Eerste hypotheek. VANILLE AARDBEI 1Ü Eerste Alkmaarsche LUNCHROOM. Jongste Bediende, Eliïtifi ra Recsptcn. ANSINGH HESMAN, EE handelsIdagschool, Gevraagd een FLINKE JONGEN, Aangifte van Leerlingen. De Kinkhoestplei- stens-Smering en Drop pels van Ansingh Mesman geven onmiddellijk verlichting. Speciaal adres voor het Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET'' Dankbetuiging. BROODBEZORGER. Dienstbode gevraagd, ADVERTENTI EN Schapensteeg, Tel. 458, Alkmaar. 5e klasss. Trekking van heden. No. 20181 f 10.000. No. 7028 f 5000. Nos. 7026, 10831, 13102 f 1000. No. 3151 f 400. met 3-jar. cur sus, te Alkmaar. Tel. 286. EEN GOUD TIENTJE PER DOOS WAARD. GAL- EN ZENUW-AANDOENINGEN, Hoofdpijn met Misselijkheid, Verstopping, Zwakke Mnag, s'echte Spijsvertering. Zieke Lever fVn Storingen in het, Vrouwelijk G'^tpi. LANGS DE ZAAN. Salonboot met glasbeschutting aan dek. Van ALKMAAR 6 8 10 - 12 230 4 6 730 uur. Van AMSTERDAM 6.30 8 9 30 11.30 2.15 - 4 - 6-7 30 uur. Van Zaandam, naar Haarlem 8.15 - |lü 15| -12.15 - |2.lt| - 4.15 -16 15| -18 15 Van H iariem naar Zaandam 10.15 - |l2 15j - 2.15 -14 15| - 6.15 -18lfi| - |iO.~ Alleen Zondag. uur. uur. vond, werd aan het gerecht overgeleverd. DE BLIKSEM IN EEN KRUITFABRIEK. Te Dalilerbrück is de bliksem in een kruitfabriek geslagen. Verscheiden duizenden ponden ontploften. Twee fabrieksgebouwen werden vernield, slechts 3 personen werden lichtelijk verwond. DE VERGIFTIGINGSZAAK TE ST.-PETERSBURG. Dr. Patsjenko heeft bekend generaai Boetoerlin ver moord te hebben. Hij had ook op zich genomen diens vrouw te vermoorden. De overeengekomen prijs was een millioen. Patsjenko zou er hebben bijgevoegd, dat hij ten genoegen en op kosten Van ongeduldige erf genamen verscheidene personen cholera inentte. Men heeft een rijk koopman aangehouden, die tot den dokter zijn toevlucht heeft genomen, om zich van zijn schuldeischers te ontdoen. Patsjenko is-geneesheer geweest te Nice. Men denkt dat hij ook daar verscheidene misdaden heeft gepleegd. DOOR MENSCHENETERS VERMOORD. Volgens telegrafisch bericht van den gouverneur van Kameroen is de koopman Bréitschneider met 17 dra gers bij Sef aan den karavaanweg van Jaoende naar Doeme, door de Makka's een bijna nog geheel en al met de beschaving niet in aanraking gekomen menschenetersstam, vermoord. De plaatsvervangende chef van de nederzetting Doeme is er heen getogen en heeft reeds 7 Makka- hoofden in zijn macht. STAATSLOTERIJ. Nos. 927, 5641. 13717, 14935 f 200. Nos. 467, 1116, 1679, 2432, 3192, 11208, 15353, 15906, 16789, 19827, 20179 f 100. denmorgen tegen 3 uur in Zuid-Italië waargenomen, j voornamelijk in Napels, Salerno, Foggia, Cosenza, Catanzo's, Benevento, Potenzo en Avellino. Overal ontstond verwarring; zelfs waar geen schade werd aangericht. Slechts in enkele dorpen van de provin cie Avellino, voornamelijk Calitti en Beauevor, stortte huizen in, daar betreurt men een twaalftal slachtof fers, te Oalitti wellicht twintig, te Vallata een. Hulp is reeds naar het geteisterde gebied gezonden. MARKTBERICHTEX. CORRESPONDENTIE. Een ingezonden stuk van den heer Jongsma hebben we teruggezonden, daar het te lang was om te worden geplaatst. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 6 Juni. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Spinazie 24 a 28 cent per dubb. mand, sla f 0.70 a 1.10 per 100 krop, rabarber f0.— a 0.selderie f 0.— a 0.peterselie f 0.a 0. dorperwten f 8.k f 9.radijs f 0.a 0.prei f 0.a f 0.allen per 100 bos, postelein a - ct. en peulen f 7.40 a 9.10 per 100 pond. Handel zeer vlug. Tuinboonen f 1.60 per 1000. BROEK OP LANGEDIJK, 6 Juni. Muizen f 4.85 a 4.90, kleine f 2.— a 0.wortelen f 4.20 a 5. BOVENKARSPEL, 6 Juni. Heden werd besteed voor Aardappelen (muizen) f 3.80 a f 4.20, (kleine) f 3.a f 3.40 Aanvoer 250 zak. Wortelen f 1.20 a f 1.40 per 1000. Meirapen f 3.75 a f f 4.25 per 1000. PURMEREND, 7 Juni. Aangevoerd 540 runderen, waaronder 140 vette 60 a 82 ct. per kilo vni 400 melke- en geldekoeien f 160 a 235, beiden prijsh. vlug, 18 stieren f 0a 0211 vette kalveren f 080 a 0.95 per kilo, stug, 506 nuchtere f 12.a 26.—, stug, 71 paarden f 0a 02197 schapen f24.a 32. 1176 lammeren f 9.a 16.beiden prijsh. matig, 205 vette varkens 54 a 58 ct. per kilo, vlug, 59 magere id. f 20.a 30.stug, 232 biggen f 11. 14.—stug. Kleine fabriekskaas f 29.50kleine boerenkaas f30.50, middelbare f 30.50, aangev. 203 stapels, 2217 kilo boter f 1.25 a 1.30, kipeieren f 3.60 a 4.10, eand- eieren f 3.85. KI KOKtt 1.1.)liK STVND. JONGENS en MEISJES, die het onderwijs wen- sclien te volgen aan de Ilanticlsilagschool, worden verzocht zich in persoon of schriftelijk vóór 20 Juni c.k. bij den ondergeteekende aan te melden. Hij zal hiervoor eiken werkdag van 9 tot 12 te spre ken zijn aan het schoolgebouw in het „Victoriepark." Als leerlingen worden toegelaten: a. zij, die in het bezit zijn van een verklaring of getuigschrift, waaruit duidelijk blijkt, dat zij de zes of zeven klassen eener lagere school met uitgebreid leerplan met vrucht hebben doorloopen; b. zij, die den leeftijd van 12 jaren hebbende be reikt, het toelatings-examen met goed gevolg hebben afgelegd. Het sub b. bedoelde examen omvat: het lezen, het schrijven, het rekenen, de beginselen der Nederlandsche- en Fransche taal, der aardrijks kunde en der geschiedenis. Zij, die op grond van vorenstaande bepaling sub a. zonder examen wenschen toegelaten te worden, wor den verzocht de vereischte verklaring of getuigschrift bij de aanmelding over te leggen. a De Directeur, A. VERSTEEGE. LIJST VAN KIESGERECHTIGDEN VOOR LE- DEN VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. De BURGEMEESTER van ALKMAAR; Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 Mei 1896 (Stbl. No. 76) tot vaststelling van een algemeen re glement voor de Kamers van Koophandel en Fabrie ken; Noodigt hen, die Diet op de in het jaar 1908 vastge stelde kiezerslijst voorkomen, maar aanspraak kunnen maken om op de kiezerslijst te worden geplaatst, uit, daarvan vóór 1 JULI a. s. ter gemeente-secretarie aangifte te doen volgens het daarvoor vastgestelde formulier, waarvan aldaar exemplaren kosteloos ver krijgbaar zijn. Art. 6 van het reglement bepaalt, dat men om kie zer van leden eener Kamer te zijn, moet voldoen aan de beide volgende voorwaarden A kiezer zijn van leden van den Raad der gemeen te waar de Kamer is gevestigd; B. Aldaar bestuurder of mede-bestuurder zijn en gedurende twaalf achtereenvolgende maanden zijn ge weest, van een bedrijf van handel of nijverheid. De Burgemeester voornoemd, JAN DE WIT Dz., loBurg. Alkmaar, Juni 1910. Laatste berichten. DE DOODSLAG TE DEURNE. ROERMOND, 7 Juni. De Rechtbank alhier ver oordeelde heden A. van de Zanden, veenarbeider te Deurne, wegens doodslag op Munsters gepleegd, tot 18 jaar gevangennisstraf. De eiseh van het O. M. was 20 jaar. N. G. BROUWER, f UTRECHT, 7 Juni. Heden is onverwacht op 34 jarigen leeftijd overleden den Heer N. G. Brouwer, ambtenaar aan Rijksmunt, oud voorzitter van het werk lieden-verbond en oud voorzitter der Nationale Ten toonstelling van Huisindustrie. Hij werd bij die ge legenheid benoemd tot Ridder in de Oranje Nassau- orde. Hij verliet de Vrijzinnig Democratie voor de Sociaal-Democratie. DE ENGELSCHE CRISIS. LONDEN, 7 Juni. De Daily News zegt in verband met de eerste audiëntie van den heer Asquith bij den koning over de hooge politiek, dat een belangrijke ont wikkeling van den politieken toestand thans mogelijk schijnt en dat de regeering voorbereidingen treft voor een uitnoodiging aan de conservatieve leiders tot een conferentie, met het doel de constitutioneele crisis tot oplossing te brengen. EEN OPSTAND. NIEUW-YORK, 7 Juni. Volgens telegrammen uit Verasruz is een ernstige opstand uitgebroken in Yuca tan. Vijfduizend inlanders vielen Zaterdag de stad Valladolid aan en staken haar in brand. Alle hooge regeeringsambtenaren, o.a. de prefect van politie, werden gedood. De oproerlingen maakten zich më"es- ter van vuurwapens en bedreigden de inwoners, van wie velen de vlucht namen. De spoorwegverbinding en de telegraphische gemeenschap met het oproerig ge bied zijn verbroken. Alle telegrafisten zijn gedood; de spoorweg is -vernield over een afstand van twintig mijlen. De opstandelingen deden vervolgens nog een aanval op drie andere steden. Den gezinnen der inwoners werd geen overlast aangedaan, men keerde zich al leen tegen de ambtenaren en hun families. De persoonlijke en materieele verliezen zijn nog on bekend. Zeshonderd soldaten zijn naar het gebied van den opstand gezonden ter onderdrukking van de op roerige beweging. EEN AARDSCHOK. ROME, 1 J uni. Een ernstige aardschok werd he- GETROUWD 7 Juni. Willem Joseph Maria Hubert Seelen en Maria Catharina Johanna Willers. Hen- ricus Maria Josephus Willenborg en Divera Josepha IJpma. OVERLEDEN 6 Juni. Jacob Schot, 2 jaar. 7 Wilhelmus Zweekhorst, 72 jaar. Ingezonden stukken. Nog is ingekomen voor van Kruistem: Postwissel N. N. 2.50, van W. 1.00. Te zamen dus ingekomen aan geld J 31.00. Hiermede meent ondergeteekende door zijn geachte stadgenooten in de gelegenheid te zijn gesteld in zijn onderhoud te voorzien en brengt hij zijn h artelij ken welgemeenden dank uit aan allen die getoond hebben iets te willen offeren op het altaar der menschenlief de, en aan U M. de Red. mijn dank voor uwe welwil lende medewerking. Hoogachtend, J. VAN KRUISTEM. 67000.gulden kapitaal beschikbaar tegen 25 Juni of later, ook gedeelte daarvan niet bene den de f 1500.rente 4 a 4i/4 °/o- Br. fr. bureau van dit blad onder lett. Z 155. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 7 Juni. Medegedeeld door net Koninklijk Nederlandsch Meteorologisun Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 771.9 te Dunrossness. De iaagste stand van den barometer 758.6 te Sey- disfjord. VERWACHTING, (Geldig tot den avond1 van 8 Juni.) Zwakke tot matige meest oostelijke wind, meest licht bewolkt, waarschijnlijk plaatselijk onweer, overi gens droog warm weer. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De luchtdruk is bijna overal iets toegenomen, zoodat de verschillen geringer geworden zijn en ook hier te lande de wind in kracht is afgenomen. De laagste standen vindt men ten zuiden van Engeland (het laag bij TJsland is voor ons van geen beteekenis). Deze luchtdrukverdeeling veroorzaakt bij ons oostelijken wind, waarbij voortduren van het mooie zomerweer te verwachten is. De kans op warmte-onweers als plaat selijke buien is niet geheel buitengesloten. M. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uitspraak 1 Juni 1910. T. S., Castricum, Jachtwetovertreding, teruggave aan zijne ouders. C. F., Broek op Langendijk, J. B., Alkmaar, A. B., Heemskerk, overtreding Politie-verordening, de le f 2.boete of 1 dag hechtenis, de 2e en 3e ieder f 1.boete of 1 dag hechtenis. W. G. Hz. J. V. Gz., Egmond aan Zee, Strooperij, de le f 3.boete of 3 dagen hechtenis, de 2e f'3. boete of 2 dagen hechtenis. E. G. Hz., Egmond aan Zee, P. O. Cz., Castricum, loopen over verboden grond, de le f 3.boete of 3 dagen hechtenis, de 2e vrijspraak. W. S. en J. H., Bergen, J. B., Egmond aan den Hoef, J. K. en K, K., Sint Pancras, J. H., Alkmaar, T. K., Egmondbinnen, J. D., Limmen, P. A. en N. B., Heiloo, het zoeken naar eieren, de le 2 maal f 3 boete of 2 maal 2 dagen hecht., de 2 maal f 2 boeten of 2 maal 2 dagen hecht., de 3e en 4e ieder f 2 boete of 2 dagen Imeht., de 5e f 1 boete of 1 dag hecht., de 6e en 8e ieder f 2 boete of 1 dag hecht., de 7e 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht., de 9e 2 maal f 2.50 boete of 2 maal 1 dag hecht., de 10e f 1.50 boete of 1 dag hecht. J. O., Egmond aan den Hoef, N. v. d. S., Limmen, J. P., A. G.. J. J. V., J. F., T. X. J. J. S., J. K., J. W., P. V. en G, II., Alkmaar, S. L. en A. L., Bergen, A. D., Broek op Langedfik, D. K., Assendelft, N. W., Noordscharwoude,} P. A., Wijk aan Zee, K. de G. en G. W., Egmond aan Zee, M. van 't V. en P. S., Hei loo, overtreding rijwielreglement, de le, 2e, 8e11e, 14e, 18e, 20e en 21e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 3e f 2 boete of 1 dag hecht., de 4e en 5e ieder teruggave aan de ouders, de 6e f 1 boete of 1 week tuchtschool, de 7e f 2 boete of 1 week tuchtschool, de 12e, 13e en 16e ieder f 1 boete of 14 dagen tucht school. de 15e f 15 boete of 5 dagen hecht., de 17e 2 maal f 2 en 2 maal f 13 boeten of 2 maal 1 dag en 2 ïüaal 6 dagen hecht., de 19e f 4 boete of 2 da gen hecht. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koer» van Staatsleoningen. 6 Juni 7 Juni NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexieo binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. I« ang Dombr. pCt. SP/s 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4Vs Financ. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordkollandseh Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref, A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij t. expl. v. Pe'roleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 4Vs Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegieeningen Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. At.ch Top. Cert. v. Convert. Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand, div Erie Comm Kansas City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 75% 1037/lg 491/s 95i/, 94n/1G 87 878/» 99% 87% 941/s 100n/16 98i/2 186 133 180 139 1467/m 620 2281/2 316 66 93% 598 465% 527% 251 87 370 403 554 263 2071/3 134 170 832 118% 66 77% 54% 156 6 18 64% 121/2 401/2 85% 871/3 208 1051/2 105% 355/4, 26% 32 653/t 44% 101% 25% 1193/, 172% 19% 40 180 182 751/2 491/2 94«/i8 87 871/2 87% 941/2 187% 1793% 1351/2 234 316% 93% 464V2 251 811/2 370 401 554 263 207 135V2 170 828 117 67Vi8 78% 53s% 156 6 I8V2 63% I2V2 40V2 871% 106 105% 35% 26% 32% 66% 38% 44 25% 120% 173% 19% 401/is 180 De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan familie, vrienden en buren tijdens de ziekte en liet overlijden aan hunne geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder betoond. Uit aller naam, S. STAMMES. Hensbroek, Juni 1910. s. s. Gevraagd op eea handelskantoor hier ter stede, een reeds niet kantoorwerk/.aam heden bekend. Eigenhandig geschreven brieven onder letter H 156 aan het bureau van dit blad. Gevraagd een NUT PERSOON voor de morgenuren, ook des Zaterdagsavond, loon f 3.50 met provisie. Adres ALKMAARSCHE BROODFABRIEK. wegens huwelijk van de tegenwoordige, door mevrouw BRUINS, Van Everdingenstraat alhier. Wasch buitens huis. Zich mondeling' te vervoegen Bureau Voordam C 9, schriftelijk te Castricum C 313. voor I.oop- en Winkelweek. Schoenenmagazijn F. FEIJEN. Premieleeningan. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 1091% Gemeente-cred. 3 1021% 1021% BELG IE. Antwerpen 1887 2% 953% HONGARIJE. Theiss 4 1581% OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 174 RUSLAND. 1864 5 450 Koers van het geld. Prolongatie 4J/2 pOt. Mededeelingën. In verband met eene willige Lon- densche stemming, op geruchten, dat een bevredigen de oplossing' was geworden voor de tariefkwestie der Amerikaansche sporen, was ook hier de markt voor deze waarden hooger, niettegenstaande de hedenmor gen uit Nieuw-York ontvangen koersen wederom la ger werden. De handel beteekende echter weinig. Amerika opende op dezelfde prijzen, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. Staatsfondsen kalm. Russen onveranderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden onregelmatig. Culturen evenals Mijnen kalm. Heden overleed, zacht eh kalm, onze geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer HILLEBRAND RRCIJN, in den ouderdom van ruim 71 jaar. Namens de familie, J. BRUIJN. Schermeer (Stompetoren), 5 Juni 1910. Vrij gcvulgd naar Drie Schuin tam boers. Drie Schuintainboers, die kwamen uit het Oosten, Van ï'ombom, wat maal ik er om, Die kwamen uit liet Oosten, van rom. Een van de drie wou eens in Alkmaar kijken, Van romboni, wat maal ik er om, Wou eens in Alkmaar kijken, van rom. Zeg meisjelief, weet jij C. KAAIJ te wonen Van romboni, wat maal ik er om, Weet jij C. Kaaij te wonen van rom. Ja Schuintamboer, die woont in Kooltuin zeven, Van rombom, wat maal ik er om, Die woont in Kooltuin zeven, van rom. Die fabrikant verkoopt je fijne waren, Van rombom, wat maal ik om, Verkoopt je fijne waren, van rom. Maar meisjelief, is hij daar niet te duur mee, Van rombom, wat maal ik eY om, Is bij daar niet te duur mee, van rom. Mijn vader zegt dat ze lekker en goedkoop zijn, Van rombom, wat maal ik er om, Dat ze lekker en goedkoop zijn, van rom. N.B. De eerste regel van elk versje herhalen. C. Ji A VU, Sigarenfabriek „De Concurrent" Kooltuin 7 ALKMAAR, Telefoon 37O. BLLCHAMS PILLEN VOOR ALLE ZOOALS Uitsluitend vervaardigd door THOMAS REECHAM, St. Helens, England. Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van f 0.75 (56 pillen) en van f 1.75 (168 pillen). Bij zes doozen tegelijk f4.35 en f 10.00 en bij den Vertegenwoordiger van Th. Beeeham. AMSTERDAM. TELEFOOK 4318. OVERTOOM 341. li

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3