H T ADSNIEUWSl tt I) i T E N L .4 N Ih No. 1 94 38 65 29 1 No. 2 251 144 121 124 No. 3 125 67 62 62 2 No. 4 67 50 20 47 0 totaal 537 299 268 262 6 DE HAAGSCHE VOLKSTUINEN. Te Den Haag heeft het college van B. en >W. de volkstuinen aan De la Rey-kade bezichtigd, terwijl ook tegenwoordig waren de leden van het hoofdbestuur van het departement 's-Gravenhage der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, hetwelk het benoodigde ka pitaal voor het verkrijgen en in gereedheid brengen van den grond voor de tuinen heeft verstrekt. De voorzitter van de commissie, de heer J. C. Mul der, directeur van het Rijkspensioenfonds, heette de bezoekers hartelijk welkom en sprak-een woord van dank aan het gemeentebestuur voor zijn medewerking door het beschikbaar stellen van den grond, welke ge meente-eigendom is, maar aan anderen verhuurd was. Ook bracht hij nog in het bijzonder dank aan verschil lende leden der commissie voor hun speciale bemoei ingen tot het welslagen van de pogingen bij deze eer ste proef tot het verhuren van volkstuinen in deze ge meente, waarmede wordt beoogd het medewerken tot nut, voordeel en genoegen van ingezetenen. De waarnemende burgemeester hierop antwoorden de, deelde mede, dat het gemeentebestuur met groote belangstelling de pogingen der commissie heeft ge volgd en blijft volgen. Met voldoening verklaarde spreker, ook reeds ontwaard te hebben, dat de tuinen er prachtig uitzien. Bij de rondwandeling die nu volgde, kon volgens de N. Ct. gedurig worden geconstateerd dat de commissie werkelijk met deze tuinen reeds nu een groot succes heeft. De verschillende gewassen staan bijzonder mooi. Omtrent één huurder werd vernomen, dat hij zes bouws van zijn grond trekt door de beplanting zóó te regelen, dat, het ééne gewas nauwelijks geoogst is of het volgende begint al weer te groeien. Anderen, die nu nog minder goed met de wijze van beplanting bekend zijn, zullen misschien nog niet zooveel uit hun tuintjes halen, maar, al doende leert men en de één leert van den ander. Om deze reden wordt dan ook een volgend jaar nog meer resultaten voor de huurders van de tuintjes verwacht. Maar reeds nu was iedereen verbaasd over de goede uitkomst, die zelfs de verwachting van de le den der commissie nog heeft overtroffen. De huurders in de tuintjes aanwezig verklaarden dan ook, desge vraagd, allen, dat ze zéér tevreden waren. Men zag ve len flinke hoeveelheden mooie bloemkool, salade, enz. uitdragen. Ook boonen, peulen enz. zijn zoo goed als rijp om te oogsten. In sommige tuintjes staan aardap pelen ook heel goed, evenzoo de wortelen, andijvie enz. De z.g. emelt, het insect dat zich eenigen tijd geleden in de tuinen vertoonde en waardoor enkele huurders zich teleurgesteld achtten, is thans verdwenen, en wordt voor het vervolg niet meer gevreesd, daar men dit insect hoofdzakelijk in weiland aantreft, waaruit de nu tot tuinen aangelegde grond ook eerst bestond. Meestal worden in de tuintjes groenten gekweekt, maar enkelen hebben ook fraaie bloemperken aange legd en velen hebben prieeltjes gemaakt. De commissie tracht ook aan een andere zijde van de gemeente een geschikt terrein voor volkstuinen te verkrijgen. Onderhandelingen worden gevoerd over een grondoppervlakte aan de Binkhorstlaan. Maar ook op het aan de De la Reykade zoo bijzonder gunstig gelegen terrein is gelegenheid' voor nog meer tuinen dan de 96 daar bestaande en er is misschien kans dat daar een volgend jaar nog een stuk grond ter beschik king wordt gesteld. Er hebben zich al verscheiden lief hebbers voor een tuin in die buurt aangemeld, en naarmate het getal van dezen, grooter wordt, zal ook zeker de kans op meer tuinen daar vermeerderen. NOORDIIO LLANDSCHE PREDIKANTEN VEREENIGING. Onder leiding van den heer A. II. Claasen hield de Noordh. Predikantenvereeniging gisteren te Hoorn lm-ar 7e algemeene vergadering. De voorzitter wees in zijn openingswoord op den bloeienden toestand der vereeniging, ontstaan uit de samenvloeiing van de Hoornsehe en de Alkmaarsche Predikante nvereenigingen. De rekening en verantwoording wordt goedgekeurd ten bedrage van 336.7172 in ontvang en 109.251/., in uitgaaf, saldo derhalve 227.46, tegen een saldo van 209 in het vorig boekjaar. In plaats van de heeren A. H. Claasen en M. Uiter dijk worden tot bestuursleden gekozen de heeren E. J. van den Brugh te Westwoud en A. J. Adriani te War- menhuizen. Zaandam werd aangewezen als volgende plaats van samenkomst. Hierna werd het woord gegeven aan den heer E. J. van den Brugh, die een inleiding hield over „Intellec tualisme." Spreker komt daarbij tot de volgende conclusie. Intellectualisme moet onderscheiden worden van ra tionalisme. Wel verre van een gevaar voor den gods dienst te zijn, onthult het juist den diepen zin van me nige godsdienstige voorstelling of opvatting, terwijl het uitdrukkelijk erkent, dat het gevoel in de persoon lijke godsdienstigheid het voornaamste element is. Met orthodoxie, welke ook, is het onvereenigbaar. Het verzet er tegen is te verontschuldigen als een daad van misschien verstandige partijpolitiek, die zelfs den minsten schijn van orthodoxie wil vermijden, op dat vooral de grens uiterlijk duidelijk zichtbaar blijve. De ware grens, die dieper ligt, loopt allerminst gevaar te worden weggedoezeld. Wie onomwonden en met de daad belijdt, de vrijzin nige beginselen te huldigen heeft gedaan wat een par tij of richting van hem mag eischen. We moeten ech ter elkander de vrijheid waarborgen, om Gods open baringen te waardeeren, overal waar we die vinden. an t debat vermelden we, dat opgekomen werd tegen de waardeering van spreker tegenover de or thodoxie. Referent zet uiteen, dat men wanneer men in de orthodoxie alleen het verderfelijke ziet van het eene dogma overslaat tot het andere en dat men dan niet naar waarheid vrijzinnig mag heeten. Het belangwekkende referaat van den heer v. d. Brugh zal in druk verschijnen. an de stellingen ingediend bij het moderamen, kwam in bespreking de volgende: „Een predikant, die van richting verandert, is zede lijk verplicht zijn beroepsbrief wederom ter beschik king zijner gemeente te stellen." Alen betwijfelt daarbij of bij de opkomst der moder ne richting tal van orthodoxe predikanten hun be roepsbrief wel ter beschikking hebben gesteld. Yan an dere zijde betoogt men, dat men een predikant alleen die verplichting kan opleggen, wanneer men in hem ziet een ambtenaar, een uitvoerder van de besluiten van den Kerkeraad. Ook wordt er op gewezen, dat in den beroepsbrief niet vermeld staat, welke richting de predikant moet prediken. Bij de rondvraag brengt de heer Melchers de Borro- maeus Encycliek ter sprake. Hij bepleit de wensche- lijkheid, dat het Protestantsche volk een actie, beginne tegen het hem van R. K. zijde aangewrevene. Hij acht de Encycliek een slag in 't aangezicht en waar bij de ze vereeniging geen overwegingen van coalitie-poli tiek voorzitten, daar moet iets worden gedaan. De voorzitter acht het 't beste te doen als de Noord- brabantsche Predikantenvereeniging, die ook besloten he ft een actie in 't leven te roepen, door de zaak in de elassicale vergaderingen ter sprake te brengen en v i daar aanhangig te maken in de Synode. De hoofd bedoeling moet zijn te besluiten de zaak niet dood te zwijgen. .De heer Lindeboom ziet fn de stilte in Nederland geen kwaad. Hij gelooft juist, dat dit is een verblij dend teeken, dat wij Protestanten te beginselvast zijn, om ons door het geschrijf van een paar Italiaansche duisterlingen van de wijs te laten brengen. Laat Duitschland er op ingaan, daar spreekt het kwade ge weten wij staan niet in eenige officieele betrekking tot bet Katholicisme. Hij acht het waardiger om de Encycliek te laten voor wat ze is. De heer Melchers kant zich tegen dit stilzwijgen. Het volk moet wakker worden. Spreker acht het een te gemakkelijk oordeel, om maar te zeggen, die smaad treft me niet, doch aan het stilzwijgen kan wel eens een verkeerde uitlegging worden gegeven. Llij vreest verder dat er meer achter zit, dat de coalitiepolitiek niet vreemd aan de zaak is. Rome en Dordt zullen op passen geen roet in 't eten te gooien, doch laten wij het volk wakker maken en dat kunnen we niet door stil te zwijgen. De vergadering vereenigt zich met het oordeel des heeren Melchers en den voorzitter. AANBESTEDING. Door het Prov. bestuur van Noord-Holland werd gisteren aanbesteed het doen van leveringen en werk zaamheden ten behoeve der Hdldersehe Zeewering. Raming 36800. Laagste inschrijver J. W. Roelof te Papendrecht, voor 37.750. UIT BERGEN. Bij de aanbesteding voor het maken van een va- cantie-kolonie voor Jong Nederland te Bergen .aan Zee is als volgt ingeschreven - Spruit en Wils, Alkmaar, f 18887 J. C. Nol, Uit geest, f 19359T. Smit, Alkmaar, f 19415C. B. Huizinga, Bergen, f 19960 A. Veen, Alkmaar, f 20250 W. Stroomer, Driehuizen, f 20283; C. Bruin en Bur gering. Alkmaar, f 20435Th.E Tromp, Castricum, f 20840. He:j werk is gegund aan de firma Spruit en Wils. Tevens is aan deze firma opgedragen het bouwen van een Kinderhuis, eveneens te Bergen aan Zee, voor de Deutsche Hilfsverein te Amsterdam. UIT OOST-GRAFTDIJK. Tot ouderling bij de Ned. Herv. gemeente alhier is gekozen de heer J. Hop Gz. te Spijkerboor, in de pjaats van den heer G. Korver, die deze gemeente metterwoon verlaten heeft. UIT OUDKAKSPEL. Door de afdeling van den bond der Ned. Onder wijzers is eene brochure samengesteld over het nadeol van het rooken der kinderen. De afdeelingen van het Witte Kruis zal verzocht worden mede te werken doze brochure te helpen verspreiden. Naar wij vernemen, zal te Noordscharwoude een heel nieuwe school worden gebouwd. Het eerste plan, het houwen van een hulpschool, komt daardoor te vervallen. SCHAPENFOKKEN. Het bestuur der vereeniging tot verbetering van de schapenfokkerij in Noord-Holland, aan welke vereeni ging volgens ontvangen, kennisgeving voor den dienst over 1910 een rijkssubsidie van f 500 is toegekend, besloot in hare laatste vergadering noch zwarte lam meren, noch lammeren van onzekere afkomst te re- gistreeren. Verder werden de modellen vastgesteld voor de aan de fokkers gratis uit te reiken uittrek sels uit het afstammelingen register en het keurings- boek, alsmede het model voor inschrijvingsbewijs met afstamming, dat ad f 0.15 per exemplaar verkrijgbaar zal worden gesteld. In beginsel werd het besluit ge nomen, na te plegen overleg met de Tentoonstellings commissie op de Tentoonstelling te Hoorn in de wetenschappelijke afdeeling te exposeeren. UIT EGMOND AAN DEN HOEF. De schooljeugd van Egmond aan den Hoef heeft feest gevierd. Met een 15-tal rijtuigen werd naar Sehoorl gereden, het eerste ruststation. In 't café van den heer Timmerman werd uitgespan nen, en, nadat de inwendige mensch versterkt was, begaven allen zich naar de verschillende attracties. Na een pauze van 3 uur werden de paarden inge spannen en den weg naar Alkmaar ingeslagen. Al daar in het café ,,'t Gulden Vlies" gearriveerd1 zijnde, werd opnieuw iets genuttigd, waarna het onder 't zin gen van een vroolijk wijsje ging naar de Hertenkamp. Ook hier genoten de kinderen volop. Over Ueiloo en Egmond-Binnen werd de Hoef we der opgezocht en verzamelden allen zich in de school. Vóór de klasse was eene verhevenheid aangebracht, waar de prijzen voor de tombola stonden uitgestald. Nadat ieder door het lot een prijs was toegewezen, gingen de kinderen, nadat ze nogmaals eene versnape ring gekregen hadden, hoogst voldaan naar huis. Een woord van dank mag zeker niet onthouden wor-' den aan de ingezetenen, die door hunne ruime bijdra gen de commissie in de g-elegenheid stelden op onbe krompen wijze hare inkoopen te doenaan de commis sie voor de ijver, dia ze aan den dag gelegd heeft bij de voorbereidende werkzaamheden en op den dag zel ve, en aan de houders van paard en rijtuig, die dezen, gaarne afstonden en daarbij ook zelf hunne diensten boden. Nog dient vermeld, dat onze burgemeester met- den -lieer J. Groot, 1ste wethouder, het feest bijwoonden. VERKIEZING-PROVINCIALE STATEN. In de provincie Noord-Holland zijn bij deze verkie zing van leden der Provinciale Staten enkele zetels voor de vrijzinnigen verloren gegaan. In Amsterdam IX, thans vertegenwoordigd door een vrijzinnig demo craat en een liberaal, is de vrijzinnig-democratische ze-* tel verloren, Bij de herstemming in het district gaat het tusschen één liberaal, 2 sociaal-democraten en een antirevolutionnair. Te Haarlem is een der vrijzinnige zetels aan een ehristelijk-historisch man afgestaan moeten worden. Voor de beide andere komen drie vrijzinnigen en één sociaal-democraat in herstemming. Verder ging een vrijzinnige zetel verloren te Zaan dam. Er treden daar 2 vrijzinnigen af, en bij de her stemming dingt slechts één vrijzinnige (met 2 socia listen en één man van rechts) mee. In den Helder wordt door de vrijzinnigen één plaats gewonnen, die van den eenigen christen-democraat (den heer Staalman), die in de Staten zitting had. In alle districten van Amsterdam, behalve district IV, moet herstemming plaats hebben. Verder in Zaandam en Haarlem. Enkele uitslagen van Noord-Holland en naburige gemeenten laten we hier nog volgen EDAM. Aantal kiezers 3706; uitgebrachte stemmen 2784. Volstrekte meerderheid 1393. Uitgebracht zijn op J. E. W. Duys (S. D. A. P.) 170, W. J. Kernkamp (O.-II.) 922, J. Korthals Altes (U. L. aftr.) 1692. Zoodat gekozen is J. Korthals Altes (U. L. aftr.) ENKIIUTZEN. Aantal kiezers 8421. Uitgebrachte stemmen 7577. Volstrekte meerderheid 3789. Uitge bracht zijn op P. Bos (R. O. aftr.) 3934, N. Sluis (A. E. aftr.) 4067, J. J. Willinge (U.-L.) 3401, J. Zijp (U. L.) 3505. Zoodat gekozen zijn de heeren P. Bos (R. C. aftr.) en N. Sluis (A. R. aftr.) HAARLEM. Aantal kiezers 9985; aantal uitge brachte stemmen 5468. Volstrekte meerderheid 2735. Uitgebracht zijn op jhr. G. S. Boreel (V.L. aftr.) 1723, jhr. mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden (L. aftr.) 2015, A. H. Gerhard (S. D. A. P.) 864, Mr. D. E. van Lennep (C. II.) 3125, J. Loopuit (S. D. A. P.) 743, Dr. J. Timmer (U. L. aftr.) 1719. Th. van der Waer- den (S. D. A. P.) 613. Zoodat gekozen is mr. E. E. van Lennep (O. H.) en herstemming moet plaats hebben tusschen jhr. Bo reel (V. L. aftr.), Dr. Timmer (U. L. aftr.), jhr. mr. Boreel van Hogelanden (V. L. aftr.) en A. II. Ger hard (S. D. A. P.). HELDER, Aantal kiezers 6167. Aantal uitgebrach te stemmen 3740. Volstrekte meerderheid 1871. Uit gebracht- werden op: E. J. Bok (V. L.) 2032; G. J. O. D. Dikkers (V. L., aftr.) 2109; J. Korv-er (A. R.) 659; A. P. Staalman (C. D., aftr.) 1286, en F. S. C. M. Wijs (R. K.) 656 stemmen. Zoodat gekozen zijn de hec-ren Bok (V. L.) en Dik kers (V. L., aftr.). HOORN. Vacature van der Zande (Lib.). Aantal kiezers 4756. Uitgebrachte stemmen 3936. Volstrekte meerderheid 1898. Uitgebracht zijn op II. Bijleveld (A. R.) 1372; K. de Jong Mz. (U. L.) 2423. Zoodat gekozen is K. de Jong (U. L.) Vacature Kool (periodiek). Aantal kiezers 4756. Uitgebrachte stemmen 3940. Volstrekte meerderheid 1902. Uitgebracht zijn op N. A. Commandeur (R. O.) 1411, J. Winkel (U. L.) 2392. Zoodat gekozen is J. Winkel (U. L.) SCIIAGEN. Aantal kiezers 8799. Uitgebrachte stemmen 5394. Gekozen K. Breebaart (U. Laftr.) met 3934 en .1. Zijp (V. L., aftr.) met 3674 stemmen. VELSEN. A.antal kiezers 7627. Uitgebracht wer den op J. E. W. Duys (S. D. A. P.) 410 j E- H. Kre- lage (Vrijz.) 1554, en P. Vermeulen (A. R., aftr.) 2931 stemmen. Zoodat gekozen is de heer P. Vermeulen (A. R., af tredend). WEESP. Aantal kiezers 11385. Uitgebrachte stemmen 5840. volstrekte meerderheid 2921. Uitge bracht op D. J. van Houten (U. L.) 1951; G. van Mes dag IT. L.) 1951; mr. H. Verkouteren (C. H., aftr.) 3194; mr. J. N. J. E. Thijssen (R. C., aftr.) 3098; Th. v. d. Waerden (S. D. A. P.) 580; F. v. d. Goes (S. D. A. P.) 662. Zoodat gekozen zijn mr. H. Verkouteren (C. II., aftr.) en mr. J. N. J. E. Thijssen (R. O., aftr.) ZAANDAM. Aantal kiezers 8961. Aantal uitge brachte stemmen 6312. Volstrekte meerderheid 3157. Uitgebracht werden op: K. Baas Gz. (A. R.) 1794; B. W. Binnendijk (S. D. A. P.) 1941; J. Brinkman Hz. (V. D.) 734; J. E. W. Duys (S. 1). A. P.) 2549; J. A. Laan (U. L.) 1676; en mr. H. J. O. van Tienen (U. L., aftr.) 2027 stemmen. Zoodat er herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren Baas (A. R.), Binnendijk (S. D. A. P.), Duys (S. D. A. P.) en Van Tienen (U. L. ,aftr.). De Statenverkiezingen in Gelderland hebben bijna hun beslag gekregen bij eerste stemming. Herstem mingen behoeven slechts plaats te hebben in de dis tricten Arnhem, Zutfen en Aalten. De vrijzinnigen verliezen drie zetels aan de verbon den rechter partijen: één in Voorst, waar van de fWee aftredende liberalen een niet gekozen werd; en twee in het district Doesburg, dat geheel omging. Te Arnhem komen de beide vrijzinnige, candidaten in herstemming met- een anti-revolutionair en een so ciaal-democraat; en te Zutfen zal de herstemming loopen tusschen een vrijen liberaal, een Unie-liberaal, een vrijzinnig-democraat en een christelijk-histori- sehen candidaat. In het district Aalten, waar aftreden één liberaal en één anti-revolutionair, moet herstemming plaats hebben tusschen deze twee, een roomsch-katholiek en een liberaal. De beide aft-redende leden behaalden nu de meeste stemmen. Van de Statenverkiezingen in Friesland waren gis terenavond nog slechts de uitslagen van 2 districten bekendLeeuwarden en Dokkum. Dokkum was overwegend rechts, en blijft rechts, gelijk niet anders verwacht kon worden. In Leeuwarden, waar 4 liberalen en één sociaal-de mocraat aftrden, moet herstemming geschieden tus schen 5 liberalen, 3 sociaal-democraten, en 2 rechter candidaten. UIT SCHERMERHORN. Bij de verkiezing van twee leden voor de Provin ciale Staten werden uitgebracht op de heeren Duijs 33 st., Koopman 62, van Kuijkhof 29 en Wildschut 59 stemmen. UIT HEER-HUGOWAARD. geldig. van stemdistr. uitgebr. Breebaart. Dirkmaat. Zijp. onw, O O ZWITSERS OP BEZOEK. Men meldt ons uit Amsterdam De „Société Suisse des Pays-Bas" hield Zondag 12 Juni hare jaarlijksehe samenkomst te Bergen, N.H. Een klein honderdtal deelnemers uit verschil lende oorden van ons land was naar dat liefelijke plekje heengetrokken om, te midden dier schoone na tuur, een prettigen dag door te brengen. In de mooie, rijkbegroeidè duinen, langs de zich onder prachtige boomen slingerende wegen en paden, die van het schoone dorp naar de nieuwe badplaats Bergen aan Zee leiden, weerklonken de vaderlandsehe liederen bij het prachtige, zonnige weder zoo vroolijk, dat menig deelnemer, met een beetje fantasie, zich gemakkelijk kon verbeelden in het geliefde schoone vaderland te zijn, te meer daar de gezichtseinder aan den zeekant zich steeds vertoonde, afgezet door de groenende duintoppen. Een heerlijk plekje grond, dat Bergen in N.H.Een toekomstvolle badplaats, dat Bergen aan Zee, met een goeden genius, vol zorgen en toewijding in den persoon van Burgemeester van Reenen. De Zwitsers zullen de hartelijkheid en vriendelijk heid met welke hij en de Directeur, den heer C. F. Zeiler Jr., hun bestuur ten dienste zijn geweest bij de voorbereiding van hun jaarlijksch feest, niet gauw vergeten Natuurschoon is niet het eenige, wat Bergen aan Zee den bezoeker biedt. Het hotel Nassau-Bergen be schikt over eene uitstekende keuken en goeden wijn kelder, hetgeen duidelijk is gebleken bij het feestmaal, aangericht in de ruime, frisSche eetzaal, die, dank zij de zorgen van den Bestuursvoorzitter, den heer F. Hiissig, Consul te Amsterdam, voor deze gelegenheid herschapen was in eenen echt. Zwitserschen feesthal. De nationale kleuren, met de wapenborden der Can tons, prijkten langs de wanden, naast tal van schoone Zwitsersche gezichten, terwijl de tafel versierd was met allerlei Alpeubloemen, daarginds aan de sneéuw- randen voor dat doel geplukt door eenen ouden gids, een vriend van den heer J. Biitt-ikofer. Directeur der Rotterdamsche Diergaarde, Die teere bloemen, het schenen wel evenveel vriendelijke lachjes ons door de heerlijke voorjaarszon uit de „Heimat" toegezonden! Lang zullen zij ons heugen, de aangename uren in het gastvrije Bergen doorgebracht! KORTE BERICHTEN. Van de nachtboot „Burgemeester 'sJacob", van Rotterdam naar Amsterdam, is ter hoogte van den watertoren te Gouda overboord geslagen een onbe kend man, vermoedelijk bewoner van Kattenburg te Amsterdam. Zijn lijk is niet gevonden. De majoor-garnizoenscommandant te Doesburg verzoekt aanhouding van den lèn luitenant A. J. van L. de H., van het 1ste bataljon 8ste regiment infante rie, als verdacht van ontrouw en kwade administratie. Hij is sedert 2 Juni uit het militair hospitaal te Amsterdam verdwenen. Een vierjarig meisje te Wanneperveen, dat bij de naastbijzijnde buren een boodschap deed, kwam te- rugkeerende al spelende te water en werd levenloos opgehaald. Te Arnhem kwamen een broertje en een zusje uit school. Het meisje liep dicht langs de fortgracht, haar broertje liep haar achterna, struikelde en viel in het water. Een voerman sprong het kind na, maar kon het niet redden. Te Netterden (gem. Gendringen) is de 82-jarige G. Bouman door een jonge koe in de weide zoodanig aangevallen en gekwetst, dat zijne huisgenooten, wel ke hem eenigen tijd misten, hem stervende in de wei- de vonden. BENOEMD. Dr. D. M. Kooy, leeraar aan de Cadettenschool al hier, is benoemd tot leeraar in de scheikunde aan de gemeentelijke H. B. S. met 5-jarigen cursus voor jongens te Utrecht. LEGER DES HEILS. Een der feesten, jaarlijks terugkeerende in het Leger des Heils, is liet Bloemenfeest, Het doel hiervan is, te trachten middelen bijeen te verzamelen, om voort te kunnen gaan met den Leger-arbeid. Op Zondag 19 Juni en Maandag 20 Juni zal dit Bloemenfeest in Alkmaar plaats hebben. In de rijk versierde zaal aan den Limmerhoek zullen bijzondere diensten gehouden worden. Een fraaie electrisclie verlichting, daartoe welwillend afgestaan door den Heer Punselie zal de aandacht trekken. Groot en klein heeft voor dit Bloemenfeest en Tentoonstelling gearbeid en voor „elk wat wils" is zqrg gedragen. PREDIKBEURTEN. 19 Juni 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. L. C. Schuilei- tot Peursum, pred. te Amsterdam. Avond 6 uur, Ds. de Pree, Cat. Zond. 16. Kapel, 10 uur, Ds. Verwaal. Evang.-Luth. Kerk, 10 uur, Ds. H. A. van Bakel, hoogleeraar te Amsterdam. Doopsgez. Kerk, 10 uur, Ds. E. Pekema, doopsgez. pred. te IJmuiden. Rem.-Geref. Kerk, 10 uur, Ds. de Regt. Gereform. Kerk, Voormiddag 10 uur Ds. Wechge» laer. Avond 6 uur Ds. Wechgelaer, Cat. Zond. 51. Chr. Ger. Gem. Gebouw „Rehoboth", Koningsweg, 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, Voorm. 10 uren, avond 5 uren en Donderdagavond 8 uen Godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, geen dienst. Herv. Gem. te Stompetoren, 9 h uur, Ds. de Stop pelaar van Oostgraftdijk. Herv. Gem. te Egmond aan den Hoef, 9' uur, ds. H. W. Bosch. BENOEMING VAN TWEE ONDERWIJZERS AAN DE VIJFDE GEMEENTESCHOOL. Voor twee onderwijzers aan de vijfde gemeente school worden door B. en W. aanbevolen: A 1. W. Bralts te Uithuizen. 2. W. Strubbe, te Waarland. 3. J. Rauchbaar te Katwijk aan Zee. B. 1. W. Strubbe te Waarland. 2. W. Bralts te Uithuizen. 3. J. Rauchbaar te Katwijk aan Zee. BENOEMINGEN ONDERWIJZEND PERSO NEEL. Ter vervulling der vacature aan de Meisjesschool, ontstaan door het verleend eervol ontslag aan Mejuffr. L. Schoiten worden voorgedragen 1. Mejuffr. E. M, Bolandi te 's-Gravenhage. 2. Me juffr. -J. G. G. DE CLEYN BREM te Hilversum. 3. Mejuffr. J. G. H. Ketting, te Vlissingen. BEKROOND. De foto van den heer H. Stikkel alhier, voorstel lende „De oude jager Kees Koeman van Oudorp" werd bij den tweeden foto-wedstrijd van de „Revue der Sporten" met den zilveren medaille bekroond. L a a t s t e berichte n. VERKIEZING-PROV. STATEN) FRANEKER, 17 Juni. Uitgebracht 8390 stemmen, volstrekte meerderheid 4196. W. Fransen (r.-k.), 4091; D. Okma (a.-r.), 4166; F. Terpstra (chr.-hist.), 4157; S. van der Burg (lib. aftr.) 3010; H. Kingma (lib. aftr.) 2730; N. Simonsz (lib. aftr.), 2671, J. Timmer f lib. aftr.), 2750; H. Velding (lib.) 2477; J. Anema (soc.-dem.), 1662; P. Heemstra (soc.-dem.), 1403; J. Jansonius (soc.-dem. aftr.), 1608; J. de Swart (soc.- dem.), 1312; K. van Sandbergen (soc.-dem.), 1345. Herstemming tusschen de drie rechtsche candida- tenOkma, Fransen en Terpstra; de vijf liberalen Van den Burg, Timmer, Kingma, Simonsz en Velding, en de twee socialisten Anema en Jansonius. INBRAAK. ROTTERDAM, 17 Juni. Hedennacht is ingebroken in het kantoor van het pakhuis van Gebr. Jelier Boompjes. Debrandkast is geforceerd, 3300 werd 'gestolen. De dieven bereikten het jjand van de achter zijde met een roeiboot. BENOEMD. HAARLEM, 17 Juni. Aan het provinciaal krank zinnigengesticht „Duin en Bosch" is door Gedepu teerde Staten benoemd de heer F. Kuiper, arts te Franeker. Mr. E. N. RAHUSEN. Mr. E. N. Rahusen verklaarde wegens hoogen leef tijd voor herbenoeming tot lid der- Eerste Kanier niet in aanmerking te willen komen. In Duitschland is den ex-minister van kolo niën reeds een candidatuur voor het lidmaatschap van den rijksdag aangeboden. De heer Dernburg sein de terug„Ofschoon ik zeer veel zou gevoelen voor een Saksisch mandaat, wil ik voorloopig nog niet in de politiek optreden." In Engeland zijn de beide leiders Asquith en Balfour overeengekomen, dat er de volgende week een bijeenkomst zal plaats hebben tusschen de afgevaar digden der beide partijen van de crisis. In F rankr ij k wordt verwacht, dat de Fransehe begrooting van oorlog, die voor het jaar 1910 op 872 millioen was bepaald, voor 1911 minstens 897 milli- oen zal eischen. Er zal o.a. twee millioen meer worden gevraagd voor de artillerie, 3 millioen voor mitrailleur-s, 1 milli oen voor automobielen, 41/2 millioen voor verhooging der officierstraktementen, terwijl de kosten, veroor-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2