DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Damrubriek. Inlefeilng wepenen, Meeding, uitrusting, enz. Honderd en twaalfde Jaargang. 17 JUNI Vredeskoor en krijgsmuziek. BINNENLAND. No. 140 1910 V R 1D A O Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. DINSDAG 19 JULI 1910, i m HlHÉ. 1 IHlWÊ. m 'vm WÊ/..'Mm.IÉÉ iü ALKMAARSCHE COURANT. IA VI BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van de verlofgangers der Landweer, die in 1903 naar de Landweer zijn overge gaan, onverschillig op welke data die overgang in dat jaar is geschied, dat door den heer Commissaris der Koningin in deze provincie is bepaald, dat de i n 1 e- vering van de wapenen, de kleeding- en uitrus tingstukken, het ledergoed en de reglementen en dienstvoorschriften door bedoelde landweerplichtigen, als belioorentle tot eene lichting landweer welke in liaar geheel wordt ontslagen, voor zoover zij in liet register van verlofgangers der Land weer dezer gemeente voorkomen, moet geschieden op des voormiddags ten 9 ure, in een der lokalen van den Nieuwen Doelen aan de Doelenstraat te ALK MAAR. Zij noodigen mitsdien bedoelde verlofgangers uit op den genoemden, datum en de aangegeven plaats aan de hun bij art. 31 der Landweerwet opgelegde verplich ting tot inlevering te voldoen en brengen voorts in herinnering de navolgende bepalingen voorkomende in de „Regeling" voor die inlevering, vastgesteld bij be schikking van den Minister van Oorlog van 6 April ■1910, Vie Afd., No. 90: „Indien de verlofganger wegens ziekte, verblijf bui tenslands, of andere geldige redenen verhinderd is persoonlijk de wapenen, de kleeding- en uitrusting stukken, het ledergoed en de reglementen en dienst voorschriften in te leveren, dan is hij, of zijn, bij on macht zijnerzijds, zijne naastbestaanden gehouden, er voor te zorgen, dat de inlevering door een ander ge schiedt. Van de geldigheid der redenen van verhinde ring moet blijken uit een bewijs, afgegeven, c. q. gele galiseerd, door den burgemeester en hij de inlevering over te leggen door den persoon, die namens den ver lofganger tot de inlevering verschenen is. Indien de verlofganger zich tot het inleveren van zijne wapenen, kleeding- en uitrustingstukken, leder goed en reglementen en dienstvoorschriften buiten zijn woonplaats moet begeven, geniet hij, als de af stand van de woonplaats tot de plaats van inlevering meer dan 10 Iv. M. bedraagt, vrij vervoer naar laatst genoemde plaats en terug." Met nadruk wordt den manschappen er op gewezen dat zij bij de inlevering niet in uniform gekleed mogen verschijnen. Overtreding of verzuim van de betreffende bepalin gen der Landweerwet wordt gestraft op de wijze als is aangegeven in de artt. 32, 33, 35bis, 35ter en 36 dier Wet. Alkmaar, 16 Juni 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT D'z., Voorz., lo.-Burg. DONATIL Secretaris. AAN DE DAMMERS Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem 82 en van vraagstuk no. 17. Probleem no. 82 heeft ongetwijfeld aan vele oplos sers heel wat moeite bezorgd, 't Was dan ook lang niet gemakkelijk en 't levert tevens het bewijs, dat de heer J. Bourquin behoort tot de beste problemisten in Frankrijk. Wij lieten 't probleem vergezeld gaan van de vol gende opmerking: Wit speelt- en haalt na 11 zetten dam, waarna de partij op fraaie wijze voor hem ge wonnen is. Stand van probleem no. 82. Zw. 4, 7, 9, 12 ,13, 14, 17, 20, 21, 25, 29. 36. W. 23, 26, 28, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 50. Wit speelt nu als volgt: 1. 37—31 1. 36 27 of 29 18 2. 42—37 2. 29 18 of 36 27 3. 28—22 3. 17 28 4. 26 10 4. 4 15 Tot zoover zijn waarschijnlijk velen gekomen, doch nu komt ook pas het moeielijkste van het probleem. 5. 37—32 5. 28 37 6. 38—32 6. 27 49 7. 48—42 7. 37 48 8. 50—458. 48 30 9. 40—359. 49 40 10. 35 2410. 20 29 11. 45 1! Wij zouden bijna achter alle zetten een uitroeptee- ken willen zetten. Het spel met de twee zwarte dam men is zeer mooi. Wij mochten van dit probleem, waarvan enkelen ons getuigden, dat zij met zeer veel genoegen naar de oplossing' gezocht hebben, goede op lossingen ontvangen van de heeren: P. Dekker, D. Gerling', J. ILoutkooper te Alkmaar en S. Homan te Wijde Wormer. Het gering aantal oplossers geeft wel 't bewijs, dat no. 82 zeer moeielijk was. Van probleem 81 ontvingen wij nog een goede opl. van de heeren K. en S., die ook een 3-tal goede opl. inzonden van vraag stuk no. 9. Ook van LI. Zaadnoordijk ontvingen wij een goede oplossing van no. 9. Vraagstuk no. 17. Dit vraagstuk, samengesteld voor beginners, kon slechts op één eenvoudige manier opgelost worden 't Zijdie zich met 1 JIJL.I oj» dit blad abonneerenontvangen de tot dien datum verschijnende nummers franco en gratis. De Uitgevers. Wij zijn het met elkaar eens, wij Nederlanders, dat het het best is vrede met eere te hebben. Er zijn na tuurlijk paradoxale naturen, ook onder ons, die wijzen op het nut van den oorlog, die betoogen houden, welke soms heel vernuftig zijn en waarvoor meerderen van ons misschien iets zouden gevoelen indien wij een van de grooten der aarde waren. Doch wij behooren nu eenmaal niet tot die grooten. Wij zijn dus allen vredelievend'. Wij denken haast niet over den oorlog. Hoe velen in onsland hebben zich wel eens rekenschap gegeven van de mogelijkheid die toch ongetwijfeld bestaat dat over een jaar de stad hunner inwoning half verbrand is, hun eigen dommen verwoest zijn, hun zoon gesneuveld," haar man gedood in plaatselijke onlusten, hun gezondheid voor goed geknakt, hun geheele leven uit zijn verband ge rukt en verwoest is Ons dunkt niet velen zijn er, die vaak aan die mogelijkheden denken, die in hun verbeelding in een stille Hollandsche straat salvo's met scherp zien afgeven tegen hun medemensehen, die gelooven aan de mogelijkheid, dat vreemde overheerschers ruw zul len huishouden in een nette Hollandsche stad met de kalme Hollandsche grachten. Het lijkt valsch pathos, goedkoope romantiek, „ten densliteratuur" ter verkrijging van nieuwe credieten voor uitgaven ten bate van leger of vloot zulke mo gelijkheden te veronderstellen. En toch het is mogelijk. Het is niet waarschijn lijker dan verleden week, verleden inaand, verleden jaar. Maar het is evenmin onmogelijk of ondenkbaar, nu als toen. Niet alleen in Nederland, maar toch wel vooral in kleine staten als Nederland, is ten dien aanzien een valsche gerustheid gekomen. En waar men, gelijk in ons land, de verschrikkingen van den oorlog op vader- landschen bodem in zooveel jaren niet gezien heeft, grenst die gerustheid aan volstrekte zekerheid, dat het niet zal gebeuren. Nu ja, men ziet op plaatjes „avon- dbn" na den slag van Waterloo, na de slagen uit den Fransch-Duitschen oorlog, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten. Een zeer leeg veld, hier en daar omhoog-geheven een kop van een lam geschoten paard en dan niets dan lijken, lijken van menschen en paar den, tot hooge hoopen wordend waar het gevecht het heetst was geweest, geregeld verspreid over het geheele .veld, waar het.normaal was. Maar niemand denkt aan de mogelijkheid dat hier ook iets dergelijks zou kunnen zijn en dat daar dan een vader, een broer, een kind zou kunnen liggen. Op het knekelhuis te Bazeille- staat: „Hier rusten 5000 dappere Beieren." Dat klinkt aangrijpend, kort, Als het slot van een reuzenepos. Maar niemand, die aan de mogelijkheid denkt, dat men over een jaar een dergelijk knekelhuis zou oprichten met het opschrift: „Hier liggen 5000 dappere Hollanders, Zeeuwen, Frie zen, Groningers." Was in 't geheel niet moeielijk doch zeer aardig om te leeren mooie zetten in de partij te zien. Stand van vraagstuk 17. Zw. dam op 3, schijven op 8, 25, 35. Wit 7 schijven op 17, 18, 19, 28, 31, 34, 45. Wit speelt en wint als volgt: 1. 45—40 1. 35 44 2. 34—30 .2. 25 34 3. 19—13 3. 8 19 4. 17—12 4. 3 23 5. 18 49 en de zwarte schijf op 19 loopt vast. Goede opl. ontvangen van D. Gerling, J. Houtkoo- per, S. Homan, heeren K. en S., G. Cloeck, H. E. La-n- tinga en H. E. Lantinga Jr. te Haarlem. EINDSPEL. Het Fransche damtijdschrift geheeten „Bulletin Meusuel du Damieo Frangais" bevat in zijn Juni-num- mer een 4-tal interessante partijen, gespeeld in April j.l. in een match om het Kampioenschap van Parijs tussclien Weiss en Ottina, door Weiss met 11 tegen 9 punten gewonnen. Een der partijen bevat de volgende interessante eindstand. Wit :Ottina. Zwart 26, 41. Wit 23, 32, 35 en dam op 20. En toch die mogelijkheid is er. Zij is bij de steeds toenemende bewapening, bij de op economisch gebied zich verscherpende tegenstellingen eer toe dan afgenomen. Zij is geen „oude geschiedenis," zij kan eiken dag gewoon, dagelijksch krantenbericht worden. Want niet alleen drijven de bewapeningen, de eco nomische tegenstellingen tot den oorlog. Wel degelijk denken niet alle menschen over het belang van den vrede als de vreedzame Hollander. Wel degelijk zijn wat hier paradoxalen lijken, ginds menschen, die geloofd worden en wier woord1 gezag bezit als zij voor den oorlog spreken. Om zulke menschen in grooten getale en met veel aanhangers te vinden behoeft men waarlijk niet ver weg te gaan. Men hoore maar eens hoe diep er bij ve len in Duitsehland de overtuiging in zit, dat een na tie, die er niet van tijd tot tijd eens oplos slaat, niet groot, stevig en gezond kan blijven. De gewone argu menten worden daarbij gehoord, dat de oorlog de ener gie der natie verhoogt, het begrip van samen te hoo- rcn verdiept, het gevoel voor het vaderland krachtiger maakt. En als men daartegen inbrengt, dat de naties op den duur evenmin oorlog als de individuen vuist recht noodig hebben, dat wij ons als individuen toch er tot nu toe goed hebben doorgeslagen, al kunnen wij ons eigen leven niet heelemaal uitleven in zoover als het ons niet vrijstaat van tijd tot tijd onze krachten eens met onzen buurman te meten en hem eventueel dood te slaan als men dit betoogt, dan krijgt men te hooren, dat een volk iets andefs is dan een indivi du, dat een individu overigens veel te dikwijls op doodslaan zou uitgaan, terwijl een volk, dat uit den aard slechts bij uitzondering doet, maar het dan ook in den regel noodig heeft. En dan bewijst men met de geschiedenis.wat men wil. Toch is het niet vooral deze theorie, die er schuld aan draagt dat men in den laatsten tijd weer veel meer krijgshaftige tonen in de Duitsche pers hoort aanslaan. De militaire organisatie, vooral van den Pruisischen staat, leert veel menschen den vrede als iets onnatuurlijks beschouwen, die nu ja ditmaal lang geduurd heeft, maar juist daarom eens moet op houden, omdat alleen het zwaard, dat van tijd tot tijd eens gebruikt wordt, een goed wapen blijft. En het zijn volstrekt niet alleen de schetterende „al- duitsche" bladen, die zoo iets betoogen gelijk de Duitsche machthebbers en vele landgenooten, die op hun gemak zijn gesteld, ons zoo gaarne doen gelooven. De overtuiging dat de Duitschers zich als volk in den hoek laten dringen, zich laten „insluiten," dat men niet voldoende meer met hen rekent, wordt meer en meer algemeen. Zij gevoelen zich de sterksten, zij heb ben ten koste van geweldige inspanning het middel om de eerste te zijn en.... men gebruikt het niet, men laat zich achteraf zetten. Geen wonder, dat men meer en meer hoort afgeven op de bloedarme vredesvrienden, op de pruikendragers, die op de congressen de naties den weg' meenen te kunnen wijzen. Zij (Duitschers) zijn eerlijk, op de congressen hebben zij niet genoeg aan hun Duitsche trouw, daar delven zij het onderspit. Maar in het ge vecht Maar wanneer men het Duitsche volk weer leidt op den weg der verovering. Maar wanneer men In dezen stand heeft zwart (Weiss) als laatste zet gespeeld 3641. Wit speelt nu 204Ü. Zwart 4146, wit 3228 (gedw.) en de partij werd remise. 't. Zal wit echter beslist gespeten hebben te moeten hooren, dat hij in bovenstaanden stand had kunnen winnen en wel door zie diagram. 1. 32—27 1. 41—47 (gedw.) op 4146 volgt 2024 en zwart verliest 2631. Kan niet. 2. 2015 2. Zwart kan geen zet doen of verliest. Üp 2631 volgt 27 36 en zwart staat vast. Op 4741 volgt 1524 en 35 24. O# 4736 volgt 2319 en zwart moet 36 24, (waarop 15 42 volgt) of 36 30, dan volgt 35 24 (zwart 2631, wit 15—10). Mooie afwikkeling!! Als probleem geven wij een mooi stukje werk van den heer G. Bonne eveneens een zeer bekend1 fransch problemist. Als vraagstuk 18 plaatsen wij een stand samenge steld door den heer P. De ontleding is voor de begin ners, doch 't eindspel, dat ontstaat na den slag beve len wij allen liefhebbers ten zeerste aan. Probleem no 83 van G. Bonne (Fr.) Zw. 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 26, 28. W. 24. 25, 29, 33, 34. 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47. aan dat volk zijn natuurlijke ontwikkeling geeft, het brengt naar de plaats, waar het krachtens zijn beteeke- nis hoort! Zoo spreken steeds meerderen over de grens. Anderen wijzen op Frankrijk, waarschuwen met nadruk tegen de republiek, die, nu de landszonen in aantal niet meer sterk genoeg zijn, de negers te hulp roepen. En weer anderen betoogen, dat, waar Frankrijk niet weet, hoe het zijn leger op de tegenwoordige hoogte zal houden, Duitsehland de aanwezige weerkrachten verspilt, daar jaarlijks dliizenden en duizenden, als zijnde overtollig, niet voldoende in den wapenhandel kunnen worden onderricht. Zulke stemmen klinken luide boven het vredeskoor uit, en zoodra dat koor een beetje krachtiger wordt, zwellen ook die stemmen aan. EX CU RSIE EERSTE-KAMERLEDEN. De leden der Eerste Kamer, die thans een bezoek brengen aan Twenthe, arriveerden gisteren te een uur te De Lutte bij Oldenzaal in drie auto's. Na den lunch werd de tocht voortgezet over Losser, Oldenzaal, Ruurloo en Borne naar Hengelo. J. HUE VAN BUREN, t Gistermorgen is de schrijver van historische romans J. Iluf van Buren te Heerde plotseling' op 67-jarigen leeftijd overleden. De laatste 25 jaar was hij werkzaam als administrateur der Tielsche waterleiding'. GEMENGD NIEUWS. EEN ONTSLAGQUAESTIE. De kantonrechter te Dordrecht deed gisteren uit spraak in de zaak van den vroegeren directeur van Jurgen's Fabrieken te Dordrecht en te Antwerpen, tegen de firma Ant. Jurgens. De kantonrechter oor deelde dat het den directeur gegeven ontslag was on rechtmatig; dat daarvoor geen dringende reden be stond, althans die niet bij fiet ontslag was medege deeld, en dat de firma niet meer het recht had om we gens een dringende reden te ontslaan. De gedaagde firma werd' veroordeeld tot betaling van een schade vergoeding- van 71.738.76. De quaestie waarover het hier loopt komt hierop neer De directeur, de heer Krafft, was vroeger in dienst bij de. Firma Albers Creameries Ltd. als directeur ha- rer fabriek te Antwerpen. In 1908 nam de heer Jur gens alle aandeelen over van Albers Creameries en werd alzoo eigenaar der fabrieken te Dordrecht en te Antwerpen. Als directeur van beide fabrieken werd toen aangesteld de heer Krafft voor den tijd van zes jaar, op een salaris van 13.000 per jaar. Begin 1909 eischte de firma dat Krafft zich zou laten benoemen tot een functie, waarvan deze de verantwoordelijkheid niet wenschte te aanvaarden en daarvan in April uit drukkelijk mededeeling- deed. In Juni volgde toen ont slag, waarna Krafft uit kracht van de wet op het Ar beidscontract een eisch tot schadeloosstelling instelde, o.m. tot betaling van loon over 5 jaar, 5 maanden en elf dagen, terwijl hij uit anderen hoefde nog 960 vorderde. Voor 14 dagen werd in deze zaak door de advocaten Fruin, die namens gedaagde, en Jos. van Raalte, die namens eiseher optrad, gepleit en gisteren wees do kantonrechter vonnis. DIEFSTAL VAN HORLOGES. Door het stukdrukken van een spiegelruit in de uitstalkast van den winkel van den horlogemaker en handelaar Van Leeuwen, Doezastraafc te Leiden, zijn uit den winkel 5 gouden en 7 zilveren horloges ont vreemd, tot een gezamenlijk bedrag van 260. De dief of dieven zijn wellicht verrast door bruiloftsgas ten, die den diefstal bemerkten en den eigenaar waar schuwden. Vraagstuk no. 18 van P. met eindspel voor alle liefhebbers. Zw. 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20. W. 22, 25, 26, 28, 35, 38, 40, 43, 44, 45. Opl. van beiden voor of 'op 23 Juni, buieau v. d. blad, uiotto: Damrubriek. CORRESPONDENTIE. Heeren K. en S. te A. 't Doet ons bijzonder veel genoegen, dat U de rubriek zoo geregeld volgt, No. 82 was zeer moeielijk doch mooi. Zie de opl. Uw beide vorige opl. kwamen eerst heden in ons bezit. Hopen op uwe geregelde medewerking' te kunnen rekenen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1