RËÏS BELASTING. Eerste hypotheek. C. DOORN Jr. W. 0. E. VALK tin p Slagersknecht, eenige Werklieden Wordt Pension gevraagd te Schoorl een hoofdagent. G7 van os, E.W. VET, Reijnvaan's Sigaren. goedkoope winkel, Laat D 93, Huishoudster of leidholshoodstee P G. Voorradig ails kleureo TAFZIJDEN. tot hoi oraioo van FIETSTOCHTJES e d. J. DE LANGE Corns. Johs. Zn Gang der werkzaamheden Breedstraat Alkmaar. ADVERTENTIEN. DiEHSTBOIlE, P*fa TEGEN I AUG. TE HUUR Safe Deposit Inrichting Kanten, Tusschenzetsels, Kant stof, Galons, Paillet Tulle, Git galons, Knoopen, enz. enz. Handschoenen, Jabots, Linnen Boorden, Dassen, Pochets en Gase de Soie, Fietssluiers. Yleeschhouwerfl. Spekslagerij. Sigarenmagazijn „Matanzas", Eenigst Adres voor Manilla-Import 4 cents. rs O Ondergoederen T. WOLZAKMr. Smit. Breed 28, Hoorn. Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoe ren dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen Maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood bruin en andere kleuren en zijde Aanbevelend, 's Woensdags Donderdags en Vrijdags geverfd. Zaterdags en Dinsdags Uw dw. dnr., J\/L \TJ\3bAL DEPÓTS: róft Te Alkmaar, Gez. KAAN, Langestraat. Bergen, H. WITTE. Egmond aan Zee, G. FOOR. Heiloo, P. DE GROOT. Dirkshorn, P. WINK. St. Pancras, J. WAGENAAR Kz., in Manufacturen, a Broek op Langendijk, J. BAK. Cz., in Manufacturen. Zuid-Seharwoude, Firma C. W. BöTTGER. Warmenhuizen, A. SöTEMANN. L a a t s-t e Be r i c li t o n. ONWEER. AMSTERBAMSCHE BEURS. 6% Vanaf heden verzilvert onderge- teekende de per Juli vervallende coupons zonder eenige kortingen. Telefoon 252 en E. Wordt gevraagd een flinke GEBAKJES met n z&ekf plaatsing* Dienstbod© gewaagd, Bekwame Keukenmeid Kassier en Commissioniar in Effecten KanfoorPastoorsfee g, stelt tegen een huurprijs Vin Fl. 2.50 per maand of Fl. 10.per jastr loketten beschikbaar in zijne tot berging van effecten, kleinodiën, sieraden en?. Reglement veskrijgba r ten zijnen kantore Het meest gesorteerde adres in Grootste collectie in een koe en kalf kunnende slachten. AdresC. KEIJZER, Kruisweg 64, Haarlem. Geregeld voorhanden extra fijne BEENHAM. Speciaal adres voor VAKKLEEDING, STOFJASSEN voor Motor, Fabriek en Magazijn, RE 1SKN ECHTJ ASSEN, KAPPERS J ASSEN, SLAOERSJ ASSEN MACHINISJ PAKKEN, Z0MERDR1LJASSEN, ZOMERDRILBROEKEN, BANKET- BAKKERSBUIZEN, ZETTERSKIELEN, SCHILDERSKIELEN en JASSEN enz. Langestraat 91, tegenover de firma ELZAS ZOON. Langestraat 59, hoek Hoogstraat. Versehe aanvoer van W. SWAGER. c CS u O. -ö c« 3 «y M ÜATUURVJOLLEN Jansen &Tilanus Zijn verkrijgbaar bij LA^T 67. 12 Paygiop 12. voor gas en geëmailleerde artikelen is de schuins over de Kapelsteeg. I Ziet de Etalage. Ziet de Etalage. i LEEUWARDEN, 11 Juni. In Friesland zijn gisteren in verschillende plaatsen zeven personen door den blik sem gedood, "yf'tl 'k| J HINDERWET. RüKGEMEESTE R en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeentesecretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek .niet... bijlagen, van- K- BESSE, al daar. om vergunning .tot. -het oprichttenvan .een- YLKUSCTTROOKEEIJ en een SPEKSLAGERIJ in het pet-ceel /Bpöörstraa't, ten kadaster bekend in S,ee'-_ tie C. X.',. 2!-'C. Bezwaren tegen deze oprichting krinnen worden,iu- gedieriiü ren raadhuize dezer gemeente, mondeling o) Vrijdag 24.Juni 'e. ft., 's-voormiddags te elf. uur. en schrifféftjk voor of óp dièü tijd. Gedurende drie dagen-vSór gcmelden dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer ge meente- van dé terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 10 Juni 1910. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz„ Voorzitter, lof-B. DONATIT, Secretaris. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeens keunisï dat zii bij be sluit van héden onder voorwaarden vergunning- heb ben verleend aan: ~C. BROMMER,-aldaar, tot het op richten van -een VLEESCHROOKERLT in hef per ceel Achterstraat, wijk B No. 50. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz„ Voorzitter lo.-B. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 0 Juni 1910. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 11 Juni. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteoi-ologiscn Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.3 te Horta. De laagste stand van den barometer 155,1 te Port- landbill. VERWACHTING. (Geldig-tof den avond'van 12 Juni). Mees) zwakke wind, afwisselende, bewolking, -on- weersachtig, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar, 11 Juni 1910, 3.9 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Over geheel het waarnemingsgebied ligt een vlakke depressie, waardoor meest zwakke winden uit ver schillende richting-en waaien. In ons land is de tempe ratuur iets gedaald1; iiï Düi'tsöhlaftd1 ëii het Oos-tzfee- gebied ligt ze veel hoven normaal. Ten deéle betrok ken weer met, zwakken wind! en vrij hooge temperatuur is te verwachten, syaaarbij. de kans- op. plaatselijke on weersbuitjes niet is.buitengesloten. M, De Vereeniging „REISBELBSTING" richt wederom het vriendelijk maar dringend verzoek tot allen, die zich de weelde mogen veroorlooven, hetzij voor ge noegen, hetzij om gezondheidsredenen, op reis of naar buiten te gaan, één gulden ©f meer van het reisgeld _te willen afzonderen, ten behoeve van min vermogenden, (en daaronder in de eerste plaats kont- winners), die volgens attest van hun dokter, tot her stel van gezondheid een verblijf in de buitenlucht dringend noodig hebben. Tot ontvangen van bijdragen houdt zich vriendelijk aanbevolen Het Sub.-Comitié voor Alkmaar, C. MOLTZER—BOEKE. M. BOSMAN—WAALEWIJN. J. M. COHEN STUART. MARKTBERICHTEN. ALKMAAR, 10 Juni. Kaas. Kleine fabriekskaas f 28.50, kleine boerenkaas f 30.50, commissie f 30.50, middelbare f 31.50. Aangevoerd 398 stapels, wegende 218.112 K.G. ALKMAAR, 11 Juni Aangevoerd 41 paarden f 60 350, veulens f a 38 loeien en ossen f 70 a 295,vette kalveren f 47 nuchtere kal veren f 8 a 25, ezels f r— a 46 magere scha pen f 20 a 29, vette id. f a 227 lammeren f 10 a 16, vette varkens, pér ned. pond a et., 14 magere id. f 20 a 33, 92 biggen f 12.a 17, 8 bokken en geiten f 4 a 12, 5 kleine bokjes 50 a f 1.j boter, per l/2 ned. pond, hoogste prijs f 0.70, middelprijs f 0.65, laagste prijs f 0.575, aangevoerd 4744 kop, kipeieren f 3.75 a 4.50, eendeneieren f 3.75. HOORN, 11 Juni. Tarwe f 6.— it f 9.—, rogge f 0.a 0.gerst f 4.50 it f 5.,haver f" 3.20 f 5.40, witte erwten f a f groene dito f 9.a f 13.50, grauwe f 13. af 22.- vale f f10.a f 18.bruine boonen f 10.50 a f 14. karweizaad f 14.— k f 14.25, mosterdzaad f 25.- a a f 26.—, 32 paarden f' 130 it f 250, 18 koeien f 160 voor Aardappelen (muizen) f 3.50 a f 4.80, (kleine) f 3.25 a f 3.40 Aanvoer 1200 zak. Wortelen f' 1.20 a f 1.40 per 1000. Meirapan f 4.75. a f f 5.50 per 1000, bloemkool le soort f 0,- a 0. 67000.- gulden- kapitaal beschikbaar tegen 25 Juni of later, ook gedeelte daarvan niet bene den de f 1500.— rente 4 a U/4 0/0. Br. fr, bureau van dit blad onder lett. Z 155. Opgave van het NOORDHOLLANDSOH LANDBOUWCREDIET, .Voordam, O 1213, Alkmaar. Ko«r« van Staatsleeningen. 10 Juni 11 Juni NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binaenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. pCt. 2% 5 6 5 4 4 4 4 5 4 4% Financ. enlndnstr. ondernemingen. pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrèdiet Nationale Hypotheek Bank Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman II II Cultuur Vorstenlanden Wlnstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia >i Deli-Maatschappij Langkat tabak A >i Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa'embang PerlakTetroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Eoundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 4% Peru Comm. aand, div. Preferent Spoorwegleeningen, Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot, expl. van Staatsspoorw, Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert Bd. pCt, 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand, div. Erie Comm Kansas City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2% HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening i860 5 RUSLAND. 1864 5 75% Q» 1087/m 49% 93% 94u/18 87 873/8 99% 87% 94% 100%, 98% 185 184% 179% 133 143% 618 289 326 66% 96 600 460% 527, 250 82% 375 403 556 265% 210% 133 169% 830 115 66 797/s 55% 157 18% 64% 12% 40% 85% 87% 212 105% 107% 36% 26% 33% 65% 387s 44% 102% 25% 121 174 19% 40 182% 87 109% 102 -tffci 95% 1597s 174 450 753/8 97% 49% 87 873/g 00 8715/16 94% 185% 134 179% 133.— 154% 239 328 63% 96 460 244% 85 375% 400 556 263% 209% 133% 169 822% 1137s 62% 77% 54% 159% 5% 177a 64 12% 40% 87% 105 35% 257/8 31% 65 38 44 25% 129% 172 19 387/16 182 109% Koers van het geld. Prolongatie 5 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd; Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden we derom in vaste stemming. Culturen met weinig han del. Mijnen iets flauwer. Amerika opende op lage koer sen, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. a f 290, 182 schapen f 18.a 29.- f 8.a 14.13 kalveren f 12. kens f 0.a f 0.zeugen f biggen f 7.- a f 14.0 kippen 30 lammeren i f 25.0 var- - a f 105 f 0.— a f 0. f af—. kipeieren f 3.75 a f 4.eendeieren 2840 kop boter f 65 a 675 ct. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 10 Juni. Op de afslagmarkt werd lieden verhandeld Spinazie a cent per dubb. mand, sla f 0.40 a 0.70 per 100 krop, rabarber f 0. a 0.selderie f 0.— a 0.peterselie f 0.a 0. dorperwten f 5.50 a f 6.40, radijs f 0.0.prei f 1.a f 2.—, allen per 100 bos, postelein a ct. en peulen f 2.50 a 4.40 per 100 pond. Handel zeer vlug. Tuinboonen f 1.60 a 2.- per 1000. BROEK OP LANGEDIJK, 10 Juni. Muizen 3.85 a 5.20, kleine f 2.05 a 2.35, wortelen f 3.30 a 4.25, MEDEMBLIK, 10 Juni. Groote muizen f 4,— a 4.35. kleine id. f 3.a 3.15. Aanv. 85 manden of zakken. BOYENKARSPEL, 10 Juni. Heden werd besteed Den 29en Juni liefde Ouders A. S. a.s. hopen D. V. onze ge- ENTINGH 5 en S M. J. S. EN TIN (Hl III EET E hunne 12l/2-jarige Eclitvereeniging te herdenken. g Hunne dankbare Kinderen ffg MARIE en GERARDA. Alkmaar, 11 Juni 1910. Bezoeken bij voorkeur op Woensdag 22 Juni j a.s., van 3 tot 6 uur. i Heden overleed, nu eene korte ongesteldheid, onze Broeder en Behuwd broed er, de Heer It. II. AAK GIES, in den ouderdom van 74 jaar. Uit aller naam,' L. B. v, WAAL. Alkmaar, 10 Juni 1910. Bij deze betuig ik mijnen hartelijken dank aan fa milie, vriend en en buren, en .yo oral, aajx Ds._,J.. P, Cannegieter en Dr. van Pelt, voor' de véle bewijzen van belangstelling en deelneming ondervonden bij de ziekte en liet overlijde nvan m ijn geliefden Echtgenoot. Wed. W. BOON JONKER. Bergen (N.-IL), Juni 1910. Voor de belangstëffiiïg ondervonden bij het over- lij eten van mijn Schoonvader, de Heer K. R. SOUGEE, j zegt ondergetekende vriendelijk dank. I Wed. C. SOÜGÉE KRIJT. Alkmaar, Juni 1910. Aardbei Slagroom ba ft £3 DAGELIJKS BIJ Adres STATIONSSTRAAT NET VLIJTIG JONGMENSCTI, goed bekend met Duitsche taal en administratie, Br. lett. E 157, bureau van dit blad. wegens huwelijk van de tegenwoordige, door mevrouw BRUINS, Van Everdingenstraat alhier. Wasch buitens huis. Zich mondeling te vervoegen Bureau Voordam C 9, schriftelijk te Castrieum C 313. P. G,, boven 25 j. wordt gevraagd met 1 AUG. op eeu dorp bij UTRECHT. Voorzien van goede ge tuigen, Br. fr. lett. D 157, bureau van dit blad. Een BURGERDOCHTER wen acht ziek geplaatst te zien als van goede getuigen voorzien, liefst bij IIEER of DAME of klein gezin, vele jaren in betrekking geweest. Br. fr. lett. Z 156, bureau van dit blad. In DEN HAAG wordt tegen 1 AUG. gevraagd, in een KLEIN GEZIN (drie personen), eene nette goed kunnende Br. fr. letter koken. A lö7 bureau van dit blad. voor een net KLEIN GEZIN een flink gedeelte van een HUIS, op netten stand, en aparte ingang, voor f 2.per week, met vrij gebruik van WATER- f 2. LEIDING. Een groote Benedenkamer met uitslaande deuren en Tuin. 2 Bovenkamers, Keuken, Kel der. Zolder en Bijkeuken. Brieven onder letter B 157, bureau van dit blad. Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. - beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. DIBECT GEYBAAGD aan de CONSERVENFABRIEK van VERBURG te Noord-Scharwoude. JONG HEER, vaste positie, zoekt kennism. met flinke Jongedame P.G. Brieven, liefst met portret, fr. lett. W 156, bureau van dit blad. voor 2 st 3 weken, voor 2 personen en 2 kinderen. Opgave van prijs etc. worden ingewacht onder letter C 157Bureau van dit Blad. Een der belangrijkste Nederl. Brouwerijen zoekt voor ALKMAAR Alleen zij die eenigen omzet kunnen garandeeren kunnen in aanmerking komen. Brieven onder No. 9952 aan het Intern. Annonce Bureau Keizersgracht 576Amsterdam. —o MTacliinaal uitgesneden. o— AANBEVELEND, Li 3 «8 90 O ^2 O tJO V) tH h* CU U te feJD S3 S3 te d 93 «3 O DE VAN FRIEZENVEEN. Steeds voorhanden: HEMDEN, BORSTROKKEN, FLANELLEN. PANTALONS, SOKKEN, KOUSEN, ROKKEN, TAILLES, KNIEWAEMERS, GEZONDHEIDSGORDELS etc. NETFLANELLEN voor DAMES en HEBBEST. KATOExYEiV KOUSEN en SOKKEN. Aanbevelend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3