DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 131 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. DINSDAG 7 JUNI. BINNENLAND. o— Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ROOSEVELT OVER HOLLAND. ALKMAARSCHE RANT. ■laRi avü Telefoonnummer 3. DRANKWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis dat bij bun col lege is ingekomen een verzoekschrift van W. BUIS MAN aldaar, om verlof tot den verkoop van alcohol vrijen drank in het perceel Oudegracht A 154. Binnen twee weken nS deze bekendmaking kunnen tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bezwa ren worden ingediend. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorzitter, To.-Burg. DONATE, Secretaris. Alkmaar, 4 Juni 1910. ALKMAAR, 7 Juni. Het is een voordeel van het moderne courantenbe- drijf, dat het onze aardrijkskundige kennis vermeer dert. LIerhaaldelijk toch leest men in verband met be langrijke gebeurtenissen geografische bijzonderheden, die men tot dusverre niet kende en toch wel aardig zijn te weten. Een 'plaatsje, dat te voren vrij wel on bekend was, wordt plotseling wereldvermaard, omdat de aandacht erop gevestigd! wordt door een wereldge beurtenis en door de journalisten, die er heengezon den worden. Wie had veel gehoord van het Ameri- kaansche Portsmouth, voordat de vrede tusschen Ja pan en Rusland er was gesloten, wie van Algeciras, foordat het Marokko-verdrag er tot stand kwam, wie van Mürzsteg, voordat het Balkan-program er opge maakt werd? Wie van Serajewo, voordat de Keizer koning van Oostenrijk-Hongarije er geweest is? Ze ker, men wist dat het de hoofdstad van Bosnië was, dat het ook wel Bosna-Serai werd genoemd, maar daarmede was van de meesten de kennis omtrent deze stad uitgeput. En toch is deze plaats met zijn meer dan 40.000 inwoners, blijkens de feestverslagen, bui tengemeen interessant. Hier vloeien Europa en het Oosten samen, of liever, hier grenzen ze aan elkander. Meer dan dertig jaren is Oostenrijk bezig deze stad te vereuropeeschen, er zijn straten en tramwegen aan gelegd, fabrieken gebouwd, zaken opgericht.... maar het oude Sarajewo, zooals het sinds eeuwen door Turk- sche gouverneurs ten eigen bate werd geregeerd, is ge bleven achter de dikke muren, welke het eene deel van het andere scheiden. Voor de Oostenrijksche soldaten hebben de oorspronkelijke bewoners een groote angst gekregen, de werken van de ingenieurs hebben hen koud gelaten, omdat zij tot dusver zonder stoom, elec- triciteit en-kanalen er gekomen zijn, den concurrentie strijd van de vreemde kooplieden hebben ze zonder na ijver aanschouwd. Wat de Oostenrijkers ook ter be vordering van de welvaart mogen hebben gedaan, wat er na de militaire bezetting en de annexatie ook mo ge zijn geschied, de man met de fez, gescheiden door muren van steen en van traditie, is zichzelf gebleven, houdt, eigenlijk en figuurlijk, het oog gericht naar Stamboel, het middelpunt der Mohammedaansche we reld. Men wordt getroffen door hetgeen de corresponden ten van de groote buitenlandsche bladen mededeelen van het leven in het Mohammedaansqjie stadsgedeelte, dat Tsjartsjia heet en dat slechts een twintigtal schre den verwijderd moet zijn van het moderne stadsleven met zijn electrisch licht en electrische trams. Daar heeft sinds eeuwen de Turksche koopman zijn zetel, daar wordt sinds eeuwen op dezelfde wijze gewoond en gewerkt, daar kent men niet het moderne drukke le ven, ook niet den feilen concurrentiestrijd, noch de wangunst, die elkaar klanten tracht af te troggelen. Daar heerscht het onderlinge vertrouwen, de weder- zijdsche waardeering, de prettige samenwerking, die mogelijk is in een gemeenschap, welke alleen of vooral door gevaar van buiten-af wordt bedreigd, waarbinnen men de winkels zonder slot en grendel sluit, er een voudig een bezem voor plaatst, ten teeken dat de- zaak dicht is, doch waarbuiten men door hooge muren den gemeenschappelijken vijand houdt. Heb is de bevolking van dit: stadsgedeelte, welke voor Oostenrijk moest worden gewonnen, welke eerbied moest krijgen voor den nieuwen „sultan." Tot dusverre hoorde zij slechts, dat de keizer in Weenen een machtig man was, die over vele honderd duizenden soldaten kan beschikken en in een prachtig kasteel woont. Wantrouwend van,aard als ze zijn gelooven de Mohammedaansche inwoners slechts in hetgeen ze met eigen oogen aanschouwen. En nu heb ben ze den keizer gezien en nog veel meer: ze hebben waargenomen den indruk, die de komst van den „sul tan uit Weenen" in de stad teweeg heeft gebracht. De mannen, die hen regeeren, hebben ze in opwinding ge zien, van den commandeerenden generaal af tot den politieagent toe. Allen was slechts één woord op de lippen de keizer, allen maar één gedachte in het hoofd de keizer. Zij zagen vóór den keizer de eer bied de stad binnentrekken. Zij aanschouwden de mannen, die in kostbare uniformen en gewaden den Keizer moesten ontvangen, de prachtige equipages en schoone paarden, die hem naar den konak moesten brengen, de mooie kerels van de lijfgarde, die hem moesten bewaken. Daarna zagen ze hem zelf, omgeven door ministers in g-ouden statiekleeden, door generaals en officieren in schitterende uniformen, gaande door een dubbele rij van duizenden soldaten, hoorden de sa luutschoten van de kanonnen. En toen ze het vrien delijke gelaat van den grijsaard te midden van al die pracht en praal ontdekten, hebben ze de hand op hart, mond en voorhoofd gelegd, den monarch deemoedig gegroet en tot zich zelf gezegd „Dat is de nieuwe sul tan." In hun eigen wijk in de Tsjartsjia hebben ze alles gedaan om den nieuwen landsheer waardig te ontvangen. De schoonste tapijten en kostbaarste stof fen hebben ze voor den dag gehaald, de grijze vlaggen van den profeet uitgestoken naast de zwart-gele kleu ren van Oostenrijk, met hoepels en bonte papieren slingers hebben ze hunne winkels en straten versierd en met vreugde hebben ze Frans Jozef begroet en tot elkaar gezegd„Die daar gaat is onze nieuwe sultan, machtig is hij en groot, moge Allah hem lang nog sparen." Zoo vertellen de buitenlandsche bladen, waaruit wij bij 't schrijven van het bovenstaande hebben geput. En wat de Weensche bladen zeggen, bevestigt volkomen hetgeen hierboven over de beteekenis van het bezoek is medegedeeld. Zelfs de leider der Servische oppositie, welke tijdens de annexatie al naar de wapens greep, heeft verklaard, dat het een prachtig denkbeeld van den Keizer is ge weest de reis te ondernemen, waardoor hij aller harten heeft gewonnen, terwijl de leiders der Mohammedanen de volgende merkwaardige ontboezeming hebben gege ven: „Wij hadden een gevoel alsof men ons wantrouwde, maar dit is voorbij nu wij den Keizer zich zoo vrij en zonder achterdocht onder ons hebben zien bewegen. De Mohammedaan heeft van een heerscher een voor stelling als van iemand die zich afzondert en bevreesd is om onder het volk te gaan. De Keizer heeft echter, trots zijn hoogen leeftijd, de verre reis niet verzuimd om ons te bezoeken. Hij heeft ons heiligdom de Be- gova-moskee bezocht en met groote vroomheid eer be wezen aan onzen godsdienst. Hij isindeTsajartsjia ge weest om het volk te zien, en wij kunnen u verzekeren dat de vreugde en de warmte, waarmee de Mohamme danen den Keizer begroet hebben, echt en eerlijk is geweest." Zelfs de Turksche bladen schrijven, dat de Bosnische kwestie thans tot het verleden behoort, te veel in de toekomst, dan dat het verleden ons nog sterk zou bezighouden," schrijft een hunner. Zou ook Frans Jozef niet in de toekomst hebben gezien, toen hij onder de Bosniërs ging om hen te winnen en daar door het bewijs te leveren, dat Oostenrijk uitermate geschikt is om te regeeren over Balkan-landen? Wij vermoeden, dat er nog wel eens een tijd zal komen, waarin men in Turkije met leedwezen zal terugzien op Verschillende voorstellen en adressen voor de zo- merzitting zijn heden in druk verschenen. Door Ged. Staten wordt o. a. voorgesteld voor de jaren 19111913 de volgende jaarlijksche subsidies toe te kennen Ambachtsschool te Helder 3000 (verhoogd subsi die) Gemeente Alkmaar voor een op te richten handels cursus met avondschool voor handwerkslieden 1000. Aan de afd. Hoorn van den bondl van smedenpa troons in Nederland voor haar cursus in hoefbeslag 150 (alleen voor 1910 en 1911). Aan de prov. regelingscommissie voor de paarden fokkerij in Noord-Holland 5000. Aan de prov. commissie ter bevordering der veefok kerij 5000 (gevraagd was 6000, maar dit verzoek willen Ged. Staten niet inwilligen, omdat ze daarvoor geen aanleiding vinden.) Aan de Noord-Hollandsche varkensfokvereeniging te Hoorn 300 (gevraagd wordt 500.) Tot wederopzegging voor 't onderwijs in de zee vaartkunde op Vlieland 900 per jaar. Voorgesteld wordt afwijzend te beschikken op de aanvrage van de afd. Purmerend van den bond van smedenpatroons om subsidie voor een op te richten vakliedencursus. Volgens Ged'. Staten wordt in 't on derwijs voldoende voorzien door de stadsteekenschool. Voorgesteld wordt den wegwerker op den grintweg van den Huigendijk naar Winsum op te- nemen onder de vaste ambtenaren bij den provincialen waterstaat, op een jaarwedde van 520624. Aangeboden wordt de rekening over 1909 van 't pro vinciaal gesticht Meerenberg. De uitgaven zijn 551.627, de inkomsten 547.726, zoodat 't nadeelig saldo 3900 is. De voorloopig vastgestelde 2de suppletoire begroo ting van dit gesticht voor 1910 sluit met een bedrag van 6500, een voorschot der provincie, voor 't uit voeren van buitengewone werken. De begrooting van Meerenberg voor 1911 sluit met oen bedrag van 562.307. Onder de inkomsten is 117.000 opgenomen als voorschot der provincie. de was, D. Heinrichs, Duitscher van geboorte, die het beroep van schoorsteenveger uitoefende. Algemeen dacht men, dat de man, die soms niet al te wel bij 't hoofd scheen, op de een of andere tragische wijze om 't leven was gekomen, tot Zaterdag een boerenknaap uit de gemeente Losser bij de marechaussêe te Olden- zaal kwam mededeelen, dat hij aldaar in een heide veld een man had gezien „geheel met haar begroeid." Een brigadier trok er Zondagmorgen op uit en vond in een onbewoonde hut een geheel naakt en uitgeteerd menschelijk wezen zitten. Het bleek de verdwenen schoorsteenveger te zijn. Al den tijd, sinds zijn ver dwijning, verklaarde hij, in dat huis te hebben doorge bracht, zich voedende met gras en zuringbladeren en water uit een kuil. De man, die rammelde van den honger, kreeg weldra bij een landbouwer brood en melk, waaraan hij zich op buitengewone wijze te goed deed. De landlieden, die den stakker gaarne kosteloos van het noodige eten voorzagen, zouden echter door hem beloond worden en tot niet geringe verbazing van allen had de man nog ongeveer zestig gulden in zijn bezit. DE J OH ANNITER-ORDE. Onder voorzitterschap van Prins Hendrik heeft on langs ten paleize een algemeene vergadering of rid derdag plaats gehad van de ten vorige jare opgerichte Commendery Nederland der Johanniter-orde, waarin, i naar de N. Ct. meldt, werd aangenomen de volgende resolutie die door den werkmeester, jhr. P. O. II. Ge- vaerts van Simonshaven, in het breede werd toege licht: „De Ridderdag, overwegende, dat de Commenderij Nederland, die zich onder meer de Christelijke zieken verpleging ten doel stelt, moet trachten, zoolang zij nog niet over een eigen ziekenhuis beschikt, de door haar aangenomen zieken in bestaande inrichtingen te doen opnemen en verplegen, besluit het Convent te machtigen, om met het Diaconessenhuis te 's-Graven- W" blikken ha ge een overeenkomst aan te gaan, welke haar de be- y schikking zal verschaffen over een of meer vrijbedden op een algemeene ziekenzaal en haar zal in staat stel- len ook klassenpatiënten te doen verplegen." GEMENGD NIEUWS. GRENSGESCHIEDENIS. Een grensambtenaar ging dezer dagen naar Hor- bach, een grensplaatsje op Duitsch grondgebied, om eens te loeren, wie daar al waren kochten voor naar Holland te smokkelen. De grensambtenaar zette zich DE DAM-STADIIUIS-QUAESTIE. De commissie benoemd bij Raadsbesluit van 23 Fe bruari j.l. teneinde de Dam-Stadhuis-quaest.ie in vol len omvang te onderzoeken, is met haar onderzoek ge reed gekomen. De commissie is op grond van haar onderzoek tot de conclusie gekomen, dat het Paleis aan den Dam (het oude Raadhuis) groot genoeg is om er den zetel van het stadsbestuur met de daaraan organisch ver bonden geheele secretarie onder te brengen. De commissie concludeert dat op het vrijkomend Dam-terrein tegenover het Paleis geen nieuw Stad huis gebouwd kan worden, omdat dit terrein beslist te klein is voor een aan behoorlijke eischen voldoend Raadhuis, zij het ook uitsluitend voor de kern der secretarie bestemd. En voorts komt de commissie tot de conclusie, dat met de noodige verbouwing ter plaatse het tegenwoor dige Stadhuis ook in goeden toestand te brengen is. Onteigening van het huizencomplex O.Z. Voorburg- wal-Prinsenhofsteeg-O. Z. Achterburgwal en Oude Dbelenstraat zou noodig zijn, om dan de noodige ruimte tot den bouw van een waardig Stadhuis met groote raadzaal enz., te kunnen vinden. VAN TEXEL. Op den vierden lammerenmarkt, gister gehouden, werden 3681 lammeren aangevoerd. Prijzen ongeveer als de vorige markt f 11 h f 16.50, gemiddeld 12.50 a 13 voor goede waar. Handel vlug. UIT St. PANCRAS. Evenals vorige jaren zullen verschillende tuinbou wers te St. Pancrasdit jaar weer aardappelen besproei en voor gezamenlijke rekening met de Gem-pomp. Voorloopig hebben zich hiervoor opgegeven 20 per sonen met een aangifte ter besproeiing van 338 snee zen, terwijl het vorige jaar werd begonnen met 517 snees voor 29 personen. i in een café naast den coöperatieven winkel van dat de periode van thans, waarin naar alle waarschijnlijk- j plaatg-e en gjjf den 00gen fliuk den kost_ Mede aan heid het voorspel van een nieuw Balkan-drama wordt afgespeeld. PRINS HENDRIK NAAR MECKLENBURG. Z. K. H. vertrek 10 dezer naar Mecklenburg; de duur van het verblijf aldaar is bepaald op 3 dagen. De Prins zal vergezeld zijn van zijnen adjudant, jhr. j jen_ ^lsnu liet men het rijtuig voorkomen, en met u.o.o moe^te werd de gr0ote zak door drie personen op den wezig waren een paar inwoners van Kerkrade. Ze had den dadelijk in de gaten, wien ze voor zich hadden ;j zij knoopten een gesprek met den ambtenaar aan en wisten handig het gesprek op het smokkelen te bren gen. In vertrouwen werd een en ander medegedeeld. Toen gingen de Kerkraders een plan vormen, om den grensambtenaar eens degelijk bij den neus te pakken. Den herbergier verzocht men een zak met stroo te vul- Van Suchtelen van de Haare. Z. K. H. de Prins is voornemens te Schwerin te genwoordig te zijn bij den doop van het onlangs gebo ren kind van den regeerenden groothertog van Meck lenburg. DE NIEUWE MINISTER VAN JUSTITIE. Mr. Regout, de nieuwbenoemde minister van justi tie, zal heden het beheer van zijn departement overne men uit handen van minister Heemskerk, interimair minister van justitie. PROF. VAN HAMEL. De heer mr. G. A. van Hamel, hoogleeraar in de j faculteit der rechtsgeleerdheid aan de universiteit te Amsterdam, heeft met het einde van het studiejaar 1909/1910 eervol ontslag gevraagd. AFTREDENDE GEDEPUTEERDEN IN NOORD- I HOLLAND. Van het college van Gedeputeerde Staten in Noord- Holland treden dit jaar af de heeren: mr. J. A. Sil- lem en R. W. J. C. van de Wall Bake, wegens periodie ke aftreding, en mr. W. baron Röell, jhr. G. S. Boreel en mr. H. J. C. van Tienen, wegens aftreden als lid der Staten. PROVINCIALE STATEN VAN NOORD- IIOLLAND. De zomerzitting der Staten zal dit jaar gehouden worden op de Dinsdagen 5 en 19 Juli. Woensdag 6 Juli zal een vergadering gehouden worden voor de verkiezing van 5 leden van Gedepu teerde Staten en een buitengewoon lid van het college. Dinsdag 12 Juli wordt vergaderd om 3 leden var de Eerste Kamer te verkiezen. wagen getild en geborgen. Dan sprong één hunner op het rijtuig en reed weg. De grensambtenaar vroeg om een rijwiel, maar kon geen krijgen; toen liep hij het rijtuig na, maar dat was reeds lang verdwenen. Een fietser, die langs den grensambtenaar kwam, werd niet een revolver gedwon gen de fiets te leenen, en nu fietste de commies met grooten spoed de contrabande achterna, maar van den wagen was niets meer te zien, daar hij een zijweg had ingeslagen. Maar dat afnemen van de fiets zou voor den grensambtenaar nog een staartje krijgen. Toen hij later de fiets ging terugbrengen, werd hij, toen hij op Duitsch grondgebied kwam, door de Duitsche po litie gearresteerd. Na afloop van het voorloopig on derzoek werd hij weer, na een nacht in arrest te heb ben gezeten, in vrijheid! gesteld. (L. K.) PROVINCIALE SUBSIDIE. Kerkvoogden van de Nederduitsch Hervormde Ge meente te Haarlem hebben in het besluit der Staten van Noord-Holland in de zitting van verleden jaar genomen om een bijdrage te verleenen voor de restau ratie van den toren te Enkhuizen, aanleiding gevon den om een verzoek tot de Staten te richten om van provinciewegen nu ook te gaan meedragen in de kos ten der restauratie van de St. Bavokerk aldaar. Tot nu hebben alleen het rijk, de gemeente en eeni- ge particulieren daaraan steun verleend. Naar men wil zal deze aanvrage reeds een punt van overweging uitmaken in de aanstaande Statenzitting. VOOR EEN GOED DOEL. Zaterdagavond werd in het krankzinnigengesticht „Duin en Bosch" te Castricum, onder leiding van mej. Marie Bertelman uit Amsterdam, voor patiënten en genoodigden opgevoerd de operette „De Tooverring" van O. Ludwig. Het koor was gevormd uit verpleeg sters van dat gesticht. Mevr. VelthuysenDeutman uit Amsterdam had de pianopartij op zich genomen. Mevr. ElhorstJacobi, eveneens uit Amsterdam, trad als soliste op. OPTREDEN VAN EEN INSPECTEUR. De commissie van advies bij het leggen van straffen aan personeel der politie in den Haag, heeft Zaterdag j.l. zitting gehouden to't behandeling van het bezwaar van den inspecteur van politie van Rossen tegen de aangezegde boete van 0.26 als straf wegens zijn op treden tegen den journalist, den heer van Raalte. Het hooren der getuigen duurde van 25 uur 's na middags. De commissie heeft de zaak in beraad gehouden tot a.s. Woensdag en zal alsdan haar advies vaststellen. EEN ZONDERLING. Voor ongeveer vijf weken verdween eensklaps uit het logement Doesner te Oldenzaal, waar hij inwonen- De correspondent te Oxford van het Persbureau Vaz Dias te Amsterdam meldt ons: Hedenmiddag hield de oud-president der Vereenigde Staten, de heer Th. Roosevelt, in de Universiteit te Oxford eene lezing over: Biologische overeenkomsten in de Geschiedenis. De heer Roosevelt besprak de vraag of er eenige pa- ralel getrokken kan worden tusschen het ontstaan, den groei en den dood der soorten in de dierenwereld en het ontstaan en het vergaan van geslachten in de menschelijke samenleving. Groote omzichtigheid dient betracht waar het geldt het weergeven der overeenkomsten doch het was cu rieus te ervaren hoe sommige verschijnselen in het ontstaan en de verdwijning van menschengroepen, ge leken op verschijnselen welke plaats grepen in den onafzienbaren tijd van het bestaan onzer planeet. Wat was de oorzaak dat groote keizerrijken, welks inwoners door banden van beschaving en taaleigen waren ver bonden, meer dan door bloedverwantschap, groote pe rioden van buitengewonen bloei doorleefden en later plotseling of langzamerhand tot verval geraakten. In sommige gevallen kan spoedig het antwoord op deze vraag worden gegeven; in andere gevallen, kunnen we zelfs niet gissen, hoe het eigenlijke antwoord zou moe ten luiden. Gedurende een tijdsverloop, welke iets meer dan de 17e eeuw omvatte, stond Holland gelijk enkele vrij steden in Italië in vroegere tijden, op de gevaarlijke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1