AUTO's le huur een hoofdagent. Verbeterd WaschmiddeL DE RENTE-CASSA. Is ds Centras! ftpottal «n Droglstsri] PEDROLJ, Lintei 104, Alkmaar. - ÏÉfGÜÏ! N, - DAGMEISJE of DIENSTBODE Ï001 telt Schoenwerk SCHAPEN en LAMMEREN ADVERTENT!EN eeïs j©n§gste bediende MKI-, BSD-, HEBSTER- ta KOOST,S- THERM O URETERS. f 0.25, Brussel - Tentoonstelling. pensien gewaandj Pension ie Heliast VEROORDEELD. Tandmiddelen ^^LFoolk-Zonen voor kleine en groote tochten Repareeren en leveren van Automo bielen, Motoren en Rijwielen, Laden en Repareeren van Accumulatoren. Automobiel-Verhuurinrichting UITGELOOT NUMMER ACHT (8), Goede Thermometers vanai PEDR0LI, Langestr. 104, Alkmaar. Schoenmakerij* 125 kub. meters grove pndörhauds- grint voor de gemeentsv^egsn. 8fL RUBTER, ftchteisirad 25- volgens THOMAS BiGG, BRILLE.N en I PINCE-NEZ Laatste Berickten. MIDDELBURG, 10 Juni. De heer H. A. van Dal- sum, notaris te Hulst en uitgever van het weekblad „De Volkswil," die beklaagd werd in dat blad de eer en goeden naam van den pastoor te St. Janssteen en van een huishoudster te Os-senisse te hebben aange rand, werd'heden veroordeeld! tot 50 boete subs. 25 dagen hechtenis en 25 boete; subs. 25 dagen hechte nis. De civiele vordering werd toegewezen, de aan plakking van het, vonnis bevolen te Hulst en te St. Jansteen. Ingezonden Stukken. Geachte heer Redakteur Door uw bijschrift vervalt mijn beschuldiging aan uw correspondent. Die neem ik ten opzichte van dat bericht dus terug. Mij dunkt dat u de zaak, die op een misverstand be rustte, gemakkelijker en beter uit de wereld geholpen had, door een eenvoudige mededeeling, dat de corres pondent geen blaam kon treffen, en; dat u natuurlijk absoluut niet bedoeld had een bericht te plaatsen, dat een eenzijdig beeld zou geven van die vergadering. Het standpunt, waarop de redaktie van de Alkm. Ct. staat ten opzichte van de vrijheid! van 't woord in po litieke of andere vergadering, en de onpartijdige voor lichting in brandende kwesties hebben steeds m'n sym pathie gehad. Vandaar m'n protest. Re vond 't jam mer, dat lezers die gewend zijn g'oed ingelicht te wor den, nu 'n valsch (onwillekeurig) bericht voor goeie munt opnamen. Het was niet mijn bedoeling uw correspondent te kwetsen, maar u zult me toegeven, dat wanneer 't be richt in dien vorm van hem gekomen was, 't op z'n minst zonderling genoemd mocht worden. U zoudt me een genoegen doen bijgaand bekort in gezonden stuk te plaatsen. Met vriendelijken dank voor de plaatsing, IT. JONGSMA. [Wij plaatsen hieronder het ingezonden stuk en het antwoord' van onzen correspondenten sluiten tevens de discussie over dit onderwerp. Redactie.] LEUGENS. Aan den Hoornschen correspondent der Alkm. Gt. 1. U blijkt van uw verslaggeversschap niet de noo- dige objectieve opvatting te bezitten, u geeft toe aan persoonlijke neigingen. 2. Wanneer u lezen kunt, moest u weten1, dat ik niet ontevreden was op u, omdat mij niet genoeg eer was bewezen, maar dat het bericht zóó misleidend was, dat het den indruk wekte als zou ik door den heer H. ganschelijk verslagen zijn. Of maakte (maakt thans) ik zoo'n verslagen indruk, waarde heer corres pondent? Herinner u eens goed. 3. Eén der verslaggevers die vertrok was leeraar aan een opleidingsinrichting voor onderwijzer(es). ITij voelde zich dus op een plaats waar ook die oplei ding aangevallen werd, niet op zijn gemak en daar ik zoo naïef geweest was eerst een schema voor m'n rede te geven, kon hij zonder leugens te vertellen, zijn le zers meedeelen, waar de vergadering over geweest was. Dat daarmee genoeg aandacht aan die rede was ge wijd, zoo als hij meldde, is een handige1 misleiding, daar hij als afwezige niet kon oordeelen over het ge sprokene. Trouwens een verslaggever gaat alleen heen, wanneer 't in 't belang van z'n blad is, maar niet uit protest. 4. Dat 't vreemd op die vergadering toeging is een leugen. Dat neem ik u niet kwalijk, uw bijzonder ge hoor zal u parten gespeeld hebben. 5. De vergadering was zeer slecht bezocht, circa 70 man, en nu kunt u wel zeggen, dat de vergadering verliep, maar dat is een pertinente leugen, daar bui ten die verslaggevers in de pauze enkelen zijn vertrok ken. Doch dat gebeurt méér in de pauze van een ver gadering, meneer de correspondent. 6. Het aantal vrienden van mij op die vergadering bedroeg twee, het aantal kennissen, waaronder te genstanders nog geen tien. Dat er dus grooten deels kennissen en vrienden van mij overbleven is een leugen. 7. Dat „enkele andere" is dus ook onjuist en dat die lachten omdat de heer IL de comische zijde liet zien, is 'n absurditeit. Zou anders; iemand uit het clubje Katholieke onderwijzers, dat toch zeker niet tot m'n vrienden behoorde, in debat gekomen zijn met 'n ernstige vraag? Iemand die van de bespottelijkheid van een rede overtuigd is, doet zulks toch zeker niet Ik altha'ns zie er den heer Klooster niet voor aan Maar dat de komieke kant bij II. zat wil ik, wanneer u beslist ten overstaan van alle lezers op leugens1 en on juistheden betrapt wil worden, gaarne met een citaat toelichten. 8. In de vergadering had' ik Hackman reeds afge kamd. 't Is dhs absoluut geen lafheid het nog 'r es te doen, maar buitendien springt u dan niet voor hem in de bres en zegt pertinent, dat ie geen vergadering'-nar is? U bepaalt u bij een slap verwijt „van hooren-zeg- gen", maar de waarheid blijft ondanks zoo'n overtui gend(argument. 9. Het is een grove leugen, dat ik aan 't begin van m'n repliek gezegd heb, niets begrepen te hebben over hetgeen de heer H. zei. Woordelijk heb ik gezegd „Waar de heer H. mij telkens citeerde: de heer J. zei dit of dat, is een dergelijke aanhaling" ten opzichte van zijn woorden onmogelijk, daar hij niets gezegd heeft dan wat onzin." Ook al de schuld van dat goeie gehoor. 10. 't Bedoelde stenogram is in ieder geval voldoen de om wanneer u nóg eens mocht ontkennen, dat de heer II. een onwaardige figuur is en dat het onwaar dig is, een figuur, waarvoor u zelf geen achting kunt hebben, tegen mij uit te spelen, dan zijn er typische Hackmanniaantjes ter beschikking, op gevaar af dat de lezers de Alkm,. Ct. voor een humoristisch blad gaan aanzien. 11. Uw goed gehoor is bluf, want u zat bijna onder het spreekgestoelte. De volgende onwaarheid geeft daar duidelijk blijk van: „we kregen zoo goed als een herhaling van hetgeen de heer J. in zijn rede had ger zegd." Dit doelt op mijn repliek. Als- men nu weet, dat ik den heer II. wees op z'n idiote en belachelijke wijze van debatteeren, op z'n verregaande clownerie z'n gebrek aan argumenten, z'n klets over Multatuli over neutraliteit, en over mijn citaat uit van Eeden, dat ik graag toestemde, dat hij in 't. gemeentebestuur van Koedijk op z'n plaats was, enz., dan heeft degeen, die dat herhaling noemt van 't voorafgaande, ondanks z'n goecl gehoor niet goed gehoord, of hij mist alle on derscheidingsvermogen. ^12. U haalt hier met welgevallen aan wat iemand na de vergadering, waar volop gelegenheid was tot de bat, achter mijn rug debiteert, 't Is onwaardig, me neer de correspondent, om de lafheid' van 'n ander, als argument aan te voeren. 13. M'n eindconclusie. Wanneer u verstandig geweest was, en niet in de war door de redaktioneele pluim, had u volstaan met te constateeren, dat ik, waar mijn aanval tegen u ge richt was, me vergaloppeerde, daar de redaktie ge schrapt had, De eenzijdigheid! van het debat, kwam immers door die schrapping, volgens u, daar mijn re pliek 'n herhaling was. En uw persoonlijke en hatelijke aanval tegenover mij had tot uw eigen voordeel achterwege kunnen blij ven. Dat getuigt niet voor u! Ten slotte dit sprekende contrast: u vondt die ver gadering 't blijkt uit uw ingezonden stuk genoeg beneden peil. Waarom maakte u dan toch een vrij uitvoerig verslag"? A propos! Die puntjes zijn om u 't antwoorden makkelijker te maken! U kunt leiding nog allerminst ontberen Koedijk, 6 Juni 1910. H. JONGSMA. Mijnheer Jongsma. De Redactie vraagt, me om een antwoord. Beleefd heid tegenover haar is oorzaak, dat- ik daaraan voldoe. Ge houdt het mij ten goede, dat ik uw leiding- afwijs en u niet punt voor punt beantwoord. Ge moogt hieruit afleiden, dat ook ik door u verslagen ben. Ik gun u dat genoegen Als verslaggever deug ik niet, zegt ge. Gelukkig voor mij, dat het dienaangaande niet aan u is te oor deelen. Een lesje in deze behoeft ge me echter niet te geven, evenmin als in het lezen. Gij alleen weet weer waar de oorzaak schuilt van 't heengaan der anderengij alleen kent weer de plich ten van een verslaggever. Laat ik u echter zeggen, dat ik vertrouw, dat bedoelde confrater evenminop een lesje van u gesteld is, als Ik. En nu m'n gehoor, 'k Wil niet met U ruilen hoor, want het mijne wint het in scherpte. Zoo ook met het gezichtsvermogen. U heeft niet gezien, dat, niet alleen met de pauze mensehen weggingen, maar dat er reeds meerderen vertrokken, toen U nauwelijks tien minuten of een kwartier aan 't woord was. Ook heeft U niet goed ge zien, dat ik bijna onder het spreekgestoelte zat. Over den heer II. kan ik zwijgen, ik zeide reeds, dat hij zich zoo noodig zelf wel zal kunnen verdedi gen. Maar voelde U het sarcastische niet, neergelegd in de vraag des heeren Klooster? Punt 9 is opmerkelijk. Ja, de stenografie geeft geen gebaren weer, anders zouden ze als overtuigend bewijs kunnen gelden. Herinnert U zich -niet, dat U in den aanhef werkelijk zei, dat U niets begrepen had van 't geen de heer TL had gezegd? Ook niet dat u daarbij letterlijk met de handen in 't haar stond'? Uw geheu gen schijnt waarlijk niet erg goed te zijn. Ik was heusch niet in de war door de „redactionee- le pluim." Toen ik Uw eerste stuk beantwoordde, wist ik van 't antwoord van de Red. nog niets. Zaterdag avond 9 uur nam ik -er eerst kennis van. Uw „eindconclusie" houdt nog een lesje in. M'n dank daarvoor, doch 'k zal er geen gebruik van maken. Na 't bovenstaande zal het U duidelijk zijn, dat ik U niet geschikt acht om mij les te geven in mijn vele tekortkomingen en gebreken. IJ" zal, waar II mij voor zoo onmondig houdt, ze ook niet bij mij willen nemen. Een goede raad echter wel? Ja, welnu, leer dan eerst wat minder hatelijk 'zijn, dan komen we misschien verder. En hiermede basta! DE VERSLAGGEVER. Hoorn, 9 Juni 1910. middelbare f 31.50. Aangevoerd 0— stapels, wegende .00 K.G. ALKMAAR, 10 Juni. Heden werden ter graan markt aangevoerd 166 II.L. Tarwe f 6,a 7,- - gerst chev. f 0,a f 0,haver f 3,35 a f 3,50 bruine boonen f 13,a 14,citroen id. f a f witte id. f erwten groene f 0, BROEK OP LANGEDIJK, 9. Juni. Muizen f 2.55 a 3.75, kleine f 1.90 a 2.45, wortelen f 2.45 a 3.40, MÉDEMBLIK, 9 Juni. Groote muizen f 3,15 a 3.45. kleine id. f 2.10 a 2.45. Aanv. 56 manden of zakken. BOVENKARSPEL, 9 Juni. Heden werd besteed voor Aardappelen (muizen) f 3.50 a f 3.80, (kleine) f 2.20 a f 2.70 Aanvoer 430 zak. Wortelen f 1.50 a f 2.— per 1000. Meirapen f 4.a f f 4.57 per 1000, bloemkool le soort f '8.a 9.50. Ondergeteekende waarschuwt een ieder geen geld of goed aan zijne Eektgenoote i'. J. \A>AI.\(« af te geven, daar'liet door kem AI I'.T zal betaald worden. S. 'J'JERKS tiR lSMAX. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWÖREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van 9 Juni 10 Juni pCt. 2% Staatsleoningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Eni. 4 Iwang Dombr. 4% Pinanc. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollanasch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatsckappij Langkat tabak A Medan N. Asakan tabak Rotterdam Deli Ssnembah Tabak-Mij. Kon Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij, Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 4i/s Peru Comm. aand, div. Preferent Spoor wegleenin gen, Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert, Aand, dir. Erie Comm. Kansas City South. Com. i) pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeen te-ered. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening I860 RUSLAND. 1864 Mededeelingen. Geconsolideerde Hollandsche Olie 38184. Wegens storing der telefonische gemeen- j schap ten gevolge van het onweer, kunnen wij slechts j voor een deel van bovenstaande fondsen de koersen opgeven. MA RKTBERICHTEN. Voorloopig Kaasberickt. ALKMAAR, 10 Juni. Kaas. Kleine fabrieksbaas f 28.50, kleine boerenkaas f 30.50, commissie f 30.50, 75i/9 Q« 1037/is 491/s 95% 94u/m 87 87% 99% 87% 941/2 100u/16 98i/2 185 183 1791/3 133 1457/m 620 289 326 65% 96 598 460% 79% 250 84 375 401 562 267 211 133% 169% 865 117% 66V4 79 55% 157 5Vs 18% 64% 12% 40% 85% 873/4 208 1C5SA 107% 36% 263/, 327/s 66 387/8 44 102% 25% 121 174 19% 40% 179% 182 3 10911/ie 3 102 ''/ft 2% 953/, 1597/8 5 174 5 450 179% 133 96 82% 556 2651/, 210% 133 169% 66 797/8 55u/i6 5Vs 18% 64% 267/8 33% 651/2 387/8 44% 253/, 174 193/, 40 TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in deu morgen van 10 Juni. Medegedeeld door net Koninklijk Nederlandsch Meteo-rologiseii Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 761.6 te Horta. De laagste stand van den barometer 753.6 te Vlis- singen. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 11 Juni). Meest zwakke wind, afwisselende bewolking, on- weersachtig, zelfde temperatuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De lüchtdrukverschillen zijn hedenochtend klein; bijna overal zijn de barometers iets gedaald onder in vloed van een vlak minimum. Zwakke uiteenloopende winden zijn te verwachten, waarbij het warme weer zal blijven voortduren. Op vele plaatsen, ook in ons land, is de temperatuur sedert gisteren nog gestegen Op eenige plaatsen viel onder invloed van locale bui tjes regen, 0. a. te Groningen 15 m.M. M. B IT B E R I, ij li E STA I). GEBOREN 9 Juni. Gerarda Cornelia Johanna, d. v. Cornells Hie- ronijmus Ligthart en Aatje Beemsterboer. ONDERTROUWD 9 Juni. Wilhelmus Buter en Zwaantje Walch. Hui- brecht Stoorvogel en Leentje van Maarleveld. Rijnier Johannes Elias Bot en Alida Weijmer. Het Toelatingsexamen zal worden afgenomen op Maandag II en Dinsdag 12 Juli. Aangifte wordt verzocht vddr 30 .Saai bij Dr. G. BLOKHUIS, Rector. MET EIMDDIPEOMA VAN MET GYMNASIUM. a. Geoff liet recht tof tie studie: 10. aan eene Universiteit in de faculteiten der Godge leerdheid, Rechten, Letteren, Geneeskunde, Wis- en Natuurkunde (w.o. Scheikunde, Pharmacia). 2°. aan de Technische Hoogeschool te Delft. 3". aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschhouw- school te Wageningen. 40. aan de Rijks veeartsenijschool te Utrecht. 50. voor Oostindisch Ambtenaar. b. Geeft vrijstelling: 10. van het voorbereidend examen voor het Notariaat. 20. van het examen voor surnumerair hij de Staats spoorwegen. 30. van het examen voor Adspirant-Adjunct-commies bij de Staatsspoorwegen. c. Geeft liet recht tot het doen van het ex amen voor Surnumerair bij de Belastingen. «1. Strekt tot aanbeveling hij 't doen van 't examen 10. voor leerling-consul. 20. voor. Ambtenaar hij de Rijksverzekeringsbank. Getrouwd: HUGO N. KLOOSTER en GERTRUIDA J. M. BRUNO, die, mede namens wederzijdsche familie, hun dank betuigen voor de belangstelling, bij hun huwelijk on dervonden. Alkmaar, 8 Juni 1910. ECHTSCHEIDING (3de aankondiging). Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar d.d. 31 MAART 1910, is het huwelijk tus- schen PIETER VAN DER VLIET, los werkman eu JANTJE KLANT, zonder beroep, beiden wonende te KOOG op TEXEL ten verzoeke van laatstgenoemde ontbonden verklaard door echtscheiding. Voor de eischeresse A. J. M. LEESBERG, procureur. Alkmaar, 9 Juni 1910. Van Oost tot West, van Zuid tot Noord, Rookt elk KAAIJ's sigaren zooals het behoort. Nu zijn er menschen die zeggen och kom, Zulke goedkoope sigaren, die goed'? hoe ben je toch [zoo dom Maar mijn afnemers die zeggen, 'k begrijp 't ook niet, Maar 'k weet dat 't fijne waar is, 't geen hij aanbiedt. Het is ongelijk of U ze rookt van 100 of 250 cent, Alle branden zij mooi wit van. begin tot 't eind. Natuurlijk bestaat er wel verschil in kwaliteit en geur, Maar KAAIJ verkoopt ze toch alle op de strengste [keur. 'k Raad U ook aan wil niet langer dralen En ga vlug naar den Kooltuin een proefkistje halen. I'. KAAIJ. Sigarenfabriek „de Concurrent". Kooltuin 7, Alkmaar. Telef. 279. Het Bestuur van de Stoomtramweg- Maatschappij EGMONDALKMAAR BERGEN, gevestigd te ALKMAAR, maakt bekend, dat uit hare 4 pCt. Obligatieleening, nominaal groot f 75000 is welk stuk op 1 Juli a.s. is betaalbaar gesteld met f ÏOOO.ten kantore van het -NOORDHOL LANDSCH LANDBOUWCREDIET te ALKMAAR en van hare Agentschappen Hoorn, Enkhuizen, Leiden, 's Gravenhage, Delft en Rotterdam en dat deze obli gatie na dien datum geen rente meer zal dragen. Alkmaar, 10 Juni 1910. HET BESTUUR. GEVBAAGI) op een Handelskantoor kier ter stede, reeds met kantoorwerkzaainkeden bekend. Eigenhandig geschro®eu brieven onder letter H 156. aan het bureau van dit blad. Steller dezer zoekt een beschaafdjong reis genoot, om op nader te bepalen datum te Br. een paar dagen door te brengen. Steller is aldaar bekend. Br. fr. lett. R 146, bureau van dit blad. Een der belangrijkste Nederl. Brouwerijen zoekt voor ALKMAAR Alleen zij die eenigen omzet kunnen garandeeren kunnen in aanmerking komen. Brieven onder No. 9952 aan bet Intern. Annonce Bureau, Keizersgracht 576, Amsterdam. Te Alkmaar of omstreken wordt voor de laatste week van Juli of de eerste week van Augustus een eenvoudig, doek degelijk voor man, vrouw en kind van 7 jaar. Brieven met opgaaf van conditiën onder No. 2413 aan het Adv. Kantoor van J. H. DE BUSSY, Rokin 60 62, Am sterdam. GEVRAAGD voor 2 dames op leeftijd voor 4 ft 5 weken, ingaande direct. Brieven met prijsopgaven en referentiën onder letter T 156, bureau van dit blad. gevfaagd. Aanmelding in persoon of brieven aan Mej. MEIJER, Metiusstraat 12, ALHIER. Voor DIRECT GEVRAAGD een flink gevorderd LEERL1NG tegen hoog loon. Adres C'. A. WITTE, Mr. Schoenmaker, VOOR- MEER D 12. Ilccrcngruckt 179, (geb.Associatie-Cassa) Amsterdam Kapitaalf 1,000,000, Reservefonds 1,089,477,02 De Rentevergoeding voor gelden a deposito. Met 1 dag opzegging U pct. (bedragen tot f 5000.— direct te ontvangen)J Met 10 dagen opzegging 3l/2 Yoor 1 maand fixe 3l/2 2 en 3 maanden fixe 3l/2 1 jaar fixe37/2 Prolongatie-conditie (tot beperkte bedragen) l/2 pct. onder den prolongatie-koers. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van lleiioo, zullen op Woensdag 22 Juni a.s., des middags 12 uur, ten Gemeentehuize aldaar, in het openbaar aanbesteden de levering van: De voorwaarden liggen ter genoemde Secretarie ter inzage van 10 tot 12 uur, des voormiddags op eiken werkdag. Burgemeester en Wethouders" voornoemd N. VAN FOREEST. De Wethouder, M. BUTTER. GEEN BETER ADRES dan REPARATIëN NET en BILLIJK. Gaarne wordt aan kuis gevraagd. voor Ml EST 9 ALKMAAR. Speciaal adres voor het maken van DB volgens geneeskun dig voorschrift.-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3