Haalt daar Uw BOTER, KAAS, KOEVET, KOEROOKVLEESCH, enz. De Lange de Moraaz, Rolterdamsche Hypotheek bank, Platen en Lijsten, Bouwterrein De Wiskottens „Ter navolging". Eierpudding, bereid met eieren, ■1 Aangezien binnenkort met de verbou wing een aanvang zal worden gemaakt, raden wij een ieder aan den UITVERKOOP in de zaak v. d. HORST, Langestraat te be zoeken om van de zeer verminderde prijzen te profiteeren. Golden Thee II n i ii k i. snel de warme dagen LUNCHROOM. J. P. KREB. DAMES- HEBREN- cd KINDERSCHOENEN, Vliegenvangers, Nierop en Slolhouber, WJEÖERKOORS - - Sclioüteitraat Deventer Machinefabriek. maïzena Stcombootdienst „ALKMAAR PACKET" |u>.- dat is üw NADEEL bij niemand grootei* sorteer'ing en fg&edkopper. Die 50 cent besteedt en hooger krijgt een cadeau ter waarde van 15 tot 18 cent, wat U maar wil. e Landbouw" is alléén Zaterdags geopend. Zie vooral de prijzen in de étalage voor ge bij een ander koopt. Aanbevelend, „DE DAMDBOUW", AGENTEN der voorheen J. L. NERING BöGEL 4 Co., Filiaal W. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels voor elk bedrijf. lGONO_ Kunsthandel aan den Westerweg, Nassau!aan en F gmonderstraat FEUILLETON. Nieuw! It. J, P.'s Nieuw! A. J. POLAK, Groningen. Salonboot met glasbeschutting aan dek. NIEROP SLOTHOUBER. Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is ais de beste merken kan men alleen heoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde Steeds wtnermdig in Heerlijk. Werfrisschetici Langestraat o o verschaffen geld op hypotheek. Z(JIGOAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk gebied. is De Be S te. groolste keu e in lage prijzen. Eigen passepartout en lijsten-f briek. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr. 9 ?au- in van ALKMAAR 6 LANGS DE ZAAN. 8 10 - 12 2 30 4 6 7 30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 8 9 30 11.30 2.15 4 6 7.30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - |lo 15| -12.15 - |2m Van Haarlem naar Zaandam 10.15 |~j Alleen Zondag. |12 15j 2.15 - |445l 6.15 615) |8 15 |816 uur. uur. sneeuw worden zoo wasclit met wanneer men ze Prijs per pakje voor 2 hoeden 15 cent. Verkrijgbaar bij Drogisten, Alkmaar. Namaak verkrijgbaar h 10 Ct. per pakje. HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. :o: :0: v e r k r ij g b a a r bij :o: :0: Verzuim Zaterdags „De Landbouw" niet, GEESTERSINGEL 31e, ALKMAAR, voor de levering en aan van beveelt zich plaatsing Bepaaldelijk ook voor H.H. IJzerhandelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Special e afvloeiing voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver schillende systemen van KOPPELBUSSEN, zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. Men vrage prijs. Begroetingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt. Hl HET UITMUNTENDE VOEDSEL VOOR KIN DEREN. ZWAKKEN EN GEZONDEN 65) Naar de vijf en veertigste Duitsche uitgave door RUDOLF HERZOG. Toen lachte ze hem uitgelaten in zijn gezicht uit. „Neen, zeker niet, mijnheer Wiskotten." Hij nam snel afscheid en had moeite, buiten weder in den zakelijken tred te geraken. „Eigenlijk", dacht het jonge meisje, toen ze weer in de kamer terug keerde, „eigenlijk was dat toch eene onbeschaamdheid." Met den middag-sneltrein reisden Gustav en Paul Wiskotten naar Dusseldorf. Aan het station namen ze een rijtuig naar de Ratingerstrasze. „Verduiveld," zeide Gustav Wiskotten in den gang, „het stink hier als de heilige pestilentie." Het waren de eerste woorden, welke hij gedurende de reis gesproken had. Ze klauterden de trap op en zochten de kamer der d a gloonersweduwe. „Paul!" „Ja, Gustav?" „Als Emilie binnen mocht zijn, dan wacht ik je hier." „Wil je haar niet spreken, Gustav?" „Ze kan hier bij mij komen." De oude verhuurster droeg een emmer vuil water uit het vertrek. „Is mijnheer Wiskotten tehuis?" „De jongeheer, die hier gewoond heit?" „Gewoond heeft? Woont hij dan niet meer bij u?" „Die heit de voorname dame, die ook de nacht bij m gewaakt heit, mee in 'r rijtuig genome." „Was hij dan weer beter?" „De jongeheer was nog slap, maar bij zulk 'n groote dame zal dat wel overgaan." De heer J. ROMI.TN, Wijnhandelaar, Bagijnhof 70, te Dordrecht, schrijft ons: „Gaarne geef ik U verlof om mijne bevinding met de Sanguinose hekend te maken. Ik ben nu 35 gebruiktacht doctoren heb ik geraadpleegd het heeft mij niets geholpen. Sinds ik Uwe Sanguinose gebruik, ga ik heerlijk vooruit. Ik heb geen last meer van mijn maageet flink slaap goed geen hoofdpijn en geen hartkloppingen meerook geen pijn meer in den rug en geen steken door mijn lijf. Ongeveer een half jaar lang heb ik'de Sanguinose gebruikt; en ik voel mij beter dan ooit te voren en kan nu mijn werk weer met lust doen. J. ROMIJN, Dordrecht. De Sanguinose is een afdoend middel in alle gevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte en algemeene verslapping. Verouderde gevallen, waar niets meer hielp, luisterden naar de Sanguinose. Zij verrijkt het bloed, versterkt de zenuwenoverwint vermoeienis, lusteloosheid, gebrek aan kracht en energie, en bevordert die geheele opgewektheid, die bij eene volmaakte gezondheid behoort. Wanneer gij geen haat gevonden hebt hij uwe tegenwoordige behandeling, of wanneer gij behoefte gevoelt aan eene alge meene versterking, neem dan de proef met de Sanguinose En gij zult er even dankbaar voor zijn als de lieer ROMIJN in Dordrecht. SANGUINOSE kost per tlesch f 1,50; 6 fi. f 8. r—■■„■■■■I WACHT U VOOR NAMAAK. 12 fl. f 15. VAN DAM Co. Den Haag. Te Alk m a a r bij NIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH en MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, afd. drogisterijHeiloo bij G. JONGEJAN; Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOFFBroek op Langencïijk J. PLOEG; Zuid-Scharwoude G. LUITING Winkel Wed. J. BUTTER; Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELS; Anna Pau- lowna H. DEN ENGELSCHEN Oudkarspel II. HART, J. TIMMERMANSt. Pan- cras R. PLOEGER Warmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. 10 CENT PER PAKJE. In alle goede zaken verkrijgbaar. *MiSSS&gt£ Ice Cream Soda. „Heeft hij schulden achtergelaten?" „Wat er te betalen viel, heit de dame betaald. Maar al die angst en zorg, die ik oud mensch uitgestaan heit „Geef haar een daalder, Paul." Toen stommelden ze de trap weer af. „In de frissche lucht!" „Dut Ewald het in dat hok uitgehouden heeft. Dat is toch heldhaftig!" „En Emilie, twee dagen en twee nachten. Dan zit ik toch liever bij Oweram in de kroeg, al is 't er nog zoo benauwd. Dan weet men ten minste, wat het is „Gustav, nu moeten wij naar tante Josephine Schar- wiichter." „Wij?" „Ja, Gustav, wij!" Gustav Wiskotten trok de wenkbrauwen samen. Zwijgend schreed hij voort. Toen zeide hij kortaf: „Begrijp t dan toch. In dat huis leven drie menschen, die bij mij behooren. Bij mij in Barmen! Ik ik kan niet „Maar je verlangt toch naar hen", zeide de andere zacht. „Mijn verlangen zal ik wel de baas worden. Maar het hun toonen, terwijl zij het mij niet toonen? Zoo ver zoo ver zijn wij toch nog niet." „Ik zal er dan alleen heen gaan. Waar en wanneer tref ik je?" „Om bij tienen aan het station. Ik eens rond kijken, waar Ewald schulden heeft. Doe de groeten." Ze scheidden. „Luister eens, Paul!" „Ja?" Gustav Wiskotten kwam terug je de kinderen te zien krijgt. mij wel Paul schudde hem de hand. „Dat spreekt van zelf." Gustav Wiskotten nam een kijkje van Düsseldorf. Vv at zon hij met de rest van den middag en avond aan vangen? Maar het rondslenteren verveelde hem. Hij kende de stad van haver tot gort. Uit de AÜeestraat sloeg hij de Bolkerstraat in. Hier woonden de Zinters. zal onderwijl achtergelaten „Zorg er voor, daf Je je begrijpt Achter de kleine ruitjes lokten de flesschen met groenen, gelen, rooden en witten inhoud. Een pak ta bak „Hendrik Oldenkott" was er bovenop gestapeld. Daarboven kruisten elkaar twee Hollandsche pijpen. „Regelrecht bet hol naar binnen." Hij trad met den hoed op het hoofd op het buffet toe. „Bent u mijnheer Zinters?" „Zoowat 'n vijftig jaartjes is dat ten minste zoo ge weest." „Mijn naam is Wiskotten. Mijn broer Ewald heeft bij u gewoond." „Wat u zegt! Die charmante jongeheer was mijn heer uw broerGretchen, kom 's gauw hier. Kijk 's, wat 'n eer! Die heer is 'n broer van mijnheer Wis kotten." Gretchen Zinters kwam naderbij, mat den bezoeker met een bliksemsnellen blik, boog en reikte hem onbe vangen lachend de hand. Gustav Wiskotten nam den hoed af. „Jammer, dat mijnheer Ewald dat genoegen niet meer gehad heeft." „Och zeide ze aarzelend, „hij begon zoo vrij te worden. En daarvoor was hij toch nog te jong." Gustav Wiskotten lachte. „Stelt u dan in ouderen meer vertrouwen?" „De ouderen zijn net zoo gek als de jongeren. Het liefst zijn mij nog de bezadigden." „En onder welke categorie rangschikt u mij „Die zoo vraagt, kent het antwoord. Zal ik jenever brengen „Voor mijn part. Ik hoop, dat er geen vergift in zit." ergift", mengde zich de oude Zinters in het ge sprek en knipoogde sluw. „Waar in Holland de Rijn uitmondt, dat weet zelfs zoo'n ouwe Rijnschipper als ik niet, bij mijn ziel en zaligheid. Maar hoe je in Hol land aan de echte snaps komt en hoe je 'm voordeelig en onvervalscht over de grens krijgt, mijnheer Wiskot ten, dat moogt u mij gerust 's nachts in den slaap vragen. Dat is te zeggen als er geen douanen bij zijn." Gretchen bracht het glaasje op een blad. „Wel be kome 't u!" Ze knikte en keek hem tersluiks aan. „Drinkt u niet mee, mijnheer Zinters. Met z'n tweeën gaat zulk eene ontduiking' der belasting ge makkelijker." „Gretchen, 'n glas. Zeqr aangenaam, mijnheer Wis kotten. Wilt u niet gaan zitten? Dan is 't dadelijk ge zelliger. Wat zegt u? Daar brengt het meisje waar achtig de heele flesch. Je hebt goeie plannen, Gret chen." „Zal ik 'm weer weg brengen?" „Laat maar staan, juffrouw!" Hij ledigde het glas in één teug. „Naar beeneden met alles, wat ons kwelt. Wat kan men hier te eten krijgen?" „Prima Edammerkaas. Haal eens 'n stuk, Gret chen." Gretchen verdween in de keuken, om dadelijk daar op met een rood geverfden bol terug' te keeren. Ze legde fluks een servet over de tafel, droeg bordjes, bo ter en brood aan en zette de jenever er naast. „Dat is genoeg voor de heele familie", lachte Gus tav Wiskotten. „Wat dunkt u? Zullen we dat met ons drieën gemeenschappelijk te lijf gaan?" „Mij goed, mijnheer Wiskotten. Maar 't brood heel dun snijden, Gretchen, en de kaas dik. We zijn ge heel onder ons." Gustav Wiskotten keek toe. Hij voelde zich heel behaaglijk naast het mooie kind met de levendige, le nige bewegingen. „Oogen hebt u, zoo zwart als kolen, juffrouw." „Bijna precies zoo heeft mijnheer Ewald 't gezegd." „Goed, dat u mij aan hem herinnert. Mijnheer Zin ters, hoe hoog staat de jonge man nog bij u in 't krijt „Niet de moeite waard, mijnheer Wiskotten. Daar voor behoeft u niet in uw portemonnaie te tasten. Dat draagt u los in uw vestzakje." „Geef dan maar 's hier, opdat u die rekening schrap pen kunt." Wordt vervolgd. Druk N.V. v.h. Herm». Coster A Zn.. Alkmmar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4