DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 137 Honderd en twaalfde f aar gang. 1910 DINSDAG 14 JUNI Burgerschool en Meisjesschool. B1 N N E N I A S P. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk ft, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ALKMAARSCHE COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij die na afloop der zomervacantie hunne kinderen de Burgerschool of de Meisjesschool wenschen te doen bezoeken, daarvan aangifte moeten doen vrtrtr 15 Juli e.k. bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbewijs van het betrokken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren heb ben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, dien leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethoudeis, op de genoemde scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Meisjesschool bestaat aan de woning van het hoofd dier school aan de Oudegracht No. 168 op Maandag en Donderdag, van half een tot half twee uur en voor de Burgerschool aan het schoolgebouw in de Brillesteeg op Maandag, Dinsdag en Donderdag van half één tot half twee uur. Burgemeester en Wethouders noodigen belangheb benden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogen- blik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT üz., Voorzitter, 1». Burg. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 14 Juni. Onlangs ontleenden we op deze plaats het een en ander'uit een brief van een buitenlandschen correspon dent, die een afwijkende meening verkondigde over de rol, welke Japan in Korea speelt. Hoort men in den regel, dat Japan Korea slecht behandelt en uitbuit, deze schrijver deelde deze opinie niet, maar betoogde, dat het Oostersche eilandenrijk meer deed, dan in billijkheid verwacht mocht worden. Dezelfde schrijver heeft het thans over den laatsten keizer van Korea en deelt over diens leven belangwekkende bijzonderheden mede. Ongeveêr veertig jaar heeft deze keizer gere geerd volgens het stelsel: de staat ben ik. Den 17den November 1905 plukte hij de eerste wrange vruchten van zijn slechte regeering. De balans zag er slecht uit, tevergeefs had hij gepoogd Rusland voor zich te winnen en hij werd gedwongen het verdrag te teeke nen, waardoor Japan de controle over de buitenland- sche zaken kreeg. Hij was woest, toen men hem het ontwerp voorlegde, zeide, dat hij liever wilde sterven, gift wilde nemen, alles in het verderf wilde storten, dan te teekenen; maar dat hielp niemendal, hij ein digde met te teekenen en het paleis, het middel punt van alle intriganten, kwam langzamerhand in .Tapansehe handen. Tn 1908 werd het door de Japan- Stehe politie bezet. De groote, noodzakelijke schoon maak begon: goochelaars en sterrenwichelaars, waar zeggers, koppelaars, zangeressen, danseressen moesten successievelijk het gebouw verlaten. In 1907 volgde het tweede verdrag, dat Japan voor goed meester over Korea maakte. Alle pogingen van den keizer, om dat te voorkomen, waren mislukt. Men herinnert zich misschien nog, dat hij gezanten naar den Haag zond, die de vredesconferentie moesten be werken, doch niet door haar werden ontvangen, en die evenzeer te vergeefs, aanklopten aan eenige Europee- sche hoven. Het hielp nietden 24 Juli 1907 teekende de keizer het besluit, waarbij hij afstand deed van den troon. Tegelijkertijd gaf bij het volgende schrij ven voor zijn volk uit: „De hemel moge het hooren. Meer dau veertig ja ren hebben Wij het werk van Onze beroemde voorva deren voortgezet. Het rijk heeft onlusten van allerlei aard beleefd, en veel is geheel tegen Onze bedoeling in, tot stand gekomen. Misschien waren Wij niet al tijd gelukkig in de keuze dergenen, die het lot van het land leidden. De onlusten zijn voortdurend talrijker geworden, en alle pogingen, om er een einde aan te maken, zijn mislukt. De moeielijkheden zijn nu bijna onoverkomelijk geworden, en nooit heeft de last om Ons aim volk te regeeren, zoo zwaar op Ons gedrukt als thans. Wij beven van angst en het is Ons, alsof Wij over het dunne laagje ijs van een diep water wan delen. Reeds van Onze voorvaderen waren er eenige moede van de ernstige verplichtingen des troons, en zij besloten tot afstand van den troon. Daarom geven Wij thans de regeering over aan den kroonprins, mo ge hij beproeven, den staat wijs te regeeren. Wij bevelen hiermede het kabinet van ceremoniën van het Keizerlijk Huis de noodige maatregelen te nemen." Het gordijn daalde, daarachter hoorde men nog groot géraas, overeenkomstig oude Aziatische gewoon ten begingen sommige vaderlanders zelfmoord, ande ren verminkten zich, het leger sloeg den lsten Augus tus aan het muiten en de weinige troepen werden in een bloedig gevecht door de Japanners vernietigd. Met het aanbreken van een nieuw tijdperk verdween een interessante persoonlijkheid uit Seoul, juffrouw Zondag, hof-intendante, die eens als huishoudster met den Russischen gezant te Seoul was gekomen en een bemiddelende rol in vele aangelegenheden gespeeld heeft, vooral sinds de keizer haar na zijn vlucht in het Russische gezantschap in 1895 had leeren waar- deeren. De oude 59-jarige Yi Ileung zit nu dagelijks in de boeken te snuffelen. Den troon besteeg zijn 35-jarige zoon, een man zonder eenige beteekenis, een ledepop in handen der Japanners, die slechts audiënties houdt en besluiten, door den resident-generaal opgesteld, teekent, overigens eenvoudig en afgezonderd leeft, zijn hoogste genot zoekend in eten, waarbij hij meer let op de kwantiteit dan op de kwaliteit. Zijn reis door het land, waarbij hij gebruik maakte van c^en spoorweg, is het eenige belangrijke feit in het leven van den lialf-blinden geweest. Japan heeft hem als huisminister gegeven een Ja panner, die in Europa heeft gestudeerd, een man, wiens geheele persoonlijkheid verzoenend werkt, die in den chaos van het hof orde heeft gebracht, daar schoonmaak heeft gehouden en daar een modern pa leis heeft doen bouwen, dat omgeven is door een prachtig park. En de kroonprins van Korea is naar Japan gezonden, om daar te worden opgevoed en on derwezen. Zoo is het einde geweest van een dynastie, die bijna vijf eeuwen over dit land heerschte en het tenslotte in het verderf en in de armen van den sterken buurman voerde. BEZOEK VAN PRESIDENT FALLIèRES. Naar de Tel. verneemt zal de president der Fransehe Republiek in het aanstaande najaar een of ficieel bezoek brengen aan ons land. Hoewel het program nog niet in allen deele is vast gesteld en er ook nog geen beslissing- is genomen om trent den juisten datum en den duur van dit bezoek, mag evenwel met zekerheid aaugenomen worden, dat president Eallières eind September of begin October a.s. hier zal komen. Verder kan het blad mededeelen, dat de heer Eal lières de reis met een Fransch oorlogschip naar IJmuiden zal ondernemen, van daar door het Noord zeekanaal naar Amsterdam zal opstoomen, om door de Koningin ten paleize aldaar te worden ontvangen. Door de mindere geschiktheid' van het paleis te 's-Gravenhage, is afgezien van een ontvangst in de Residentie. De terugreis van den president zal per spoor over BelgiS plaats hebben. EERSTE KAMER. Het pla.n is de leden van de Eerste Kamer tot her vatting der werkzaamheden weer te doen bijeenkomen op Dinsdag 28 Juni. BRUSSELSOHE TENTOONSTELLING. De centrale commissie voor Nederland der tentoon stelling te Brussel zal den minister van justitie mi, Regout op 2 Juli in het Palace-hotel te Scheveningen een gastmaal aanbieden. GEMENGD NIEUWS. EEN OPLICHTER. Te Hilversum kwam een nog onbekend persoon bij zekeren S. aan den Hoogen Laarderweg, vertellen, dat diens zoon, een zeevaarder, te Rotterdam in het Gast huis lag, met hevige brandwonden. Na bedankt te zijn vertrok liij, doch kwam spoedig daarna terug, met de mededeeling dat hij zijn spoorkaartje had verloren, waarop S. hem 2.50 gaf. Hetzelfde d^ed hij ook bij de vrouw van den zoon. Toen onverwijld' eene dochter van S. zich naar Rotter dam begaf, kwam men aldaar tot de ontdekking dat van het geheele verhaal geen woord waar was ge weest. OP HEETERDAAD BETRAPT. Op verschillende tijdstippen werd bij den heer Bor- reman, winkelier te Naarden geld vermist, hetwelk werd weggenomen als de bewoners des Zondags op fa miliebezoek gingen naar Oud-Valkeveen. Het eerste vermiste men op 6 Maart 4 en 6 en daarna op verschillende data 10, nog eens 10 en eindelijk 30 zonder dat er sporen van inbraak waren te ont dekken. Nadat de bewoners het moede waren om over de raadselachtige verdwijning van dit geld allerlei zelfs onaangename gissingen te maken, besloot men den rijksveldwachter Kievit te Naarden met het geval in kennis te stellen. Deze heeft zich een paar keer in een kast verborgen gehouden, zonder resultaat, doch gisteren is het hem gelukt den dader te vatten. 's Middags te 2 uur hoorde hij gerucht in de wo ning. Door een gaatje in de kastdeur zag hij de slaap kamerdeur langzaam opengaan. Zekere D. Korthof, oud 31 jaar, gehuwd en vader van 3 kinderen, wonende over B., stak behoedzaam het hoofd om den hoek van de deur en kwam sluipende binnen. Voorzichtig keek hij in een bedstede en onder een ledikant of er zich iemand in of onder bevond en liep daarop naar de kast waarin Kievit zich verborgen hield. Deze wist zich zóó te wringen, dat de insluiper de kast openende, den rijksveldwachter niet bemerkte. Daarop opende hij de chiffonnière, nam een geldzak er uit en begon op tafel een gedeelte van zijn buit uit te tellen. Op dat oogenblik sprong Kievit te voor schijn en arresteerde den dief op heeterdaad. EEN ANTWOORD. In de N. Ct. wordt „met bijzonder genoegen" het onderstaande Russische antwoord aan Poerisjkewitsj, die het protest der Hollandsche Kamerleden op de tri bune van de Doema verscheurde, vermeld. In No. 143 (van 9 Juni jj.l.) van het dagblad Rjetsj, schrijft de heer Wlad. Azof 't volgende: „De heer Poerisjkjewitsj weet van Nederland bitter weinig af. Hij kent de Hollandsche kaas en het Hol landsche linnen. Daarom is het hem zoo gemakkelijk afgegaan, het Hollandsche protest tegen de „annexa tie" der Finsche constitutie te verscheuren. Maar ook zijn geestverwanten weten van Holland weinig af en daarom hebben ze de ploertige geste van hun leider met handgeklap en gehinnik beloond. Wat is er aan te doen? Daar is geen eer aan te behalen. Ja, als ze behalve de Hollandsche kaas ook de Hollandsche kunst, den Hollandschen wereldhandel, de Hollandsche eerlijkheid, dé Hollandsche zindelijkheid hadden ge kend. als hun bekend ware de Hollandsche stand vastigheid in den strijd met' Spanje en met de natuur betoond; als ze eens de Hollandsche dijken gezien hadden De armen van geest weten weinig' van Holland af! Anders zouden ze weten, dat, tweehonderd jaar gele den, Rusland naar Holland reizen heeft gemaakt om daar verstand en beschaving op te doen. Ze zouden zich den Russischen tsaar herinneren, die in Holland als eenvoudig timmerman heeft gewerkt en ijverig de gewoonten en zeden bestudeerd van dit land, dat klein van gebied, maar sterk aan geest was. Dan zouden ze weten, dat, lang voordat Bessarabië 1) Russisch is geworden, dikgemeste moederszoontjes bij kudden naar Holland zijn gereisd, om daar het a.-b.-c. der Euro- peesche beschaving te leeren. Als boerenkinkels, leeg- loopers en lomperds gingen ze weg en kwamen als menschen terug. De Koersksclie edelman Markof 2) gelieve in zijn familiearchief een kijkje te nemen. Is er geen enkele uwer voorzaten naar Holland gereisd om er een menschelijk aangezicht te halen? En nu gaat g'ij over Llollandsche kaas en Hollandsch linnen sprekenHebt ge dan de doebinka 3) vergeten, die tweehonderd jaren geleden op uwe luie rug'gen rond wandelde om er het Aziatische uit te slaan? 't Was immers een Hollandsche doebinka Wat een goed1 ding is toch onbeschaafdheid! Daar achter, als achter een steenen muur, leven de nakome lingen der lomperds en der leegloopers uit den tijd van Peter. Ze hinniken waar ze eigenlijk huilen moes ten, ze bluffen waar ze eigenlijk behoorden te blozen. Door hun onbeschaafdheid gepantserd, weten ze niet wat ze doen. Als ze eens wisten welke rol Holland in Rusland's geschiedenis heeft gespeeld, dan zouden ze het Hol landsche protest niet met de Hollandsche kaas afdoen. Ook het Engelsche protest zullen zij verscheuren. Wat hebben ze met de verteederende verschijnselen van in ternationale solidariteit te maken? Ze kennen En- gelsch zout en Engelsche pleister, maar van het En- gelsch gevoelig geweten hebben ze nooit gehoord. En het Fransehe protest zal dien weg opgaan in de mand. Wat weten ze van Frankrijk? l>e Fransehe ziekte Alleen van Duitschland weten ze wat meer; ze heb ben van de Duitsche gepantserde vuist gehoord en kruipen op handen en voeten wanneer ze er mede wor den bedreig'd. 't Eenige wat ze begrijpen is de vuist." 1) Poerisjkjewitsj is afgevaardigde van Bessarabië, dat in 1877 Russisch is geworden. 2) Een tweede Poerisjkjewitsj. 3) De knuppel, welken tsaar Peter steeds bij zich had en waarmede hij allen, die hem in 't een of ander mishaagden, séance tenante afstrafte. SMAKELIJK ETEN! „Bij een ingezetene van Druten ging dezer dagen een varken dood. Het dier werd beschouwd als onge schikt voor verbruik en daarom onder den grond ge stopt, Twee zoogenaamde koudslagers uit Oss hadden hier weldra de lucht van beet, vervoegden zich 's avonds laat flink aangeschoten bij den eigenaar van het gestorven varken met 't verzoek het te mogen op graven. Tegen den prijs van 4 werd hun dit toege staan. Het cadaver werd' naar Oss vervoerd' en zal zijn weg wel vinden naar eetgrage magen. Eet smakelijk! De politie stelt een onderzoek in." Zoo meldt de Maas en Waler. Niet alleen in Maas en Waal, maar ook in de Be tuwe is de handel in minderwaardig vleesch nog altijd een bloeiend bedrijf. Ons werd verzekerd, dat de On derlinge Verzekering-Maatschappij te Almelo van een vilder te Buren ontvangt 12 pet. van de verzekerde waarde van het gestorven vee en 25 pet. van het ont eigende vee. De varkeiisverzekering te Zoelen, die vroeger voor de gestorven dieren 2 cent per pond van de vilders maakte, laat tegenwoordig de cadavers met petroleum overgieten en begraven. DIEFSTAL. In een huis in de 2e Jan Steenstraat te Amsterdam vermisten de bewoners uit een linnenkast een bedrag van 100 aan geld en ongeveer 900 diamant. Eeni- gego rechercheurs doorzochten de woning en vonden spoedig onder een ledikant een opgeschoten jongen en een dienstbode liggen, die als verdacht van den dief stal, werden aangehouden. Van het vermiste werd niets op een der beide aange houdenen gevonden. Het meisje was bij de bestole nen in dienst. De jongen, die onder het ledikant van daan werd gehaald, is haar vrijer. Meermalen was het meisje verboden hem in huis te laten. Op haar werd een sleuteltje bevonden dat paste op het kistje, waar uit de waarden ontvreemd zijn. De politie acht het niet onmogelijk, hoewel onwaarschijnlijk, dat derden in het huis zijn geweest en den diefstal hebben gepleegd. EEN VREEMDE STAKING. Te Enschede willen de markthandelaren ook staken. Ontevreden met de splitsing en als gevolg- daarvan eeue gedeeltelijke verplaatsing der markt, omdat de tegenwoordige ruimte te klein is geworden, willen ze hunne nieuwe plaatsen niet meer innemen en hebben ze per circulaire aan de burgerij bekend gemaakt, dat ze heden op en in de nabijheid der oude markt zullen venten, om daardoor den gemeenteraad te dwingen het besluit tot splitsing in te trekken. EEN OPLICHTER GEARRESTEERD. Dezer dagen vervoegde zich te Amsterdam per rij tuig bij verschillende winkeliers een als heer gekleed persoon, die op zeer eigenaardige wijze inkoopen deed van allerlei verschillende voorwerpen. Hij liet zich de artikelen voorleggen en kocht ze zonder veel aarzelen. Zoo had bij in een der groote goudsmidswinkels in de Kalverstraat een kleine 400 besteed. Hij betaalde met een bankbiljet van J 1000 en hoewel zijn eigenaar dig gedrag opviel, werd, daar het bankbiljet bij onder zoek echt bleek, verder niet over de zaak nagedacht. Men meende met een zonderling, niet met een oplich ter te doen te hebben. Zaterdag echter vervoegden zich ten huize van den juwelier twee rechercheurs, die de gekochte artikelen bij zich hadden en verzochten hen te willen zeggen of de voorwerpen van zijn maga zijn afkomstig waren. Dit werd bevestigd. De man, die hier op zoo kwistige wijze zonder veel nadenken voor een waarde van 400 had gekocht, bleek de da der te zijn van een. diefstal, ten nadeele van een dame, die in een bekend hotel hier ter stede verblijf had ge houden, waar de dief als kellner had dienst gedaan. Het mocht de politie gelukken de hand op hem te leg gen. Tal van voorwerpen welke hij voor het ontvreem de geld had gekocht, werden nog op hem bevonden. Alleen een diamanten ring had hij, toen. hij bemerkt» betrapt te zijn, weggeworpen. Hij werd naar het bu reau St. Pietershal gebracht, waar hij thans nog ver blijf houdt. UIT OUDKARSPEL. Zondagavond was de heer K. Bood op den W aard dijk aan het berijden van zijn jong paard, ge spannen voor een dogkar. Doordat het paard schrok van een zeilvaartuig in de Ringvaart, geraakte het geheele stel bij den dijk neer in den onderdijk. Geluk kig kwam echter alles nog zonder noemenswaardig letsel af. In de vergadering van 't Nutsdepartement te Oudkarspel werd tot commissaris van de Nutsspaar- bank uit een voordracht van drie personen, bestaand» uit de heeren H. Tauber, J. Pranger Jz. en C. Jonker, door het Spaarbankbestuur aangeboden, benoemd de heer H. Tauber. Tot secretaris werd in de plaats vau den heer G. Eeceu, die voor deze betrekking bedankte, benoemd de heer Z. G. van der Toom. VAN TEXEL. Op de gisteren gehouden 5den lamm'erenmarkt wer den 2897 lammeren aangevoerd. Prijzen van ƒ18 tot 16.50. Gemiddeld was den prijs 1 hooger dan d» vorige week. Handel vlug. UIT DE EGMONDEN. Hoe gevaarlijk het soms is, kleine kinderen alleen met paarden uit te sturen, bleek hier gistermiddag'. Een jongetje van een jaar of 9 ging welgemoed' met zijn rossinant van huis, toen het dier, waarschijnlijk door 't fluiten der locomotief van 't juist passeerend spoortje, aan den haal ging. De jongen begon te schreeuwen als een mager varken, waardoor 't paard nog wilder werd en nog harder begon te loopen. Zeker was een ongeluk onvermijdelijk geweest, had niet de heer M. Oorthuis van Egmond aan den Hoef het beest in zijn vaart gestuit. Een woord van lof voor den reeds bejaarden heer Oorthuis voor zijn kloeke daad is hier zeker op zijn plaats. EEN HONDENSLACHTER. De politie te Rotterdam heeft een inval gedaan in een woning in de Goudschedwarsstraat aldaar en in den kelder den clandestiene slachterij aangetroffen. De bewoner slachtte er honden. Reeds meermalen hadden de buren geklaagd over het geblaf van hon den, hetgeen de nachtrust verstoorde en daardoor werd de aandacht op de woning gevestigd. Behalve vier levende honden, vond de politie er ook twee kop pen van honden, een paar vellen van honden, alsmede een pas geslachten hond. Wat er aan vleesch en afval gevonden is, werd naar het abattoir gebracht. De man heeft de vellen van de geslachte honden verkocht. Wat er met het vleesch 'geschiedde, is nog niet vast gesteld. Proces-verbaal is opgemaakt. UIT SCHOORL. Op de gisteren gehouden Paardenmarkt waren aan gevoerd 148 paarden. Bij vluggen handel varieerden de prijzen van 65 tot 450. Op de gisteren gehouden landbouwtentoonstelling werden in de rubriek paarden de prijzen voor paarden van 3 jaar en ouder als volgt toegekend: de 1ste prijs aan den heer P. Schilder te Zijpe; de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1