DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 130 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. MAANDAG 6 JUNI. NATIONALËlÖLmË! BINNENLAND. National© Militiea Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. -O Oproeping onderzoek verlofganger?. Woensdag, den 8s1en Juni ALKMAARSCHE COURANT J\l o HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij bij be sluit van heden onder voorwaarden vergunning hebben verleend aan C. D. SALOMONSON, te Amsterdam, tot hot oprichten van eene KOEK- en BANKET BAKKERIJ, waarin een ijzeren oven in het perceel Oudegracht, Wijk A. No. 198. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorzitter lo.-B. DONATII, Secretaris. Alkmaar, 4 Juni 1910. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR roepen bij deze op, de verlofgangers van de militie te land, binnen deze gemeen te in het register van verlofgangers der Nationale Mi litie ingeschreven, om zich op .dezes jaars, des voormiddags te tien ure, te laten vinden in de Nieuwe Doelen, aan de Doelenstraat al hier, om aldaar door of van wege den Militie-Commis saris te worden onderzocht, gekleed in uniform en voorzien van al de door hen van het korps medege brachte kleeding- en uitrustingstukken, benevens zakboekje en verlofpas. Aan het onderzoek zullen behooren deel te nemen al le verlofgangers der militie te land, onverschillig tot welke lichting zij behooren, met uitzondering echter van de verlofgangers, welke in 1910 vóór het voor het onderzoek bepaalde tijdstip uit anderen hoofde dan krachtens art. 124 of art. 131 der Militiewet 1901 on der de wapenen zijn geweest, of die bestemd zijn om in 1910 krachtens art-. 108, art. 109 of art. Ill van voor melde wet onder de wapenen of in werkelijken dienst te worden geroepen en met uitzondering van de ver lofgangers, die zijn vrijgesteld van de verplichting om het onderzoek bij te wonen. Ingelijfden bij de militie, die krachtens art. 113 der wet van den werkelijken dienst zijn ontheven of aan wie krachtens art. 114 der wet uitstel van eerste oefe ning of van verblijf onder de wapenen is verleend, zijn gedurende den tijd welken zij in het genot zijn van de ontheffing of van het uitstel, mede niet aan het on derzoek onderworpen. Evenmin wordt aan het onderzoek deelgenomen door verlofgangers, die in dit jaar bestemd zijn tot het in gevolge art. 3 der wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad No. 159) hij de Landweer volbrengen van een ver lengden militie-diensttijd, of om ingevolge art. 134 der Militiewet 1901 naar dg. Landweer over te gaan. Militieplichtigen, die dadelijk na de inlijving met verlof tot nadere oproeping huiswaarts worden gezon den, zijn tijdens dat verlof niet gehouden deel te ne men aan het onderzoek. De verlofgangers worden overigens herinnerd aan de navolgende bepalingen der Militiewet 1901. Art. 117. Het Crimineel Wetboek en het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op de manschappen der militie te land, die zich onder de wa penen bevinden, van toepassing, en met opzicht tot de verschillende gevallen van desertie, op al de bij de militie te land ingelijfden. De manschappen worden geacht onder de wapenen tc zijn lo. zoo lang zij zich bij hun korps bevinden 2o. gedurende den tijd, dien het in art. 125 bedoeld onderzoek duurt; 3o. in het algemeen, wanneer zij in uniform zijn gekleed. Art. 127. De verlofganger verschijnt bij het onder zoek in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje en van zijn verlofpas. Art. 128. Behoudens het bepaalde in art. 117 kan een arrest van twee tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring door den militiecommissaris worden op gelegd aan den verlofganger lo. die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verschijnt; 2o. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden, niet voorzien is van de in het voorgaand artikel vermelde voorwerpen; 3o. wiens kleeding- of uitrustingstukken, bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden; 4o. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een an der behoorende, als de zijne vertoont. Art. 129. Is de verlofganger, wien, krachtens het voorgaand artikel, arrest is opgelegd, bij het onder zoek tegenwoordig, dan kan hij dadelijk onder verze kerd geleide in arrest worden gebracht. Is hij niet tegenwoordig en onderwerpt hij zich niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt hij, op schrifte lijke aanvrage van den militie-commissaris, te richten aan den Burgemeester der woonplaats van dien verlof ganger, aangehouden en onder verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of het naastbijzijnde huis van bewaring overgebracht. Art. 130. Onverminderd de straf, in art. 128 ver meld, is de verlofganger verplicht, op den daartoe door den militie-commissaris te bepalen tijd en plaats, en op de in art. 129 voorgeschreven wijze, voor hem te verschijnen om te worden onderzocht. Art. 131. De verlofganger, die zich bij herhaling schuldig maakt aan het feit, sub 4o van art. 128 be deeld, of niet overeenkomstig art. 130 voor den mili tie-commissaris verschijnt, of aldaar verschenen zijnde, in het geval verkeert sub 2o en 3o. van art. 128 ver meld, wordt in werkelijken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste drie maanden gehouden. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald. Art. 133. De verlofganger der militie die niet vol doet aan eene oproeping voor den werkelijken dienst wordt als deserteur behandeld nadat tot zijne afvoe ring als deserteur de last is verstrekt door onzen Mi nister van Oorlog, zoo de verlofganger tot de militie te land behoort, door onzen Minister van Marine, zoo de_ verlofganger tot de zeemilitie behoort. Burgemeester en Wethouders voornoemd: G. RIPPING, Voorz., DONATH, Secretaris. HERHALINGSOEFENINGEN. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aansclirijvin, de onder staande verlofgangers der nationale militie, binnen deze gemeente in het register van verlofgangers inge schreven, om zich, ter bijwoning der herhalingsoefe ningen, bij hun korps te vervoegen als volgt: 10e Regiment Infanterie, lichting 1908, garnizoen Helder, 16 JUNI 1910, vóór 4 uur des nam.WILLEM JOHANNES STOOP. Regiment Grenadiers en Jagers, lichting 1908, gar nizoen 's-Gravenhage, 16 Augustus 1910: CAREL CLEMENS SCHOENMAKER. 2e compagnie Wielrijders, lichting 1909, garnizoen Ede, 29 AUGUSTUS 1910: JOHANNES FRANCIS- CITS DE WIJS. 9e Regiment Infanterie, garnizoen Leeuwarden, lichting 1903, 12 SEPTEMBER 1910: JOHAN GER- LACII RAADGEP, MOLEURUS DE VRIES. Lichting 1904, 12 SEPTEMBER 1910: SYBRAN- DUS FERDINANDUS KUHLMANN, JOHAN NES MULTRLING. Den verlofgangers wordt hierbij gewezen op de na volgende bepalingen lo. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig in de plaats van opkomst, zich op den dag voor de op komst bepaald, uiterlijk te 8 uur voormiddags bij het korps moeten aanmelden; 2o. dat de miliciens-verlofgangers woonachtig' bin nen 20 K.M. van de plaats van opkomst, op den dag voor de opkomst bepaald, uiterlijk te 10 uur voormiddags bij het korps aanwezig moeten zijn; 8o. dat de overige miliciens-verlofgangers voor zoo veel zij binnen het Rijk gevestigd zijn, zich op den dag voor de opkomst bepaald, met het eerst vertrekkende openbaar middel van versneld ver voer van hunne woonplaats of naaste station naar de plaats van opkomst moeten begeven, en voor gooveel zij buiten het Rijk gevestigd zijn, zich op dien dag vóór 4 uur namiddags bij hun korps moeten aanmelden. Voor zooveel de miliciens door ziekte of om eene an dere reden niet tot den werkelijken dienst kunnen overgaan, worden zij verzocht daarvan vóór het tijd stip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie mededeeling te doen. De Burgemeester voornoemd, JAN DE WIT Dz., lo.-Burg. Alkmaar, 3 Juni 1910. tfc Alkmaar, 6 Juni 1910. Van zeer groote beteekenis is de afgeloopen week geweest voor Zuid-Afrika. Wie had acht jaar gele den gedacht dat Engeland de overwonnen Boerensta- ten zoo spoedig met het overige Zuid-Afrika vereeni gen en zelfbestuur zou geven. Na acht jaren echter is het vredesverdrag van Vereeniging verwezenlijkt, is er een Vereenigd Zuid-Afrika ontstaan, dat deze week formeel werd gegrondvest. Deze stichting ge tuigt zoowel van het wijs voorzienig beleid van Enge land als van het politiek inzicht van de Boeren, m name van Louis Botha, die, dikwerf miskend, tenslot gebleken is een buitengewoon goed leider te zijn ge weest. Zond Engeland den zoon van den grooten Gladstone als eerste gouverneur-generaal naar Zuid- Afrika, deze droeg aan Botlia de vorming van een eer ste ministerie op, dat, samengesteld, getuigt van een verzoenenden geest, een geest van samenwerking'. De Unie wordt gevormd door de vier provinciën Kaap de Goede Hoop, Oranje-Vrijstaat, Transvaal en Natal, aan 't hoofd waarvan een „administrateur" staat. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door twee Earners, die eerst in 't laatst van dit jaar zullen bijeenkomen. Tegenover 't Engelsche moederland staat Zuid-Afrika bijna even onafhankelijk als Australië en Canada. Het is méér dan zelfs een optimist acht jaar geleden had kunnen verwachten! Van groote politieke beteekenis ook was deze afge loopen week voor de Oostenrijk-Hongaarsche monar chie. Het bezcek van den grijzen keizer-koning aan Bosnië en Herzegowina heeft getoond, dat Oostenrijk goed den duim op de geannexeerde gedeelten heeft ge zet en gerust kan zijn over. de houding derbewoners van het nieuwe gebied. Tegelijkertijd hebben de Hongaar- sc-he parlementsverkiezingen aan de regeering van graaf KhuenHedervary een groote overwinning ver schaft. Er wordt beweerd, dat deze verkiezingen be wijzen, hoe het mogelijk is met 10 a 15 millioen kro non een partij, de overwinning te doen behalen. Bij de verkiezingen van 1905, was de liberale partij, sinds 1867 aan het roer, voor het eerst in de minderheid ge komen. Na de tusschentijdsche regeering van Fejerva- ry sloot de kroon met de overwinnaars een overeen komst en in 1906 kreeg een coalitie van dezen de ab solute meerderheid. De liberale partij van Tisza scheen geheel uitgeput. In vier jaar tijd had de coali tie echter reeds in die mate haar krachten verspild, dat zij de beloofde kiesrechthervorming niet meer aan durfde. De buitenlandsehe crisis hield haar nog' een half jaar op de been, toen kreeg zij hooggaande ruzie met de kroon. De kroon koos Khuen Hedervary tot raadsman, die de coalitie geheel ten onder bracht, en de liberale partij onder den naam van „nationale ar beidsparty" weer met succes in den strijd leidde in werkelijkheid moet het echter dc oude Tisza zijn, die achter de schermen blijft. Hoe het ook zij, de partijen, die telkens een overeenstemming met Oostenrijk even goed verhinderden als regelmatigen parlementairen ar beid hebben afgedaan en er is weer een partij, die kiachtig genoeg is om te regeeren. Het nieuwe Fransche parlement, dat deze week bij eengekomen is, wijst, gelijk bekend is, eveneens een sterke meerderheid voor het ministerie aan. De zitting der Fransche Kamer is Woensdag geopend, en er kan dus een begin worden gemaakt met de vervulling der in de verkiezingsdagen gedane beloften. Vermoedelijk al invoering van evenredige vertegenwoordiging en belastinghervorming wel het eerst tot stand komen. In Engeland was het de oud-Amerikaansche presi dent, die van zich deed' spreken door zijn opzienbaren de redevoering, waarin hij zich het recht aanmatigde, Engelands beleid in Egypte aan kritiek te onderwer pen, hetgeen door velen ten zeerste1 werd afgekeurd, .in zijn eigen land werd de naam van den heer Roose velt genoemd in verband met het instellen van een vredes-commissie door de Vereenigde Staten, welke hoofdsteden in het buitenland zal bezoeken in het be lang van de beperking der krijgstoerustingen, en welke den oud-president vermoedelijk tot voorzitter zal krij gen. Duitschland kreeg bezoek van het sympathiek Belgi sche koningspaar, dat er bijzonder hartelijk werd ont- vang'en. De Keizer zelf kon echter niet als gastheer optredenhij werd door een bloedvin aan de hand ver hinderd zijn gasten te ontvangen. Aan de keizerlijke tafel werden nu toasten gewisseld tusschen den kroonprins, die zijn vader verving, en den koning van België. Ook heeft men te Berlijn bezoek gehad van don Italiaanschen minister van buitenlandsehe zaken, in verband waarmee nog eens verzekerd is, dat dc een heid in het Drievoudig verbond nog steeds in goeden staat verkeert. In Rusland heeft men deze week weer gehandeld in overeenstemming met de beginselen van het Russische recht en de Russische rechtvaardigheid. De Russische minister-president heeft, naar aanleiding van de in lijving' van Finland, met minachting gesproken over de pogingen van de groote geleerden, de diepe den kers en de bekwame staatslieden in Europa, die het aangedurfd hebben, hun stem ten bate van Finland te doen hoore.n. En de regeering is bezig haar populari teit te bevestigen, door Joden te onderdrukken, te ver bannen en lastig te zijn. Het scheen in den laatsten tijd zoo goed te gaan in Rusland. De Tsaar kon allu res aannemen van een Westersch monarch, kon zich onder zijn volk vertoonen. Dat zal nu wel gauw weer gedaan zijn. De „nieuwe koers" tocht, die wordt inge luid, is gevaarlijk voor Rusland, maar in het bijzonder voor den Tsaar. Van het 2e naar het 3de studiejaar gaan over: Infanterie hier te lande: J. de Bie, M. J. van der Boon, A. W. Claasen*, H. W. G. R. Dietz*, A. Q. II. Dijxhoorn, E. Eisma, C. A. J. von Rreijtag Drabbe*, M. L. J. Hofstee, J. Koolhaas Revers, C. E. W. Kre diet, J. F. Laging Tobias, A. K. Langenliagen, P. P. van der Meer*, J. O. A. Meijer, F. E. de Nijs Bik, G. L. Pilger, A. Plesman, G. A. Smits*, E. S. W. E. Ties- selinek, J. G. W. Zegers. Infanterie Oost-Indië: E. J. van Aarem, H. Ager- beek, K. J. O. Beekman*, G. K. II. de Bont*, A. L. de Bruijn, L. van Erpeeum, M. A. Evers*, F. W. J. Gok- kel, M. E. A. van Goor, II. N. Hesselaar*, J. H. A. Jacometti, J. G. K. Kemmerling, L. D. Kimmijser, B. J. Labotz*, G. de Lang, H. J. Lindgreen, Th. O. Lind- green, E. A. Nix*,L. II. van Oijen, II. Poulus*, K. de Ridder, G. J. A. Saraber, K. W. B. Schmidhamer, A. M. Sierevelt, J. Slagter, J. H. Uhl, J. L. de Voogt. Cavalerie hier te lande: jhr. D. J. H. N. den Beer Poortugael, P. C. L. Blom, jhr. W. Gevaerts van Si- monshaven, G. P. de Kruyff, P. W. Pieters, W. O. ba ron van Randwijck*. D. van Voorst Evekink, T. A. E. R. Wijnoldy Daniels. Cavalerie Oost-Indië: J. M. Benjamins, C. H. van Doornum*, TI. Treffers*, A. E. L. van Win. Voorwaardelijk. Omtrent één cadet van het 2e studiejaar moet nog nader beslist. Gemengd Nieuws. DE EFFECTENBEURS TE AMSTERDAM, j Naar de Tel. verneemt hebben B. en W. van Amsterdam een schrijven gezonden aan de Vereeni ging voor den Effectenhandel, waarin zij meedeelen, dat zij uit de dagbladen hebben kennis gekregen van den -aankoop van het complex Bible-Hotel, voor den bouw van een eigen effectenbeurs, en dat zij op grond daarvan meenen, dat de plannen, zooals de gemeente j die ontworpen heeft, n.l. tot uitbouw van de beurs naar de Centraalstation-zijde, daarmede van de baan zyn. HET FAILLISSEMENT TE ROTTERDAM. l In de wijken der havenarbeiders aan den Linker Maasoever, te Rotterdam, heerscht een geduchte span ning in verband met het Woensdag uitgesproken fail lissement der stuwadoorsfirma, Brandjes, Dalmeijer en Rogier. Ongeveer 1200 werklieden wachtten Zaterdag op hun weekloon, terwijl er, naar verluid, in verband1 met het faillissement geen middelen aanwezig zouden zijn om dat uit te betalen. Dat loon zou n.l. 15.000 be dragen. Teneinde ongeregeldheden te voorkomen, was Za terdagochtend de politiemacht te Feijenoord, waar het uitbetalingskantoor der firma zich bevindt, belangrijk versterkt. Vierhonderd bootwerkers werden uitbetaald. Op de verschuldigde loonen werd voorloopig 10 gul den afbetaald. Er waren vorderingen die varieerden van 12 gulden tot 80 gulden. TUT BROEK OP LANGENDIJK. Dc groenten afslagmarkt begon alhier in 1909 den 5den Juni, dit jaar op 3 Juni, het vorige jaar met een aanvoer van 0 zak aardappelen, terwijl nu den eersten veilingsavond werden aangevoerd 251/9 zak. De op brengst bedroeg voor groote 2.70 a 4.40 en voor kleine muizen aardappelen 1.55 a 1.75. UIT SCIIERMERirORN. Bij een kort doch hevig onweder, dat Zaterdagnacht boven ons dorp woedde, sloeg de bliksem in de woning van den heer Kok, Rijksontvanger, zonder brand te J veroorzaken. Aan het dak werd eenige schade aange- I richt. I Hedenmorgen werd de eerste wortelenveiling ge- houden. Aangevoerd! werden 12250 bos, prijs 3.90 tot 5.00. EEN ADRES. De Bond van klerken werkzaam bij de rechterlijke macht in Nederland heeft tot de Eerste Kamer een adres gericht, met het verzoek de drie ontwerpen van wet betreffende de reorganisatie van de rechterlijke macht aan te nemen. VERSCHIL IN EXPLOITATIE. De prijzen tier boerderijen zijn in de omstreken van Barneveld den laatsten tijd kolossaal gestegen. Deze waardevermeerdering is hoofdzakelijk te danken aan het feit, dat heel wat boerderijen door zoogenaamde llollnndsche boeren voor eigen exploitatie worden aangekocht. Niet zelden gebeurt, het, dat een enkele jaren gele- i den aangekochte boerderij thans het dubbele van den aonkoopsprijs, of nog meer, opbrengt. Dezer dagen had een boertje zelfs het geluk zijn hofstde, nog slechts kort geleden voor 5000 gekocht, voor den pi ijs van 20.000 van do hand tc doen. KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE. Uitslag van overgangsexamens. Van het le naar het 2e studiejaar gaan over de ca detten Infanterie hier te lande F. K. Bedet*, C. F. J. Boers, A. R. C. Bijvoet, A. J. van Eek, W. van dei- Ent, C. J. J. Göttgens, L. A. Ilansma, D. Hooft*, G. A. Mallinckrodt, R. C. van der Nagel, J. P. van Oos ten, D. P. Ravelli*, C. Reijnierse, J. A. Timmerman, A. M. de Torbal*, W. L. Voncken*, W. G. Zwolle. Infanterie Oost-Indië: W. F. Bisschof, A. L. Gort mans, D. J. W. Hagemann, A. den Hertog, A. J. 1 Lil len*, W. II. llouwing, G. J. Keften*, M. II. E. Nolthe- nius de Man, R. Th. Overakker, C. G. L. Schroder*, 11. 1,. Th. Slot*, W. H. Sonius, S. Tulp, W. J. de Voer*, J. A. Verkuijl*, L. J. P. A. Vorst, W. J. Weem- hoff. Cavalerie hier te lande: J. Daniels*, J. E. Feenstra. jhr. A. van der Goes*, jhr. IJ. D. C. Quarles van Uf- ferd, W. O. M. Schmidt*. Cavalerie Oost-Indië: II. C. Hekker, H. J. A. Kamps. i PEARY. Er is reeds groote belangstelling voor de voordracht door Pear.v Dinsdagavond in het Concertgebouw te Amsterdam te houden. i Het publiek zal uitsluitend bestaan uit genoodigden van het Aardrijkskundig Genootschap dat de'invitaties op tamelijk groote schaal heeft verspreid. Na afloop zal een extra-trein loopen naar Haarlem, Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam en Rotterdam, ten behoeve van toehoorders uit die plaatsen. I VLIEGTERREIN BIJ EDE. De Raad der gemeente Ede besloot Zaterdag tot aankoop van een terrein op de Doesbui'gschenheide groot 33 IT. A., om dit voor 15 jaar te verhuren aan de fa. Vermeij en Lugard te 's-IIage. Genoemde firma zal dit terrein inrichten voor vliegterrein en er lood sen en fabrieken voor vliegwerktuigen inrichten. Be paald is dat er op Zondagen niet mag gevingen wor den.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1