BUITENLAND, STADSNIEUWS. hoogte van grootheid, uitstekende boven andere naties, welke veel grooter in oppervlakte waren en veel meer inwoners telden. Daardoor was het onvermijdbaar dat Holland hetzij vroeger of later van de glorierijke, doch gevaarlijke hoogte waarop liet zich door haar eigen ontembare energie had' opgewerkt, moest vervallen. Holland's val kwam, deze kon niet uitblijven, doch hij kwam spoediger, dan feitelijk behoefde, want aan de tekortkomingen van Eollandsche zijde was zoowel door Engeland als de Vereenigde Staten wijselijk bij zondere oplettendheid' gewijd. He regeering van Hol land was bijzonder vruchteloos de decentralisatie was van dien aard, dat het centraal gezag van alle kracht beroofd werd. Dit was al erg genoeg. Maar de nood lottige slapte was, dat zoowel de gewone burgers als de aristocratie welke bijzonder vredelievend waren gestemd en zelfs het denkbeeld van mogelijke oorlo gen haatten, trachtten hun eigen weerzin daartegen te rechtvaardigen hetzij door hoog-gestemde zedelijke platheden hetzij, door een kortzichtige stoffelijke poli tiek. De Hollanders waren zeer rijk. Zij begonnen te ge- looven, dat zij anderen konden huren om voor Holland te land krijg te voeren; de oorlogen ter zee voerden zij zelf en goed ook, maar zij lieten in vredestijd na, een krachtige vloot te vormen, in staat den vrede te hand haven of indien oorlog mocht komen Holland de overwinning te bezorgen. Het is daarom niet moeilijk te verklaren hoe het kwam dat Holland haar positie onder de mogendheden verloor; maar het is veel moei lijker te verklaren wat de oorzaak was dat! in den zelfden tijd een gedeeltelijke teruggang in Holland' positie op kunst en letterkundig gebied viel te eonsta- teeren. Elke glimp van opleving was in de nationale ziel gedoofd. Zoowel op groote staatslieden en krijgshel den te land en ter zee kon Holland niet meer bogen evenmin op beroemde schilders. In de kleine Holland- sche republiek als in het groote Romeinsche Rijk kwam niet een totale dood of inzinking, doch meer een wisseling. Zoowel Holland als Italië leeren ons dat volkeren die achteruitgaan, weer kunnen opleven. In Holland evenals in de skandinaviscbe koninkrijken Zweden en Hoorwegen was in zekeren zin geen ver val. Zij toonden niet, wat zoo menig land overkwam geen vermindering van het algemeen welzijn, geen algemeen verlies van levensvatbaarheid en duurzaam heid, geen ontvolking. Wat plaats had was in de eer ste plaats, een bloeiend tijdvak, waarin de leidende mannen van Holland dit land een toonaangevende po sitie onder de andere naties bezorgden. Daarna kwam een periode waarin Holland) werd onttrokken aan de machtige stroom1 van het wereldleven. En daarna bleef het volk in zijn inwendige betrekkingen onveranderd; in pogingen op velerlei gebied heeft het zich nu her steld en speelt opnieuw een leidende rol. De Hollan der blijft in Holland, hoewel Holland's grootheid voorbij is. De heer Roosevelt verder voortgaande zet te zijne, gezichtpunten en denkbeelden in den breede uiteen er op wijzende dat de blanke rassen de vooruit gang in de wereld hadden geleid, en verklaarde ten slotte dat nog groote werken voor de blanke rassen te volbrengen zijn. Toen de auto-hoorn weer de kracht Van de longen van z'n bespeler op de proef stelde, verdwenen alle snoeren uit het water en de visschers zakten per slot zóóver af, dat zij hun vischwater moesten deelen met „Fortuna", die bezuiden de vlotbrug zeilwedstrijd hield. Jordaansche verwenschingen hagelden dan ook overvloedig wanneier de wijde zwaaiing van 'n giek het scheen gemunt te hebben op een der fantastische hoofddeksels, of wanneer de kolking van een omge gooid roer de dobbertjes naar beneden zoog. Ten overstaan van geheel Koedijk haalde om half twee de Oostzaan IV z'n bevolking weer op. Het was een vermakelijk gezicht te zien, hoe ze, sommigen al vol zoeten wijns, alle hulpmiddelen versmadend tegen den huid van de boot opklauterden. Bij Bak werden ze andermaal afgezet, alle hens waren daar weer aan dek, zoodat de dorstigen gelaafd, de hongerigen ge spijzigd konden worden. Ha nog een aanval op het Hoordeind kwamen om half zes de drommen weer aanzetten en begon de prijs- uitdeeling. De voorzitter was machteloos om met zijn hamer de warreling van geluiden stil te mokeren, Z'n dankbetuiging voor de vriendschap en medewerking, versierd met Jordaansche beeldspraak, bereikten de helft der „frienden" niet, hoe hij ook z'n geluid for ceerde. Toen kwam de beslissing van de wedstrijd, de tel ling en weging der „baors". Haijverige koppen, de dreiging van scherp-controleerende oogen op de han den des voorzitters, verhitte tronies onder bulthoe- den en autopetten. En dan 'n kruisvuur van driftige opmerkingen, bijtende hatelijkheden, heftige protesten. Twee concurrenten hadden 48 „vissies", goed droog gehouden, waarin de ongevoelige handen van den ar biter maar zwaaiden, schubben afritsend, kieuwen bloedig openspouwend, m op 'n hoop gooiend) als tal houtjes. Ze lagen tegenover elkander op de schaal, twee stapels van 48 verhanselde „yissieg", Ademlooze stilte, spanning, als trilt over spelerskoppen, wanneer het balletje huppelt over de roulette, Dan met 'n schok de beslissing, teleurstelling in gevuiste handen eenerzijds, uitdagende oogen en drukke woorden bij den winner Wij hebben den prijs gezienkinderlijk blij hield ie 't fluweelen doosje, met vloei over zalmkleurig sa tinet binnenin, tusschen z'n vingers. Echt goud! 'n Plok, in relief, visschen, hengels, gekruist. „Fvor 't faondel I" Kwart voor zeven zette de sympathieke kaptein, die met n neuswarmertje boven z'n gele sik rustig in den stuurstoel troonde, de stoomfluit open. 't. Was ge beurd, Voor de deelnemers 'n „lollig" dagje, voor ons dorp een gebeurtenis, die dezen Zondag tot een buiten gewone stempelde LID ËRÓVINÖIALE STATEN. Pij enkele candidaatstelling is heden het aftredende lid van de Provinciale Btaten, jlih tor. H. Gevers voor het district Alkmaar als zoodanig herkozen. PRIJS BEHAALD, Bij den grooten krachtsportwedstrijd te Weenen om het wereldkampioenschap behaalde de heer A. Dorre geest den vijfden prijs. Op een na had hij alle Duitschers verslagen, maar drie Weeners kon liij ook niet den baas worden. Zijn prestatie wordt door kenners zeer geroemd. 9 uur, Leeuwrik CONCERT IN DEN HOUT. Pi'ogra in m a voor het concert in de Buiten-Sociëteit op Woensdag 8 Juni, van 810 uur, door het Stedelijk Muziekkorps, directeur II. A, Maas, 1. Kriegsmarsch der Priester, aus Athalia", Mendeltso hr, Ouverture „Fierrabras", Schuiert 2. 3. 4. 5. 6. „Floralia", Scherzo, Scherzando, ft en ti to, Scherzando, Fantaisie de l'opera „Lakinê", Estudiantina, Walzer, Pauze, Weiber, Marsch, Ballsirenen, Walzer, Vilja, Lied, Maxim, Marscli, a. b. c. d. Ouverture de l'opera „Martha", Finale. aus der Operette „Die lustige Witwe" Vunham, i eliles, Waldteufel. Lt'har. Flotow. Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," repetitie, U uur, Diligentia. Alkm. Strijkorkest, rep. 81/, uur. Alkm. Esperantisten-Vereeniging, Breedstraat. Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Gem. Koer, „Zanglust," 71/, uur. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies. Gymm-ver. „Turnltut," oefeningsavond, 87, uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid jongens, 3de afdeeling van ö'/4—61/, Uur. Jongens, 2de afd. van 7-8 uur, in het „Gulden Vlies, Koor straat. Gymn.-ver. „De Halter," ledenafd. spir.-afd. 89 uur, „Gulden Vlies." Gymnastiek-vereeniging „Kracht meisjes, 2de afd. 67,-77,, in het jongens, lste afdeeling van 77,-87, uur. Heeren 7a" /*"~9 It uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur Dili gentia. DONDERDAG „Nieuw Leven," repetitie, 8 uur, Unie. VRIJDAG: „Orpheus," repetitie, 8 uur, café Central. Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Iievendag. Tooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, Verl Landstr. VEREENIGING VOOP GEZINSVERPLEGING, De zusters brachten lp dp piaund April 798 bezoeken, waarvan 523 gratis, aan 47 patiënten, waarvan 30 gratis, driemaal werd in die maand Jaatste hulp ver leend, eenmaal Heeren doctoren geassisteerd, In Mei werden 41 patiënten bekocht, waarvan 23 gratis, 548 bezoeken werden afgelegd, waarvan 280 gratis, Eenmaal werd laatste hulp verleend, Zevenmaal Heeren Doctoren bijgestaan. 910 uur, ad en Vlugheid," „Gulden Vlies," VOLKSONDERWIJS, Gisteren avond vergaderde „Volksonderwijs". Den aanwezigen leden werd een exemplaar van het regle ment der Afdeeling uitgereikt. De belangrijke beschrij vingsbrief voor de Alg. Verg, te Almelo werd behan deld. Aan de tot standkoming van het Studiefonds der Vereeniging zal de afd. deelnemen. Tot afgevaar digde naar de Alg. Verg. benoemde de afd. haar Secretaris, den heer F. J. Aukes. In Italië heeft de bekende socialist Enrico Ferri verklaard dat r.(ju partjj met de regeering zal mede- Werken, in overeénstemming met de monarchie. Hij moet een voorstander van een meer revisionis tisch getint socialisme zijn, Het aanstaande nationale socialistencongres zal over Ferri s houding uitspraak doen, ook omdat men het voorval algemeen en belangrijk geneeg acht voor een bespreking in den breede. UIT KOEDIJK. VISCHWEDSTRIJD. Meer dan driehonderd bracht die Oostzaan IV er, toen ze Zondagmorgen elf uur, met haar scherpe ste ven de golven van het Kanaal tot ddamantlichtend schuim deed verstuiven. Even schilderachtig als hun vaandels, even fantastisch van kleur en houding, wa ren ze geschaard onder de zonnetent, die ze met hun hengels dreigden te doorsteken. Als lanspunten blon ken de koperen bussen van de roeren in het scherpe licht, 'n Paar pistons, schetter-fel bijgestaan door 'n waldhoorn en 'n, wat geluid betrof, identiek instru inent, kreten het dierbare „blommetje van de hei" naar den wal, waar Koedijk, jong en oud, de vreemd heid en ongewoonheid der drukke, ongegeneerde Am sterdammers verbeidde. Nauwelijks had: de boot met haar neus den wal be snuffeld, of enkele heethoofden klommen over de ree ling en sprongen in de gulle blakering van de Junizon op het Koedijksche strand, 'n Meneer, deftig een rood lint om de vettige revers van zijn jas gevlijd, deed wanhopige pogingen om met 'n automobieltoeter, en vervolgens met een geweldige stem tot stilte aan te manen. „Mènse, niet aan wal chaon, foor de boot legt." Maar de „mènse" hadden geen overvloed van eer bied voor het roodbelint gezag en ze duikelden, in clusief de vaandels, naar beneden, 't Scheen eerst wel, of ze door 'n demonstratie vaandels hoog en uitdagend boven de verhitte koppen, hengels geschouderd, maho niehouten vischvaatjes aan riemen over den rug, ons dorp in extaze wilden brengen. Doch die grootsche plannen ontaardden weldra in een stormloop naar ,,'t Wapen van Koedijk," waar de heer Bak, bijgestaan door een staf van zes of zeven kellnerinnen, onder commando van den opperschenker en glazenwasigcher, de reuzentaak op zich nam om de hongerige en dorsti ge bende van 320 man te verzadigen. De regelingscomniissie van den wedstrijd tusschen 36 clubs (2 vertegenwoordigers van elk), bestaande uit den man van den toeter en nog meer rood-belinte hee ren, waaronder er waren in pilow en luchtige boeze roens, zat op 't tooneel voor de vaandeluitstalling. Een van de spannendste momenten, waarop de geheele klomp dicht op elkaar gedrongen stond, was het be kend maken van de wedstrijdvoorwaarden, alles op tempo, ingooien en ophalen, maar de „friende" moes ten vooral „sorrege, dèt se de baors droog hielde, wént kaak, anders soue se mit-et wege makkes kraage." Langs het Kanaal pootten de bestuurders de num mcrs uit op een afstand van circa acht meter, terwijl de deelnemers nog maar steeds door hun „süssie, maan i) flessie „laoger," of „maan 'n broodje mit kaos, moe der," den voorraad van den huize Bak aanvielen. Te ongeveer twaalf uur stonden of lagen de wedstrij ders achter hun nummerbordjes. Kostelijke typen meest, half heer, half werkman vaak, sommigen in een imitatie-Panama gedoken, anderen stekende oogen in de schaduw van een grootkleppige boevenpet. Toen ging er gewuif van armen. Dat was het sein om „klaor te maoke", en wat later liepen controleurs, die als deftige arbiters met lijsten en potlooden gewapend waren, langs het gelid om te zien of alles in orde was. De schorre schreeuw van de afgedankte auto-toeter brak los over de koppen, die nu in eens tot aandachts- losing over het water verstrekten, waar in de golfdei- ning kleine dobbertjes schuilevinkje speelden. Er wa ren er die stonden als vraagteekens, ruggen en beenen krom, de oogen spiedènd onder den hoedrand' uit, al hun gevoeligheid geconcentreerd1 in hun vingertoppen, die bevend den hengelstok hielden. Soms krijschte er een nummer, triomfantelijk uitgeschreeuwd met dc toevoeging: „baors". Dan deed de controleur gewich tig met potlood en papier. De visschenkennis der controleurs en visschers was verbazingwekkend. In het opzweven van 't snoer, als 't arme beestje spartelde met blikseming van zilverige schubjes boven het zonketsende water, hadden ze 't al gezien „baors" of „rnösch". „Mosch" was alles wat geen baars was. De geringe natuurhistorische ken nis der hoofdstadbewoners, waarvan het gerucht gaat, dat ze ieder vogeltje een „finkie" noemen, bleek wel het duidelijkste toen ze bij 'n boer naar 't melken ston den te kijken. De opmerkingen over de hoeveelheid, enz. waren koddig van naieviteit. UIT ST. PANCRAS, Hoe gevaarlijk het baden en zwemmen, zondeo be hoorlijk toezicht is, bleek weder Maandag j.l, te St. Pancras, waar de zoon van D. de Goede na het nemen van een bad bewusteloos uit het water is gehaald; anderhalf uur is men bezig geweest de levensgeesten weder op te wekken, hetgeen gelukkig nog slaagde. KORTE BERICHTEN. De manufacturier W. M. te Zutphen is Zondag morgen bewusteloos te bed gevonden. Het gaskraantje bleek niet goed te zijn gesloten. Zaterdagnacht is door de laatste tram van Haar- naar Hillegom de 28-jarige J. V„ van Bennebroek, overreden; hij was onmiddellijk een lijk. Zaterdagavond is te Breda de vijftienjarige v. d. G„ die na het gebruik van zijn avondeten nog een De BADHUIS „WILTE KRUIS." In de week van 30 Mei tot 4 Juni zijn in het bad- huis van het Witte Kruis" genomen 83 kuipbaden, 115 regenbaden je klas en 199 regenbaden 2e klas, I zamen 397 baden. te lem BEKROONDE ZANGERS. In de Zondag j.l. te Nijmegen gehouden Zangwed- strijd, hoogste afdeeling gemengde koren, behaalde het ook hier ter stede welbekende „Klein koor a Capella „Crescendo" te Amsterdam, den tweeden prijs met U/2 punt verschil van den eersten prijswinnaar. Di recteur van „Crescendo" is de heer Willem Hespe, die o. m. ook directeur is van het alhier bestaande mannenkoor: „De Vereenigde Zangers." uur overleden. De tabak is pijp gerookt had, binnen een paar dokter constateerde bloedvergiftiging, beslag genomen. - Te Zandvoort had Zondag de 13-jarige L. V„ wo nende Assendelverstraat te LIaarlem, het ongeluk bij het baden zonder toezicht, ter hoogte van paal 67, te verdrinken. Zijn lijk spoelde eenige uren later aan. - Te Wierden is Zondag de 13-jarige zoon van H. PI, schipper te Enter, in de rivier de Regge bij het baden verdronken. Zondagmiddag is in de Prinsengracht bij de Leidschegracht te Amsterdam een vijfjarige knaap verdronken, toen hij zijn bal wilde opvisschen. Of schoon verschillende personen zich te water begaven, gelukte het niet het kind te redden. - Zondag waren in de rivier de Mark tusschen Ginneken en Prinsenhage eenige jongelieden aan het zwemmen, toen plotseling de 15-jarige F. Jacobs in de diepte wegzonk. Een zijner kameraden trachtte den drenkeling te redden, doch dit mocht hem niet geluk ken. Zondagmiddag is aan den Noordwal bij het Wes terdok te Amsterdam een ongeveer negentienjarige jongen bij het zwemmen verdronken. In den loop van den dag is zijn lijk opgehaald. - Het 5-jarig zoontje van den arbeider K. v. d M. te Nes werd levenloos uit de vaart opgehaald. - Te Geldermalsen is de 20-jarige bediende van de ki uidenierszaak Albert Hein uit Tiel zoodanig niet zijn fiets gevallen, dat hij een hersenschudding kreeg. De man die te Dordt een dienstmeisje wilde vermoorden, is aan de wonden, die hij zich zelf toe bracht, overleden. Te Rotterdam is een scheuring ontstaan in 't Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen, door verschillende bestuursleden, den heer S. die we gens een persdelict drie dagen hechtenis onderging, hadoen bezocht, waarover het college aan regenten had geklaagd. Een jonge politiehond waarschuwde zijn baas, een veldwachter nabij Utrecht, 's nachts door zijn ge blaf. De man volgde den hond, klom over twee schut tingen, belandde op een erf, waar een paar mans schoenen stonden, vond ten slotte in den kelder een persoon, die zich daar verscholen had en in het schoolgebouw had ingebroken. - De burgemeesters van 21 Noordbrabantsehe ge meenten hebben besloten in hun raden voor te stellen, den vier politiemannen voor de ontdekking van de Brabantscbe dievenbende 1 cent per inwoner te geven, hetgeen voor elk der mannen 125 zou bedragen. - Een politiehond heeft te Hukersmilde een verlo ren horloge opgespoord uit een 2 meter diepe sloot. Onder de postbeambten te .Rotterdam is opgericht een vereeniging, zich ten doel stellende de beoefening der sport, speciaal het voetbalspel. - jN aar het N. v. d. D. verneemt, is de commissie van onderzoek tot het resultaat gekomen, dat het stichten van een nieuw raadhuis op den Dam aanbeveling verdient. Een der grootste aannemers te Heerenveen heeft nu leeds sedert jaar een belangrijk bedrag van het Kijk te vorderen, dat elk jaar met 5 rente van bedrag verhoogd wordt. Volgens hem heeft het geen kas. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Uitspraken van heden. Pieter S., Langereis, wederspannigheid, 2 weken gevangenisstraf. Lieuwe B., Andijk, vernieling, f 25 boete subs. 10 dagen hechtenis. Jan van Br., Hoorn, beleedigiiig, f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Hiltje S„ Hauwert, beleediging, f 7 boete subs. 7 dagen hechtenis. Bodewijk Petrus J., Hoorn, beleediging, f 10 boete boete subs. 10 dagen hechtenis. Jan Jacob de Gr., Enkhuizen, mishandeling, f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Klaas V., Spanbroek, mishandeling, f 150 boete sub. 30 dagen hechtenis. Cornells van B„ zonder vaste verblijfplaats, bede larij, 12 dagen hechtenis. Teunis K., Groot-Schermer, 3 maal visschen in ver boden water, vrijgesproken. HEILGYMNASTIEK. De heer C. van Sluis, onderwijzer in de gymnastiek M. directeur van de gymnastiek-vereeniging „de Halter" alhier heeft, nadat hij zich reeds eenigen tijd op massage en heilgymnastiek had toegelegd' en deze in de praktijk had gebracht, thans in zijne woning Spoorstraat een speciale inrichting geopend voor deze j door geneesmethode. Men vindt daar een massagetafel met hijschapparaten en verdei' daarbij behoorcnde werktui gen, ter ontwikkeling van buik, been en rugspieren, de orthopaedische halters en knotsen voor arm en borst verbetering, het bokje van Bealy met hoofdhouder, een toestel voor X en O beenen, een roei-apparaat voor de behandeling van rug- en buikspieren. Al deze instrumenten zijn gemaakt in verband met de in de praktijk opgedane ondervinding. Ook de ontvangkamer ziet er keurig uit. In Servië wilde men den vroegeren kroonprins George gaarne kwijt. Hij heeft eerst heel wat tegen- gesparteld maar eindelijk is het zoover gekomen dat hij onder (élen naam Ranni van Servië naar Vichy zou vertrekken. Vóór zijn vertrek moet er echter een j heftig tooneel tusschen zijn vader hebben plaats gehad I in het paleis. Een te Belgrado verschijnend blad schrijft onder den titel „prins George in verbanning", dat liij voor altijd uit Servië is verbannen en dat de minister van oorlog hem zelf het bevel heeft medegedeeld, dat hij eerst voor drie maanden naar Vichy moest gaan en dan wel zou hooren, waar hij zich moest vestigen. BIn Rusland heeft een „volksvertegenwoordiger" gesproken over Holland. De man heet Poerisjkewitsj en staat bekend als uiterst onbeschaafd. In den loop van de beraadslaging in de Doema over het Finsche wetsontwerp gaf dit heer zijn afkeuring te kennen over de „inmenging" van vreemdelingen, meer in het bijzonder van „zulk een onbeduidenden staat als Holland, bekend door zijn kaas en vischnetten, maar niet door zijn volksvertegenwoordiging." Hij verscheurde de Nederlandsche memorie op het spreekgestoelte en voegde erbij, dat het Russische leger „gereed moest zijn zijn plicht te doen in Finland." In Duitschland wekt veel opzien het bericht, dat de staatssecretaris Dernburg zijn ontslag' genomen hoeft. De oorzaak van dit ontslag moet worden ge zocht in de omstandigheid, dat Dernburgs politieke inzichten van degenen, die thans in het rijk en in Pruisen den toon aangeven, zeer afwijken. Dernburg was het eerste hoofd van het nieuwe ministerie van koloniën. Bij zijn optreden werd hij ten zeerste gepre zen en ook later werd zijn bewind met lof vermeld. Hij toonde zich tot het laatst tóe bestand tegen de aan vallen van het conservatief-clericale blok, maar keert blijkbaar liever in de bankierswereld terug, dan voort durend te moeten strijden tegen politieke tegenstan den. Gemengde mededeeiingen. ZESMAAL AAN DEN DOOD ONTKOMEN. Een levensmoede vrouw te Parijs beeft in enkele da gen zesmaal te vergeefs den dood gezocht. Zij wierp zich den 2den Juni in de Seine, werd echter door schippers opgevischt. Thuis teruggekomen wilde zij zich met den revolver van haar man doodschieten, maai' haar echtgenoote ontrukte haar dit moordtuig, evenals een uur later een scheermes. Den volgenden dag probeerde ze het met een kiblimaatoplossing, doch weer kwam de man tusschen beiden. Den 5den Juni sprong zij uit een in vollen gang zijnden trein naar Versailles, kwam er met een onbeduidende hoofdwon de af, sprong echter dadelijk tusschen de rails en zou ?n uit de andere richting komenden trein ver morzeld zijn als zs niet plat tusschen de rails was gaan leggen. Zij moet nu radeloos zijn omdat haar niets meer gelukt SOCIALISTEN ONDER DE NATIONALE VLAG. Zondag stonden er heel wat menschen aan de Bierkade te wachten op de boot die bezoekers van de vrije socialistische meeting van Amsterdam naar hier zouden brengen. Eindelijk verscheen er een boot, wel ke echter de nationale vlag voerde. „Men" beredeneer de dat: de „rooden" bezwaarlijk op die boot konden zijn. „Men had het echter mis. En zoo is het gebeurd dat de bezoekers in het Victoriapark moesten landen zon der op de gebruikelijke wijze te worden ontvangen. DE ZEILWEDSTRIJD. Op verzoek melden we dat de heer Zaadnoordijk met zijn boeier in het midden van den wedstrijd moest keeren door een defect aan de tuigage. terug TREURIG. lieden middag, ongeveer 3 uur, raakte het 5-jarig ONDERSCHEIDINGEN. Ier gelegenheid van het nationale feest zijn er in Italië een reeks onderscheidingen verleend aan buiten- landsche persenenden instellingen wegens verdiensten, betoond bij het reddingswerk na de aardbevingen in Sicilië en Calabrië. O. m. kregen de Duitsche Keizer, de keizerin, de Duitsche marine en de stad Berlijn een gouden medaille. HITTE EN KOUDE. Te Berlijn is het in de laatste dagen snikheet. Zon dag was het 44 graden Celsius in de zon. Verscheide ne menseheh zijn bezweken of ziek geworden aan zon nesteek. Maandag' was het nog warmer dan Zondag. In Spanje daarentegen is het buitengewoon koud, zoo zelfs, dat de bloemenfeesten in Madrid uitgesteld moesten worden. Ook regent het er hevig. In Aragonië werden talrijke dorpen bij de overstrooming vernield, in het dorp Agon alleen zestig huizen. GEBOETE MISDAAD. Van de twee jongens die in December op een land goed bij Jully in de buurt van Auxerre vijf menschen vermoord hebben, is de zeventienjarige Jaequiard ter dood veroordeeld en de vijftienjarige Vienny tot de iochtertje van den heer Kuijt, aan den Koningsweg, 1 hoogste straf die opgelegd kon worden, twintig jaar nnr omn ot-vV-.oly/-»•»-» A 1_ 1 1 n i l i' geen het Rijk door een onbekende oorzaak bij de gasfabriek in het Kanaal, waaruit het later, niettegenstaande de direct ingestelde pogingen tot redding, levenloos werd opge haald. GEEN CASSATIE. In de gister gehouden besloten raadsvergadering, in geheimhouding is opgelegd is gesproken over het al of niet aanteekenen van cassatie inzake de von nissen ten aanzien van de pakhuizen aan het Waag- plein. Uit betrouwbare bron vernemen we, dat de te besloten heeft in de door de rechtbank vonnissen te berusten. gemeen- gewezen AGENDA. DINSDAG: Zangv. „Halleluja,' repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen, ohr Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Chr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Typ. Studieclub, 87, uur, Voorwaarts. WOENSDAG. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van «7,-47» uur. Meisjes lste van 6uur' in ^et "^ü^en Vlies, Koorstraat Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 77,87, uur. Heeren van 8s96 uur bet „Gulden Vliee," Koorstraat. 1£ gevangenisstraf. HUWELIJK ONDER TRAGISCHE OMSTANDIGHEDEN. Woensdagmiddag is te Semarang een huwelijk vol trokken, terwijl bruid en bruigom zwaar ziek te bed lagen. Kort voor de huwelijksvoltrekking waren beiden ongesteld geworden onder verschijnselen van cholera of cholerine. Niettemin ging de echtvereeniging, waar toe nu eenmaal die dag gekozen was, door. Een tra gisch geval I In de voorgalerij stonden de bloemstuk ken voor bruid én bruidegombinnenshuis lagen de jonggehuwden op het ziekbed. Het geval betreft den heer en mevrouw K.des avonds werd bij mevrouw K. cholera geconstateerd. Later scheen men te mogen aannemen, dat men slechts met een licht geval had te doen. VREESELIJK. Een negenjarige knaap heeft te Fürstenfelde een driejarig meisje den buik met een scherp voorwerp opengereten. Het meisje was onmiddellijk dood. De jongen, bij wien men een leeggedronken jeneverflesch

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2