen van be langstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Heden overleed onze geliefde Echtgenoot en Vader 111 den ouderdom van ruim 52 jaar. S. M. A. TERNOOY APÈL Wfhlburg. J. J. TERNOOY APÈL. T. H. SCHOL. Alkmaar, 1 Juni 1910. Verzoeke vriendelijk geen persoonlijk rouwbeklag. De teraardebestelling zal Zaterdag 31/., uur plaats hebben. De Rechter Commissaris in het faillissement van J. BREGMAN Pz,, timmerman te Heiloo, heeft be paald dat: 10. de vorderingen ten laste van JACOB BREGMAN Pz. voornoemd behooren ingeleverd te zijn bij den Curator, vóór den 22 Juni 1910; 2de vergadering van Crediteuren, ter verificatie der schuld vorderingen, zal gehouden worden Woensdag 30 Juli 1910voormiddags Of uur in iiet Rechtsge- bouw te Alkmaar. De Curator Mr. N. 11. DE LANGE, Langestraat 55, vroeger 28. C U SS A T E I, E. B'i vonnis der Arrondissements-Rechtbank d.d. heden is ADRIANA MARGARETHA SCHOTVANGER, zonder -beroep, wonende te Alkmaar, gesteld onder curatele. De Procureur van den verzoeker, COHEN STUART. Alkmaar, 2 Juni 1910. Alcmaria Taart is NIEUW. FIJN. LEK KEK. op Vrijdag' 10 Juni 1910, des namiddags te 3 arenin liet Café van den Hoer D. STAMMES te Sint Pancras, van: te Sint Pancras, in de achtergeest Beverkoog te veld staande op de perceelen van den heer D. NOL te Alk maar, ter grootte van plus minus 165 snees, verdeeld in 5 verschillende perceelen van verschillende grootte, op 't terrein met nummerpalen aangewezen. van voormelde perceelen in 3 stukken van diverse grootte, met palen aangeduid alles per as vervoerbaar. Zulks ten verzoeke van den'heer D. NOL voornoemd. Koers van het geld. Prolongatie 45/8 pCt. Mededingen. Staatsfondsen onveranderd. Russen kalm. Tabakken iets lager. Olie op dezelfde prijzen. Culturen beter. Mijnen stil. Amerika opende zwak, het verloop was stil en het slot kalm. MA RKTBEKICHTEN. VOORLOOPIG KAASBERICHT. ALKMAAR, 3 Juni. Kaas. Kleine fabriekska.ns f 29.kleine boerenkaas f 30.50, commissie f 31.50, middelbare f' 31.50. Aangevoerd 375 stapels, wegende 200.000 K.G. ALKMAAR3 Juni. Heden werden ter graan markt aangevoerd .230 H.L. Tarwe f 6,25 a 0, gerst chev. f 5,25 a f 0,haver 1' 8,20 a f 3,40 bruine boonen f 11,a 14,50, citroen id. f voor tien cursus 1919 1911 zal, behoudens bijzondere omstandigheden, slechts éénmaal en wel in de eerste helft van Juli worden gehouden. Ouders of Voogden, die hun kinderen aan dit examen wenschen te doen deelnemen, wordt ver zocht daarvan aangifte 'te doen vöör IS Juni met opgave van naam, voornamen en geboortedag hunner kinderen, klasse waarin toelating wordt gevraagd en van de school waar de candidaat het laatst onder wijs genoot, aan den directeur der R. H. B. S. Dr. A. C. ANTUSCIT. Er kan een fatsoenlijke om het koksvak te loeren in Restaurant Proot. Zich te vervoegen aan de nieuwe Kijks Hoo gere Burgerschool, Hoorn. GEVRAAGD zoo mogelijk voor vast, hij tegen half Juni Br. lett. W. M. Boekh. Wed. J. N. PL. VAN BALEN. GEVRAAGD liefst legen 1 Juli of 1 Aug. in een klein gezin te ALKMAAR MEID-ALLEEN, goed kunnende koken en werken. HOOG LOON. Br. fr. aan Mr. N. H. I) E LAN G E, Pension „Spaarenbei'g", Bergen bij Alkmaar. Wij vragen een Winkeljuffrouw-Huishoudster voor nader overeen te komen salaris, 0111 onmid dellijk in dienst te treden. 3 Personen. WASCH BUITENSHUIS. H. ELUDING. Verdronkenoord 119. TERSDND GEVRAAGD LOOM f 41/2 met kost en inwoning. Brieven onder lett. W 155, bureau van dit blad. GEEN BETER ADRES dan REPARATIëN NET en BILLIJK. Gaarne wordt aan huis gevraagd. II JUCMUIi HOFLEVER ANCIER, VERDRON KEN OORD. Naast VROOM DREESMANN. Accurate regeling. Degelijke garantie. De electricit-eit, o wat wonderlijke kracht, Waarvoor zelfs moet wijken de sterkste macht, Men kan er mee spreken tot zelfs over zee En even zoo drijft men er machines mee, Ook kan U er mee aansteken een pijp of sigaar, U drukt maar even op '11 knopje en je bent al klaar. Ja de electriciteit is vlug en krachtig, Maar even vlug, lees dit nu aandachtig', Gaat de roem van Kaaij's sigaren alom door 't land, Wat eens een vijand was is nu geworden 'n klant. Vroeger zei menigeen, een fijne sigaar voor weinig [geld, Geloof 't maar niet, zij behooren op de vuilnisbelt, Maar sinds Kaaij zulke fijne sigaren fabriceert, Moet 'k bekennen dat de ondervinding mij heeft ge fleerd. Dat Kaaij levert een fijne sigaar, nog wel verpakt in [blik, Waarin zij blijven droog tot aan hun laatsten snik. C. KAAIJ Sigarenfabriek ..de Concurrent", Kooltuin 7. Alkmaar. Telefoon 379. -o- Heerlijk verfrisschend. -<>- VERKRIJGBAAR bij Speciaal adres voor het maken van volgens geneeskun dig voorschrift. W. B. Alkmaar, 4 Juni 1910. Aanbevelend, UB®» Ui-Jl'1*IST€3 UT* JZaS.öG.B: AVAR JïïISJj£3CTJ1:£3 Grootst en meest gesorteerde magazijnen van huishoudelijke, luxe-artikelen, g a I a n I e r i u, speelgoe <1 e r e n, g I a s, j> o r c elei n, e m a i 11 e w a r e n enz. enz. ~£—f rf /V TVT, hooidma.gaz.ijn FNIBSEN 63,3de magazijn MII1NT II. Tel. -117.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3