Golden Cacao Nederland in den aanvang der twintigste eeuw. SMEDERIJ - Vier Staten E 69 - ALKMAAR. Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur De Wiskottens 35 Wat wij echter wel geven?.... Drinkt Onze ERWTENenBOONEN Albert Heijn, De laatste weken van den UITVERKOOP VAN DER HORST, Langestraat, naderen. Haast U. Haast U. Later hebt ge spijt, niet gekocht te hebben. Prijzen zeer aannemelijk. Leesgezelschappen. N.V. v|h. Herms. Coster Zoon, Bouwterrein Platen en Lijsten, C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Gem. Kamers gevraagd De prijs per kwartaal, walke vroepr f 2,50 bedroeg, is thans f 2,00. W. NEDERKOORN - - Schoiitenstraat Imaarsclie Stoomcli- en striiklnrlctitlng. PEDROLI, Langestraat 104, Alkmaar. ,Y. Herms. Coster Zoon, Fnidsen C 53, - Alkmaar. WOONHUIS op netten stand. Waarom het kan Voordam C 9, Telef. No- 3, Alkmaar, MAAIMACHINES, HOOI- HARKEN en SCHUDDERS J. NIET Jr., op Vrijdag 17 Juni 1910, FEUILLETON. eigen winkels in Nederland. Tafelhonig voor de Boterham. VOORDAM C 9. Telef. No. 3. Alkmaar. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Kunsthandel REPARATIE-INRICHTING. bekwame Strijksters flinke Dagdienstbode, Iiikwartieringslijst. Door een proef te nemen met zal men overtuigd zijn dat de kwaliteit evengoed is als alle andere soorten en merken. Door het besparen van bussen en luxe verpakkingen kunnen wij tegen inlevering der bonnen dege lijke huishoudelijke artikelen cadeau geven.Thans nu Cacao een volksdrank is en meer en meer wordt gebruikt, is Golden Cacao het aangewezen merk om het verbruik aan te wakkeren door haar cadeau-stelsel. X H t GRASGEW - S in de Schaaps- kuilmeer, gemeente Harenkarspel, ter g ootie van ongeveer 25 Hectaren, of cadeaux geven wij niet. Wij vertrouwen onze clientèle als zij geld over heeft zoo ver standig zal zijn dit op den Rijkspostspaarbank te beleggen, dit is de instelling bij uitnemend heid voor hen die willen sparen. de beste KRUIDENIERS-, GRUTTERS-, KAAS-, VET- en VLEESCHWAREN tot de laagste prijzen- Vanaf I Januari 1910 bevatten de Leesgezelschappen No. 1 en 2 de volgende tijdschriften No. 1. Gids. Nederland Elsevier's Maandschrift. Hollandsche Revue. Buiten Eigen Haard De Prins. Fliegende Blatter. Gartenlaube Ueber Land und Meer. London News. No. 2. Gids. Tijdspiegel. Elsevier's Maandschrift Hollandsche Revue. Buiten. Eigen Haard De Prins. Fliegende Blatter. Gartenlaube. Ueber Land und Meer. Illustration terwijl om de 14 dagen een Ron an wordt verstrekt. ABONNEMENTEN worden aangenomen bij de Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr.9. De grootste ke*7e in lage prijzen. Eigen passepartont en lijsten-iabriek. - ACHTERSTRAAT B 21. - BRILLEN en PINCE-NEZ Verschenen en verkrggbaar - - - - - - - - in den Boekhandel van de Verschillende schrijvers lichten in dit werk landgenoot en vreemdeling in over wat ons land beteekent, over de plaats die ons volk inneemt te midden der andere volken, over onze Staat en onze Maatschappij, onze kunsten en wetenschappen, onze bronnen van volks welvaart, onze economische en sociale verhou dingen en toestanden, omtrent al welke aan gelegenheden in den vreemde en niet in den vreemde alleen, vaak onjuiste begrippen heer- schen. Het werk is uitgegeven onder leiding van Jhr. Mr. H. SMISSAERT. Randversiering van K. Mol ken boer. Compleet in 12 ail. A f 0.75 of compleet gebonden f O.OO. worden alle met het beste succes en onder garantie gerepareerd door 10 cent per doosje. 75 cent per flacon. OVEEAL VERKRIJGBAAR. des avonds ten 6 ure, in het Café „DE TIJD" van den Heer WOLFSWINKEL, aan den Laan weg verdeeld in verschillende perceelen, zooals dit met nummerpalen Is aangewezen. Zulks ten verzoeke van J. SWAAG e. a. 68) Naar de vijf en veertigste Duitsche uitgave door KUDOLF HEEZOG. „Is je dat reeds te veel? Wel, dan wil ik je slechts zeggen, dat ik niemand raden zou, jou als model te ge bruiken." „Ben je jaloersch?" „Neen, ik dacht alleen maar aan Gustav's vuisten. Waar die aanpakt, groeit fgeen gras meer. Mijn schou der is nog als verlamd door zijn greep in het Nean- derdal." „Wie weet, waarvoor het goed was, Ewald", merkte ze peinzend op, doch hare gedachten vertoefden niet bij haar zwager. „Beweeg je alsjeblieft eens even niet. Laat mij je eens goed zien. Zoo „Wat bezielt je toch, dwaze jongen?" „Ik meet je eene japon aan. Of liever ik werk de jouwe uit." „Maar dit is toch een peignoir, en geen japon." „Peignoir, dat klinkt als slodderfotserij. Er moeten alleen huistoiletten, wandeltoiletten, gezelschapstoilet ten zijn. Thuis moeten de vrouwen even mooi, zoo niet veel mooier zijn dan buiten. Dan gaan den man nen plotseling de oogen open." „Den mannen?" „Wel natuurlijk. De meesten hunner, die zich met andere vrouwen ophouden, doen het toch alleen, om dat ze hen maar op zekere uren, maar dan altijd in feestkleedij zien. Hun eigen vrouw kennen ze tot vervelens toe in dezelfde vervelende ouwe vodden, die in huis afgedragen moeten worden. Maar daar Emi- lie, zijn ze getuige van iets geheel nieuws, onbekends, aantrekkelijks in de vrouw. Iets, dat aan den sierlij- 101, korting steeds onze zijn altijd puik van kook. 1 ken snit of den mooien plooienvorm der japon verwant is. En d:e vergelijking valt natuurlijk ten nadeele der echtgenooten uit, die meenen, dat niemand het ziet, als zij zich thuis laten gaan. De man ziet het! En dat is toch de hoofdzaak!" „Zeg, Ewald, men zou kunnen denken, dat je uit ervaring sprak." „Dat leert mij mijne kunst." „Wij moeten dus thuis verkwistend zijn?" „Dat beweert geen mensch. Maar concurreeren moe ten jullie. Dat is ook met de geringste middelen te bereiken, als je maar van de verkeerde opvatting van den peignoir afziet. Een beetje liefdevol opgaan in den plicht, den man altijd en ten allen tijde als de mooiste voor 'te komen, die iedere mededingster over schaduwt, voor mijn part ook een beetje coquetterie daar doen de anderen ook aan en altijd1 voor den man de schat, de bewonderenswaardige, de trotsch- makende, en daarmede, telkens opnieuw de begeerens- waardige te zijn. Kijk, Emilie, het komt mij zoo voor, alsof de man de vrouw het eerst taxeert uit datgene, v/at ze van zichzelf maakt. Maakt ze een Asschepoe.ts- ter van zichzelf, dan behandelt hij haar op zekeren dag ook als zoodanig, zweeft ze als minnares door het huis, hij bemint mee, en schrijdt ze in het gewaad der stille, reine koningin door de vertrekken, hij houdt den adem in en dient. En stel je nu eens voor dat ze van daag zus en morgen zoo, maar altijd anders is. Van daag een kanten kraag, een anderen keer een even uit gesneden kleedje, met vroolijke bonte belegsels bezet, of nemen we eens jouw witte japon." „Nu ben ik toch benieuwd." „Ik heb het. De hals moet vierkant uitgesneden zijn. Niet diep. De stevige wit wollen stof in empire- stijl verwerkt. Eondom den uitgesneden hals loopt een breed belegsel, mat-blauwe ondergrond met zilve ren lelies en half geopende tulpen, en op den rok, on der de knie, datzelfde belegsel, in dubbele breedte. Zeg, dat zou je prachtig staan. En de firma Wiskot- ten en Zonen had' een nieuw patroon op het weefge touw." „Ah zoo, dus daarom! Nu verloochent zich ook in jou de Wiskotten niet." „Neen daarom zeker niet alleen. Hoewel het waar achtig tijd zou worden, dat er weer eens een nieuwe, artistiek veredelde smaak in de fabricatie kwam, want de eenvoudige patroontjes met de bonte puntjes, streepjes en geornamenteerde prulletjes zijn toch ge woonweg om je dood te lachen. Neen, van wege de schoonheidDe normale mensch houdt zich toch het grootste deel zijns levens in zijn huis op. En daarom moest alles in huis de schoonheid dienen. Weet je, wat ik zou willen, Emilie?" „Je bent een buitengewoon schrander mensch. Spreek, ik leer van je." „Maar je moet me geen klap op den mond geven. Ik ben patient." „Je wilt toch niets zeggen wat niet past?" „Neen, ik wilde alleen maar wat over onderkleeren zeggen, over onderrokken, hemden enzoovoort." „Maar Ewald, daar heb je nu toch heelemaal geen vèrstand van." „Ik niet, maar mijne kunst." „Schilder jij liever." „Ik ontwerp nu patronen, en ik geloof zeker, dat dat ook tot, kunst worden kan. Het komt er maar op aan, of men het schijnbaar kleine van uit een ruimen gezichtskring opvat. Wat dragen de menschen bij voorbeeld al niet onder hunne kleerenMen ziet het toch niet, denken ze. Alsof niet ieder ding op zichzelf mooi zou moeten zijn. Alsof men er in het diepste né gligé niet even keurig, even mooi zoo niet nog mooier -uit zou moeten zien dan in het kostbaarste gezelschapstoilet, waarmede men vreemde menschen, die volstrekt niet mee tellen, de oogen uitsteekt. Ik zal nu eens voor Gustav Wiskotten en Zonen het ver rukkelijkste op het chapiter tusschenzetsels, belegsels en applicaties voor witte goederen ontwerpen, wat mijne fantasie maar uit kan denken. Dat moét met bovenkleeding hand aan hand gaan. Let op, ik help nog alle ongelukkige huwelijken de wereld uit." „Ewald, je bent een echt kind. Ik begrijp me zelf niet, dat ik niet heen ga." „Emilie, wij lossen de sociale kwestie op." Man tel- en Stoffen magazijn. Uitgebreide eoll ctie Mousselinen RIonsen. Handschoenen. Kousen. Corsetten. Wollen, Linnen en Batist Costumes. J. H. WIKLKR8, Alkmaar, Tel. No. 247. Naast VROOM DREESMANN. EERSTE KLAS - Acenrate regeling. Degelijke garantie. te ALKMAAR door HEER en DAME tegen 1 Juli op netten stand met of zonder pension. Br. lett. E LI aan het Cent. Adv. Bur. MAX R. NUNES, Amsterdam. Aan bovengenoemde inrichting kunnen geplaatst worden. HOOG KOON. TE KOOP «EVBAAGD te A1KMAAB tegen het najaar een PRIJS omstreeks f 4500.— Brieven onder letter E 156, bureau van dit blad. In een Hotel te ALKMAAR wordt gevraagd een van goede getuigen voorzien, loon f 3.per week. Brieven onder letter S 155, bureau dezer courant. Speciaal adres voor het maken van volgens geneeskun dig voorschrift. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR bréngen ter algemeene kennis, dat, overeen komstig- art. 1Y der wet van 14 September 1866, Staats blad No. 138, door hen is herzien de lijst, bevattende de namen der inwoners die in aanmerking komen voor het verleenen van inkwartiering en onderhoud van militairen en paarden, welke lijst ter inzage voor een ieder is nedergelegd ter gemeente-secretarie ge durende 14 dagen na heden. Bezwaren tegen die lijst kunnen schriftelijk aan burgemeester en wethouders worden ingediend binnen 14 dagen na afloop van den tijd voor de inzage der lijst bestemd. Alkmaar, 2 Juni 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorz. loBurg. DONATH, Secretaris. Zij hield zich met zijn hoofdkussen bezig, schudde het op en streek het glad. Daarbij streelde ze met de hand langs zijne wang. En hij draaide het hoofd om en kuste hare hand eerbiedig. „Domme jongen", mompelde zij, maar toch liet ze de hand nog een oogenblik op het kussen liggen. Er ontwaakte iets in haar, dat als verlangen was, dat al ler vrouwen verlangen is, naar hulde in blikken en aanrakingen, die hun zeggen dat ze mooi gevonden worden Mooi gevonden wordenEn dit te danken hebben Het bloed steeg haar wonderlijk heet uit het hart tot in de wangen. Hoe ernstig had de jongen gesproken! Van de regelen der schoonheid in huis en bij zichzelf, den man tot vreugde en zichzelf ze wilde zich het woord niet bekennen - en zichzelf daar klonk het in haar binnenste als een trillende snaar zichzelf tot vrouwenzaligheid. „Emilie Ze schrok op. Verbouwereerd, alsof ze op een ver keerdheid betrapt was geworden. En toch beefde het lachje nog om haar mond. „Ja, Ewald „Het wordt nu langzamerhand meer dan tijd dat ik opsta. Ik dagdief hier den ganschelijken dag, laat me vertroetelen als een kind." „Ik doe 't zoo graag, Ewald." „Emilie, waarom ben je eigenlijk hier zoo heel an ders dan in Barmen?" „Ben jij ook niet anders geworden? Men moet de menschen alleen maar gelegenheid geven zich te ont wikkelen, ook de meisjes. De eigene opvoeding veran dert menigmaal veel aan datgene, wat men van huis uit als kruidje-roer-me-niet mee gekregen heeft." „Hetgeen vader en moeder goed bekomt, bezorgt zoon en dochter maagpijn." „Ewald, aan jou is toch een dominee verloren ge gaan." „Dat komt van het lange liggen. Lediggang is des duivels oorkussen. Van middag sta ik op." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4