Damrubriek. ■j stTb SNIËÜW8. BUITENLAND. 4H s. 41 ill 4H.411 Trekking van Vrijdag 10 Juni. 5e klasse. 17e liist. No. 3556 f 3000. No. 3283 f 400. Nos. 2064 en 8329 f 100. Nos. 642, 1873, 1902, 3399, 7106,7877,9590, 11303, 11810, 11831, 11965, 13231, 13882, 14659, 15222, 15555, 16263, 16856, 17396, 17402, 20287 f 70. §P Hf WM 'H? HHM», van 5 jaar wanneer wordt aangetoond, dat ter plaatse geen behoefte aan een Bank van Leening bestaat of daarin wordt voorzien door eene instelling van dien aard, die niet gehouden wordt als winstgevend bedrijf. Ook de heer D e Visser wijzigt zijn amende ment. De hr. Goeman Borgesius (1. u. Botterdam I) betoogt, dat in het amendement-De Visser krachtig genoeg wordt uitgedrukt, dat in gemeenten waar daaraan behoefte bestaat een Gemeentelijke Bank van Leening moet worden opgericht. In het amendement- Schaper wordt dit nog krachtiger uitgedrukt en spre ker is in beginsel dhs voor beide amendementen. Hetamendement-Schaper wordt met 39 tegen 29 stemmen verworpen. Het amendement-De Visser wordt daarna aangeno men met 52 tegen 16 stemmen. Artt. 2 en 3 worden z. h. s. aangenomen. Op art. 4 (Reglementen der Banken van Leening) licht de heer Schaper een door hem voorgesteld amendement toe, strekkende om te bepalen dat de Banken van Leening open moeten zijn van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds, op alle werkdagen. De heer De Klerk (1. u. Rotterdam II) geeft den heer Schaper in overweging met het oog op het beginsel van den tieurigen arbeidsdag door hem voorgestaan de Bank op de eerste 5 werkdagen open te houden van 8 tot 8 uur. De Minister acht dit amendement de vrucht van een inconsequentie. De verdere beraadslaging wohdt geschorst tot heden 11 uur. Aan de orde was de interpellatie-Vliegen omtrent de uitzetting van eenige personen uit ons land. De heer 'Vliegen krijgt het woord en stelt de volgen de vragen le. Welke zijn de redenen, die geleid' hebben tot de uitzetting uit Nederland van den mijnwerker Schy- manski, tot 5 Maart 1910 wonende in de gemeente Schaesberg?; 2e. welke zijn de redenen, die geleid heb ben tot de uitzetting van de Duitsche vakvereenigings leiders Sparrenberg en Meyer, tijdens de uitsluiting van textielarbeiders, die begin April plaats had te Glanerbrug Spreker zet de zaken uitvoerig uiteen. Spreker hoopt, dat de minister zich niet van de zaak zal afmaken. Er viel op den persoon in kwestie niets te zeggen. Even vreemdl was de uitzetting der andere personen. De minister van justitie (de heer Re- gout) antwoordt. Hij wenscht zich niet van de zaak af te maken. De burgemeester van Schaesberg be weert, dat de uitzetting van1 Schermanski geen ver band houdt met het lidhiaatsel'ap van een bepaalden bond. Spreker gelooft, dat de burgemeester niet ver keerd heeft gehandeld. Deze ambtenaar moet geheel zelfstandig handelen. De heer Vliegen repliceert en blijft volhouden, dat de burgemeester van Schaesberg zeer partijdig op treedt tegen politieke tegenstanders', en dat Schy- manski niet had mogen worden uitgewezen. Ook Spar renberg en Meyer zijn practisch wel degelijk uitgezet, hoewel er geen enkele reden voor was. Minister Heemskerk zegt, dat het niet zijn roeping is in het openbaar te oordeelen over burge meesters. De heer Troelstra zegt, dat de practijk dit standpunt van minister Heemskerk niet bevestigt. Minister Heemskerk antwoordt, dat zijn ambtgenoot van Justitie een oordeel over het optre den der burgemeesters heeft geveld Wat men thans vraagt: een berisping van de burgemeesters, is iets heel anders, en daarop gaat spreker niet in. Er is thans geen enkele aanleiding voor. De houding van het openbaar gezag bij conflicten tusschen kapitaal en arbeid heeft hier niets mede te maken. Met belang stelling ziet. de regeering het werk der Christelijke vakactie aan, hoewel zij het betreurt, dat er wel werk gevers zijn, die onnood'ig daartegen optreden. De interpellatie wordt gesloten en de vergadering verdaagd tot heden 11 uur. dergaan, zou hij aan de Duitsche justitie te Aken worden uitgeleverd. Doch! Ch. is de vorige week in de gevangenis te Haarlem overleden. Zijn straftijd expi reerde einde der volgende maand. (Vad.) EFFECTENDIEFSTAL. Uit Soerabaja werd 12 Mei aan het Ind!. N. v. d. D. gemeld Gisteren en heden heeft de rechtercommissaris te Soerabaja een zekeren Felix, gewezen employé van de Scheepsagentuur, verhoord, bij wien na een huiszoe king, welke vier uren dtiurde, een aanzienlijk bedrag aan effecten werd gevonden- De waardevolle papieren behooren vermoedelijk tot de effecten, welke eenige maanden geleden aan de fir ma Kikkert te Ylaardingen werden ontstolen. Gistermiddag werden de papieren door de justitie en politie bij Felix achterhaald in tegenwoordigheid van den officier van justitie en den rechter-commissa- ris. Zij werden door den griffies verzegeld en op het parket gedeponeerd. Voor het aan het licht'brengen van den diefstal was een premie van 5000 uitgeloofd1. Het heette, dat Felix onverwachts rijk was gewor den. Hij koesterde het plan, op Lawang huizen te koopen. DRAMA TE RIJSWIJK. Ter terechtzitting van de Haagsohe Rechtbank op Maandag 27 Juni zal behandeld worden de strafzaak tegen den Delftschen student G. v. S., die te Rijswijk mevrouw W. uit Delft door een revolverschot doodde en zich daarna zelf ernstig verwondde. Men verwacht dan groote belangstelling. DAT VIEL MEE! Een veehouder bij Heerenveen heeft sedert 23 jaren een perceel polderland in gebruik, dat door den hoogen waterstand! dezen winter ondfer water gezet werd, toen het al bemest was. De gebruiker verwachtte daarom van dat perceel een schralen hooioogst. En wat blijkt nu? Dat de oogst ruimer is dan ooit te voren en dat het zaaigras, dat vroeger in dit land' veel voorkwam, tot groot voordeel van den gebruiker, als met een too- verslag verdwenen is. HET CONFLICT TE EINDHOVEN. In den loop dezer week zijn een aantal meisjes en gezinnen te Eindhoven aangekomen, die in de huizen der firma Philips, in de gemeente Woensel, zijn onder gebracht. Daar dagelijks nieuwe werkkrachten aanko men, wordt weinig hoop gekoesterd dat het aantal sta kers en ontslagenen, dat door de firma eventueel zou worden teruggenomen, zoo groot zal zijn dat het con flict door de besturen der betrokken werkliedenorgani saties als geëindigd zal kunnen worden beschouwd. Nog meldt men nader: De firma Philips Co. heeft aan het leidingscomité geantwoord ,naar aanleiding van de vraag hoeveel ar beiders door de firma weer kunnen worden aangeno men, dat binnen 14 dagen 200 arbeiders1 aan het werk kunnen gaan. Heden zal worden vergaderd ten einde een besluit in deze te nemen. UIT BERGEN. De Heer G. van der Hoef behaalde den prijs met zijn inzending op den prijsvraag een reclamebiljet voor de a.s. tentoonstelling „Pictura Velucensis" te Renkum. EERSTE KAMERLEDEN IN OVERIJSEL. Aan de in de volgende week plaats hebbende bezoe ken in Overijsel zullen da volgende Eerste Kamerle den deelnemende heeren van Weideren Rengers, Kist, Sickenga, Dojes, van Wassenaer, van Rosande, Laan, Bloembergen, Raijmakers, van Voorst tot Voorst, Ilaffmans en van der Maesen de Sombroff. De reis vangt aan 14 Juni a..s. van de hoofdstad der provincie uit. Na een bezoek aan Zwolle volgt de streek langs de Dedemsvaart, de. Molenbrug in den weg WanneperveenVollenhove, per punter naar en door Giethoorn. Donderdag 16 Juni vangt het bezoek aan Twenthe aan. Dien dag gaat men per automobiel over Delden, Almelo, 'rubbergen, Ootmarsum, Denekamp naar de Lutte bij Oldenzaal, waarin hotel 't Zwaantje het de jeuner wordt gebruikt. Daarna over Losser, Olden zaal, Ruurlo en Borne, weer naar Hengelo terug, waar alsdan de machinefabriek der heeren Gebr. Stork Co. wordt bezichtigd. Den volgenden dag wordt Enschedé bezocht en al daar bezichtigd de fabriek Oostburg van de firma van Heek Co. Na de Nederl. School voor Nijverheid1 en Handel bezocht te hebben, vertrekt men naar het buitengoed „Het Stroot," waar de heer G. J. van Heek den bezoe kers een lunch aanbiedt. Te 2.15 vertrekt men vandaar om, na een bezoek aan den koepel bij de Erven Assinfc en Lankkeet te Haaksbergen, den terugtocht te aan vaarden. De werken aan de Schipbeek zullen worden bezocht onder begeleiding van ingenieurs van den Rijkswaterstaat. 0£HM6D NIEUWS. VACANTIE VOOR DE DIAMANTBEWERKERS. Hoewel de Amst. «Tuweliersvereeniging aan het be- stuur van den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond ver klaard heeft, dat zij niet kan medewerken to het in stellen van een jaarlijksche vacantieweek, heeft de Bondsraad in zijn vergadering van 1 Juni j.l. besloten, dat, hoezeer deze weigering ook moest betreurd wor den, de invoering eener vacantieweek niet langer be hoort te worden uitgesteld en dat derhalve de week van 30 Juli tot en met 6 Augustus, door de diamant bewerkers niet zal mogen worden gewerkt. MOORDENAAR GESTORVEN? Den 30en April 1908 werd tusschen Vaals en Aken om het leven gebracht de 16-jarige Laura Klinken berg. De moord had plaats onder de meest tragische omstandigheden, en, ofschoon de Duitsche politie tal rijke personen aanhield, allen moesten weer op vrije voeten worden gesteld, wegens gebrek aan bewijs. Destijds ging een bericht door de pers, dat een per soon uit Aken, die in Nederland wegens diefstal was aangehouden, de moordenaar zoude zijn. Deze persoon, Charie geheeten, werd door de rechtbank te Haarlem veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf. Kort na zijn veroordeeling zou hij aan de Nederlandsche jus titie eer. omstandig verhaal hebben gedaan van de wijze, waarop hij Laura uit den weg had geruimd. Het gevolg was, dat een rechercheur uit Aken zich naar de Haarlemsche gevangenis- begaf, en uit eigen mond van den veroordeelde vernam, dat hij de moordenaar was, met omschrijving der bijzonderheden, waaronder het drama had plaats gegrepen. Nadat Ch. in ons land zijne straf zou hebben on- UIT HEILOO. Onder voorzitterschap van Ds. D. Eilerts de Haan hield de commissie tot het organiseeren van school feesten gisterenavond eene vergadering waarin werd besloten om op 2 en 3 Augustus a.s. met de leerlingen van de hoogste klassen der beide scholen naar Am sterdam te gaan en met de andere leerlingen per as naar Schoorl. De aftredende leden, zijnde de Voor zitter en de heerenD. J. Ruijter, le secretaris, B Veltman, 2e secretaris, J. Rozing, penningmeester. J. Beerda, 2e penningmeester, C. Bakker, C. Muys en Jb. Bakker Pz. werden allen herkozen. UIT SCHAGEN. Bij Kon. Besl. van 8 dezer is benoemd tot kanton- recliter-plaatsvervanger, met ingang van 20 dezer: in het kanton Schagen, jhr. J. P. W. van Doorn, burge meester alhier. UIT DE EGMONDEN. Gisteravond vergaderde in het café „De Drie Eg- monden" te Egmond a. d. Hoef de afdeeling Egmond- Binnen voor bloembollencultuur. Door den voorzitter, den heer P. Baltus, werd het verslag van het bezoek der leden aan de bloementen toonstelling, op rijm voorgelezen, hetgeen door de aanwezigen met applaus begroet, werd. AAN DE DAMMERS. Met dank voor de beide oplossin-gen van probleem 81 en van Eindspel no. 9. Stand' van probleem 81. Zw. 1, 4, 5, 12, 17, 21, 27, 31 en een dam op 18. Wit 15, 16, 2-8, 32, 34, 38, 42, 44 en dam op 25. Oplossing van den auteur. 1. 25—9 1. 18 49 2. 28—23 2. 4 13 3. 15—10 3. 5 14 4. 16—11 4. 17 6 5. 32—28 5. 49 32 6. 28 '10 en wint Wij zeggen den auteur dank voor zijn probleem, hopende nog menig interessant vraagstuk van hem te ontvangen. Goede oplossingen ontvangen van de heeren P. de Bruin, G. Cloeck, D. Gerling, J. Houtkooper, E. Hu behraeyer te Alkmaar, S. Homan te Wijde Wormer, II. Lindeboom te Oudorp, H. E. Lantinga te Haarlem en H. E. Lantinga Jr. EINDSPEL no. 9. Zwart 1 schijf op 39. Wit 1 dam op 4. 2 schijven op 7 en 21. Deze eenvoudige stand, samengesteld voor begin ners, werd op de volgende manier door wit gewonnen. Wit kan zwart niet van dam houden en moet dus zoeken naar een middel om de zwarte dam op te van gen. 1. 4—27! dwingt zwart tot 3944. 1. 39-44 2. 27—22! 2. 44—50 op 44—49 volgt 22—11 en 7—2 of 7—2 en 22—11 3. 22 6 3. 5045 gedw. 1- I1 4. 4550 gedw. op 4449 volgt 22—11 en 7—2 of 7—2 en 22- 6. 6 28 en wint'. Goede opl. ontvangen van G. Cloeck, D. Gerling, J. Houtkooper, JM. Houtkooper, E. Hubelmeyer, allen te Alkmaar, S. Homan te Wijde Wormer, H. Linde boom te Oudorp, H. E. Lantinga te Haarlem en H. E. Lantinga Jr. Besloten werd, eene adhaesiebetuiging te zenden aan het Hoofdbestuur der bloemententoonstelling te Haarlem voor het welslagen dezer onderneming. De gezamenlijke aankoop van riet werd uitgesteld tot eene volgende vergadering. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering. Begunstigd door prachtig weer, gaf het Harmo niekorps „Lamoraal" gisteravond' eene uitvoering in de muziektent. Deze uitvoeringen zijn voor de leden meteen repetities voor het instudeeren der nummers voor het a.s. conco-urs te Aalsmeer, alwaar het-korps ook zal dingen naar de prijzen. Als altijd werd ook deze uitvoering door een dank baar publiek bijgewoond, dat door applaus zijne in stemming betuigde met het gehoorde. EXAMENCOMMISSIE. Dc heer A. Yersteege, directeur van de openbare handelsschool alhier is benoemd tot lid van de com missie, aan welke wordt opgedragen, het examineeren van hen, die akten van bekwaamheid wenschen te ver krijgen tot het geven van middelbaar onderwijs in de handelswetenschappen, en die voor het jaar 1910 zit ting zal houden te 's-Gravenhage. Avond PREDIKBEURTEN. 12 Juni 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. Kloosterman. 6 uur, Ds. Verwaal, Cat. Zond. 15. Kapel, 10 uur, Ds. Vinke. Evang.-Luth. Kerk, 10 uur, Ds. A. I). Wempe, Evang. Luth. Pred- te 's-Gravenhage. Doopsgez. Kerk, 10 uur, Ds. Pottinga, doopsgez. pred. te Purmerend. Rem.-Geref. Kerk, 10 uur, Ds. W. H. Stenfert Kroese, Rem. Pred. te Rotterdam. Gereform. Kerk, Voormiddag 10 uur Ds. Wechge- laer. Avond 6 uur Ds. Wechgelaer, Cat. Zond. 50. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83, Maan dagavond 81/, uur, vergadering van de Jongelings- vereeniging „Paulus". Chr. Ger. Gem. Gebouw „Rehoboth", Koningsweg, 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Gebouw Waakt en Bidt. Laat. Zaterdagavond van Sy2 tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- lingsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 10 jaar. Zondagmiddag van 4 tot 51/., uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging' „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, oorrn. 10 uren, avond 5 uren en Donderdagavond 8 ueu Godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, Ds. Lindeboom. Herv. Gem. te Stompetoren, 9'/2 uur, geen dienst. Herv. Gem. te Egmond binnen, 91/,, uur, ds. H. W. Bosch. Herv. Gem. te Oterleek, nam. 2 uur, Ds. v. Trieht van Graft. Herv. Gem. te de Rijp, 10 uur, Ds. Kater. Doopsgez. Gem., 10 uur, Ds. Fopma. Herv. Gem. te Schermerhorn, 9'/2uur, Ds. France te Grootschermer. Géref. Kerk, preeklezen. Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, Ds. Cannegieter. EEN EERLIJKE VINDER. Als een sterk staaltje van eerlijkheid deelt men ons mede dat een man hiér ter stede, die met zijn gezin bit tere armoede lijdt, een portemonnaie, inhoudende 23 gul den vond en deze onmiddellijk naar het poliebureau biacht, zoodat ze aan den verliezer, een bediende van een comestiblesmagazijn ter hand gesteld kon worden. De eigenaar van het magazijn heeft den vinder in klinkenden munt en in levensmiddelen getoond, dat hij diens eerlijkheid weet te waardeeren. BENOEMD. 's GRAVENHAGE, 10 Juni 1910. Benoemd tot ontvanger der registratie te Zwolle, de heer H. Din- gemans, thans te Alkmaar. BEVOI,KING~ Onderstaande personen worden verzocht zich ten spoedigste, tusschen 9 en 1 uur, ter Secretarie aan te melden. CORNELIS JONKER, gekomen van Bergen. CORNELIA CLASINA MARIA VAN BRUGGEN, gekomen van Leiden. ANNA "VAN 'T WOUDT, vroeger gewoond heb bende Van Everdingenstraat 11. Afd. Bevolking. SLAGZET. Als bewijs, dat met een gering aantal stukken zeer mooie vraagstukken kunnen worden samengesteld, moge de volgende stand: dien-en. Men leert hieruit te vens, dat in soms schijnbaar hopelooze standen niet alleen remise, maar zelfs- winst te halen is. Jmm m 7av. 5 schijven op 11, 12, 13, 18, 25 -en dam op 15. Wit 6 schijven 21, 29, 30, 31, 33, 41. Deze stand is vermoedelijk ontstaan, nadat zwart, toen de dam op 4 stond, schijf 25 op 20 en de witte schijf 30 op 34, 415 heeft gespeeld, waarop wit moest antwoorden 3430 met het oog op de dreiging 20 24. Zwart speelde toen 2025 en wij hebben den stand van bovenstaand! diagram. Wit speelt nu 3127. Zwart moet slaan 25 23. Wit speelt 2117 en nu moet zwart slaan 15 22 (3 schijven), waarna wit slaat 17 6 en wint. Opl. is dus 1. 31—27 1. 25 23 2. 21—17 2. 15 22 3. 17 6 Een prachtig voorbeeld. Als probleem 82 geven wij onzen- lezers het volgende vraagstuk van J. Bourquin. Het vraagstuk gaat ver gezeld van de volg-ende opmerking. Vit speelt en haalt na 11 zetten dam, waarna de partij op fraaie wijze voor hem gewonnen is. Probleem no. 82 van J. Bourquin (Fr.) In Pruisen is in de Kamer van Afgevaardig den gesproken naar aanleiding van het laatste pause lijke schrijven, de Borromaeiis- encycliek, waarin mee ningen worden uitgesproken, die kwetsend zijn voor andersdenkenden. De Rijkskanselier verklaarde o.m. dat de regeering den gezant te Rome in opdracht heeft gegeven officieel bij de Curie protest aan te teekenen, en de verwachting te kennen te geven, dat de Curie de middelen en den weg zal weten te vinden, om de uit de encycliek voortvloeiende nadeelen uit den weg te ruimen. De gezant heeft aan deze opdracht voldaan en te gen kardinaal Merry dtel Val gezegd zijn souverein zekere insinuaties betreffende de rol der voorouders tijdens de hervorming, niet kan aanvaarden. Kardinaal Merry del Val heeft hierna geruimen tijd met den Paus gesproken, en als gevolg van dit onderhoud werd er een bericht voor de Osservatore Romano opgesteld, aldus luidende: „De II. ader heeft in de Borromaeiis encycliek, die ten doel had, de dwalingen der' Modernisten te be strijden, volstrekt niet, zooals ook uit den tekst blijkt, de bedoeling gehad, de niet-katholieken van Duitsch- land en hun vorsten te kwetsen. „In de encycliek staan eenvoudig eenige historische beoordeelingen over den tijd van den H. Carolus Bor romaeiis, maar noch de volkeren noch de vorsten van een bepaald land worden genoemd en daarbij is in 't. oog te houden, dat het ging om de katholieken van dien tijd, die tegen de leer en het gezag van den H. Stoel opstonden. Hoe welwillend de gevoelens van den II. I ader tegen Duitschland1 en zijn vorsten zijn, heeft hij nog onlangs doen blijken." In 1 r a n k r ij k heeft, in de Kamer, de minis terpresident de heer Briand, onderbroken door hevige- interrupties der uiterste linkerzijde en toejuichingen van centrmn en rechterzijde, de ministerieele verkla ring voorgelezen. Daarin werd o. m. gezegd, dat de republiek dezelfde vrijheid voor allen moet verzekeren en waar het land nieuwe hervormingen wenscht op politiek en econo misch ge-bied' en ook een' hervorming der kieswet, moet het algemeen belang gesteld worden boven het plaatselijk belang, door het overwicht der meerderheid te handhaven. De regeering heeft vrede, zoowel in binnen- als in buitenland, noodig; maar, hoe oprecht zij ook aan den internationalen vrede gehecht, is, zij moet zich voort durend zorgzaam betoonen- voor hare materieele macht. Zij moet de handen van bondgenootschap en vriendschap versterken, ten opzichte van welke het harerzijds een plicht der goede trouw is, hare kracht ongerept te handhaven. De regeering zal daar met ernst voo-r waken en zal binnenkort, in het hoogste belang der natie, de beraadslaging over het vlootpro- gram verzoeken. Dit gedeelte, betrekking hebbend op het vlootpro- grarn, heeft een algemeen succes gehad. In Duitschland is thans aan den staatsse cretaris Dernburg op verzoek ontslag verleend, onder toekenning van de briljanten de-r orde van den Rooden Adelaar eerste klasse. De tegenwoordige onderstaats secretaris van koloniën, von Lindequist, is tot staats secretaris van koloniën benoemd. In Spanje heeft minister Canalejas den ko ning voorgesteld alle koninklijke besluiten die betrek- - king hebben op artikel 2 van de Grondwet, met name het besluit waarbij de uitoefening in het openbaar van alle andere godsdiensten dan de roomsche wordt verboden, in te trekken. Minister Canalejas moet uitdrukkelijk hebben ver klaard dat geen verdrukking of vervolging in zijn be doeling lag. In Portugal loopen allerlei gevaarlijke ge ruchten. Het heet, dat de jonge koning tengunste van zijn oom afstand zal doen, ook, dat hij, op aanraden van zijn oom een soort dictatuur zal invoeren en het parlement ontbinden. Er wordt gesproken van een g'root financieel-politiek schandaal en van een revo- lutionnair complot. STAATSLOTERIJ. Zw. 4, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 29, 36. W. 23, 26, 28, 34 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 50. Voor de fijnproevers!! Als vraagstuk 17 voor beginners geven wij den vol genden stand, samengesteld door den heer G. Vraagstuk 17. Zwart 1 dam op 3. Schijven op 8, 25, 35. Wit 7 schijven op 17, 18, 19, 28, 31, 34, 45. Wit speelt en wint. Opl. van beide vóór of op 16 Juni. ;jr •i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2