"aalt daar Uw BOTER, KAAS, KOE VET, KOEROOKVLEESCH, enz. Eierpudding, bereid met eieren, C. VERHEUS, Uurwerkmaker, imger Rijwielen Bouwterrein Alles moei weg inde zaak korting. Haast u w. - - Schoatenstraat Platen en Lijsten, STADS-KWARTET-CÖNCOURS. Golden Thee HOTEL „NASSAU-BEI1GEN", der Bronwaterfabriek „Holland". DAIES- IEEREI- eo KINDERSCHOENEN, m e m m m m m o m m zmmm 12 JUNI a?.®. COICERT in het Café, des namiddags van lj2—4 imïï*« Fa. A. CONIJN Azn., Mient 6. Deventer Machinefabriek 9 sim Stoombootdiensi „ALKMAAR PACKET dut is llw NADEEL j bij niemand grooter sorteering en goedkooper. „De Landbouw" h aMézïerdags^leopeff l5 .cent' wat U Nieuw! J. P.'s Nieuw! A, j. POLAK* Groningen. REPARATIE-INRICHTING. Es* worden Zie vooral de prijzen in de étalage voor ge bjj een ander koopt. Aanbevelend, „PJE L.AKTI5BOTJW". JUIST IETS BETER DAM DE BESTE Salonboot met glasbeschutting aan dek. aan den West er weg, Nassaulaan en Kgmonderstraat. Steeds voorradig in Kunsthandel Deelnemers worden er op attent gemaakt dat de datum voor inschrijving is gesteld tot en met 15 Juni aus. Opgave diene schriftelijk te geschieden bij 1 C. W. STiiTNER, Nieuwesloot, Secretaris. Dat sommige meiisehen zich kunneii vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde m m op Vrijdag 17 Juni 1910, Kennismaking AI'KJVIAARSCH W1STKTCTIS3 LEESKAMER roorheen J. L. SERING BöGEL 4 Co., Filiaal W. J. SCHEPPER, [Stoommachines en Stoomketels Yoor elk bedrijf. lGONO MAÏZENA is De Beste. - ACHTERSTRAAT B 21. - - - EERSTE KLAS DRAAIERS, SCHEEPSBOUWERS, MODELMAKERS. SCHEEPSBE- SCHIETERS, SPANTENSMEDEN, GROFSMEDEN en PLAATWERKERS ©ft aV\e^ LANGS DE ZAAN» Van ALKMAAR 6 8 - - Van AMSTERDAM 6.30 2 30 4 6 7 30 uur. 11.30 2.15 4 6 7 30 uur, 10 12 8 9 30 Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - lloTsj -12.15 jiTÏÏ] - 4.15 - j615j -1845 Van Haarlem naar Zaandam 10 15 - |Ï245| - 2.15 - \TTE\ - 6.15 - |8Tö| - I7Ö~^ Alleen Zondag. uur. uur. Te bevragen bij A. G. DEN BOE5TERD, Tousssintsir. 9. HCUTTIL - ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen Het steeds toenemend debut waarborgt de soliditeit. I)rt grootste keu e in lage prijzen. Eigen passepartout en ly sten-fabriek. Het GRASGEVVAS in de Schaaps- kuiimeer, gemeente Harenkarspeï, ter grootte van ongeveer 25 Hectaren, alsmede 2 perceelen GRASGEWAS, ongeveer 10 Hectaren, der te ALKMAAR. De koetsen van Londen en Amsterdam zijn ter inzage voor belanghebbenden. ZUIL OAS- en GA8M0T0REN. GIETWERKEN op elk irehied. HET UITMUNTENDE VOEDSEL VOOR KINDEREN, ZWAKKEN EN GEZONDEN Verzuim Zaterdags „De Landbouw" niet 10 CEJfT PER PAKJE. In alle goede zaken verkrijgbaar. Naast VEOOM DREESMANN. Accnrate regeling. Degelijke garantie. voor een Duitschè Scheepswerf in de nabijheid van de Hollandsche grens. Hoog loon en bij gebleken bekwaamheid vast werk. Aanbieding, liefst in persoon, tusschen 9 en 5 met de noodige getuigschriften, Bureau National. Bergstr. ld Amsterdam. HEB9B0B* Mantel- en .Stoflcnniagazijn. TülL'cbreiilf' coll die Mousselinen „1 lllousen. Kos-r. Coraetten. Wdlee, Linnen en Bitist Costumes. J. II. MILLERS, Alkmaar, Tel. Ao. 317. uit Kruiden bereid. ZUIVEB PlAJfTAABDlG VEBSTEBKIJTGSMIDDEL. 0f>l en tlf z)7ak en lusteloos gevoelen; die spoedig vermoeid zijn; lijden aan slepende maagcatarli en slechte spijsvertering die uitgeput zijn tengevolge van lichamelijke'of geestelijke ver- oeienis last hebben van slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, pijn in rug of lénden, is DE SAAGUIJfOSE net aangewezen middel. Sanguinose verrijkt heel spoedig het bloed en geeft daardoor nieuwe kracht aan de uitgeputte or ganen geett, een gezonden eetlust; veroorzaakt eene algeheele levensopgewektheid. Prijs per groole flacon, van bijna een derde liter, f 1,50. H. f 8,_, 12 fl. f 15,—. Verkrijgbaar bij de Fabrikanten VAN DAM Co.. Den Haag. -"■••• WACHT II VOOIS AAMAAK. MAN t ,"1,"1' NlPgP SLOTHOUBER, Firma SCHOUTEN Co., ANSINGH MES- sWiI'S t'p twT™ n f afd- (il'°glsterijHeiloo hij G. .TONGEJAN Noord-Scharwoude W I I léwré^ró C, (>p Langendijk J- PLOEG; Zuid-Scharwoude G. LUITINGWinkel u 'I;' Kh Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELS; Anna Paulowna H. DEN ENGEL- SCHEN; Oudkarspel H. HART, J. TIMMERMAN; St. Pancras R. PLOEGERWarmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. - Jtir. Vertegenwoordiger KOEMAM, Telef. 315, Aikinaai dienen voor de bereiding van voortreffelijken bouillon i l'i afgepaste porties. Het is voldoende, een blokje met kokend water te overgieten om direct een kop bouillon te krijgen, die bij den besten zelfgetrokken bouillon niet ten achter .'éé.'L, nJs lH'i' blokje 21 2 cent. Ook bij enkele blokjes verkrijgbaar bij .1* l.DUD. ..de Koophandel". Verdroiikenoord/Hsaiglnoii wcrstr.. Alkmaar. irst, Langestra&t O des avonds ten 6 ure, in het Café „DE TIJD" van den Heer "WOLFSWINKEL, aan den Laanweg voor den tijd van drie jaren j0 verdeeld in verschillende perceelen, zooals dii niet nummerpalen is aangewezen. Zulks ten verzoeke van de Heeren VAN REENEN, J. SWAAG e. a. Victoriawater Verkrijgbaar bij gezocht door IEMAND, niet ongef., onafhankelijk bestaan, met een flinke jonge JUFFROUW, P.G.. om ter kennismaking eenige uitstapjes te maken. Brieven worden, 11a lezing, teruggezonden. Geheim houding verzekerd. Br. fr. M 156, bureau van dit blad. j Grootst en meest gesorteerde magazijnen van huishoudelijke, luxe-artikelen, g n I a nt e r i n. speelgoe d e r en. glas, porcelei n. e 111 a 111 e w a r e 11 enz. enz. A:S. -DUTSi I-.r XNJ, boofdniagazijn I.\ 11>SII\ 63,3de magazijn MIENT II. Tel. 417. Fin di Lange ti dt tan, De Officier van Justitie bij de Arrondissements- Rechtbank te ALKMAAR maakt, bekend, (lat bij von nis zijner Rechtbank van den tweeden Juni 1900 tien, gewezen tusschen GERARD RIPPING, in zijne hoe danigheid van BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR wonende aldaar en alsfeoodanig die ge meente vertegenwoordigende in rechte, Eiseher qq. en WILLEM ZAADNOORDI.TK, kopman wonende te ALKMAAR, als gedaagde, de onteigening en de eigendomsovergang is uitgesproken rp de gemeente ALKMAAR van het ter onteigening aangeduide en bij .dagvaarding omschreven; onroerend goed, thans bij het kadaster der gemeente ALKMAAR bekend in Sec tie A dier gemeente Kommer' 2025, als pakhuis en erf groot een are zeven en tachtig centiaren, zooals dit onroerend goed is aangeduid in; het grondplan, de kaarten en grondteekeningen, die ingevolge art. 12 der Wet van 28 Augustus 1851 (Stbl. 125) in de ge meente ALKMAAR ter inzage van een ieder hebben gelegen en waarvan de gedaagde al» eigenaar is aan gewezen. Zijnde bij gezegd vonnis bepaald, dat door de ge meente ALKMAAR als onteigenende partij, tot scha deloosstelling ten deze aan den gedaagde zal moeten worden uitbetaald de som van veertien duizend zeven honderd zes en zeventig gulden zes en zestig cent 14776.66). Geschiedende deze aankondiigjing overeenkomstig artikel .4 van de Onteigeningswet in dit dagblad, als daartoe bij meergemeld vonnis aangewezen. Alkmaar, 9 Juni' 1910. De Officier van Justitie voornoemd, VAN SONSBEEOK. De Officier van Justitie; bij de Arron.lissements- Recbtbank te ALKMAAR maakt bekend', dat bij von nis zijner Rechtbank van den tweeden Juni 1900 tien gewezen tusschen GERARD RIPPING, in zijne hoe danigheid van BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR, wonende aldaar en alszoodanig die ge meente vertegenwoordigende in rechte, Eiseher qq en JACOB PI ET ER KOOL PIETERSZOON, koon man wonende te ALKMAAR, als gedaagde, de ont eigening en de eigendomsovergang is uitgesproken op de gemeente ALKMAAR van liet ter onteigening aan geduide en bij dagvaarding omschreven onroerend goed, bij het kadaster der gemeente ALKMAAR be kend als nummer 92, sectie, A pakhuis groot 08 centi aren, zooals dit onroerend! goedi is aangeduid in bet grondplan, de kaarten en grondteekeningen, die inge volge art. 12 der Wet van 28 Augustus 1851 (Stbl. 125) in de gemeente ALKMAAR ter inzage van een ieder hebben gelegen en waarvan de gedaagde als eigenaar is aangewezen. Zijnde bij gezegd vonnis bepaald, dat door de ge meente ALKMAAR als onteigenende partij, tot scha deloosstelling ten deze aan den gedaagde zal moeten worden uitbetaald de som van negen duizend zeven honderd zeventien gulden zestig cent 9717.60).. Geschiedende deze aankondiging overeenkomstig artikel .4 van de Onteigeningswet in dit dagblad, als daartoe bij meergemeld vonnis aangewezen. Alkmaar, 9 Juni 1910. DE Officier van Justitie voornoemd VAN SONSBEEOK. FFSTF.ItSIF.I, 34e, ALKMAAR, I beveelt zich aan voor de levering en [plaatsing van Bepaaldelijk ook voor LI.H. IJzel-handelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale a fdeel ing voor drijfwerk. i Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver schillende systemen van KOPPELBUSSEN, zelfsmeerende LAQERS, HANGERS, MUUR CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. Men v rage prijs. Begrootingen worden j op aanvraag kosteloos verstrekt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4