sta iTsnTTTÏTw BUITENLAND. KON. NEDEBL. GENOOTSCHAP VOOR EN PENNINGKUNDE. PINSPAÖ; schoolopziener 'gèëh aanleiding had gegeven wijziging in de voordracht fe brengen, no. 2 benoemd, den heer E. Meijer, h. d. v. te Alteveer (gem. Onstwedde), die verzocht had niet verdej^iuiiapnieririilg-te komejj. UIT DE EG MONDEN. De N. V. Maatschappij tot het bereiden en verkoo- pen van zuivelproducten „Brederode in de Egirronder- meer" gem. Egmond Binnen, stichtte aan den weg van Alkmaar naar Egmond aanden Hoef een gebouw ge naamd „Brederode" '.'waarvan den 10 Maart 1.1. de eer ste steen gelegd wdi'd doof het zoohtj& van dén Di recteur en dat den 1 Mei 1.1. alhoewel nog niet geheel gereed, in gebruik werd genomen. Direct bij den ingang van het gebouw staat het ontvanglokaal waarin een Sinus weegtoestel,- geleverd door den heer Jb. Met te H. H. W., maximum weeg kracht 250 K.G., welk toestel in verbinding gebracht wordt met de zich In de kaaslcamer bevindende kaas bakken, waarin 8000 liter tegelijk verwerkt kan wór den. Daarnaast vindt men de blokpevsen, geleverd door den heer Roozing, die de fabriek bouwde, onder iedere I pers. kunnen 3 kazen geperst worden, hoewel ze inge richt zijn ypor 4 stuks. De dóór delf heef MarlëveM tècAlkmalir geleverde stoommachine met karnmachine dè muehine heeft 0 atmosfeer druk en een isoleering-inriehfirig, voldoet, volgens de nu reeds opgedane praetische ondervinding uitstekend. Wat aangaat de kaasbereiding- volgt men het? rein cultuur-systeem. De zoutkamer biedt ruimte aan voör 1800 kazen, de zoutbord,en im de Napjusborden voor de inwaring der kazen zijn geleverd door den heer Guil der te Rustenburg. De zetters en makers door den hee.r v. Diepen te Alkmaar. De zoutkamer staat in verbinding met den kelder. De zolder mei dubbele 'bekapping" geeft plaats voor ruim 6000' kazên en daarachter is een vergaderlokaal voor de deelhebbers. De geheele fabriek is met een straat omgeven, zoo dat de' tijtuigen die de melk aanvoeren, niet behoeven te keeren. Achter de fabriek staat een weipomp in di recte verbinding met de fabriek. De Nortonput, geslagen door den heer Lankelman tc Purmerend brengt- het water tót op 80 oM. boven het Maaiveld. Tedere deelnemer is verplicht de melk die 's avonds wordt bówaafd te plaatsen in Schwarzel koelbakken, waar stróométid welwater de melk voor bederf be waard. >w Het- geheel maakt een zeer aangenamen indruk. De kaasmaker; de heer P. Smit en zijne vrouw, hebben alles keurig netjes in orde, wat er veel toe zal bijdra gen om de pogingen die het dageBjksch bestuur der fabriek de heereu A. Met Directeur, S. Jonker pen ningmeester en P. Besse secretaris aanwent te doen slagen. Gisteravond had in het café „De Drie Egmon- den' te- Egmond op den Hoef eene vergadering plaats van ingezetenen ter bespreking van het a.s. school feest. De voorzitter, de heer Franse, h. d. s. alhier, opende de vergadering' en heette den aanwezigen welkom. Ver volgens werden de volgende plannen ontworpen: a.s. Donderdag, den 16 Juni, zullen dei kinderen, behalve de hoogste klasse, een rijtoer maken met rijtuigen van onze ingezetenen. De volgende route wordt genomen: van hier over Bergen naar Schoorl, waar gepauzeerd' zal worden in het café van den heer Timmerman. Hier hebben de kinderen ruimschoots gelegenheid, onder 't genot van een glas melk en broodjes, zich te vermaken in den grooten tuin en op de steile duinhelling. Daarna wordt -dè: terugtocht aangenomen over Ber gen naar Alkmaar, waar de heer Mooy uit „Het Gul den Vlies" de kinderen zal ontvangen. Nadat hier de noodige verversehingen genoten zijn, wordt, eene wan deling- gemaakt' door den Alkmaarder Hout. Is ook dit afgeloopen, dan wordt via ITeilo en Egmond Bin nen, onze plaats weer opg-ezocht. Voor allen is het te hopéft, dat dit'féést door mooi weer begunstigd mag worden. De hoogste klasse maakt onder leiding van het per soneel op eene andere dag. een uitstapje naar Amster dam, en zal o. a. Arris bezichtigen. Als bestuurslid' wèrdl in de plaats van den heer M. Pepping, die als zoodanig bedankt had, verkozen de heer J. Alleman. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter deze zeer gezellige vergadering. In het schaftuur ging gisternamiddag de onge veer 20-jarige T., werkzaam aan de ijzergieterij Sal- landia, bij Zwolle, zwemmen in het Zwarte Water, ylakjjij defahrick. De. jonge man,, die een goed', zwem mer Was,' zonk plotseling in de diepte en kon niet meer gered worden; zijn lijk is1 reeds gevonden. Te Loohem is gistermorgen de heer H. hij het baden verdronken. Te Neer-A.sselt is Donderdagnamiddag de U-ja rige J. 13., die in het aardappelenveld werkzaam was, door den bliksem getroffen. Ook in Friesland's Zuidoosthoek heeft het Don derdagmiddag hevig geonweerd. Te Nijehorne sloeg de bliksem in de school, waarin de kinderen aanwezig waren-. Er ontstond een geweldige schrik; gelukkig bleek niemand getroffen. Eenige: glasruiten in het gebouw Wérden verbrijzeld. Gisternacht is in het Ziekenhuis te Rotterdam gebracht vrouw G. M„ die bij een twist doo-r een an dere vrouw zoodanig geschopt was, dat haar opne ming, tengevolge van de bekomen inwendige kwetsu ren, noodig was. Te Amsterdam zijn Donderdag twee personen op straat door de hevige warmte bevangen; op het Spui een man, die in het Wilhelmina-Gasthuis is behandeld, en- aak den Willemsparkweg een 14-jarige knaap. - Op het.oogen'blik bevinden zich te Rotterdam bekende kwartjesvinders uit Den Haag en Amster dam, Welgekomen om hun slag te slaan. Rechercheurs hebben opgemerkt, dat zij bij voorkeur café's bezoeken en waarschuwen het publiek waar zij de kwartjesvin ders zien. Nochtans is een Zweedsch stuurman in een café in hun handen geyallgn. en met hartenhazen geld' kwijt geraakt, Bi.j een kort, doch hevig onweer, dat zich Don derdag boven Roosendaal ontlastte, werd op de Breda- sche:Baan de voerman 0, Flooren van Zegge door den bliksem gedood. Ook zijn paard sloeg levenloos op den weg. - Tijdens een hevig onweer sloeg Woensdagmid dag de bliksem in een motorboot op het Sneekepmeer. Gelukkig liad men toevallig een sloepje bij zich, waarin de inzittenden, een familie uit Sneek, zich konden redden. Door de groote zonnehitte waren gistermiddag de spoorrails vlak voor 't station te Uithuizermeeden heelemaal verbogen, De ploegbaas was met eenige mannen bezig door 't gieten met kond water derails weer in hun vorigen stand terug te brengen, EEN BINNENBRANDJE. Gistermiddag- ontstond er door een geheel onbekende oorzaak op den overloop van de bovenwoning vgp dep heer Wijker aan het Kerkplein een brandje. De spoedig ter plaatse aanwezige politie slaagde er in het brandje te blusschen voordat, het noemenswaar dige schade- had aangericht. BIJRGEI.IJKE STAND. OVERLEDEN 10 Juni. Bernard Hendrik van Gils, 74 j. ONTVREEMD. Naar enkele bladen melden is den 27 Mei van Lei den naar Alkmaar een koffer verzonden, waaruit ver schillende gouden en zilveren voorwerpen zijn gesto len. O. Metra. MUZIEKUITVOERING door het Stedelijk Muziekkorps, directeur de heer H. A. Maas, op Zondag 12 Juni, van 7Uo tot 91/, uur, in den Stadsliout. Programma: Les Volontairs, Marche Ouverture de 1' Opera ,,Les diamants de la Couronne"Aubér. O schöner MaiWalzer Strauss. Een zomermorgen in de Hout .H.A.M as. Pol ka-Caprice ivoor kci ne flui t (d-ior den H- er HGoet.tel). Fantaisie de 1' Opera „Favorite" Donizetti. Pauze, Soldier in the Park, Marsch Manckton. Sobre las Olas, Valtz Ju v. Rosas Potpourri-populaire No. 7 \Renaud Finale. 9. NIEUWE TELEFOON-AANSLUITINGEN 506. Buisman, W„ banketbakker, Ridderstr. 73*. Gfondcrediet, N.H., Voordam. 2 X ®06. Teerink. J. W,, bloemist, Ridderstr. MUNT- UIT AKERSLOOT. Tijdens het onweder sloeg de bliksem gistermiddag in do schuur van den veehouder N. Blokker Pz. in de Sluisbuurt, zonder brand te veroorzaken. Boven in de schuur waren een paar kpanten ver splinterd, terwijl da schoorsteen een scheur vertoonde. UIT HOORN. Een tweejarig kind' van den heer Eeken aan de Tweeboomslaan te Hoorn geraakte in een regenbak, die do.or de langdurige, droogte gelukkig bijna geheel ledig was. Door een jongen in de bak neer te laten, kon men nu de kleine nog- tijdig redden. Aan leend wonde. UIT ZUIDSCHARWOUDE. heer P. G. Duker is eervol ontslag ver uit zijne betrekking van notaris te Zuid schar den KORTE BERICHTEN, la Ruinen Wilde een achtjarig jongetje een nestje uit eetl hollen boomstam halen. Hij stak zijn hand er 111 en kon niet meer terüg, de hand bleef vast. Er zat niets anders op, dan den boom om te zagen. 'e Vakkinga (Fr.) is de vrouw van D. Gorter gisteren door den bliksem gedood. Zij was pas de vo rige maand gehuwd. Een broer van de vrouw werd be wusteloos. - Door de hevige warmte vielen Vrijdag te Arnhem op verschillende plaatsen in de stad menschen bewus teloos neer. Tijdens de markt, die nog al druk bezocht was, zakten daar een drietal personen ineen. De rechtbank te Winschoten heeft gisteren H. E„ 25 jaar, arbeider te Einsterwolde,' wegens1 beleedi- ging van II. M. de Koningin, veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. De eiSch was 5 maanden. Gisternamiddag waren eenige werklieden der scheepswerf Dordrecht van de firma Bijvoet, op de Staat te Dordrecht, tijdens schafttijd gaan zwemmen. Een hunner, de 17-jarige M„ is daarbij door den ster ken stroom medeges]eurd en in de Merwede verdron ken. Het Twentsch Zondagsblad meldt, dat op last van den procureur-generaal te Arnhem bij de recht bank te Almelo een strafvervolging is aanhangig ge maakt tegen mr. IT. J. ten Bruggencaté, een jong ad- vokaat te Almelo, wegens beleediging van de rechter lijke macht te Almelo en het openbaar ministerie in het bijzonder. I?.en ^Sterdammer en éen Duitscher hebben zich bij de politie in dèn Haag beklaagd, dat zij met kaartspelen in de duinen mét' zoogenaamde kwartjes vinders aanzienlijke sommen gelds hebben verloren. Gisteren is te Aarlandérveèn bij het zwemmen verdronken de 20-jarige wagenmakersknecht P. W. Vrijdag werd in de Prinsenzaal tpn stadshuize de jaarvergadering gehóuden van het Kon. NederJajidsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, nadat de opgekomen leden alvorens het provenhuis van y. Nor- dingen en de overvolle kaasmarkt bezichtigd en de lunch in het hötel-Proot gebruikt hadden. voorzit ter, dr. IT. J. de Dompierre de Chaufepiê, herdacht in zijne openingstoespraak d'e afgestorven leden mr. N. G. Pierson en A. Begeer, van den eersten zijne be langstelling voor de numismatiek, van den tweeden zijne- groote verdiensten op het gebied der penning kunst, in bewoordingen welke den aanwezigen zoon des overledenen wel zeer zullen hébben getroffen- Na lezing van,--den."-notulen-der vorigerJei.Breda ge houden jaarvergadering, werden de verslagen gelezen van den secretaris, den conservator, de commissie voor het nazien der rekening en de commissie voor het tijd schrift,; benoemd tot buitengewone leden de dames W. Canter Cremers te Groningen en S. Kolff te Herwij nen en de heeren C. W. H. Baard te Amsterdam en dr. S. P. Haak te Arnhem, en tot gewoon lid mr. E. H. Hijman» te Schiedam, tot dus-ver buitengewoon; her benoemd als bestuurslid en als commissielid voor dp redactie van het tijdschrift" de aftredenden A. Sas sen en W. K. F. Zwierzina, goedgekeurd de rekening- van den vorigen dienst en de begrooting voor het tijd schrift, en Rotterdam aang-ewezen voor de volgende jaarvergadering, terwijl nog- het houden eener werk vergadering te Amsterdam in het loopende jaar werd voorgenomen. Bij de vervolgens gehouden numismatische mede- deelingen en besprekingen, vertoonde de heer Zwier zina een afslag van de dezer dagen te Amsterdam de Koningin aangeboden, volstrekt niet fraaie medaille, en de heer Sassen 3 romeinsche munten, gevonden bij de plaats hebbende opgravingen op Arendsburg bij Voorburg. Na afloop der vergadering werden bezoeken ge bracht aan het Stedelijk Museum en de Groote kerk, in welke laatste door de zorg van een amsterdamsch lid een keurig- orgelconcert van den heer J. M. Otto werd. aangeboden. Eene onweersbui, die inmiddels was opgekomen, dreigde de voorgenomen rit naar Bergen en Schoorl te doen mislukken, maar na eenig vertoef werd de tocht gewaagd, met het gelukkig gevolg, dat nabij Bergen de rijtuigen konden geopend en het rijke land schap ten volle kon aanschouwd worden. Te Alkmaar teruggekeerd hield men het gemeen schappelijk diner weder in hótel-Proot. Wij houden ons verzekerd, dat de leden van onze vriendelijke stad en onze houtrijke duinzoom een gun- stigeli indruk hekomen hebben en de 10 Juni 1910 bij lien in aangename herinnering zal blijven. ALKM. BAD- EN ZWEMINRICHTING. In de week van 3 tot en met 10 Juni zijn in de Bad- en Zweminrichting genomen de volgende baden door heeren 1029, door dames 35, door onvermogen- den 297, totaal 1361 baden, Hoogste temperatuur 750. AGSNDA. MAANDAG: Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. Algemeene vergadering der vereeniging ter bevorde ring van Christelijke belangen' des avonds 8V2 uur in het gebouw „Waakt en Bidt." Zangv. „Halleluja," repetitie, S uur, nieuwe Poelen. Chr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Chr. Sohool Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts.' Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Typ. Studieclub, 81/2 uur, Voorwaarts. WOENSPAö Gymnastiek-vereenigüig „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 3'/,P/2 uur. Meisjes 1st* ifd. van 6—7 pur, in het „Gulden Viiea, Koorstra**. Boekaankondiging. UITGAVEN HOLLANDIA DRUKKERIJ. De ijverige IIollandia-Maatschappij gaat geregeld door met haar uitgaven, welke dikwijls zulk leen af wisselende en interessante lectuur vormen. Zoo ontvingen we van de beide laatste nummers van „Uit onzen bloeitijd", de serie waarin het maat schappelijk en kerkelijk leven van onze voorvaders in de 17de. eeuw op zulk een uitnemende wijze wordt ge schetst. Elk deeltje vormt een afgerond geheel. Het voorlaas te is een studie van prof. Kernkamp over „dè regeeririg". De schrijver betoogt, dat nergens ter wereld zulk een zonderling en omslachtig werktuig wordt aangetroffen dan de regoeringsvorm van de re publiek der Vereenjgde Nederlanden^^en^. verbazing-'g wekkend is, dat met zulle een gebrekkigen on ondotT-' matigen regeeringsvorm, nog zooveel groots is kun- - «i'ii worden verricht. Het laatste deeltje is van prop dr. S. D. van Veen en handelt over „Kerkelijk Opzicht en Tucht". Deze schrijver toont aan, dat er in de wijze waarop de Gere formeerde Kerk hier te lande in onzen bloeitijd de tucht uitoefende, veel goeds en veel kwaads ligt." Van de "Serie Kerk en Secte, welke serie onder re dactie staat van laatstgenoemden) schrijver, is als laat ste deeltje verschenen „De Theosophische Beweging", een korte historische schets, door den heer Joseph. H, Fussell, secretaris van de Universeel© Broederschap en het. Theosophisch Genootschap. In dit hoekje wor den bijzonderheden gevonden omtrent Mevr. H. P. Blavatsfey,- William -0. Judge, Katherine Tingley en andere theosophische strijders en strijdsters, wordt de beweging in verschillende landen nagegaan en wordt het een en ander medegedeeld omtrent den hoofdzetel Point Lorna.' Van- dë serie „Welk weer hebben wij' morgen! moeten wij "hef vierde" deelt-je agpkondjjjjën De lieer Joh. G. y. Beukenslot Jr., metereologi^ch me dewerker van het Handelsblad, behandelt hierin „het Rijk der wolken,' terwijl eenige voortreffelijke straties haar Jan Voerman de wolkengroepen ven. Het bekende maandschrift voor de boekenvriendin in groot-Nederland' „Den Gulden Winckel," dat mede- bij de Hollandiadrukkerij verschijnt, bevat een ge dicht van W. L. Penning over de Max Havelaar, een gesprek met Henri van Booven van Jan Greshoff, kahtteekeningen bij de literatuur van den Dag- door Gerard van Eekeren, een in memoriam Mark Twain voor Simon Stokvis, eenige hevicografische mededee- lingen door J. D. C. van Dokkum, de Techniek van het Boek. De Hollandia-Drukkerij blijft haar motto steeds getrouw. Immers dat luidt: „De verbreiding van de gelijke kennis op allerlei gebied in een vorm die onder het bereik valt van alle beurzen." i ii- weergo- Gymiiaatlek-vereeniging .Kracht en 89- Vlugkeid," SP repetitie, Leepwrik Dames van 71/481/, uur. Heeren va* aet „Gulden Vlies," Koorstnat. Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," 73/4 uur, Diligentia. Alkm, Strijkorkest, rep. 81/, uur. Alkm. Esperantisten-yereeniging, 9 uur, Breedstraat, Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Grva. Koor, „Zaagluat," 7V, iww. Alkmaarsch Strb'k-orkest (dir. J. H. Ouahoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies. üynm.-veT. „Tumlust," oofeniugsavond, S1/, *ur. Gymnas tit4-vereeniging „Kracht om Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 6'/t0'/t uur. Jongens. •Jde afd. van 7—8 uur, in het „Gulden Vlies, Koer- «traaf:. Gymn.-ver. „De Halter," ledenafd. 10 uur, ad- spir.-afd. 89 uur, „Gulden Vlies." Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," mcisje3, 2de afd. 674—71/,, in het „Gulden Vlies," jongens, 1ste afdeeling van 71/,81/„ uur. Heeren van 8i/i9s/t uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Geheel-Onthouders teoneelvereeniging, 8 uur, Düi gentia. Met I i n 1 a n d is het nu uit. Het wetsontwerp betreffende de kneveling is aangenomen, Finlands zelfstandigheid is geknot. Met 264 stemmen tegen 23, die tegen de Oktobristen, is het wetsontwerp aange nomen. De schreeuwer Poerisjkewitsj schreeuwde: „Pinis Einlandiae" (het einde van Finland). In Italië heeft de Kamer een voorstel goedge keurd, waarbij de militaix-eh dienst "wordt vastgesteld op 2 jaar. Uit Turkije wordt gemeld, dat tal van bewo ners zich vrijwillig aanbieden voor den oorlog met Griekenland, voor het geval geen voldoening wordt gegeven in zake Kreta. De vereeniging van schippers en bootwerkers in de haven van Konstantinopel heeft een boycott geproclameerd voor de Griek se he schepen. Gemengde Me«le<leeliiigcn. NOODWEER. De buitenlandsche couranten geven verscheiden be richten over noodweer. Ook Midden-Duitechland, speciaal Kurhessen en Thuringen, hebben ernstig geleden door regen en on- door V ROUWENKIESRECHT. Op 15 Juni a. s. zullen door het geheele land de af- deelingen der Vereeniging- voor Vrouwenkiesrecht de opening van het Cong-res van den Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht te Amsterdam op 15 Juni 1908, feestelijk herdenken. Van dien dag toch dateert de snelle groei der Vereeniging en de juistere beschou wingen én meerdere waardeering van de groote Pers te haren opzichte. De afdeelingen van Holland's Noorderkwartier verdeden zich in twee groepen, leden van Helder, Winkel, Medemblik en Schagen zullen te Alkmaar bijeenkomen, terwijl leden der andere noor delijke afdeelingen zich te Hoorn zullen vereenigen. De afdeeling Alkmaar zal met haar gasten op Woens dag 15 Juni een namiddag- tea houden in de boven zaal van „de Lnie", aanvangend half 4, waar geïntro- duceerden en genoodigden ontvangen zullen worden. Na een rede van mej. Martina Kramers, zullen de dames A. Gouwe en G. Blom eenige muziekstukken ten gehoore brengen, en mevrouw Boldingh^Goemans uit den Helder zal eenige verzen zeggen. REKENING ALGEMEENE BEWAARSCHOOL, DIENST 1909. B. en W. stellen den raad voor bovenstaande reke ning goed te keuren in ontvang op 2400.88V2 en in uitgaaf op 2426.511/2, alzoo met een nadeelig saldo van 25.63, ale eersten post Van uitgaaf te brengen op den dienst van 1910. B. en W. stellen den raad voor te besluiten ló. de gevraagde machtiging tot het doen van af- én overschrijvingen te verleenen; 2o. de ingediende suppletoire begrooting, onder toekenning van eene nadere subsidie uit de gemeente kas van 078.52, goed te keuren in ontvang en uit gaaf tot een bedrag van 804.87. GEVESTIGDE PERSONEN, C. O. M. van Bruggen, zonder beroep, Koorstraat 28 r. k. J. E. van Emmerik, instrumentmaker, Kwakel- pad 2, n.h. A- J- R- Eisner, correspondent, Lang-e- st'raat 87, geen kerkgenootschap. F. G. E. Fikkers, apothekersbediende," Verdronltenoord 65, r. k. M. F. Gerritsen, dienstbode, Langestraat 65, n. h. F. Knuist, rijtuig-smid, Hofstraat 27, r. k. J. M. Lambeek, dienst bode, Voordam 9, e. 1. C. van Truijen, banketbakker, Kennemerstraatweg 7, n. h. G. H. de Vries, huishoud ster, Langestraat 23, n. i. G. C. Alders, voorslager, Scharloo 47, r. k. W. Buter, los1 werkman, Oudegracht 45, r. k. A. Breet, zonder beroep, Snaarmanslaan 60, geen kerkgenootschap. C. Crefeld, zonder beroep, Ou degracht 102, n. h. J. P. de Greeuw, koopman in lom pen, Nieuwstraat 5, r. k. J. A. Opmeer, boekhouder, Geest 30, r. k. M. de Rooij, schilder, Overdiestraat 14, n. h. G. Roskamp, inspecteur' spaarbank, van derWou- destraat 51, n. h. T. Kits, huishoudster, van der Wou destraat 51, n. h. P. J. Vergouw, verlofhouder, Voor- meer 33, r. k. J. Verkerk, sigarenmaker, Verlengde Landstraat 14, h. 1. J. Weerstand, zonder beroep, Hei ligland 32, geref. VERTROKKEN PERSONEN. Wed. A. Vergaaij, zonder beroep, Ritste eg 4, War- menhuizen, tl. li. J. llartog, koopman in groenten, Nieuwpoortslaan 120, Ileiloo, n. h. N. Weeda, brood bakker, Schoutenstraat 2, Broek op Langend'ijk, oud geref. J. Vóerman, machinebankwerker, Stuart- straat 42, Velsen, n. h. P. Groot, koopman in petrole um, Liefdelaan 30, de Rijp, r. k. A. D. Groen, banket bakker, Kooltuin 4, Velsen, n. h. C. van St-raaten, dienstbode, Kennemerstraatweg 30, Hoorn, r. k. Wed. D. Geerling, zonder beroep, Verdronkenoord 110, Am sterdam. r. k. P. Heneweer, agent van politie, Dreb- belstraat 2, Putten', geen kerkgenootschap. G. Ter- haak, banketbakker, \V ilhelminalaan 6, Bergen, geref. D. J. IJpma, zonder beroep, Langestraat 35, Amster dam, r. k. Wed'. J. Hessels, strijkster, Westerkolk- straat 21, Z. en N. Schermer, n. h. M. Hart, melk knecht, Nieuwpoortslaan 52, Essen (Duitschland), n. li. G. J. M. Bruno, zonder beroep, Kennemerstraatweg 1, Ned. Indië, r. k. Th. A. Porck, strijkster, St. Jacob- straat 25a, ijk aan Zee en Duin, n. h. E. Kalverboer, architect,Kennemersingel 5, Apeldoorn, n. h. A. Ruij- ter, broodbakker, Luttik-Oudörp 25, Velsen, r. k. F. Jansen, zonder beroep, Sandersbuurt 26, Harderwijk, n. li. N. Boerkoel, fabrikant, Kennemersingel 8, Haar lem, n. h. A. Ch. M. Obbens, winkelbediende, Houttil 31, Amsterdam, r. k. J. Van Kruistum, arbeider, Wil- dein mistra at 2. Beverwijk, geref. Verkortingen. Hierachter laten wij een lijstje vol gen van de verschillende verkortingen, die indenweke- lijkschen staat kunnen voorkomen: N. H. is Neder- landsch Hervormd; R. K. is Roomsch Katholiek; D. G. is Doopsgezind'; L. d. H. is Leger des Heils; Geref. is Gereformeerd; Rem. is Remonstrantsch; IT. L. is Hersteld Lutherseh; E. L. is Evangelisch Lutherseh; N. I. is Nederlandseh Israëlitisch; W. H. is Waalsch Hervormd. weders. Meer dan twaalf personen werden daal den bliksem getroffen. Te Wolmünster bij Trier sloeg d'e bliksem in een groep van negen personen, die een schuilplaats had den gezocht onder een boom. Een meisje werd dood geslagen, vijf andere personen werden verlamd. In de Rijnprovincie alleen zijn 20 mensehen dooi den bliksem gedood. In Frankrijk is door noodweer een spoorweg- ernstig beschadigd, dientengevolge een trein ontspoord, waar bij de stoker en twee beambten werden gedood' en 14 personen werden gewond'. AARDIGE ATTENTIE. Domburg, de man van de diamanten-politiek heeft van Keizer Wilhelm een hooge onderscheiding ontvan gen. Het heet, dat voor de brillanten van den Rooden Adelaar, die de heengaande minister van koloniën ont ving, voor het eerst. Zuid-West-Afrikaansche brillan ten zijn gebruikt. RUSSISCHE MANIEREN. De Russische soldaten aan de grens hebben hun hel denmoed getoond door eenige Russische knapen uit 1 horn tijdens een schoolfeest over de grens te lokken en ze té arresteeren. Later werden ze, toen er een of ficier kwam, die een der jongens toevallig kende, weer in vrijheid gesteld. POLITIEKE MOORD. De hoofdredacteur van een courant te Konstantino pel is door een onbekende; doodgeschoten. De bedoelde courant voerde steeds de scherpste oppositie tegen het Jong-Turksche comité. EEN GEHEIME FABRIEK. Bij Molt raaien* aan het Coma-meer werd uit de diepte uing van een werkman een geheime fabriek van ont plofbare stoffen ontdekt. Zeven personen werden ver dacht anarchisten te zijn, gearresteerd. MUITERIJ IN EEN GEVANGENIS. 1 e Clermont zijn de bewoonsters van een gevangenis voor vrouwen aan het muiten geslagen. De vrouwen schreeuwden, scholden op de bewaarders, vernielden op de slaapzalen de ruiten. Eindelijk wist men over de lastige dames baas te worden. GRIEZELIGE VONDST. Bij Moltrosio aan het Coma-meer werd uit de diepte en ver van het land een met riemen vastgebonden en met iteenen bezwaarden koffer gevonden. Bij opening bleek dat daar in lagen het lijk van een ongeveer 35-jarige vrouw waarop eenige hoofd wonden zichtbaar waren, photographieën waaronder een van een jongen man, engelsche brieven en eèn paar gebedenboeken. Men vermoedt dat de vermoorde een Amerikaansche is, die sinds eenigen tijd met een heer op een villa irr den omtrek woonde en die beiden sinds een paar da gen waren verdwenen. DE „PLUVIOSE." GALAIS, 11 Juni. Men slaagde er in de „Pluviose" te 3 uur in den morgen in de haven binnen te bren gen, waar het vaartuig in de voorhaven op den grond ligt. TIET OH1LEENSCHE MINISTERIE. SANITA'GO DE CHILI, 11 Juni. Bernardito Toro di Conceido is benoemd lot onderminister van buiten landsche zaken. 4»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2