Afgemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Een VELO-WASCHMACHINE proef -w jk. m is o xa: es xxr iiJtoinefii en Ouden ho ven'9 G It ASM A AIM A CII IA BS, Ds liBht IJ®- tn IéiIM te Alkmaar. „FORS" Licht- en Zuiggas-, en Benzinemotoren, Stoommachines en Ketels. GEBRs. SCHENK.K - ALKMAAR. Heerenkleeding naar Maat de fijnste Engelsche en Duitsche stoffen. Lijnzaadkoeken MERK (TC) liSÉf- ti Wilis, Grasmaaimachine Reclametarieven T. Cf» C j Lljstea, Splsgsls, EncddrsrnsntsQ, m. ZAADMARKT C 72, ALKMAAR. Voor Schapen en Lammeren is het Waschmiddel van Continental Caoutchouc- Gutta-Percha Comp. AMSTERDAM - Prinsengracht 1077. Molenrollen, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz. steeds voorbanden Zuivere murwe SSeetrtm In 15 lessen goed ioopeisd schrift GEDE1PTE NIEilWESLOOT Ho. B 24a Sigarenmagazijn van E» BROERS Glasmozaïek en Marmerglas, Firma A. F. KERREBIJN, Levering op proef. Men vrage de resultaten aan de gebruikers. Vraagt prijzen van Boby's, Hooischudders, Radspoor- en Vorken-Hooischudders, Ransome's en andere Paarden-hooiharken. Groot© voorraad» prijzen. VOORBEELD Tarief A. Mej. C. E EGMOND. Mient 15, Alkmaar. te AMSTERDAM Bhiiiu'iiit 74. 17 19 22 27 56 95 42 99 85 05 49 29 Geen ergernis over het wegraken, geen onaange- nai5ïf reuk, geen mors boelgeen slijtage, geen roesten. jhuismoeders die ze gebruiken, bevelen ze u gaarne aan. Wordt met twee f schriftelijks garantie verkocht. Wordt op aanvrage, hetzij per briexkaart ox mondeling, gaarne op proef gezonden, zonder verplichting tot koopen. Eens geprobeerd, is men kooper. Voor iedereen a contant en op at betaling verkrijgbaar, lederen Vrijdag en Zaterdag van 11—1 uur met de VELO-WASCHMACHINE In het filiaal het beste op het gebied van ZUIVERING van ONGEDIERTE en boven elk waschmiddel te verkiezen omdat na de wassehing de vliegen veel langer verwijderd blijven en vooral daardoor, dat het praeparaat geen voor den huid schadelijke bestanddeelen bevat- Teleph Interc. No. 7887. POST BOX 285. Telegr.-Adres „PNEUMATIC". vervaardigt s de beste vloeibare MetaalPoais Crème poefsfmefakn verbiufFend snsl en gseftschonsten glans Koog ad. Za®p. S. BAKKER Dz„ GLASASSURANTIE, zeer lage premie. Belangstellenden verzuimen niet deze nieuw model Gras- maa»ma hine met gewonen en dui nen virgerbalk te bezichtigen. RV5. 4 Beter, Voordeeliger en Zekerder Goedgek. bij Koninklijk Besl. van 1 Nov. 1830, No. 28. DIRECTEUREN E. W. Scott, J. F. L. Blankenberg en IVIr. J. van Schevichaven. Hoofdinspecteur voor Nederland: P. A. ADAM A VAN SCHELTEMA, Weteringschans No. 117, Amsterdam. Inspecteur voor Noord-Holland: P. L. THIERENS, Johan van Vlietstraat No. 83, Haarlem. JAARPREMIE per 1000.— verzekerd kapitaal. Ouder dom. 25 30 85 40 45 Betaalbaar na het overlijden met premie* betaling gedurende: hetgeheele 20 15 leven. jaren, jaren. Betaalbaar direct na overlijden of op den leeftijd van: 65 «0 jaren, jaren. 55 jaren. Agent voor Alkmaar en Omstreken de heer H. J. HAASBROEK, Luttik Oudorp 61. is Onmisbaar in een huisgesin waar men prijs stelt op een hagel witte wasch, zonder te moeten boenen of bleekpceder te gebruiken. Ze werkt zóó gemakkelijk d«d een zwakke vrouw, selfs een kind. zittende de waseh kan deen. Mee waaeht er het fijnste zoowel als het grofste goed mede, vitrages zoowel »ls wollen dekens. Geen w»soh wordt zindelijker en onschadelijker voor de gezondheid behandeld, dsn wanneer men hem wasebt met een Yelo Waschmachlne. in de waardeering van den Continental- Band als beste, betrouwbaarste en duur zaamste band voor rijwielen en automo bielen. Vaklieden kiezen dezen beproefden band met voorliefde. Geen band verlaat de fabriek, die niet vooraf op zijn betrouw baarheid beproefd is. Het is alles „qualiteit" bij den Verkrijgbaar in bussen voor 5 schapen A 40 et.» voor lo schapen A 80 et., te Alkmaar allee» bij J, Pli. MiLLliEfl ,|r, Te sproken op de markten te Alkmaar, Purmerend, Schagen en Hnowi. Te Purmerend bij C. BALTUS (Hotel „GRIETJE Continental-Band. Te Anna Panlowna bij Schipper VOLDER. Te Barsingerborn a. d. Kreil bij A. BUIK. Te Itnrgcrhrug bij H. BREGMAN.' Te Driehuizen (Z. en N.-Schei-meer) bij P. HOOG LAND Jr. J Te Oudeslnis bij JOHs. VAN DER OORD. DE WOLF"). Te Sclia gen bij W. PURMER. Te Seliagerbriig bij Schipper P, BRUIN, Te Wurmeiiliuizeii bjj Wed, H. ZON, J*estevloeibare. Vitaal Poets-CreJüS WfBrUderie Hedaille0nd ^RhOTENTOÜHST PARIS490- Fabrieksmerk gedeponeerd vac Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Weekter". om siofc van de zuiverheid te overtuigen. L e e r a s r In het schoonschrijven, DE ALKMAARSCHE - STOOMSTEENHOUWERIJ - Firma W. F. STOEL ZOON levert alle soorten HARDSTEEN, ZANDSTEEN en MARMERWEKK. is een geurig, hoogst lijn morgensigaartje in den prijs van 3 ets., verpakt in kistjes van 50 slaks. DE FABRIKANTEN. tegen sterk coneurreerende prijzen. voor reclame- en naamplaten. Zaadmarkt 35, 36 en 37. 18000 gulden aangeboden. Geld van minderjarige kinderen wordt desgewenscht voor 15 jaar vast verstrekt. Aflossing vrijwillig. Uit sluitend voor Eerste Hypotheken. Kente 4 procent. Br. fr. letter M 155, bureau van dit blad. 'AT!' ....IllLlillt-— Met één hand kan de vingerbalk tijdens het maaien in vertikalen staud worden opgetrokken. Zoodra men den balk omhoog brengt gaat de. machine automatisch uit het werk. nut <>t zondei vooiwiel, is van de nieuwste Verbeteringen voorzien en staat wat betreft lichte trekkracht, snede en solide samenstelling op den boogsten trap. Nadut inlichtingen en prijzen worden gaarne verstrekt in de magazijnen voor Landbouw-Werktuigcn van OHMSTEMdukALKHAAR »r Hot - Ri'rt**.*, VRAAG bg de R. VS. de xooeven in werking getreden Veraekering met gegarandeerde toenemende korting op de premien. d»n alle veraekering met winstaandeel. Eea 25-jsiige verzekert een bedrug van f 1000.— uit te koeren na 25 jaar aan homzelf of bij vroeger overlijden aan zijn nabestaanden of aar: een ander doot hem aan te wijzon. Hij betaalt hiervoor gemiddeld per jaar totaal 2316 f 579 leerares PIANO en THEORIE, diploma M. T. O. N. V. Spreekuren DONDERDAG en VRIJDAG van 1—2 Pro ipucti en uitvoerige inlichtingen worden op aanvrage vsrstr^-kt door het Hoofdkantoor Westerstraat 3, Rotterdam en door de Ves-tegenwoordigsrs. Hoofd-Agent I. PRINS Am., Oudegraeht A 154, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7