Golden Cacao WOKo IK WAS GEHEEL KAAL De lisft geks kt. Vraag en aanbod, A V E 1M' T E N. H1IS TK li UUR 13 A. fS/L S, Waarom liet kan? uitsluitend betrouw bare Zeep, Door een proef te nemen met zal men overtuigd zijn dat de kwaliteit evengoed is als alle andere soorten en merken. Door het besparen van bussen en luxe verpakkingen kunnen wij tegen inlevering der bonnen dege lijke huishoudelijke artikelen cadeau geven.Thans nu Cacao een volksdrank is en meer en meer wordt gebruikt, is Golden Cac&o het aangewezen merk om het verbruik aan te wakkeren door haar cadeau-stelsel. «LAAT UW ZEEP SUNLIGHT ZIJN De besliste zuiverheid, van Sunlight maakt ze voor fijne kant en - VOOR HET HAAR EEN SMAAKVOLLE DRACHT. HELDER ALS KRISTAL. BEYAT GEEN YERF, OLIE OF YET. HEER- LYK YERFRISSCHEND EN YER- STERKEND YOOR DEN SCHEDEL. DE IDEALE HAAR VERSTERKER HENRI SANDERS, Apotheker, ROKIN 8, AMSTERDAM. slechts met één opgave van iedere soort mocht mede dingen. Ingekomen zijn wat correkte problemen betreft 38 vierzetten, 43 driezetten en 46 tweezet- ten. Van de laatste zijn bovendien nog 7 incorrekte opgaven ingezonden, zoodat er minstens 53 componis ten aan dezen wedstrijd hebben deelgenomen. Min stens, want er kunnen nog componisten met vier- of driezetters hebben medegedongen, van wie geen twee- zetten inkwamen. De prijzen waren zeer hoog, waar de 1ste prijs 2zetters bijv. 50 Mark (ongeveer 30, bedroeg. Een oppervlakkig onderzoek heeft ons geleerd, dat er onder de 6 bekroonde tweezetten1) vier met dubbele dreiging zijn, één met enkele dreiging, terwijl de 3de prijs op tempodwang gebaseerd is. Wel een bewijs dus hoe de tweezetter tegenwoordig in het teeken der dreiging staat. De componist van No. 240 behaalde tevens den spe- ciaalprijs voor d© beste inzending, als geheel be schouwd. Hij behaalde n.l. tevens in de afdeeling 4zetten de eerste en in die der Szetten de 2de Eer volle Vermelding. Over eene andere aardige bijzonderheid in de vol gende rubriek. CORRESPONDENTIE. P. B. te A. Hartelijk geluk gewenscht! Zien wij u dezen zomer nog hier? 3 Prijzen en 3 E. V. ..Wie is daar?" Giovanni© Guagni de mooie Gi an liet verschrikt zijn poederkwast die hij voorzich tig tusschen duim en wijsvinger had1 gehouden, op de tafel vallen. „De kranten", antwoordde een vrouwelijke stem van buiten. „Leg ze maar naast de schoenen." „Wensdht u koffie?" „Je weet toch eens voor al, Geg'gia, dat ik bel als ik koffie wil." Eerst toen het geluid van de slepende pantoffels in de gang- verdwenen was, ging de mooie Gian met zijn toilet verder. Toen opende hij de deur en haalde de kranten binnen. Die van Bologna wierp hij achte loos op zijde; zij interesseerden hem niet, want sedert een week speelde zijn gezelschap voor volle huizen „De onweerswolk", een Fransch zedenstuk, maar toen hij de tooneelkrant, „Het gordijn", zag, snelde hij ter stond naar zijn schrijftafel en begon het door te kij ken. Werkelijk, een artikel was aan hem gewijd en droeg het merkwaardige opschrift: „Een gelukskind". Uitvoerig werd meegedeeld, welk een kolossaal succes „De onweerswolk" had gehad en bovendien werd be richt dat de gelukkige directeur, de „mooie Gian" eindelijk tot het besluit gekomen was, in het huwelijk te treden. Een bekoorlijke blondine had voor hem, den onweerstaanbaren, de wapens neergelgdl „Onze hartelijkste gelukwensdhen aan den sympathieken di recteur en zijn toekomstige schoone echtgenoote!" Gian Guagni zat daar met1 open mond, hij werd beurtelings warm en koud. Hoe kwam „Het gordijn" op dit ideote idee? De bekoorlijke blondine kon nie mand anders zijn dan Ines Martini, de première amou reuse van het Guani Martini-Fabriccheai-gezelschap. Maar wanneer had hij er ooit aan gedacht, haar het hof te maken? Wel is waar vóórdat het contract dat de directie met een kapitaal van 15000 lire afsloot, tot stand kwam, was hij tegenover haar altijd bijzonder vriendelijk geweest, maar alleen omdat zij 10000 lire aanbracht. Na dien tijd echter volstrekt niet. Ie der vervulde de hem opgedragen post; hij was de di recteur, zij de première amoureuse. Gian Guagni wist, met zijn 33 jaren heel goed dat ZiiKen en liefde twee in den grond! verschillende be grippen zijn en dat men goed doet ze niet met elkan der te: vereenigen, en als: hij, wat ten slotte onvermij delijk was, met Ines over zaken had te spreken, dan was hij haar uiterst hoffelijk, maar tevens koel tege moet getreden. En nu? Nu moest hij naar de repeti tie en haar daar ontmoeten? Wie voor den duivel had aezen gemeenen leugen aan „Het gordijn" meege deeld? En waarom had het blad, voor het zulk een be langrijk bericht bracht, niet eerst bij hem geïnfor meerd? En om zijn woede nog grooter te maken, was de koffie ook ongenietbaar, en dit verwijt slingerde hij onmiddellijk zijn hospita voor de voeten. Gian Guagni was vast besloten aan „Het gordijn" te lekgrafeeren en bat bericht te logenstraffen; alle n o gramuien die hij opstelde, leken hem echter belee- (bgvn voor lues ea daardoor gevaarlijk voor het in stall i blijven van het gezelschap. Hei was misschien beter, eerst met Ines er over te spreken cn gemeenschappelijk met haar de noodige siappeji tc iluen. Op straat week hij iederen bekende uit, daar hij vreesde uitgevraagd te worden; en toen de secretaris hem niet een veelbeteekend glimlachje de post overhandigde, en de acteurs stilletje? met elkan der fluisterden, stond zijn besluit vast. „Het gordijn" moest het bericht herroepen, maar eerst wilde hij met Ines spreken. Door een elegant heer vergezeld, kwam de diva juist in ten automobiel aan en begaf zich terstond naar den directeur. „Hoe lang zullen wij nog' „De on- y i i-.swolk spelen? Ik wilde mij nu eindelijk wel eens in een meer ernstige rol aan het publiek vértoónen." ,.l weet heel goed, dat wij daar reeds moeite voor dt mi en bovendien brengt „De onweerswolk" ons iede- rrn avond uitverkochte schouwburgen." >u, oja mijn part, gaat uw gang." .dij snelde naar het tooneel. Was zij beleedig'd? Omdat hij niet terstond' naar haar wensch gehandeld had Of had zij misschien ook reeds het krantenbe- ucht gelezen? Of paste het haar niet, iederen avond vroeg Ines. „Ik zie niet in waarom." Gian was woedend en hij bekoelde zijn woede aan de tooneelspelers. Honderdmaal moest hetzelfde tooneel herhaald worden en toen hij eindelijk de proefvoorstel ling gesloten had en naar huis ging, overlegde hij hui verend bij zich zelf, de gevolgen die er voor hem kon den ontstaan uit de mpdedeeling van „Het Gordijn." Was het mogelijk het contract, dat! hij met Ines Mar tini voor den tijd van drie jaren gesloten had, onder deze omstandigheden ook nog maar één jaar in stand te doen blijven? Hij had zich voorgenomen met dit gezelschap een vermogen te verdienen en nu bedierf een onnoozel krantenbericht hem met enkele regels de heele zaak. En hoe kwam mejuffrouw Martini er toe, tegenover den directeur op zulk een wijze op te tre den? In plaats van openhartig met hem er over te spreken, speelde zij de beleedigda onschuld. Zij had toch werkelijk reden trotsch op de reclame te zijn, die door de verlovingsgeruchten gemaakt was. Maar mis schien had zij zelf reeds het bericht tegengesproken En hoe moest men bij de redactie thans zijn stilzwij gen uitleggen. Hij ging thuis gekomen, terstond aan zijn schrijftafel zitten en schreef aan de redactie van „Het Gordijn" dat het bericht van zijn verloving niet alleen onjuist was, maar ook geschikt om den vrede onder het voortbestaan van zijn gezelschap op het ernstigste gevaar te doen loopen. Hij moest daarom dringend om een tegenspraak van het bericht verzoe ken. Eerst toen de brief in de bus geworpen was, her kreeg Gian Guagni zijn kalmte en zielsvergenoegd ging hij naar den schouwburg. De eerste die hij onder de toeschouwers opmerkte, was graaf Sacchini met een reusachtige monocle en deze monocle staarde het geheele tweede bedrijf op het tooneel, waar Ines haar bekoorlijkheden ten toon stelde. Den volgenden morgen wachtte zij hem op in de ves tibule van den schouwburg. „Wanneer denkt u „Les Amants" op te voeren?" „Ik denk den volgenden Maandag." „En „De onweerswolk" verdwijnt, dan van het reper toire?" „Maar het publiek vecht haast om de entrée!" „Dat is mij onverschillig, een fatsoenlijke dame kan zulk een rol niet spelen; het verwondert mij dat u met uw fijn gevoel nooit op deze gedachte gekomen bent 1" En d'e avond van de opvoering' van „Les Amants" naderde; hij werd een triomf voor Ines en een marte ling voor Gian. Vijf bedrijven lang, liefkoosde, en kuste zij hem; in hare oogen las hij dat het niet slechts eomediespel was, en toen zijn rol hem deed zeg gen: „Ik kan de menschen niet verhinderen, je schoon te vinden en te begeeren. Maar ik weet dat je mij alleen liefhebt en dat is mij voldoende," toen kus te zij hem met zulk een hartstocht- dat hij bijna zijn zinnen verloor. Als in een droom ging hij na afloop der voorstelling naar zijn eenzame woning terug. „Ze is schoon als een engel en dat niet alleen, ze is ook een dame, van top tot teen. Het zou ten slotte nog niet zoo dom zijn haar te trouwen. Maar daar was immers een verhin dering-, zijn overhaaste brief aan de redactie van „Het gordijn". Hen geheelen nacht woelde hij slapeloos heen en weer en maakte zich zelf de heftigste verwijten. In den ijver van het spel had de arme Ines hem verraden dat ze hem liefhad, aanbad en hoe dankte hij haar daarvoor? Daarmee, dat hij een onbeleefde tegenspraak de we reld in zond en haar voor altijd blameerde. Waar was nu zijn gewone handigheid in zakendoen gebleven? Niet alleen dat hij de liefde van een verrukkelijk we zen verspeelde, maar hij verloor ook nog de première amoureuse, die voor hem een ware goudmijn geweest was. dnurd. Bij de moderne, Turksöhe gebloemde japonnen heeft men ook parasols van Turltsche patronen. De nieuwe parasols hebben lang niet alle hetzelfde model; integendeel er bestaan vele fantastische vormen en modellen, zooals de Japansche, de uit vele kleine baantjes bestaande parasols met een plat dak en steil afvallende marquise. Elegante wandelparasols worden veelal met een naar beneden gekeerd dak gedragen. De stokken hiervan zijn meestal zeer kostbaar en over de geheele lengte buitengewoon dik, terwijl de knop pen voor het meerendeel bestaan uit het bekend Chan tedèrmotief en uit tamelijk grillige vormen. In een rijtuig worden nog bij voorkeur de ouderwetsche Ee- nikparasols gebruikt. Zooals wel te voorzien was vallen de soepele, slappe zomermantels en omhangen buitengewoon in den smaak. Zij zijn dan ook bijzonder gemakkelijk om 's zomeravond®, wanneer het iets koeler is geworden, om te slaan. Dergelijke omhangen kan men, mits men een goed patroon heeft dat bij alle modebladen te ver krijgen is - gemakkelijk zelf vervaardigen. Men heeft er niet veel werk aan en ze staan elegant. De meeste hebben eenigszins het Kimono-model. Ook de meer gekleede mantels hebben dit model, dat zeer welkom is. Deze mantels en omhangen werken zeer decoratief en geven aan het eenvoudigste toilet toch nog een deftigen indruk. Met veel succes wordt er bast, Li- berty-zijde, zijden cachemier en het zeer moderne fou lard met de bekende nieuwe dessins voor aangewend. Bij de dunne stoffen wordt op de breede randzoo- men of een bi-ais van effen of van gebloemde zijde ge legd of ook wel worden zij vervangen door een om boordsel van zijde of een geborduurd galon. Sommige dezer mantels zijn eigenlijk niet anders dan een bevallige drapeering eener shawl. De wijd- neerhangende Kinomo-mantels hebben geen schouder naad, wat een groot voordeel is bij het gebruik van doorzichtige weefsels. Zij heibben slechte in het mid- dey van achteren en op zijde een naad, die aaneen met den mouwnaad wordt uitgevoerd, nadat de breede randgarneering is aangebracht. Wil men deze man tels voeren, dan neemt men gebloemde zijde of zijden cachemir. Ingezonden mededeelingeii. ia het tweede bedrijf van „De- onweerswolk" yge\\aag-.l negligé op het tooneel te verschijnen? Als z:j nu nog werkelijk met elkaar verloofd waren., maar zij liet zich immers iederen. avond door een ele- ganten heer naar den schouwburg brengen. „Wie is de heer, die mejuffrouw Martini begeleid' heeft?" vroeg Gian met een zoo onverschillig mogelijk gezicht aan den secretaris. „Graaf Saccnini, van rijken adel. hij wacht haar ejken avond op." „Een nette jonge manmeende de directeur, „maar het zou voorzichtiger zijn als mejuffrouw Mar tini zich voor de wereld meer gereserveerd vertoonde." Reeds het volgende oogenblik had' hij berouw van zijn woorden. Wat ging hem het particuliere leven van zijn première amoureuse aap? Intusschen was de repetitie begonnen voor het stuk van Donnay „Les Amants". Onverschillig leunde Ines Martini in een stoel en dacht nauwelijks aan de: weinige- woorden die zij in het eerste bedrijf te zeggen had. Maar reeds na derde het tooneel, waarin zij met hem, die den rol van Verteuil speelde, alleen op de planken- bleef. Gian zag met één blik het gevaar, dat heil beiden bedreigde. Hij wist dat de tooneelspelers, die zich nieuwsgierig op den achtergrond hielden, aan- ieder woord een geheime beteekenis zouden toekennen, en hij beefde voor het oogenblik dat Ines hem vragen moest.: „Waarom trouwt u eigenlijk niet?" schuchter, met op den grond gerichte blikken, fluisterde lues deze woorden en toen hij juist wilde antwoorden: aar°m niet hoorde hij op den achtergrond een veelzeggend gekuch. „Willen wij niet liever het derde bedrijf spelen?" Opgewonden en bevend wachtte hij den volgenden Vrijdag het laatste nummer van „Het gordijn" af. Haastig doorliep hij het blad] van begin tot eind de tegenspraak stond 'r niet in. Hij haalde verlicht adem, niets was dus nog yerloren! Hij moest naar buiten in de frissche lucht, om te oyerleggen, om tot een be sluit te. komen. Op den weg naar den schouwburg ontmoette hij de diva, die in gedachten ygrzonken, den zelfden weg ging. „Goeden morgen, mejuffrouw Ines-." „Och, wal maakt u mij verschrikt!" „Vergiffenis, maar zullen wij niet te zamen naai den schouwburg gaan 'til „Och neenik dank u. „Ik begrijp, u wacht iemand'!" „Neen, Guagni, ik zeg het niet om mijnent wille. Wat zullen de bladen weer zeggen, als men ons bij el kander ziet „LI weet dus ook, wat „Het gordijn" geschreven heeft?" „Ja en ik weet ook, dat u het bericht tegengespro ken hebt." „Dat is niet waar! Zie hier maar, hier is het blad van vandaag." „Jokt u toch niet!" En zij opende haar pompadour en toonde hem zijn brief aan d.e redactie. Gian voelde zich voor ae eerste maal in- zijn leven niet tegen de situatie opgewassen. „Met welk recht heeft men u dien brief gezonden?" „Men verlangde van mij een verklaring en nu wil len wij deze te zamen opstellen." Zij waren bij den schouwburg aangekomen en zochten terstond het di rectie-bureau op. „Zal ik schrijven?' vroeg Gian, die bij de schrijfta fel was gaan zitten. „Natuurlijk, u bent immers de directeur." Ines was achter zijn stoel gaan staan en boog zich over hem heen, zoodat hij haar adem voelde. „Goed, dicteert u dan." „Beste Zarri. Ditmaal schrijven wij u gemeenschap pelijk „Een oogenblik, uw haar kietelt me." „Arme directeur! Wacht, ik zal daar in een hoek gaan zitten." „Als u weggaat, schrijf ik heelemaal niet meer." „En als ik hier blijf, kunt. u ook niet schrijven." „Dan is het dus beter, dat we heelemaal niet schrij ven." Guagni sprong op van zijn stoel, liet den penne- houder vallen en omarmde onverwachts Ines, die zich slechts zwak verzette. „Maar Gian, wat doe je nu?". Een maand later had' onder deelneming van de ge heele stad, het huwelijk van Gian en Ines plaats. Ook de redacteur van „Het Gordijn" had niet verzuimd het feest bij te wonen cn onder het diner trok hij den bruidegom een oogenblik op zijde. „Verklaar mij nu eens, beste Guagni, hoe je er toe kwam mij die onneozele tegenspraak te sturen?" „Het bericht was toen ter tijde voorbarig." „De inzender heeft, niet kunnen droomen, wat hij daardoor heeft uitgewerkt." „Zoo? Nu vraag dan maar eens aan uw jonge vrouw. Zij is het zelf geweest, die ons onder de diep ste geheimhouding de verloving meedeelde!".... VOOR !>E DAMES. KIJKJES IN DE MODEWERELD. Xteraandoeniiigen zijn ernstig. Lijdt gij aan rug- of lendenpijn? Hebt gij opgeblazen oogen Opgezwollen enkels of ledematen? Is uw water bewolkt, zanderig o-f brandend? Geschiedt de urineloozing te veelvuldig of fe wei nig? Voelt gij u rheumatisch hij slecht of vochtig weer? Hebt gij veel last yan zware hoofdpijn of duizelig heid Aijt gij zwaarmoedig, zwak en altijd' vermoeid? Nieraandoeningen tasten niet ied/ren lijder op de zelfde manier aan geen enkele patiënt vertoont alle verschijnselen, doch iedere patient heeft sommige ver schijnselen. Indien gij echter eenig teeken van nier- of blaaszwakte hebt, dap is vernietiging der nieren misschien korter bij dan gij denkt, pij is uitstel zóó ge vaarlijk, dat gij niet spoedig genoeg met het gebruik der echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen beginnen kunt. Zij zijn een geneesmiddel uitsluitend voor nier en blaaskwalen en alleen pen fiigpgpggneesmiddel kan eiken wortel van de gevreesde nierziekte uitroeifti. Foster's Rugpijn Nieren Pillen (let op den' juisten naam) zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de heeren Nie- 1 oIy A Slothouber, Langestraat 83. Toezending- ge schiedt franco na ontvangst van postwissel a 1.75 voor één, of RL— yoor zes doozen. an 15 regels 25 Gents, hij vooruitbetaling. J S I M O N, Alkmaar, Steenhouwerij IC o- nmgsweg 67, Grafceelmnep, Schoorsteen mantels enz. Om A FPT'I Q^n^r'^Tillenle MeubeIen> KASTEN* TAFELS, STOELEN en SPIEGELS in het meubeh j magazijn Imdsen C 59, Alkmaar. yoor veiv.ekeripg van bloembollen wende menlteh tot het agentschap der flaarlemsche Brandverze kering Maatschappij G. WOLZAK IL., Toussaintgtraat 7 Alkmaar. Au de zomer zich zoo warm laat aanzien en we a! zooveel zonnige dagen achter ons Lebben, verheugt de parasol zich ook weer meer in de gunst der mode. Zij worden veelal gemaakt, van dezelfde stof als de japon, dus van batist, linnen en bastzjjde, effen of gebor- Qnzen welgemeenden dank aan allen, die blijk gaven van belangstelling, bjj onze 50-jarige Echtereeni- 8ln£' P- GROEN en Eehfgejioote. Alkmaar, 10 6 1910. (jevraagd eep potte DAGDIENSTBÖDE of WERK- STER, Adree Voormeer No. 6, T", IC?°P: EöU onderhouden FORNUIS met 3 kookgateu. T' h,-vragen Stuartstraat No, 8, T E .,K0?P een Praehtige groote SPEELDOOS^ wf. either begeleiding (cylinder) tegen halven prijs t' -15. - Adivs te bevragen aan het bureau dezer courant, (gebruikte HEEREN- en DAMESRIJWIELEN TE KOOP van f 10. tot 50 gulden, bij J. KU1JT Oudegracht A 131hij het Klein-Nieuwland. jpe koop: Servien ORGEL, prachtig van toon. Brieven oinior letter O 156, bureau van dit blad. JJillijk te koop: Drieliehts GASKAOON en WIN- KE LL i AL AGE voor drie ramen, spotprijs. Te zien: Fnidgen C 71. •re koop een RENTENIERS'WONING ii et TUm aan den KennemersingeJ No. 8. Te bevragen Yerdronkenoord D No. 15. Maaiers en Hooiers! TABAK voor lagen prijs te verkrijgen bij W. GO VERS, Magdelenonstraat 16 Iweieer Schapen»teeg, Aan hetzelfde adres jonge FOX- TERRIERS te koop, mooi geteekend en waarvan de moeder zeer waaksch is. rj^E KOOPEen Linnenkast van 7 voet voor f 8.50> een Kastje met 4 laden, hoog 1 meter, f 5.75, een Fauteuil, t 2.75, 6 Stoelen met riet, f 6.50, enz. Tevens alle soorten Stroomatstoelen. Te bevragen „Meubelmagazijn", KOOLTUIN 5. T*e huur aangeboden een groeten KELDER. Te bevragen LAAT 81. I lekeistraat 31. Speciaal adres voor FEESTARTIKE LEN, VOORDRACHTEN, BRUILOFTSLIEDEREN SCHERTSARTIKELEN enz. enz. Beleefd aanbevelend, I. KOENOT. TE KOOP een uiterst solide PANIER (Zomorrijtuig) yoor 4 personen met afneembare kap bij J. VISSER, Dijk, Alkmaar. 'jpE KOOP een nieuw en een gebruikt HEEREN RIJWIEL, beiden met freewheel. Te bevragen bij J. HOI-, pa C. GOES, Mr. Bakker, Ritsevoort. Y ER. LOR EN Zondag 5 Juni een Gouden ZEEUWSCIIE BROCHE (halve maan met ster) tegen belooning terug te bezorgen. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD. ïiussr|>rijM circa f 335. Br. tr. onder letter N. 156, bureau van dit blad. wanneer gs een flink, goed passend CORSET wilt dragen, laat U tr dan een* een aanmeten bij A. A. PASSENS, Oude Manhuicpeort 23 Amsterdam. Gev. 1825. Tel. 8393. Solide afwerking elegante coupe, echte baleinen "KOKO PEED MET." heer J. KDGHILL COLES, «en welbekend mllllonalr. schrijft uit BATH (Engeland) Mijne Heeren, Ik ben thans overtuigd dat, londer uitzondering, KOKOhet bette middel it, dat bestaat, om den haargroei te herstellen. Mijn kruin, voor. en achterhoofd waren geheel kaal, en nu heb ik een flink hoofd met haar. Ik geloof vast en zeker dat, als de hertog van Cambridgede prins van Wales en zijn broeder uw 'KOKO' kenden,zij het voor hun haar zouden gebruiken. Ik ben gaarne bereid iedereen te antivoorden op alle vragen die mij hieromtrent gedaan mochten worden. Hoogachtend, J. EDGHILL COLES. P. S.—Ik sluit hierbij in mijn pas genomen portret, ik beschouw het herstel van mijn haargroei als een wonderbaarlijk feit, vooral daar ik meer dan 60 jaar oud ben." KOKO DOET HET HAAR GROEIEN, YERH1NDERT HET UITYALLEN, ROEIT ROOS BESLIST UIT EN BRENGT DIKKE, WEELDERIGE EN GLANZENDE LOKKEN YOORT. KOKO wordt gebruikt door ieder Konirt- klyke Hofhouding in Europa en is het eenigste Haar middel dat met geteekende attesten van Kon inklyko personen vereerd is. GOLVEND HAAR.—Koko versterkten voedt het haar en aanhoudend gebruikt deelt het aan het kapsel de bekoorlyke Golving mede welke aoo bewonderd wordt. Te verkrygea by alle Apothekers. Drogisten. Prijs f 1.0.75, fl.1.60 cn f 1.3.00 per flacon. WAARSCHUWING. Wij veitigan Uw bijzondere aandacht op het feit dat de ECHTE Koko voor het Haar dat wer kelijk goede resultaten geeft, verpakt is met Hol- landsche gebruiksaanwijzing waarop den naam van onzen Alleen-vertegenwoordiger voor Holland voor komt. Wij kunnen geen andere garandeeren. Eenig Depot voor Nederland: Gefabriceerd door Koko-Maricopas Co., Limited, London. Depót te Al: :maar A1ÉBOP SLt>rdII>lJB£B

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 6